TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

 

TBMM Kararları (Parlamento Kararları) Listesi 1985-2005

 

Kaynak: Resmi Gazete:  http://rega.basbakanlik.gov.tr  

TBMM kararları listesi Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr   nin "fihrist" kısmına tıklayarak ( http://rega.basbakanlik.gov.tr/Fihrist/fihrist.asp ) açılan sayfada "MEVZUAT TÜRÜ" kısmından "TBMM Karraları"nı seçilip "BUL"a tıklanarak oluşturulmuştur. 21 Mayıs 2005.  Listeyi güncelleştirmek için aynı yolu izleyebilirsiniz.

RG Tarihi sütunundaki linklere tıklayarak kararın RG de yayınlanan metnine ulaşabilirsiniz. (2000 yılından itibaren linkler çalısır).

Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.

 

 
 
Kanun Karar
 
No

Konusu

R. G.Tarihi

R. G.Sayısı

9   Odalar ve Borsalar Birliği Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 82 Sayılı Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının Reddine Dair Karar   03.01.1985   18624  
24   Sıkı Yönetimin (19 Temmuz 1985 Tarihinden İtibaren 17 İlde Dört Ay Süre ile Uzatılan) Yedi İlde Kaldırılmasına, 10 İlde Dört Ay Süre ile Uzatılmasına Dair Karar   14.11.1985   18928  
25   Daha Evvel 6 İlde İlan Edilen ve 6 İlde Uzatılan Olağanüstü Halin Edirne, Erzincan, Kahramanmaraş ve Kocaeli`de Kaldırılmasına, Ankara, Artvin, Bursa, İçel, İzmir, Malatya, Ordu ve Sivas`ta Dört Ay Süre ile Uzatılmasın Dair Karar   14.11.1985   18928  
26   Adana, Adıyaman, Ağrı, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Kars İllerinde Dört Ay Süre ile Olağanüstü Hal İlanına Dair Karar   14.11.1985   18928  
26   Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunun Kararı   21.12.1985   18965  
28   Manisa Milletvekili İsmail Özdağlar`ın TBMM Üyeliğinin Düşürülmesine Dair Karar   07.03.1986   19040  
29   Sıkıyönetimin Bazı İllerinde Kaldırılmasına ve Bazı İllerinde Dört Ay Süre ile Uzatılması Hakkında Karar   14.03.1986   19047  
30   Sıkıyönetimin Bazı İllerinde Kaldırılmasına ve Bazı İllerinde Dört Ay Süre ile Uzatılması Hakkında Karar   14.03.1986   19047  
31   Sıkıyönetimin Bazı İllerinde Kaldırılmasına ve Bazı İllerinde Dört Ay Süre ile Uzatılması Hakkında Karar   14.03.1986   19047  
32   Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin Tatile Girmesine İlişkin Karar   07.06.1986   19130  
33   Sıkıyönetim Uygulamasının Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt ve Van İllerinde Dört Ay Süre ile Yeniden Uzatılmasına Dair Karar   07.06.1986   19130  
34   Olağanüstü Hal`in Bazı İllerde Kaldırılmasına, Bazı İllerde Uzatılmasına Dair Karar   07.06.1986   19130  
35   Sıkıyönetimin 5 İlde Yeniden Uzatılmasına Dair Karar   18.11.1986   19285  
36   Sıkıyönetimin Bazı İllerde Kaldırılmasına, Bazı İllerde Uzatılmasına Dair Karar   18.11.1986   19285  
38   Olağanüstü Hal`in Bazı illerde Kaldırıması ve Bazı İllerde Uzatılmasına Dair Karar   14.03.1987   19400  
39   Van İlinde Dört Ay Süre ile Olağanüstü Hal İlanına Dair Karar   14.03.1987   19400  
37   Sıkıyönetimin Van İlinde Kaldırılmasına, Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Siirt İllerinde Yeniden Uzatılmasına Dair Karar   14.03.1987   19400  
40   Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Siirt İllerinde Dört Ay Süre ile Olağanüstü Hal İlanına Dair Karar   22.05.1987   19467  
41   Daha Evvel 4 İlde Uzatılan ve Bir İlde İlan Edilen Olağanüstü Halin 5 İlde 4 Ay Süre İle Uzatılmasına Dair Karar   22.05.1987   19467  
42   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar   16.09.1987   19576  
43   Olağanüstü Halin 9 İlde 4 Ay Süre İle Uzatılmasına Dair Karar   21.10.1987   19611  
44   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine Dair Karar   21.10.1987   19611  
27   Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Kararı.   18.11.1987   19345  
45   Başbakan Turgut ÖZAL Başkanlığında KurulanBakanlar Kurulunun Güven Oyu aldığına Dair TBMM Kararı ile Başbakan Turgut Özal Tarafından 25/12/1987 Tarihinde Millet Meclisinde Okunan Hükümet Programı   31.12.1987   19681  
46   Olağanüstü Halin 9 İlde Yeniden Uzatılmasına Dair Karar   11.03.1988   19751  
47   Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Haziran 1988 Tarihinden Başlamak ve 1 Eylül 1988 Günü Toplanmak Üzere Tatile Girmesine Dair Karar   28.05.1988   19825  
48   Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar (Bingöl, Elazığ, İstanbul ve Van ile Beraber 9 İl)   28.05.1988   19825  
29   Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu kararı   28.06.1988   19856  
52   Çevre Değerlerini Korumak ve Mevcut Çevre Sorunlarını Gidermek için Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   27.12.1988   20032  
53   Olağanüstü Halin 8 İlde Uzatılmasına Dair Karar   24.02.1989   20090  
31   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Kararı   27.02.1989   20093  
54   Başbakan Turgut Özal`ın Güven İsteminin Kabulüne Dair Karar   13.04.1989   20138  
55   Çevre Değerlerini Korumak ve Mevcut Çevre Sorunlarını Gidermek İçin Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek ve Bir Çevre Politikası Oluşturmak Amacıyla 10/15 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar.   15.04.1989   20140  
57   Belediyelerce Yapılan İmar Planı Düzenleme Çalışmalarının İmar Kanununa Aykırı Olduğu ve Vatandaşların Bu Uygulamalardan Mağdur Olduğu İddialarını Araştırmak ve Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   29.04.1989   20153  
58   Para ve Kredi Kurulunun 88/1 Sayılı Tebliğinde Yer Alan Bazı Mamüller için Yapılacak Ödemelerin Yüksek Tutulmasının Nedenlerini ve Sözkonusu Tebliğden Kimlerin Yararlandığını Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   29.04.1989   20153  
59   Konut Sorunu Konusunda Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar   03.06.1989   20184  
60   Olağanüstü Halin 8 İlde Yeniden Uzatılmasına Dair Karar   20.06.1989   20201  
61   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar   29.06.1989   20210  
62   Altıncı Beşyıllık Kalkınma Planı (1990-1994) Birinci Bölüm Makro Ekonomik Hedef ve Dengelerin Onaylandığına Dair Karar   06.07.1989   20217  
64   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar   29.09.1989   20297  
65   Çevre Değerlerini Korumak ve Mevcut Çevre Sorunlarını Gidermek için Gerekli Tedbirleri Tespi Etmek ve Bir Çevre Politikasını Oluşturmak Amacıyla 10/15 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   30.09.1989   20298  
66   Konut Sorunu Konusunda Kurulan 10/42 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   17.10.1989   20315  
68   Pamuk Üreticilerinin Sorunları, Avrupa Topluluğuna Yapılan Tekstil İhracatının Kısıtlanması ve Dokuma Sektöründeki Yatırımların Araştırılması Amacıyla Kurulan 10/36 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   21.10.1989   20319  
69   İstanbul Milletvekili Turgut Özal`ın Cumhurbaşkanı Seçildiğine Dair Karar   01.11.1989   20329  
70   Para ve Kredi Kurulunun 88/1 Sayılı Tebliğinin 43 üncü Sırasındaki Mamuller için Yapılacak Ödemelerin Yüksek Tutulmasının Nedenlerini ve Sözkonusu Tebliğden Kimlerin Yararlandığını Tespit Etmek Amacıyla Kurulan 10/38 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   08.11.1989   20336  
71   Beledilyelerce Yapılan İmar Planı Düzenleme Çalışmalarının İmar Kanununa Aykırı Olduğu İddiasını ve Vatandaşların Bu Uygulamalardan Kaynaklanan Mağduriyetlerini Önlemek için Alınacak Tedbirleri Tesbip Etmek Amacıyla Kurulan 10/37 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlikin Karar   11.11.1989   20339  
72   Olağanüstü Halin (Bingöl, Diyarbakır, Elazığ) 8 İlde Yeniden Uzatılmasına Dair Karar   16.11.1989   20344  
73   Yıldırım Akbulut (Erzincan Milletvekili) Başkanlığında Kurulan Bakanlar Kuruluna, Güvenoyu Verildiğine Dair Karar ve Eki Hükümet Programı   16.11.1989   20344  
74   İsmet Kaya Erdemin Tbmm Başkanlığına Seçilmesi Hakkında Karar   23.11.1989   20351  
75   Horzum Olayı ve Türkiye Emlak Bankası Eski Genel Müdürü ile İlgili İddiaların Geçeklik Derecesini Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulması Hakkında Karar   25.11.1989   20353  
76   Konut Sorunu Konusunda Kurulan 10/42 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   26.12.1989   20384  
77   Çevre Değerlerini Korumak ve Mevcut Çevre Sorunlarını Gidermek İçin Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek ve Bir Çevre Politikası Oluşturmak Amacıyla Kurulan 10/15 Esas Numaralı Meclis Araştırma ve Soruşturma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   29.12.1989   20387  
78   Mustafa Murat Sökmenoğlu (Hatay Milletvekili)`nun Milletvekilliğinden İstifa Etmesi Nedeniyle TBMM Üyeliğinin Düşmesi Hakkında Karar   30.12.1989   20388  
79   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Verilmesine Dair Karar   03.01.1990   20391  
80   Horzum Olayı ve Türkiye Emlak Bankası Eski Genel Müdürü ile İlgili İddiaların Gerçeklik Derecesini Tespit Etmek Amacıyla Kurulan 10/56 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçilmesine İlişkin Karar   13.01.1990   20401  
81   Millî Birlik Komitesi Dönemine Ait Kapalı Oturum Tutanakları ile Özetlerinin Yayımlanmasına İlişkin Karar   17.01.1990   20405  
82   Para ve Kredi Kurulunun Yolsuzluklara Meydan Verdiği İddia Edilen 88/1 Sayılı Tebliği Konusunu Araştırmak Üzere Kurulan 10/38 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   26.01.1990   20414  
83   Pamuk Üreticilerinin Sorunları, Avrupa Toplulğuna Yapılan Tekstil İhracatının Kısıtlanması ve Dokuma Sektöründeki Yatırımları ile İzlenen Politikalar Konusunu Araştırma Üzere Kurulan 10/36 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   26.01.1990   20414  
84   Belediyelerce Yapılan İmar Planı Düzenleme Çalışmalarının İmar Kanununa Aykırı Olduğu İddiasını ve Vatandaşların Bu Uygulamalardan Kaynaklanan Mağduriyetlerini Önlemek Amacıyla Kurulan 10/36 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   26.01.1990   20414  
85   Tıp Fakültelerinden Mezun Olan Öğrencilerin Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkları İddiasını ve Bu Yetersizliklerinin Nedenlerini Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   02.02.1990   20421  
86   Tıp Fakültelerinden Mezun Olan Öğrencilerin Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkları İddiasını ve Bu Yetersizliklerinin Nedenlerini Tespit Etmek Amacıyla Kurulan 10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   03.03.1990   20450  
87   Olağanüstü Halin Bingöl, Diyarbakır, Elazığ Dahil, 8 İlde Yeniden Uzatılmasına Dair Karar   08.03.1990   20455  
67   Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar   13.03.1990   20460  
88   Konut Sorunu Konusunda Kurulan 10/42 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   02.04.1990   20480  
89   Çevre Değerlerini Korumak, Problemlerini Araştırmak, Gerekli Tedbirleri Almak Üzere Kurulan 10/15 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Uzatılmasına Dair Karar   02.04.1990   20480  
90   Horzum Olayı ve Türkiye Emlak Bankası Eski Genel Müdürü ile İlgili İddiaların Gerçeklik Derecesini Tespit Etmek Amacıyla Kurulan 10/56 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   07.04.1990   20485  
91   Belediyelerde ve İl Genel Meclislerinde (25 Mart 1984 Tarihinden Bugüne Kadar) Yapıldığı İddia Edilen Kanunsuz, Usulsüz ve Yolsuz Eylem ve Uygulamaları Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   07.04.1990   20485  
92   Para ve Kredi Kurulunun 88/1 Sayılı Tebliğindeki Mamuller İçin Yapılacak Ödemeler ve Bu Tebliğle İlgili Hususları Tespit Etmek Amacıyla Kurulan 10/38 Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   20.04.1990   20498  
56   Pamuk Üreticilerinin Sorunları, Avrupa Topluluğuna Yapılan Tekstil İhracatının Kısıtlanması ve Dokuma Sektöründeki Yatırımlar ile İzlenen Politikalar Konusunda Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   22.04.1990   20147  
93   Pamuk Üreticilerinin Sorunları, Avrupa Topluluğuna Yapılan Tekstil İhracatının Kısıtlanması ve Dokuma Sektöründeki Problemleri Araştırmak Üzere Kurulan 10/36 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılması Hakkında Karar.   01.05.1990   20505  
94   Belediyelerce Yapılan İmar Planı Düzenleme Çalışmalarının İmar Kanununa Aykırı Olduğu İddiasını ve Vatandaşların Bu Uygulamalardan Kaynaklanan Mağduriyetlerini Önlemek İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan 10/37 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   03.05.1990   20507  
95   Belediyeler ve İl Genel Meclislerinde 25 Mart 1984 Tarihinden Bugüne Kadar Yapıldığı İddia Edilen Kanunsuz, Usulsüz ve Yolsuz Eylem ve Uygulamaları Tespit Etmek Amacıyla Kurulan 10/72 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   12.05.1990   20516  
96   Tıp Fakültelerinden Mezun Olan Öğrencilerin Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkları ve Yetersizliklerinin Nedenlerini Araştırmak İçin Kurulan 10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Uzatılmasına Dair Karar   15.05.1990   20519  
97   Batman ve Şırnak İllerinde Olağanüstü Hal İlanına Dair Karar   25.05.1990   20528  
98   Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Eylül 1990 Günü Başlamak Üzere Tatile Girmesi Hakkında Karar   08.06.1990   20542  
99   Belediyelerde, İl Genel Meclislerinde Yapıldığı İddia Edilen Yolsuzlukları Araştırmak Üzere Kurulan 10/72 Sayılı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   08.06.1990   20542  
100   Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Komisyonunun, Meclisin Tatili Sırasında da Çalışabilmesine İlişkin Karar   08.06.1990   20542  
101   Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Da Çalışabilmesine İlişkin Karar   08.06.1990   20542  
102   Belediyelerde, İl Genel Meclislerinde Yapıldığı İddia Edilen Yolsuzlukları Araştırmak Üzere Kurulan 10/72 Sayılı Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun Tbmm Nin Tatili Sırasında Da Çalımasına Dair Karar   08.06.1990   20542  
103   Tıp Fakültelerinde Mezun Olan Öğrencilerin Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkları İddiasını ve Yetersizliklerinin Nedenlerini Tespit Etmek Amacıyla Kurulan 10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun Tbmm Nin Tatili Sırasında Da Çalımasına Dair Karar   08.06.1990   20542  
104   Olağanüstü Halin Bingöl, Diyarbakır, Elazığ ve 8 İlde Uzatılmasına Dair Karar   08.06.1990   20542  
105   Horzum Olayı ve Türkiye Emlak Bankası Eski Genel Müdürü ile İlgili İddiaları Araştırmak Üzere Kurulan 10/56 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   09.06.1990   20543  
106   Horzum Olayı ve Türkiye Emlak Bankası Eski Genel Müdürü ile İlgili İddiaları Araştırmak Üzere Kurulan 10/56 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Tbmm Nin Tatili Sırasındada Çalışabilmesine Dair Karar   09.06.1990   20543  
107   Güvenliğimizin Sağlanması İçin Silahlı Kuvvetlerin Yurt İçinde ve Dışında Kullanılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar. (Irak In Kuveyt İ İşgalinden Sonra Alınan Karar)   14.08.1990   20605  
108   Körfez Krizi Sebebiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesine ve Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye`de Bulunmasına, Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Karar   07.09.1990   20628  
109   Tıp Fakültelerinden Mezun Olan Öğrencilerin Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkları İddiasını ve Bu Yetersizliklerinin Nedenlerini Tesit Etmek Amacıyla Kurulan 10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   14.09.1990   20635  
110   Ankara İlindeki Hava Kirliliğinin Nedenlerini ve Bu Konuda Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araşıtrması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   14.09.1990   20635  
111   Konut Sorunu Konusunda Kurulan 10/42 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   20.09.1990   20641  
112   Ankara İlindeki Hava Kirliliğinin Nedenlerini ve Bu Konuda Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan 10/79 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna Üye Seçilmesine İlişkin Karar   06.10.1990   20657  
114   Pamuk Üreticilerinin Sorunları, Avrupa Topluluğuna Yapılan Tekstil İhracatının Kısıtlanması ve Dokuma Sektöründeki Yatırımlar ile İzlenen Politikaları Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/36 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   06.10.1990   20657  
113   Horzum Olayı ve Türkiye Emlak Bankası Eski Genel Müdürü ile İlgili İddiların Araştırılması Amacıyla Kurulan 10/56 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   06.10.1990   20657  
115   Para ve Kredi Kurulunun 88/1 Sayılı Tebliğinin 43 Üncü Sırasındaki Mamuller İçin Yapılacak Ödemelerin Yüksek Tutulmasının Nedenlerini ve Sözkonusu Tebliğden Kimlerin Yararlandığını Tesip Etmek Amacıyla Kurulan 10/38 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonun Göre Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   13.10.1990   20664  
34   Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Kararı   14.10.1990   20665  
116   Belediyelerce Yapılan İmar Planı Düzenleme Çalışmalarının İmar Kanununa Aykırı Olduğu İddiasını ve Vatandaşların Bu Uygulamalardan Kaynaklanan Mağduriyetlerini Önlemek İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan 10/37 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   18.10.1990   20669  
117   Belediyelerde ve İl Genel Meclislerinde 25 Mart 1984 Tarihinden Bugüne Kadar Yapıldığı İddia Edilen Kanunsuz, Usulsüz ve Yolsuz Eylem ve Uygulamaları Tespit Etmek Amacıyla Kurulan 10/72 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   28.10.1990   20679  
118   Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair Karar   08.11.1990   20689  
119   Tıp Fakültelerinden Mezun Olan Öğrencilerin Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkları İddiasını ve Bu Yetersizliklerinin Nedenlerini Tespit Etmek Amacıyla Kurulan10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   23.11.1990   20704  
120   Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun 1987 Yılı Bilanço ve Netice Hesaplarının Tasvip Edildiğine Dair Karar   23.11.1990   20704  
121   Sayıştayda Boş Bulunan Üyelikler için Yapılan Seçime Dair Karar   23.11.1990   20704  
122   Konut Sorunu Konusunda Kurulan 10/24 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   18.12.1990   20729  
123   Horzum Olayı ve Türkiye Emlak Bankası Eski Genel Müdürü ile İlgili İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/56 E. No.lu Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   27.12.1990   20738  
124   Ankara İlindeki Hava Kirliliğinin Nedenlerini ve Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan 10/79 E. No.lu Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   27.12.1990   20738  
126   Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesine ve Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye`de Bulunmasına, Bu Kuvvetlerin Kullanılmalarına İzin Verilmesine Dair TBMM Kararı   17.01.1991   20758  
125   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/36 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   18.01.1991   20759  
127   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/72 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   24.01.1991   20765  
128   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/37 Esas Numaralı)Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   24.01.1991   20765  
129   İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   08.02.1991   20780  
130   Sayıştayda Boş Bulunan Üyelikler İçin Yapılan Seçime Dair Karar (21 Şubat 1991 Gün ve 20793 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi Vardır)   20.02.1991   20792  
131   Tıp Fakültelerinden Mezun Olan Öğrencilerin Yeterli Olmadığı İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   23.02.1991   20795  
132   Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına İlişkin Karar   15.03.1991   20815  
133   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/42 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   22.03.1991   20822  
134   Meclis Araştırması Komisyonunun(10/36 Esas Numaralı)Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   06.04.1991   20837  
135   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/79 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   13.04.1991   20844  
136   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/72 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   13.04.1991   20844  
137   Meclis Araştırması Komisyonunun(10/37 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   24.04.1991   20851  
138   Sayıştay Birinci Başkanının Seçimine Dair Karar   08.05.1991   20865  
139   Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair Karar   05.06.1991   20892  
140   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/72 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   12.06.1991   20899  
141   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar   12.06.1991   20899  
142   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/72 Esas Numaralı) Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Da Çalışabilmesine İlişkin Karar   12.06.1991   20899  
143   A.Mesut Yılmaz Başkanlığındaki Bakanlar Kuruluna Güvenoyu Verildiğine Dair Karar ve Eki Hükümet Programı   06.07.1991   20921  
144   Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair Karar   16.11.1991   21053  
145   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Eskişehir Milletvekili Hüsa-mettin Cindoruk`un Seçildiğine Dair Karar   19.11.1991   21056  
146   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar   26.11.1991   21063  
147   Bakanlar Kurulunun Güven Oyu Aldığına Dair Karar ile Başbakan Süleyman Demirel Tarafından TBMM`ye Sunulan Hükümet Programı   01.12.1991   21068  
149   Öğretmenlerin İçinde Bulundukları Sıkıntıların Çarelerini ve Bu Meslek Mensuplarını Toplumda Layık Oldukları Statüye Kavuşturmak için Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   10.12.1991   21077  
148   Türkiye Büyük Millet Meclisi İhtisas Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar   15.12.1991   21082  
150   Öğretmenlerin İçinde Bulundukları Sıkıntıların Çarelerini ve Bu Meslekmensuplarını Toplumda Layık Oldukları Statüye Kavuşturmak İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/1) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   28.12.1991   21095  
151   Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal Üretimini ve Üreticisini Teşvik Etmek İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   10.01.1992   21107  
152   Ülkemizdeki Özürlülerin Problemleri ile Bu Konuda Alınacak Tedbirleri ve Uygulamaya Konulacak Yeni Politikaları Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   16.01.1992   21113  
153   Maliye ve Gümrük Bakanlığına Ait Tütün ve Gümrük Depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve Üretici Birliklerine Ait Depolarda Suiistimal İddialarını Ortaya Çıkarmak ve Gerekli Tedbirleri Almak Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   18.01.1992   21115  
154   Hayali İhracat Yoluyla (1990 Yılına Kadar) Hangi Firmaların Ne Kadar Haksız Kazanç Sağladıklarını, Bu Kazançlara Uygulanan İşlemler Yapıldığını, İhracatın Dünkü ve Bugünkü Yapısı ile Sorunlarını ve Hayali İhracat İddialarını Araştırmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   22.01.1992   21119  
155   Ülkemizin Halen Sahip Olduğu Çevre Değerlerini Korumak, Çevre Sorunla-rının Sebep ve Sonuçları ile Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   22.01.1992   21119  
156   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine İlişkin Karar   25.01.1992   21122  
157   Ülkemizin Halen Sahip Olduğu Çevre Değerlerini Korumak, Çevre Sorunla-rının Sebep ve Sonuçları ile Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan 10/6 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar (Karar Numarası 167 İken 18/2/1992 Tarihli ve 21146 Sayılı Resmi Gazete`de Yayımlanan Düzeltmeyle 157 Olarak Düzeltilmiştir.)   14.02.1992   21142  
158   Maliye ve Gümrük Bakanlığına Ait Tütün ve Gümrük Depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve Üretici Birliklerine Ait Depolarda Suiistimal İddialarını Soruşturmak Amacıyla Kurulan (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   19.02.1992   21147  
159   Hayali İhracat Yoluyla Hangi Firmaların Ne Kadar Haksız Kazanç Sağladıklarını, Bu Kazançlara Ne işlem Yapıldığını, İhracatın Dünkü ve Bugünkü Yapısı ile Sorunlarını ve Hayali İhracat İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan (10/5,8) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   19.02.1992   21147  
160   Ülkemizdeki Özürlülerin Problemleri ile Bu Konuda Alınacak Tedbirleri ve Uygulamaya Konulacak Yeni Politikaları Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/3) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   19.02.1992   21147  
161   Yabancı Para Birimlerine Dayalı Birim Fiyatlarla İhalesi Yapılmış ve Yapılacak Olan Otoyol, Köprü, Tünel Yapımı ile Kontrolluk-mühendislik Etüd, Proje ve Müşavirlik İşlerinde Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara Dair Kararda (89/14657 Sayılı) İmzaları Bulunan Bakanlar ile Eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Hüsamettin Örüç Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Karar   22.02.1992   21150  
162   Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal Üretimini ve Üreticisini Teşvik Et-mek İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   22.02.1992   21150  
163   Millet Meclisi İçtüzüğünün 20 Nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Karar   22.02.1992   21150  
164   Yıldırım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakanlar) ile Devlet Eski Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Adnan Kahveci Haklarında, İmar Bankasına Ayrıcalıklar Sağlayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları İddialarını Araştırmak Üzere Bir Meclis Soruşturması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar   07.03.1992   21164  
165   Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair Karar   18.03.1992   21175  
166   Öğretmenlerin İçinde Bulundukları Sıkıntıların Çarelerini ve Bu Meslekmensuplarını Toplumda Layık Oldukları Statüye Kavuşturmak İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun (10/1 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   26.03.1992   21183  
167   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine İlişkin Karar   28.03.1992   21185  
168   Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.Ni Haksız ve Keyfi Zarara Uğratarak Görevini Kötüye Kullandığı İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Mustafa Taşar Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Karar   25.04.1992   21209  
169   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/6 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   09.05.1992   21223  
170   Bakanlar ile (30 Ekim 1989 Tarihinde Yayımlanan 89/14657 Sayılı Karar-da İmzaları Bulunan) Eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Hüsamettin Örüç Haklarında Kurulan (9/1) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   14.05.1992   21228  
171   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/2 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   14.05.1992   21228  
172   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/3 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   14.05.1992   21228  
173   Yıldırım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakanlar) ile Devlet Eski Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Adnan Kahveci Haklarında İmar Bankasına Ayrıcalıklar Sağlayarak Görevlerin Kötüye Kullandıkları İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   20.05.1992   21233  
174   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/4 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   22.05.1992   21235  
175   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/5-8 Esas Numaralı) Görev Süresininuzatılmasına İlişkin Karar   22.05.1992   21235  
176   Meclis Soruşturması Komisyonunun (9/1 Esas Numaralı), Türkiye Büyük Millet Meclisinin Araverme ve Tatili Sırasında Da Çalışabilmesine İlişkin Karar   23.05.1992   21236  
177   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar   27.05.1992   21240  
178   Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.`ni Haksız ve Keyfi Zarara Uğratarak Görevinikötüye Kullandığı İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Mustafa Taşar Hakkında Kurulan (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   03.06.1992   21247  
179   Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair Karar   28.06.1992   21268  
180   Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Gücün Görev Süresinin Uzatılmasınailişkin Karar   28.06.1992   21268  
181   Meclis Araştırması 10/5-8 Esas No.lu Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında da Çalışabilmesine İlişkin Karar   07.07.1992   21277  
182   Meclis Araştırması10/5-8 No.lu Komisyonun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   07.07.1992   21277  
183   Haksız ve Keyfi İşlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı İddiasıyla Sağlık Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Karar   08.07.1992   21278  
184   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar   09.07.1992   21279  
185   Meclis Soruşturması Komisyonunun (9/1 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   04.09.1992   21335  
186   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/1 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   04.09.1992   21335  
187   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar   04.09.1992   21335  
188   Ülkemizde Görülen Sığır Vebası Hastalığının Yaygınlaşma Sebeplerini Tespit Etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün İdari Yapısını ve Bu Hususdaki Çalışmalarını İncelemek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   24.09.1992   21355  
189   Meclis Soruşturması Komisyonunun (9/3 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   25.09.1992   21356  
190   Ülkemizde Star-1 Adı Altında Televizyon Yayını Yapmakta Olan Magıc-boxinternational Şirketi ile İlgili İddiaları Açıklığa Kavuşturmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   02.10.1992   21363  
191   Meclis Soruşturması Komisyonunun (9/5 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   08.10.1992   21369  
192   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/6 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   13.10.1992   21374  
193   İstanbul İlinin Sorunlarını Tespit Etmek ve Buradaki Vatandaşların Uy-gar Bir Düzen İçerisinde Yaşamasını Temin Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   16.10.1992   21377  
194   Meclis Araştırması Komisyonu`nun (10/4 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   20.10.1992   21381  
195   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/2 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   23.10.1992   21384  
196   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/3 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   23.10.1992   21384  
197   Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair Karar   13.11.1992   21404  
202   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/5,8 Esas Numaralı) Görev Süresininuzatılmasına İlişkin Karar   28.11.1992   21419  
203   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/1 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   03.12.1992   21424  
201   İstanbul İlinin Sorunlarını Tespit Etmek ve Buradaki Vatandaşların Uygar Bir Düzen İçerisinde Yaşamasını Temin Etmek Amacıyla Kurulan (10/12) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   03.12.1992   21424  
198   Haksız ve Keyfi İşlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı İddiasıyla Sağlık Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Kurulan (9/11) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   03.12.1992   21424  
200   Ülkemizde Star-1 Adı Altında Televizyon Yayını Yapmakta Olan Magıc-boxinternational Şirketi ile İlgili İddiaları Açıklığa Kavuşturmak Amacıyla Kurulan (10/11) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   05.12.1992   21426  
204   Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesine İzin Veril-mesine Dair Karar   10.12.1992   21431  
205   Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesine İzin Veril-mesine Dair Karar   10.12.1992   21431  
206   Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Gücün Görev Süresinin Uzatılmasınailişkin Karar   26.12.1992   21447  
207   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar   02.01.1993   21453  
208   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/6 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   16.01.1993   21467  
209   Yurtdışında Çalışan İşçilerimizin ve Yurtdaşlarımızın Karşılaştıkları İdari, Mali, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Sorunlarını Tespit Etmek ve Gerekli Önlemleri Almak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   16.01.1993   21467  
210   Çernobil Faciasının Türkiye`deki Etkilerini Araştırmak, Faciayla İlgili Gerçekleri ve Sorumlularını Ortaya Çıkarmak, Zararların Tespiti ve Giderilmesi İçin Alınacak Önlemleri Belirlemek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   24.01.1993   21475  
211   Bayındırlık ve İskan Bakanları İstanbul Milletvekili İsmail Safa Girayve Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya`nın Yüce Divana Sevkine, 30 Ekim 1989 Tarihinde Yayımlanan 89/14657 Sayılı Kararda İmzaları Bulunan Bakanlar Kurulu Üyeleri ile Eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Hüsamettin Örüç`ün Yüce Divana Sevkine Mahal Olmadığına Dair Karar   24.01.1993   21475  
212   Eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet Eski Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Adnan Kahveci`nin Yüce Divana Sevkine Mahal Olmadığına Dair Karar   24.01.1993   21475  
213   Meclis Soruşturması Komisyonunun (9/11 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   29.01.1993   21480  
214   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/2 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   02.02.1993   21484  
199   Ülkemizde Görülen Sığır Vebası Hastalığının Yaygınlaşma Sebeplerini Tespit Etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün İdari Yapısını ve Bu Hususdaki Çalışmalarını İncelemek Amacıyla Kurulan (10/10) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   06.02.1993   21488  
216   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/4 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   06.02.1993   21488  
215   Devlet Eski Bakanı Mustafa Taşar`ın Yüce Divana Sevkine Mahal Olmadığına Dair Karar   10.02.1993   21492  
217   Ülkemizin Çeşitli Yörelerinde İşlenmiş Faili Meçhul Siyasal Cinayetlerkonusunda Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   13.02.1993   21495  
218   Maden Ocaklarında ve Enerji Üretim Alanlarında Meydana Gelen Can Kaybını Önlemek, Ocakların Verimli ve Güvenli Çalışmalarını Sağlamak, Olayların Nedenleriyle İş Güvenliği Konularını Araştırmak ve Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   13.02.1993   21495  
219   Yurt Dışında Çalışan İşçilerimizin ve Yurtdaşlarımızın Karşılaştıklarıidari, Mali, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Sorunlarını Tespit Etmek ve Gerekli Önlemleri Almak Amacıyla Kurulan(10/21, 47) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   20.02.1993   21502  
220   Çernobil Faciasının Türkiye`deki Etkilerini Araştırmak,Faciayla İlgiligerçekleri ve Sorumlularını Ortaya Çıkarmak, Zararların Tespiti ve Giderilmesi İçin Alınacak Önlemleri Belirlemek Amacıyla Kurulan (10/77, 78,82,84) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   20.02.1993   21502  
221   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/5,8 Esas Numaralı) Görev Süresininuzatılmasına İlişkin Karar   20.02.1993   21502  
222   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/11 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   20.02.1993   21502  
223   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/12 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   27.02.1993   21509  
224   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/10 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   27.02.1993   21509  
225   Daha Evvel 10 İlde Uzatılan Olağanüstü Halin Bir İlde Kaldırılmasına 9 İlde Uzatılmasına Dair Karar   11.03.1993   21521  
226   Bitlis İlinde Olağanüstü Hal İlanına Dair Karar   11.03.1993   21521  
227   İMren Aykut (Çalişma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı) Hakkında Sosyal Sigortalar Kurumu ile SİSATEV Arasında Tetkik Hizmetleri Sağlanmasına ve Gayrimenkul Kiralanmasına İlişkin İhalelerde Yönetmelik Hükümlerini İhlal İddialarını Araştırmak Amacıyla Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Karar   20.03.1993   21530  
228   Yıldırım Akbulut (Eski Başbakan), Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek (Devlet Eski Bakanları), Lütfullah Kayalar (Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı), Şükrü Yürür (Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı) ile Fahrettin Kurt (Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı) Haklarında Bulgaristan Göçmenlerine Konut Temini ile İlgili Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Karar   20.03.1993   21530  
229   Ülkemizin Çeşitli Yörelerinde İşlenmiş Faili Meçhul Siyasal Cinayetlerkonusunda Kurulan (10/90) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   02.04.1993   21540  
230   Maden Ocaklarında ve Enerji Üretim Alanlarında Meydana Gelen Can Kaybını Önlemek, Ocakların Verimli ve Güvenli Çalışmalarını Sağlamak Amacıyla Kurulan (10/38,43,44,46) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   02.04.1993   21540  
231   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/5,8 Esas Numaralı) Görev Süresininuzatılmasına İlişkin Karar   02.04.1993   21540  
232   Çevre Değerlerini Korumak Amacıyla Alınması Gereken Tedbirleri Araştırmak Üzere Kurulan 10/6 Esas No`lu Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   01.05.1993   21568  
233   Gümgüg Bakanlığı ile TMO`ya Ait Depolarda Suistimal Yapıldığı İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/4 E. No`lu Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   07.05.1993   21574  
234   Tüketiciyi Koromak için lınacak TedbirleriTespit Etmek Amacıyla Kurulan 10/2 E. No`lu Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   07.05.1993   21574  
236   Bulgaristan`dan Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskanı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları İddiasıyla Eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Sekiz Bakan Haklarında Kurulan (9/16) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin   12.05.1993   21579  
237   Isparta Milletvekili Süleyman DEMİREL`in Cumhurbaşkanlığına Seçildiğine Dair Karar   16.05.1993   21583  
238   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/77,78,82,84 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   26.05.1993   21592  
239   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/12 Esas Numaralı)Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   26.05.1993   21592  
240   (10/21,47) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin   26.05.1993   21592  
38   Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Kararı   31.05.1993   21597  
241   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/10 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   12.06.1993   21605  
242   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/90 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   17.06.1993   21610  
244   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/38,43,44,46 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   26.06.1993   21619  
245   Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Gücün Görev Süresinin Uzatılmasınailişkin Karar   26.06.1993   21619  
243   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/77,78,82,84 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   30.06.1993   21623  
246   Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair Karar   01.07.1993   21624  
247   Tansu Çiller Başkanlığındaki Bakanlar Kuruluna Güvenoyu Verildiğine Dair Tbmm Kararı ve Eki Hükümet Programı   06.07.1993   21629  
248   Sivas`ta Meydana Gelen (2 Temmuz 1993) Olayların Sebep ve Sorumluları ile Olayların Oluş Şeklinin Ortaya Çıkarılması ve Maddi Zararların Tesbiti Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   09.07.1993   21632  
235   Sosyal Sigortalar Kurumu ile Sisatev Arasında Tetkik Hizmetleri Sağlanmasına ve Gayrimenkul Kiralanmasına İlişkin Olarak İlgili Yönetmelik Hükümlerinin İhlali Suretiyle Sözleşmeler Yaptığı İddiasıyla Çalış Ma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı İmren Aykut Hakkında Kurulan (9/15) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   10.07.1993   21633  
249   Sivasta Meydana Gelen (2 Temmuz 1993) Olayların Sebep ve Sorumluları İle Olayların Oluş Şeklinin Ortaya Çıkarılması ve Maddi Zararların Tesbiti Amacıyla Kurulan (10/107,108,109,111,114) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   13.07.1993   21636  
250   Güneydoğuda Uzun Süreden Beri Cereyan Eden Olayları Yerinde İncelemek ve Alınması Gerekli Tedbirleri Türkiye Büyük Millet Meclisine ve İlgili Mercilere İletmek ve Memleketimizin Birlik ve Beraberliğinin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak Üzere Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına Dair Karar   15.07.1993   21638  
251   Güneydoğuda Uzun Süreden Beri Cereyan Eden Olayları Yerinde İncelemek ve Alınması Gerekli Tedbirleri Türkiye Büyük Millet Meclisine ve İlgili Mercilere İletmek ve Memleketimizin Birlik ve Beraberliğinin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak Üzere Kurulan (10/116) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   21.07.1993   21644  
252   Tbmm`nin Tatile Girmesine İlişkin Karar   24.07.1993   21647  
253   İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Tbmm`nin Tatili Sırasında Da Çalışabilmesine Dair Karar   24.07.1993   21647  
254   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/16 Esas Numaralı) Tbmm`nin Tatili Sırasında Da Çalışabilmesine Dair Karar   24.07.1993   21647  
255   Meclis Soruşturması Komisyonunun (9/16 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   24.07.1993   21647  
256   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/6 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   08.09.1993   21692  
257   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/116 Esas Numaralı) Görev Süresininuzatılmasına İlişkin Karar   08.09.1993   21692  
258   Tbmm Başkanlığına Hüsamettin Cindoruk`un Seçildiğine Dair Karar   15.09.1993   21699  
261   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının;başkanvekillikleri, Katip Üyelikler ve İdare Amirliklerine Seçilen Üyeler Hakkında Karar   24.09.1993   21708  
259   Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal Üretimini ve Üreticisini Teşvik Et-mek İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Uzatılmasına Dair Karar   25.09.1993   21709  
260   Maliye ve Gümrük Bakanlığına Ait Tütün ve Gümrük Depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve Üretici Birliklerine Ait Depolarda Geçen Sekiz Yıllık Dönemde Yapıldığı İddia Edilen Suistimalleri Ortaya Çıkarmak İçin Kurulan (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Uzatılmasına Dair Karar   25.09.1993   21709  
262   Maden Ocaklarında ve Enerji Üretim Alanlarında Meydana Gelen Can Kaybını Önlemek Amacıyla (10/38,43,44,46) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Uzatılmasına Dair Karar   28.09.1993   21712  
263   Yurt Dışında Çalışan İşçilerimizin ve Yurttaşlarımızın Karşılaştıklarıidari,Mali,Ekonomik,Sosyal ve Kültürel Sorunlarını Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/21,47 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 5.10.1993 Tarihinden İtibaren 3 Ay Uzatılmasına Dair Karar   07.10.1993   21721  
264   İstanbul İlinin Sorunlarını Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/12 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 10.10.1993 Tarihinden İtibaren 3 Ay Uzatılmasına Dair Karar   07.10.1993   21721  
265   Çernobil Faciasının Türkiyedeki Etkilerini Araştırmak,Faciayla İlgili Gerçekleri ve Sorumlularını Ortaya Çıkarmak Amacıyla Kurulan (10/77, 78,82,84) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 5.10.1993 Tarihinden İtibaren 3 Ay Uzatılmasına Dair Karar   07.10.1993   21721  
266   Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1989, Toplu Konut Fonu Başkanlığının 1990, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1990 Yıllarına Ait Bilanço ve Netice Hesaplarının Tasvip Edilmediğine Dair Karar   12.10.1993   21726  
267   İski Yolsuzluğunda Yaşanan ve Genel Müdür Dışında Kalan İdarî ve Siyasî Bütün Boyut ve Parasal İlişkileri, İstanbul Belediyeleri ile İlgili Yolsuzluk, Partizanlık ve Savurganlık Yapıldığı İddialarını Açıklığa Kavuşturmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar   15.10.1993   21729  
269   Ülkemizde Görülen Sığır Vebası Hastalığının Yaygınlaşma Sebeplerini Tesbit Etmek Amacıyla Kurulan (10/10 Sayılı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   27.10.1993   21741  
270   Sosyal Sigortalar Kurumu ile Sisatev Arasında Tetkik Hizmetleri Sağlanmasına ve Gayrimenkul Kiralanmasına İlişkin Olarak İlgili Yönetmelik Hükümlerinin İhlali Suretiyle Sözleşmeler Yaptığı İddiasıyla Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı İmren Aykut Hakkında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonunun (9/15 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   30.10.1993   21743  
271   Ülkemizin Çeşitli Yörelerinde İşlenen Faili Meçhul Cinayetler Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komiyonunun (10/90 Esas Numaralı) Görev Süresinin 3 Ay Daha Uzatılmasına Dair Karar   09.11.1993   21753  
268   Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçim ile İlgili Karar   09.11.1993   21753  
272   Olağanüstü Halin 10 İlde Dört Ay Daha Uzatılmasına Dair Karar   11.11.1993   21755  
273   İski Yolsuzluğunda Yaşanan İdarî ve Siyasî Bütün Yolsuzluk,Partizanlık ve Savurganlık İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/132,123 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   13.11.1993   21757  
274   Ülkemizin Sahip Olduğu Çevre Değerlerini Korumak, Çevre Sorunlarının Sebep ve Sonuçları ile Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/6 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   10.12.1993   21784  
275   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı İmren Aykut`un Yüce Divana Sevkine Mahal Olmadığına Dair Karar   10.12.1993   21784  
276   Maliye ve Gümrük Bakanlığına Ait Tütün ve Gümrük Depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve Üretici Birliklerine Ait Depolarda Geçen Sekiz Yıllık Dönemde Yapıldığı İddia Edilen Suiistimalleri Ortaya Çıkarmak Amacıyla Kurulan (10/4 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   25.12.1993   21799  
277   Maden Ocaklarında ve Enerji Üretim Alanlarında Meydana Gelen Can Kaybını Önlemek, Ocakların Verimli ve Güvenli Çalışmalarını Sağlamak Amacıy La Kurulan (10/38, 43, 44, 46 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   25.12.1993   21799  
278   Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal Üretimini ve Üreticisini Teşvik Etmek İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/2 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   29.12.1993   21803  
279   Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Gücün Görev Süresinin Uzatılmasınailişkin Karar   30.12.1993   21804  
280   Yurt Dışında Çalışan İşçilerimizin ve Yurtdaşlarımızın Karşılaştıklarıidari, Mali, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Sorunlarını Tespit Etmek ve Gerekli Önlemleri Almak Amacıyla Kurulan (10/21,47 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   06.01.1994   21810  
281   İstanbul İlinin Sorunlarını Tespit Etmek ve Buradaki Vatandaşların Uygar Bir Düzen İçerisinde Yaşamasına Temin Etmek Amacıyla Kurulan (10/12 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   06.01.1994   21810  
282   Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Meydana Gelen Olayları Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   15.01.1994   21819  
283   Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 24.1.1994 Pazartesi Gününden Başlamaküzere Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar   25.01.1994   21829  
284   Günüydoğuda Uzun Süreden Beri Cereyan Eden Olayları Yerinde İncelemek ve Alınması Gerekli Tedbirleri Tbmm`ne ve İlgli Mercilere İletmek Amacıyla Kurulan (10/116 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzataılmasına Dair Karar   11.02.1994   21846  
285   Ülkemizde Görülen Sığır Vebası Hastalığının Yaygınlaşma Sebeplerini Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/10 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   11.02.1994   21846  
287   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/90 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   26.02.1994   21861  
288   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/123, 132 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   26.02.1994   21861  
289   Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair Karar   26.02.1994   21861  
290   Şırnak Milletvekili Orhan Doğan`ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılmasına Dair Karar   02.03.1994   21865  
291   Muş Milletvekili Sırrı Sakık`ın Yasama Dokunulmazlığınının Kaldırılma-sına Dair Karar   02.03.1994   21865  
292   Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak`ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   02.03.1994   21865  
293   Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle`nin Yasama Dokunulmazlığnın Kaldı-rılmasına Dair Karar   02.03.1994   21865  
294   Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana`nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı-rılmasına Dair Karar   02.03.1994   21865  
295   Mardin Milletvekili Ahmet Türk`ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılma Sına Dair Karar   02.03.1994   21865  
297   Şırnak Milletvekili Orhan Doğan`ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   03.03.1994   21866  
298   Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle`nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   03.03.1994   21866  
299   Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana`nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   03.03.1994   21866  
300   Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak`ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   03.03.1994   21866  
301   Mardin Milletvekili Ahmet Türk`ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   03.03.1994   21866  
302   Muş Milletvekili Sırrı Sakık`ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   03.03.1994   21866  
303   Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana`nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı Rılmasına Dair Karar   03.03.1994   21866  
304   Mardin Milletvekili Ahmet Türk`ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılma Sına Dair Karar   03.03.1994   21866  
305   Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana`nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı Rılmasına Dair Karar   03.03.1994   21866  
306   Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak`ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   03.03.1994   21866  
307   Şırnak Milletvekili Orhan Doğan`ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   03.03.1994   21866  
308   Mardin Milletvekili Ahmet Türk`ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   03.03.1994   21866  
309   Şırnak Milletvekili Selim Sadak`ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   03.03.1994   21866  
310   İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı`nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   03.03.1994   21866  
296   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına 8.3.1994 Tarihinden Baş Lamak Üzere Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar   04.03.1994   21867  
286   Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Meydana Gelen Olayları Araştırarak Alınması Gereken Tebbirleri Belirlemek Amacıyla Kurulan (10/53, 57, 113, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 149, 158) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   05.03.1994   21868  
311   Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal Üretimini ve Üreticisini Teşvik Etmek ve Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/2 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Uzatılmasına Dair Karar   01.04.1994   21892  
312   Maden Ocaklarında ve Enerji Üretim Alanlarında Meydana Gelen Can Kaybını Önlemek, Ocakların Verimli ve Güvenli Çalışmalarını Sağlamak Amacıyla Kurulan (10/38, 43, 44, 46 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Uzatılmasına Dair Karar   01.04.1994   21892  
313   Ülkemizin Sahip Olduğu Çevre Değerlerini Korumak, Çevre Sorunlarının Sebep ve Sonuçları ile Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/6 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   09.04.1994   21900  
314   Tütün ve Gümrük Depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve Üretici Birliklerine Ait Depolarda Geçen Sekiz Yıllık Dönemde Yapıldığı İddia Edilen Suiistimalleri Ortaya Çıkarmak ve Bundan Sonra Yapılmasını Önlemek İçin Gerekli Tedbirleri Almak Amacıyla Kurulan (10/4 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   28.04.1994   21918  
315   Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal Üretimini ve Üreticisini Teşvik Etmek İçin Alınacak Tedbirleri Tesbit Etmek Amacıyla Kurulan (10/2 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   29.04.1994   21919  
316   Yurt Dışında Çalışan İşçilerimizin ve Yurtdaşlarımızın Karşılaştıklarıidari, Mali, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Sorunlarını Tespit Etmek ve Gerekli Önlemleri Almak Amacıyla Kurulan (10/21, 47 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   29.04.1994   21919  
317   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri için Yapılan Seçim ile İlgili Karar   12.05.1994   21932  
318   İsmet Kaya Erdem (Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yard.), Maliye ve Gümrük Eski Bakanları Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemuçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında Hayalî İhracata Göz Yumdukları İddialarını Araştırmak Üzere Bir Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Karar   20.05.1994   21939  
319   Esnaf ve Sanatkârların Sorunlarını ve Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar   20.05.1994   21939  
320   Ülkemizde Daha Düzenli ve Koordineli Bir Trafik Düzenlemesinin Yapılabilmesi ve Trafik Kazalarının Nedenlerinin, Alınması Gerekli Tedbirlerin ve Uygulanacak Politikaların Tesbiti Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   06.06.1994   21952  
321   Ülkemizde İşlenmiş Faili Meçhul Cinayetler Konusunda Kurulan 10/90 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   09.06.1994   21955  
323   Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İllerinde Devem Etmekte Olan Olağanüstü Halin 10 İlde, Dört Ay Daha Uzatılmasına Dair Karar   09.06.1994   21955  
324   Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Meydana Gelen Olayları Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Kurulan 10/53, 57, 104, 113, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 149, 158 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Uzatılmasına Dair Karar   11.06.1994   21957  
322   İSKİ Yolsuzluğunda Yaşanan İdarî ve Siyasî Yolsuzluk, Partizanlık ve Savurganlık Yapıldığı İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/123, 132 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Uzatılmasına Dair Karar   11.06.1994   21957  
325   Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Gücün Görev Süresinin Uzatılmasınailişkin Karar   16.06.1994   21962  
326   Maden Ocaklarında ve Enerji Üretim Alanlarında Meydana Gelen Can Kaybını Önlemek, Ocakların Verimli ve Güvenli Çalışmalarını Sağlamak, Olayların Nedenleriyle İş Güvenliği Konularını Araştırmak ve Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/38, 43, 44, 46 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Uzatılmasına Dair Karar   24.06.1994   21970  
327   Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin 28.6.1994 Tarihinden İtibaren Tatile Girmesine Dair Karar   25.06.1994   21971  
328   İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Meclisin Tatili Sırasında Da Çalışabilmesine Dair Karar   25.06.1994   21971  
329   Maliye ve Gümrük Bakanlığına Ait Tütün ve Gümrük Depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve Üretici Birliklerine Ait Depolarda Geçen Sekiz Yıllık Dönemde Yapıldığı İddia Edilen Suiistimalleri Ortaya Çıkarmak Ve Bundan Sonra Yapılmasını Önlemek İçin Gerekli Tedbirleri Almak Amacıyla Kurulan (10/4 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Tbmm` Nin Tatili Sırasında Da Çalışabilmesine ve Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   28.06.1994   21974  
330   Maden Ocaklarında ve Enerji Üretim Alanlarında Meydana Gelen Can Kaybını Önlemek, Ocakların Verimli ve Güvenli Çalışmalarını Sağlamak, Olayların Nedenleriyle İş Güvenliği Konularını Araştırmak ve Alınacak Tedbirleri Tesbit Etmek Amacıyla Kurulan (10/38, 43, 44, 46 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun, Tbmm` Nin Tatili Sırasında Da Çalışabilmesine Dair Karar   28.06.1994   21974  
331   Türkiye Büyük Millet Meclisi`nde Temsil Edilmiş ve 1983 Yılı Başından İtibaren Kurulmuş Tüm Siyasi Partilerin ve Genel Başkanları ile Yakınlarının Mal Varlıklarını Araştırmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   20.07.1994   21996  
332   Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2.8.1994 Tarihinden İtibaren Tatile Girmesine İlişkin Karar   30.07.1994   22006  
333   T.B.M.M.`de Temsil Edilmiş (1983 Yılı Başından İtibaren Kurulmuş) Tüm Siyasi Partilerin ve Genel Başkanları ile Yakınlarının Mal Varlıklarını Araştırmak Amacıyla Kurulan (10/198) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   17.09.1994   22054  
334   Yurt Dışında Çalışan İşçilerimizin ve Yurtdaşlarımızın Karşılaştıkları Sorunlarını Tespit Etmek ve Gerekli Önlemleri Almak Amacıyla Kurulan 10/21, 47 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar   17.09.1994   22054  
335   Maden Ocaklarında ve Enerji Üretim Alanlarında Meydana Gelen Can Kaybını Önlemek, Ocakların Verimli ve Güvenli Çalışmalarını Sağlamak, Olayların Nedenleriyle İş Güvenliği Konularını Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/38, 43, 44, 46 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar   30.09.1994   22067  
336   İsmet Kaya Erdem (Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yrd.), Maliye ve Gümrük Eski Bakanları Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemuçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında 9/22 Esas Numaralı Hayali İhracat Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   30.09.1994   22067  
337   Ülkemizde Daha Düzenli ve Koordineli Bir Trafik Düzenlemesinin Yapıla-bilmesi ve Trafik Kazalarının Nedenlerinin, Alınması Gerekli Tedbirlerin ve Uygulanacak Politikaların Tespiti Amacıyla Kurulan 10/31, 98 128 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   01.10.1994   22068  
338   Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Meydana Gelen Olayları Araştırarak Gereken Tedbirleri Belirlemek Maksadıyla Kurulan (10/53, 57, 104, 113, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 149 ve 158 E. No.lu) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 2 Ay Uzatılmasına Dair Karar   14.10.1994   22081  
339   İski Yolsuzluğunda Partizanlık ve Savurganlık Yapıldığı İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/123, 132 E. No.lu Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   14.10.1994   22081  
340   Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca Kasım 1983 Ayından Bu Yana Gerçekleştirilen İhalelerle İlgili Olarak İleri Sürülen İddiaları Araştırmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonunun Kurulmasına İlişkin Karar   14.10.1994   22081  
341   Maliye Gümrük Bakanlığına Ait Tütün ve Gümrük Depoları ile Toprak Mah-sulleri Ofisi ve Üretici Birliklerine Ait Depolarda Yapıldığı İddia Edilen Suistimalleri Ortaya Çıkarmak Amacıyla Kurulan 10/4 Esas Numara Lı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   27.10.1994   22094  
342   Esnaf ve Sanatkarların Sorunlarını ve Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan 10/169 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar   02.11.1994   22099  
343   Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Gerçekleştirilen İhalelerle İlgili Olarak İleri Sürülen İddiaları Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/212 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   09.11.1994   22106  
344   Olağanüstü Halin 4 Ay Uzatılmasına Dair Karar   18.11.1994   22115  
345   İsmet Kaya Erdem (Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yard.), Maliye ve Gümrük Eski Bakanları Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında 9/22 Esas No`lu Hayalî İhracat Konusunda Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   22.11.1994   22119  
346   T.B.M.M.`de Temsil Edilmiş ve 1983 Yılı Başından İtibaren Kurulmuş Tüm Siyasî Partilerin ve Genel Başkanları ile Yakınlarının Mal Varlıklarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/198 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   29.11.1994   22126  
347   Bosna-hersek`te Son Günlerde Yoğunlaşan Sırp Saldırılan ve Katliamlarıkonusunda Araştırmalar Yapmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   09.12.1994   22136  
348   Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Meydana Gelen Olayları Araştır-mak Amacıyla Kurulan 10/53,104,113,119,120,121,122,124,125,149 ve 158 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Uzatılmasına Dair Karar   10.12.1994   22137  
349   Bosna-hersek`te Son Günlerde Yoğunlaşan Sırp Saldırıları ve Katliamla-rı Konusunda Araştırmalar Yapmak Amacıyla Kurulan 10/218,219 Esas Numa Ralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   16.12.1994   22143  
350   Yurt Dışında Çalışan İşcilerimizin ve Yurtdaşlarımızın Sorunlarını Tespit Etmek ve Gerekli Önlemleri Almak Amacıyla Kurulan 10/21,47 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Uzatılmasına Dair Karar   27.12.1994   22154  
351   Trafik Kazalarının Nedenlerinin Tespiti Amacıyla Kurulan 10/31,98,128 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Daha Uzatılmasına Dair Karar   30.12.1994   22157  
352   Maden Ocaklarında ve Enerji Üretim Alanlarında Meydana Gelen Can Kaybını Önlemek, İş Güvenliği Konularını Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/38, 43,44,46 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Daha Uzatılmasına Dair Karar   30.12.1994   22157  
353   Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Gücün Görev Süresinin Uzatılmasınailişkin Karar   30.12.1994   22157  
354   Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 3/1/1995 Tarihinden Başlamak Üzere Çalışmalarına Yedi Gün Ara Vermesine Dair Karar   03.01.1995   22160  
355   Esnaf ve Sanatkarların Sorunlarını ve Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/169 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   20.01.1995   22177  
356   İski Yolsuzluğunda Partizanlık ve Savurganlık Yapıldığı İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/123,132 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlşikin Karar   21.01.1995   22178  
357   Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Meydana Gelen Olayları Araştır-mak Amacıyla Kurulan 10/53,57,104,113,119,120,122,124,125,149,158 Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   21.01.1995   22178  
358   Mali ve Gümrük Bakanlığına Ait Tütün ve Gümrük Depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve Üretici Birleklerine Ait Depolarda Yapıldığı İddia Edilen Suistimalleri Ortaya Çıkarmak Amacıyla Kurulan 104/4 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   25.01.1995   22182  
359   Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31.1.1995 Tarihinden İtibaren Çalışmalarına 10 Gün Ara Vermesine Dair Karar   28.01.1995   22185  
46   Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Kararı   31.01.1995   22188  
360   Bosna-hersek`te Meydana Gelen Olayları İncelemek Amacıyla Kurulan 10/218,219 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   17.02.1995   22205  
361   Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Gerçekleştirilen İhalelerle İlgili Olarak İleri Sürülen İddiaları Araştırmak Amacıyla Kurulan (10/212 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Uzatılmasına Dair Karar   21.02.1995   22209  
362   Türkiye Büyük Millet Meclisi`nde 1983 Yılı Başından İtibaren Temsil Edilmiş Tüm Siyasi Partilerin ve Genel Başkanları ile Yakınlarının Mal Varlıklarını Araştırmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Üç Ay Uzatılmasına Dair Karar   09.03.1995   22222  
363   Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair Karar   16.03.1995   22229  
364   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/169) Esas Numaralı Görev Süresininuzatılmasına İlişkin Karar   08.04.1995   22252  
365   Meclis Araştırma Komisyonunun (10/31,98,128 Esas Numaralı) Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   14.04.1995   22258  
366   Meclis Araştırması Komisyonun(10/123,132) Esas Numaralı Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   20.05.1995   22288  
367   Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Gerçekleştirilen İhalelerle İlgili Olarak İleri Sürülen İddiaları Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/212 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Uzatılma Sına Dair Karar   20.05.1995   22288  
368   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/218,219 Esas Numaralı) Görev Süre-sinin Uzatılmasına İlişkin Karar   27.05.1995   22295  
369   Meclis Araştırması Komisyonunun (10/198 Esas Numaralı) Görev Süresininuzatılmasına İlişkin Karar   16.06.1995   22315  
370   Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair Karar   29.06.1995   22328  
371   Çokuluslu Gücün Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   29.06.1995   22328  
372   Van Gölü Çevresinde Meydalan Gelen Olayları Araştırmak, Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonunun Kurulmasına İlişkin Karar   14.07.1995   22343  
373   Esnaf ve Sanatkarların Sorunlarını ve Alınması Gereken Tedbirleri Tes-pit Etmek Amacıyla Kuruln (10/169 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   23.07.1995   22352  
376   Bosna-hersekte Yoğunlaşan Sırp Saldırı ve Katliamlarını İncelemek Amacı ile Kurulan 10/218, 219 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyo Nunun Tbmm`nin Tatili ve Ara Verme Sırasında Da Çalışabilmesine Dair Karar   23.07.1995   22352  
377   Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25.7.1995 Tarihinden İtibaren Tatile Girmesine İlişkin Karar   25.07.1995   22354  
374   Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Onaylandığına Dair Karar   25.07.1995   22354  
375   Eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Kabinesindeki Bazı Bakanların Yüce Divana Sevkine Mahal Olmadığına Dair Karar   25.07.1995   22354  
378   Bosn-hersek`te Meydana Gelen Katliamları Konusunda Araştırmalar Yapmakamacıyla Kurulan (10/218,219 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyo Nun Görev Sürsenin 2 Ay Uzatılmasına Dair Karar   11.10.1995   22430  
379   İstanbul Milletvekili Tansu Çiller Başkanlığındaki Bakanlar Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi`den Güven Oyu Alamadığına Dair Karar   17.10.1995   22436  
380   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, İsmet Sezgin`in Seçildiğinedair Karar   19.10.1995   22438  
381   İski Yolsuzluğunda Yaşanan Yolsuzluk, Partizanlık ve Savurganlık İddialarını Açıklığa Kavuşturmak Amacıyla Kurulan (10/132,123 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 2 Ay Uzatılmasına Dair Karar   21.10.1995   22440  
382   Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 1983 Yılı Kasım Ayından Bu Yana Gerçekleştirilen İhalelerle İlgili Olarak İleri Sürülen İddiaları Araştırmak Amacıyla Kurulan (10/212 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin 3 Ay Uzatılmasına Dair Karar   21.10.1995   22440  
383   Van Gölünün Su Seviyesinde Meydana Gelen Yükselmenin Nedenini Araştır-mak Amacıyla Kurulan (10/189,238 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişikin Karar   28.10.1995   22447  
384   Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar   31.10.1995   22449  
385   Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair Karar   31.10.1995   22449  
386   Çokuluslu Gücün Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   31.10.1995   22449  
387   Tansu Çiller Başkanlığındaki Bakanlar Kuruluna Güven Oylaması Hakkındakarar   06.11.1995   22455  
388   Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Boş İki Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar   10.11.1995   22459  
389   Sait Halim Paşa Yalısında Meydana Gelen Yangının Nedenleri ile Sorumlularını Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araşıtrması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar   23.11.1995   22472  
390   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar   29.11.1995   22478  
47   Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Kararı   10.12.1995   22489  
391   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Kütahya Milletvekili Mustafakalemli`nin Seçildiğine Dair Karar   26.01.1996   22535  
392   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar   08.02.1996   22548  
393   Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile İlgili Sorunların Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   13.02.1996   22553  
394   Sait Halim Paşa Yalısında Meydana Gelen Yangının Nedenlerini ve Turbangenel Müdürlüğü`yle İlgili Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar   17.02.1996   22557  
395   Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açıklığa Kavuşturulması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   28.02.1996   22565  
396   Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde Meydana Gelen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarını Araştırmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurul Masına İlişkin Karar   05.03.1996   22571  
398   Başbakan Mesut Yılmaz Tarafından 8 Mart 1996 Günü Türkiye Büyük Milletmeclisine Okunan Hükümet Programı   13.03.1996   22579  
397   Tmo Genel Müdürlüğündeki Usulsüzlük ve Yolsuzluk İddialarını Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar   15.03.1996   22581  
399   Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair Karar   16.03.1996   22582  
400   Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar   19.03.1996   22585  
401   Hudutlarımızın Güvenliği Konusunda Alınan ve Alınması Gereken Tedbirleri Araştırmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   23.03.1996   22589  
402   Yükseköğretimin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   23.03.1996   22589  
409   Çekiç(Güç Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Güç)Ün Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   30.03.1996   22596  
403   Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile İlgili Sorunların Araştırılması Amacıyla Kurulan 10/1,14 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar   03.04.1996   22600  
405   Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açıklığa Kavuşturulması Amacıyla Kurulan 10/3,4 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimi Ne Dair Karar   03.04.1996   22600  
408   T.M.O. Genel Müdürlüğündeki Usulsüzlük ve Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/6 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar   03.04.1996   22600  
404   Sait Halim Paşa Yalısında Meydana Gelen Yangının Nedenlerini ve Turbangenel Müdürlüğüyle İlgili Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/2 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   09.04.1996   22606  
410   Taşkömürü Üretimindeki Sorunların Çözüm Yollarının Tespiti ile Türkiyetaş Kömürü Kurumunun İçinde Bulunduğu Durumu Araştırmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar Misyonu Kurulmasına Dair Karar   11.04.1996   22608  
411   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kapalı Oturumlarına Ait Bazı Gizli Tutanakların Yayımlanmasına Dair Karar   17.04.1996   22614  
407   Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar   17.04.1996   22614  
412   Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açıklığa Kavuşturulması Amacıyla Kurulan 10/3, 4 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar Karar   27.04.1996   22623  
413   Eski Başbakan Tansu Çiller Hakkında, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Nin (Tedaş) Bazı İhalelerinde Usulsüzlük ve Yolsuzluk Yapıldığı İddiasıyla Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Karar   27.04.1996   22623  
414   Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Şinasi Altıner Hakkında, Türkiyeelektrik Dağıtım A,Ş.Nin (Tedaş) Bazı İhalelerinde Usulsüzlük ve Yolsuzluk Yapıldığı İddiasıyla Meclis Soruşturması Açılması Hakkında Karar   27.04.1996   22623  
415   Tmo Genel Müdürlüğündeki Usulsüzlük ve Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/6 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   27.04.1996   22623  
416   Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile İlgili Problemlerin Araştırılması Amacıyla Kurulan 10/1,14 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   10.05.1996   22632  
420   Eski Başbakan Tansu Çiller Hakkında, Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. Tofaş İle Tofaş Oto Ticaret A.Ş.Ndeki Devlete Ait Hissenin Satış Yoluyla Özelleştirilmesi Sırasında Görevini Kötüye Kullandığı İddiasıyla Meclis Soruşturması Açılması Hakkında Karar   11.05.1996   22633  
406   Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde Meydana Gelen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarını Araştırmak Amacıyla Kuruluan 10/6 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar   15.05.1996   22637  
417   Hudutlarımızın Güvenliği Konusunda Alınan ve Alınması Gereken Tedbirleri Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/7 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   15.05.1996   22637  
418   Yükseköğretimin Sorunlarını Araştırımak Amacıyla Kurulan 10/8,16,20 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   15.05.1996   22637  
419   Taşkömürü Üretimindeki Sorunlar ile Türkiye Taşkömürü Kurumunun İçinde Bulunduğu Durumu Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/13,53 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üye Seçimine Dair Karar Kurulan 10/13,53 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üye Seçimine İlişkin Karar   15.05.1996   22637  
421   Sait Halim Paşa Yalısında Meydana Gelen Yangının Nedenlerini ve Turbangenel Müdürlüğüyle İlgili Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/2 Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   18.05.1996   22640  
422   İstanbul Kadıköyde 1 Mayıs Günü Meydana Gelen Olaylarda Gerekli Tedbirlerin Alınmadığı İddialarını Araştırmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar   18.05.1996   22640  
423   Refah Partisinin Süleyman Mercümek ile Bağlantılarının ve Maddi İlişkilerinin Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar   18.05.1996   22640  
424   Millet Meclisi İçtüzüğünün Başlığı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilme-si ve Bu İçtüzüğe Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Karar   24.05.1996   22645  
427   Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23.5.1996 Tarihinden İtibaren Çalışma-larına Ara Vermesine Dair Karar   24.05.1996   22645  
428   Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Boş Üç Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar   24.05.1996   22645  
429   Eski Başbakan Tansu Çiller Hakkında, Kanuna veya Genel Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı İddialarını Araştırmak Amacıyla Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Karar   08.06.1996   22660  
425   Eski Başbakan Tansu Çiller Hakkında, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Nin (Tedaş) Bazı İhalelerinde Usulsüzlük ve Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacı ile Kurulan 9/1 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar   11.06.1996   22663  
426   Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Şinasi Altıner Hakkında, Türkiyeelektrik Dağıtım A.Ş.Nin (Tedaş) Bazı İhalelerinde Usulsüzlük İddialarını Araştırmak Amacı ile Kurulan 9/2 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar   11.06.1996   22663  
430   Tmo Genel Müdürlüğündeki Usulsüzlük ve Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/6 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   14.06.1996   22666  
432   Refah Partisinin Süleyman Mercümek ile Bağlantılarını ve Maddi İlişki-lerini Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/63 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   16.06.1996   22668  
435   Çekiç Güç (Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Güç)Ün Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   19.06.1996   22671  
436   Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair Karar   19.06.1996   22671  
433   Yükseköğretim Sorunlarını Araştırımak Amacıyla Kurulan 10/8,16,20 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   21.06.1996   22673  
434   Taşkömürü Üretimindeki Sorunlar ile Türkiye Taş Kömürü Kurumunun İçin-de Bulunduğu Durumu Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/13,53 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Rair Karar   21.06.1996   22673  
439   Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde Meydana Gelen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddiaların Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/5 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   22.06.1996   22674  
440   Hudutlarımızın Güvenliği Konusunda Alınan ve Alınması Geneken Tedbirleri Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/7 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   22.06.1996   22674  
437   Emlak Bankası Genel Müdürü Engin Civan`ın Rüşvet Karşılığı Verdiği Krediler ve Çıkar Temin Eden Bazı Tasarruflarına Karşın Gerekli İşlemleri Yapmamak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı İddiasıyla Eski Başbakan Mesut Yılmaz Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Karar   22.06.1996   22674  
438   Eski Başbakan Tansu Çiller`in Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. (Tofaş) İle Tofaş Oto Ticaret A.Ş. `ndeki Devlete Ait Hissenin Satış Yolu ile Özelleştirilmesi Sırasında Nüfuzunu Kötüye Kullanarak Devleti Zarara Uğrattığı İddialarına Araştırmak Amacıyla Kurulan 9/3 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   29.06.1996   22681  
431   İstanbul Kadıköyde 1 Mayıs Günü Meydana Ğelen Olaylarda Gerekli Tedbirlerin Alınmadığı İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/67 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar   29.06.1996   22681  
441   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin 1 Ağustos 1996 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar   29.06.1996   22681  
442   Metin Göktepe (Gazeteci) Olayını Araştırmak Maksadı ile Kurulan (10/3,4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   09.07.1996   22691  
443   Başbakan Necmettin Erbakan Başkanlığındaki Bakanlar Kurulunun Güven Oyu Aldığına Dair Karar 10/7/1996 Tarih ve 22692 Sayılı Resmi Gazetede Düzeltmesi Vardır.)   09.07.1996   22691  
444   Zorunlu Tasarruf Kesintilerinin Değerlendirilmesi Konusunda Bir Meclisaraştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   13.07.1996   22695  
445   Sait Halim Paşa Yalısı Yangınını Araştırma (10/2 Esas Numaralı) Komis-yonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   13.07.1996   22695  
446   Tmo Genel Müdürlüğündeki Yolsuzlukları Araştırmak Üzere Kurulan (10/6)Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   16.07.1996   22698  
447   Refah Partisi ile Süleyman Mercümek Arasındake İlişkileri Araştırmak Üzere Kurulan 10/63 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   18.07.1996   22700  
448   İstanbul Kadıköy`de Meydana Gelen 1 Mayıs Olaylarını Araştırmak Üzere Kurulan 10/1, 14 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   23.07.1996   22705  
449   Sosyal Güvenlik ve Ssk ile İlgili Sorunları Araştırmak Üzere Kurulan 10/67 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   23.07.1996   22705  
450   Eski Başbakan Tansu Çiller`in Malvarlığının Kaynağını ve Hakkındaki Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacı ile Kurulan 9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar   30.07.1996   22712  
451   Eski Başbakan Mesut Yılmaz`ın Emlak Bankası ve Banka Eski Genel Müdürüengin Civan ile İlgili Yolsuzluklarda Görevini Kötüye Kullandığı İddi Alarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/6 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar   30.07.1996   22712  
452   Çekiç Güç (Ülkemizde Konuşlandırılan Çok Uluslu Güç) Ün Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   30.07.1996   22712  
453   Olağanüstü Halin (10 İlde) Uzatılmasına Dair Karar   31.07.1996   22713  
454   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin 3 Ağustos 1996 Tari-hine Kadar Uzatılmasına Dair Karar   02.08.1996   22715  
455   İstanbul-kadıköy`de Meydana Gelen 1 Mayıs Olaylarını Araştırmak Üzere Kurulan 10/67 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Da Çalışabilmesine İlişkin Karar   13.08.1996   22726  
456   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Devam Etmesine Dair Karar   31.08.1996   22743  
457   Eski Başbakan Tansu Çiller`in, Tedaş İhalelerinde Usulsüzlük ve Yolsuzluklara Müdahale Etmeyerek Devleti Zarara Soktuğu İddialarını So Ruşturmak Amcı ile Kurulan 9/1 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar.   03.09.1996   22746  
458   Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Şinasi Altıner`in Tedaş İhalelerinde Yolsuzluk ve Usulsüzlük Yaptığı İddialarını Soruşturmak Amacı ile Kurulan 9/2 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süre Sinin Uzatılmasına Dair Karar.   03.09.1996   22746  
459   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar   03.09.1996   22746  
460   İstanbul Kadıköyde Bir Mayıs Günü Meydana Gelen Olaylarda Gerekli Tedbirlerin Alınmadığı İddiası ile Kurulan 10/67 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   08.10.1996   22781  
461   Yurt Dışında Açılan Temsilcilikler ve Buralarda Görevlendirilen Perso-nel ile Çeşitli Nedenlerle Yurdışına Gönderilen Kamu Görevlilerinin Nicelik, Nitelik ve Mali Yüklerinin Bütün Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin.   11.10.1996   22784  
462   Hudutlarımızın Güvenliği Konusunda Alınan ve Alınması Gereken Tedbirleri Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/7 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin   15.10.1996   22788  
463   Taşkömürü Üretimindeki Sorunların Çözüm Yollarının Tesbiti ile Türkiyetaş Kömürü Kurumu`nun İçinde Bulunduğu Durumun Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirleri Tesbit Etmek Amacıyla Kurulan 10/13,53 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   15.10.1996   22788  
464   Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde Meydana Gelen Yolsuzlukları Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/5 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   18.10.1996   22791  
465   Yükseköğretimin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tesbit Edilmesi Amacıyla Kurulan (10/8,16,20) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin.   18.10.1996   22791  
466   Eski Başbakan Tansu Çillerin Tofaş ile Tofaş Oto Ticaret A.Ş. İhalelerinde Usulsüzlük ve YolsuzluklaraGöz Yumduğu İddialarını Soruşturmak Amacıyla Kurulan 9/3 Esas Numaralı Mec Lis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   18.10.1996   22791  
468   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Verilmesine Dair Ka-rar.   25.10.1996   22798  
469   Refah Partisinin Süleyman Mercümek ile Bağlantılarının Araştırılması Amacı ile Kurulan 10/63 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   08.11.1996   22811  
471   İstanbul Kadıköyde Bir Mayıs Günü Meydana Gelen Olaylarda Gerekli Tedbirlerin Alınmadığı İddialarını Araştırmak Amacı ile Kurulan 10/67 EsasNo.lu Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılma Sına Dair Karar   08.11.1996   22811  
472   Yasadışı Örgütlerin Devletle Olan Bağlantıları ile Susurluk`ta Meydanagelen Kaza Olayının ve Arkasındaki İlişkilerin Aydınlığa Kavuşturulması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   15.11.1996   22818  
470   Yurt Dışında Açılan Temsilcilikler ve Buralarda Görevlendirilen Perso-nel ile Çeşitli Nedenlerle Yurt Dışına Gönderilen Kamu Görevlilerinin Nicelik, Nitelik ve Mali Yüklerinin Bütün Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 10/90 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   15.11.1996   22818  
473   Eski Başbakan Tansu Çiller Hakkında, Kanuna veya Genel Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı İddialarını Araştırmak Amacı ile Kurulan 9/4 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   19.11.1996   22822  
474   Eski Başbakan Mesut Yılmaz Hakkında, Emlak Bankası Eski Genel Müdürü Engin Civanın Yosuzluklarına Göz Yumdugu ve Görevini Kötüye Kullandığı İddialarını Araştırmak Amacı ile Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   19.11.1996   22822  
476   Olağanüstü Halin 1 İlde Kaldırılması ve 9 İlde Yeniden Uzatılmasına Dair Karar   29.11.1996   22832  
475   Yasadışı Örgütlerin Devletle Olan Bağlantıları ile Susurluk`ta Meydanagelen Kaza Olayının ve Arkasındaki İlişkilerin Aydınlığa Kavuşturulması Amcı ile Kurulan 10/89, 126, 110, 124, 125 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   30.11.1996   22833  
467   Zorunlu Tasarruf Kesintilerinin Değerlendirilmesi Konusunda Kurulan 10/10 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   06.12.1996   22839  
477   Çekiç Güç`ün Görev Süresinin Bitmesi Sebebi ile Kurulacak Abd ve İngiliz Hava Unsurlarından Oluşan Gözlem Uçuş Birliklerinin Kapsamını Tayin Konusunda Anayasa`nın 92 nci Maddesine Göre Bakanlar Kurulunun Yet Kili Kılınması için İzin Verilmesine Dair Karar   27.12.1996   22860  
478   Uğur Mumcu Cinayetinin Açıklığa Kavuşturulması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   18.01.1997   22881  
479   Doğal Afetlerde Meydana Gelen Can ve Mal Kaybını En Aza İndirmek için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin   24.01.1997   22887  
480   Yurt Dışında Açılan Temsilcilikler ve Görevlendirilen Personelin Nicelik, Nitelik ve Malî Yüklerinin Bütün Yönleriyle Araştırılması Amacıyla Kurulan 10/90 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   31.01.1997   22894  
481   Polis Tarafından Dinlenen Telefonlar Hakkındaki İddiaları Araştırmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin   31.01.1997   22894  
482   Uğur Mumcu Cinayetinin Açıklığa Kavuşturulması Amacıyla Kurulan 10/86 Esas Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   07.02.1997   22901  
483   Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde Yolsuzluk ve Usulsüzlük Nedeniyle 1993-1994 Yıllarında Meydana Gelen Kurum Zararının Tesbit Edilmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurlmasına İlişkin Karar   07.02.1997   22901  
484   Doğal Afetlerde Meydana Gelen Can ve Mal Kaybını En Aza İndirmek için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 10/58 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin   22.02.1997   22913  
485   Yasadışı Örgütlerin Devletle Olan Bağlantıları ile Susurluk`ta Meydanagelen Kaza Olayının ve Arkasındaki İlişkilerin Aydınlığa Kavuşturulması Amacıyla Kurulan 10/89, 110, 124, 125 ,126 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin   22.02.1997   22913  
486   Zorunlu Tasarruf Kesintilerinin Değerlendirilmesi Konusunda Kurulan 10/17 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   22.02.1997   22913  
487   Elhalil (Filistin)`e Türkiye Tarafından Askeri Personel Gönderilmesi Hususunda Hükümetin Yetkili Kılınması için, Anayasa`nın 92 ici Maddesine Göre İzin Verilmesine Dair   22.02.1997   22913  
488   Polis Tarafından Dinlenen Telefonlara İlişkin İddiaları Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/18 E. No.lu Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar   06.03.1997   22925  
489   Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde Yolsuzluk ve Usülsüzlük Nedeniyle 1993-1994 Yıllarında Meydana Gelen Kurum Zararının Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan 10/160 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   08.03.1997   22927  
490   Olağanüstü Halin 9 İlde İzatılmasına Dair Karar   28.03.1997   22947  
491   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalırına Ara Verilmesine Dair Karar   05.04.1997   22955  
492   Türk Silahlı Kuvvetlerinin Arnavutluk`a Gönderilmesi Hususunda Hükümetin Yetkili Kılınması için, Anayasanın 92 nci Maddesine Göre İzin Verilmesine Dair Karar   12.04.1997   22962  
493   Ugur Mumcu Cinayetinin Açıklığa Kavuşturulması Amacıyla Kurulan 10/68 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   03.05.1997   22978  
494   Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adlı Petrol Tankerinde Meydana Gelen Yangın Faciasının Nedenleri ve İtfaiye Teşkilatının Sorunları ile Boğazlar ve Marmara Denizinde Uluslararası Seyir Yapan Gemilerin Oluşturduğu Tehlikelerin Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   03.05.1997   22978  
495   Polis Tarafından Dinlenen Telefonlar Hakkındaki İddiaları Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/108 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasna İlişkin Karar   15.05.1997   22990  
496   Ülke Kaynaklarının Tespit Edilmesi ve Değerlendirilmesi Konusunda Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   15.05.1997   22990  
497   Flash TV`ye Yapılan Saldırı ve Kapatma Olaylarıyla İlgili İddiaları Araştırmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   15.05.1997   22990  
498   Doğal Afetlerde Meydana Gelen Can ve Mal Kaybının Sebeblerini Araştırmak Amacı ile Kurulan 10/58 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu`nun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   17.05.1997   22992  
547   Ormanların ve Orman Köylülerinin Korunması, Orman Yangınlarının Neden-lerinin Belirlenmesi, Yangınların Önlenmesi ve İtfaiye Teşkilatının Yeniden Yapılınması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan (10/23, 36, 103, 173, 183, 198,) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   23.05.1997   23350  
499   TPAO Adlı Petrol Tankerinde Meydana Gelen Yangın Faciasının Nedenleri ve İtfaiye Teşkilatının Sorunları ile Boğazlar ve Marmara Denizinde Uluslararası Seyir Yapan Gemilerin Oluşturduğu Tehlikelerin Araştırılması Amacıyla Kurulan 10/162, 163, 164, 175 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   24.05.1997   22998  
500   Doğu ve Güneydoğu Anadoluda Boşaltılan Yerleşim Birimleri Nedeniyle Göç Eden Yurttaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tesbit Edilmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin   06.06.1997   23011  
503   Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde Yolsuzluk ve Usulsüzlük Nedeniyle Mey-dana Gelen Zararların Tesbiti Amacı ile Kurulan 10/160 Esas Nolu Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair   10.06.1997   23015  
501   Ülke Kaynaklarının Tesbit Edilmesi ve Değirlendirilmesi Konusunda Kurulan 10/18, 27, 30, 68, 113, 170 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komis Yonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   14.06.1997   23019  
502   Flash Televizyonuna Yapılan Saldırı ve Kapatma Olayları ile İlgili İd-diaları Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/185, 186 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   14.06.1997   23019  
504   Doğu ve Güneydoğu Anadolu Boşaltılan Yerleşim Birimleri Nedeni ile Göç Eden Yurttaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tesbit Edilmesi Amacıyla Kurulan 10/25 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   21.06.1997   23026  
505   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   28.06.1997   23033  
506   Çok Uluslu Kuzeyden Keşif Harekatının Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   28.06.1997   23033  
507   Özelleştirme Uygulamaları ile İlgili Usulsüzlük ve Yolsuzluk İddialarını Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri Tesbit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Akarar   03.07.1997   23038  
508   Olağanüstü Halin 9 İlde Uzatılmasına Dair Karar   10.07.1997   23045  
509   Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Başkanlığındaki Bakanlar Kurulunun Güven Oyu Aldığına Dair Karar ve Eki Hükümet Programı   13.07.1997   23048  
510   Türkiyenin Avrupa Birliği ile İlişkilerinin İncelenerek Uygulanacak Yeni Strateji ve Politikaların Tespit Edilmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   01.08.1997   23067  
511   Gazete Kuruluşlarının (Bazı) Amaçları Dışında Fon Kaynaklı Kredi Kullandıkları İddialarını Araştırmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   16.08.1997   23082  
514   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar   17.08.1997   23083  
512   TPAO Tankerlerinde Meydana Gelen Yangın Faciasının Sebeblerini ve Marmara Denizinde Uluslararası Seyir Yapan Gemilerin Oluşturduğu Tehlikeleri Araştırmak Amacıyla Kurulan (10/162,163,164,175) E. No.lu Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   20.08.1997   23086  
513   TPAO Tankerlerinde Meydana Gelen Yangın Faciasının Sebeblerini ve Marmara Denizinde Uluslararası Seyir Yapan Gemilerin Oluşturduğu Tehlikeleri Araştırmak Amacıyla Kurulan (10/162,163,164,175) E. No.lu Meclis Araştırması Komisyonunun TBMM`nin Tatili Sırasında da Çalışabilmesine İlişkin Karar   20.08.1997   23086  
515   Olağanüstü Halin 3 İlden Kaldırılmasına Dair Karar   04.10.1997   23130  
516   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin`in Seçildiğine Dair Karar   17.10.1997   23143  
517   Ülke Kaynaklarının Tespit Edilmesi ve Değerlendirilmesi Konusunda Kurulan (10/18, 27, 30, 68, 113, 170) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   28.10.1997   23154  
518   Flash Televizyonuna Yapılan Saldırı ve Kapatma Olaylarıyla İlgili İddiaları Araştırmak Amacı ile Kurulan (10/185, 186) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   28.10.1997   23154  
519   Doğu ve Güneydoğu Anadoluda Boşaltılan Yerleşim Birimleri Nedeniyle Göç Eden Yurttaşlarımızın Sorunlarının Araştırılması Akacıyla Kurulan (10/25) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin   06.11.1997   23162  
520   Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Boş Bir Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair   06.11.1997   23162  
521   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar   06.11.1997   23162  
522   Avrupa Birliği`nin Türkiye ile İlişkilerinin İncelenerek Uygulanacak Yeni Strateji ve Politikaların Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan (10/21) Vesas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   15.11.1997   23171  
523   Özelleştirme Uygulamalarıyla İlgili Usulsüzlük ve Yolsuzluk İddiaları-nı Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Akacıyla Kurulan (10/19, 29, 40, 88, 98, 127, 150, 166) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   26.11.1997   23182  
525   Olağanüstü Halin 6 İlde Uzatılmasına Dair Karar   28.11.1997   23184  
526   Bazı Gazete Kuruluşlarının Amaçları Dışında Fon Kaynaklı Kredi Kullan-dıkları İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan (10/22) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   13.12.1997   23199  
527   Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar ve Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak`ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılmasına Dair Karar   13.12.1997   23199  
528   Kuzeyden Keşif (Kuzey Irak) Harekâtı`nın Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   26.12.1997   23212  
529   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Verilmesine Dair Karar   31.12.1997   23217  
530   Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Boş Bir Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar   08.01.1998   23224  
531   Tbmm Genel Kurul Salonunun Yenilenmesiyle İlgili Olarak İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarını Araştırmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar   16.01.1998   23232  
524   Tbmm Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar   16.01.1998   23232  
532   Tbmm Genel Kurul Salonunun Yenilenmesiyle İlgili Olarak İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan (10/230, 231, 132, 233) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   19.02.1998   23263  
533   Türkiye`nin Avrupa Birliği İlişkilerini İncelemek Amacı ile 10/21 Esasnumaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   21.02.1998   23265  
534   Özelleştirme Uygulamalarında Usulsüzlük ve Yolsuzluk Yapıldığı İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 10/19, 29, 40, 88, 98, 127, 150, 166 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   04.03.1998   23276  
535   Kadının Statüsünün Araştırılarak Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin Yaşama Geçirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   12.03.1998   23284  
536   Gazete Kuruluşlarından Bazılarının Amaçları Dışında Fon Kaynaklı Kredikullandıkları İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 10/22 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   25.03.1998   23297  
537   Olağanüstü Halin 6 İlde Uzatılmasına Dair Karar   26.03.1998   23298  
538   Kadının Statüsünün Araştırılarak Kadınlara Karşı Hür Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin Yaşama Geçirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/219) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin   02.04.1998   23305  
539   Ormanların ve Orman Köylülerinin Korunması, Orman Yangınlarının Neden-lerinin Belirlenmesi, Yangınların Önlenmesi ve İtfaiye Teşkilatının Yeniden Yapılanması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Tesbit Edilmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   16.04.1998   23315  
540   Tansu Çiller (Eski Başbakan) Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Karar   21.04.1998   23320  
541   Mesut Yılmaz (Başbakan) In Mal Varlığının Araştırılması Maksadı ile Meclis Araştırması Açılmasına Dair Karar   25.04.1998   23323  
542   Sayıştay Birinci Başkanlığı İçin Yapılan Seçime Dair Karar   01.05.1998   23329  
544   Tbmm Genel Kurul Salonunun Yenilenmesi ile İlgili Yolsuzlukları Araştırmak Amacı ile Kurulan 10/230, 231, 232, 233 Sayılı Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   08.05.1998   23336  
545   Mesut Yılmaz (Başbakan) Hakkında Hakkında, İstanbul-kurtköy Havaalanı İhalesinde Yolsuzluğa Sebeb Olduğu İddialarını İncelemek Amacı ile Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına Dair Karar   16.05.1998   23344  
546   Yaşar Topçu (Bayındırlık ve İskan Bakanı) Hakkında Karadeniz Sahil Yolu İhalesine Fesat Karıştırdığını İddialarını Araştırmak Amacı ile Meclis Soruşturması Komisyonu Kurulması Hakkında Karar   16.05.1998   23344  
543   Sayıştayda Boş Bulunan Onbeş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar   16.05.1998   23344  
548   Tansu Çiller (Eski Başbakan) In Mal Varlığını Araştırmak Amacı Kurulan9/16 Esas Nolu Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimi Hakkında Karar   28.05.1998   23355  
549   Mesut Yılmaz (Eski Turizm Bakanı) Başbakan `ın Mal Varlığını Araştırmak Amacı ile Kurulan 9/16 Esas Nolu Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimi Hakkında Karar   28.05.1998   23355  
550   Radyo ve Televizlon Üst Kurulunda Boş Bulunan Üç Üyelik için Yapılan Seçime Dair Karar   30.05.1998   23357  
551   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   19.06.1998   23377  
552   Mesut Yılmaz (Başbakan) Hakkında, İstanbul-kurtköy Havaalanı İhalesinde Usulsüzlük Yaptığı İddialarını Araştırmak Amaçı ile Kurulan 9/18 Esas Numaralı Soruşturması Komüsyonuna Üye Seçimi Hakkında Karar   25.06.1998   23383  
553   Yaşar Topçu (Bayındırlık ve İskan Bakanı) Karadeniz Sahil Yolu İhalelerinde Yolsuzluk Yaptığı İddialarını Araştırmak Araştırmak Amacı ile Kurulan 9/19 Esas Numaralı Soruşturma Komüsyonuna Üye Seçimi Hakkında Karar   25.06.1998   23383  
554   Kadının Statüsünü Araştırmak Amacı ile Kurulan 10/219 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komüsyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   25.06.1998   23383  
555   İç ve Dış Borçlar ile Alınan Kredilerin Nerelerde Kullanıldığını Araştırmak Amacı ile Bir Meclis Araştırması Komüsyonu Kurulmasına Dair Karar   25.06.1998   23383  
556   Kuzeyden Keşif Harekatının Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   30.06.1998   23388  
557   Mesut Yılmaz (Başbakan) Hakkında, Usulsüz Olarak Yeni Turizm Merkezleri İlan Ederek Partizanlık Yaptığı İddialarını Araştırmak Amacı ile Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Karar   05.07.1998   23393  
586   Olağanüstü Halin 6 İlde Uzatılmasına Dair Karar   25.07.1998   23413  
587   Türk Silahlı Kuvvetlerinin Arnavutluk`a Gönderilmesi Hususunda Hüküme-tin Yetkili Kılınması İçin, Anayasa`nın 92. Maddesine Göre İzin Verilmesine Dair Karar   25.07.1998   23413  
588   Tansu Çiller (Devlet Eski Bakanı, Dışişleri Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve Eski Başbakan) Hakkında Kurulan 9/16 Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin 2 Ay Uzatılmasına Dair Karar   28.07.1998   23416  
589   Mesut Yılmaz, Başbakan, (Turizm Eski Bakanı) Hakkında Kurulan 9/17 Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin 2 Ay Uzatılması Hakkında Karar   28.07.1998   23416  
558   Ömer Bilgin`in (Isparta Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
559   Ömer Bilgin`in (Isparta Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
560   Murat Karayalçın`ın (Samsun Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
561   Mustafa Kemal Aykurt`un (Denizli Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
562   Kahraman Emmioğlu`nun (Gaziantep Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
563   Mustafa Bayram`ın (Van Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
564   Ömer Bilgin`in (Isparta Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
565   Ömer Bilgin`in (Isparta Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
566   Ömer Bilgin`in (Isparta Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
567   Ömer Bilgin`in (Isparta Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
568   Ömer Bilgin`in (Isparta Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
569   Mehmet Ağar`ın (Elazığ Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
570   Murat Karayalçın`ın (Samsun Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
571   Ömer Bilgin`in (Isparta Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
572   Murat Karayalçın`ın (Samsun Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
573   Murat Karayalçın`ın (Samsun Millevekili) Yasama Dokunulmazlığının Kal-dırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
574   Murat Karayalçın`ın (Samsun Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
575   Murat Karayalçın`ın (Samsun Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
576   Murat Karayalçın`ın (Samsun Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
577   Murat Karayalçın`ın (Samsun Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
578   Murat Karayalçın`ın (Samsun Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
579   Murat Karayalçın`ın (Samsun Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
580   Sema Pişkinsüt`ün (Aydın Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldı-rılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
581   Murat Karayalçın`ın (Samsun Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
582   Murat Karayalçın`ın (Samsun Millitvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
583   Murat Karayalçın`ın (Samsun Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
584   Murat Karayalçın`ın (Samsun Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
585   Murat Karayalçın`ın (Samsun Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.07.1998   23417  
590   Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar   02.08.1998   23421  
591   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar   02.08.1998   23421  
592   Tansu ÇİLLER (Eski Başbakan) ile İsmet Atilla (Maliye Eski Bakanı) Haklarında, Örtülü Ödeneğin Kanuna Aykırı Harcanmasına İzin Verdiği ve Hazineyi Zarara Ugrattığı İddialarını Araştırmak Üzere Bir Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Karar   09.10.1998   23488  
593   Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) ve E.Yalım Erez (Sanayi ve Ticaret Bakanı) Haklarında, Seka Arazisini Ford Otomotiv San. A.Ş.`ne Bedelsiz Vererk Görevlerini Kötüye Kullundıkları İddialarını Araştırmak Amacı ile Bir Meclis Soruşturma Komisyonu Kurulması Hakkında Karar   09.10.1998   23488  
595   Mustafa Kalemli (Kütahya Milletvekili, Meclis Eski Başkanı)`nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   09.10.1998   23488  
596   Kosova Kriziyle İlgili Çok Uluslu Güç`e Katılmak Üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yurtdışına Gönderilmesine İzin Verilmesi Hakkında Karar   13.10.1998   23492  
597   Ömer Bilgin (Isparta Milletvekili)`in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   13.10.1998   23492  
594   Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) Hakkında, Mevzuata Aykırı Bir Şekilde İstanbulda Yeni Turizm Merkezleri İlan Ettiği ve Bu Suretle Görevini Kötüye Kullandığı İddasıyla Kurulan 9/24 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   13.10.1998   23492  
598   Yaşar Topçu (Bayındırlık ve İskân Bakanı) Hakkında, Karadeniz Sahil Yolu İhalelerinde Yolsuzluk Yaptığı İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/19 Esas Nolu Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   17.10.1998   23496  
599   Burhan Kara (Devlet Bakanı) Hakkında Denizcilik Müsteşarlığına Personel Alımıyla İlgili Konularda Yolsuzluk Yaptığı İddialarını Araştırmak Üzere Meclis Araştırma Komisyonu Kurulması Hakkında Karar   17.10.1998   23496  
600   Necati Çelik (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı) Hakkında Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce Aralık 1996 Ayında Gerçekleştirilen Personel Sınavında Usulsüzlük Yapılamasına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı İddiasıyla Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar   17.10.1998   23496  
601   Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) ve Işın Çelebi (Devlet Bakanı) Haklarında Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)`nin Özelleştirilmesinde Yolsuzluk İddialarını Soruturmak Üzere Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar   17.10.1998   23496  
602   Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) Hakkında, Kurtköy Hava Alanı İnşaat İhalesinde Yolsuzluk Yaptığı İddialarını Araştırmak Amacı ile Kurulan 9/18 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılması İlişkin Karar   20.10.1998   23499  
603   Ormanların ve Orman Köylülerinin Korunması, Orman Yangınlarının Önlen-mesi ve Tedbirlerini Araştırmak Amacı ile Kurulan 10/23, 36, 103, 173, 183 ve 198 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   20.10.1998   23499  
604   Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) Hakkında, İzmit Körfezi Geçiş Projesi İhalesinde Görevini Kötüye Kullandığı İddialarını Araştırmak Amacı ile Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Karar   27.10.1998   23506  
605   Mustafa Kul (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı) Hakkında, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü`nce 1996 Yılında Açılan "özürlüler Memuriyet İmtihanı"nda Görevini Kötüye Kullundığı İddialarını Araştırmak Amacı ile Meclis Soruşturması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar   27.10.1998   23506  
606   Eyüp Aşık (Trabzon Milletvekili) In Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düştüğüne Dair Karar   30.10.1998   23508  
607   İç ve Dış Borçlar ile Alınan Kredilerin Nerelerde Kullanıldığının Tes-piti Amacıyla Kurulan (10/24, 57) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   11.11.1998   23520  
608   Mehmet Ağar (İçişleri Eski Bakanı) Hakkında Suç İşleme Amacıyla Teşek-kül Oluşturduğu İddialarını Araştırmak Üzere Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Karar   17.11.1998   23526  
609   Yaşar Topçu (Bayındırlık ve İskan Bakanı) İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde Görevini Kötüye Kullundığı İddiasıyla Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar   17.11.1998   23526  
610   Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) Ve Yalım Erez (Sanayi ve Ticaret Bakanı) Hakknda, İzmit`te Sekaya Ait Bir Araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Ne Bedelsiz Vermek Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları İddiasıyla Kurulan 9/28 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   26.11.1998   23535  
611   Olağanüstü Halin 6 İlde Uzatılmasına Dair Karar   26.11.1998   23535  
612   Güneş Taner (Devlet Bakanı) İn ve Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) Başkanlığındaki Bakanlar Kurulunun Düşürülmesine Dair Karar   26.11.1998   23535  
613   Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan), Eyüp Aşık (Devlet Eski Bakanı) Ve Yaşartopçu (Bayındırlık ve İskan Bakanı) Haklarında, Yasadışı Örgütlerle ve Mensuplarıyla Birlikte Hareket Ettikleri, Örgüt Mensuplarının İşledikleri Suçların Ortaya Çıkarılmasını Engelledikleri ve Suçluları Himaye Ettikleri, Devlet İhalelerinde Çetelerle İşbirliği Yaptıkları, Hükümetin Çeteler ve Mafya ile Mücadelede İzlediği Politikanın Başarıya Ulaş Masını Engelleyerek Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kununu`nun 230, 240, 296 ve 314. Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar   01.12.1998   23540  
614   Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) Ve Necdet Menzir (Ulaştırma Eski Bakanı)Haklarında, Telsim ve Türkcell Firmalarıyla İmzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiy Le Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. Maddesine Uyduğu İddiasıyla Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar   01.12.1998   23540  
615   Güneş Taner (Devlet Eski Bakanı) Ve Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) Hak-larında, Türk Ticaret Bankası`nın Satışı İhalesiyle İlgili Olarak Orta Ya Atılan Yolsuzluk İddiaları Konusunda Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. Maddesine Uyduğu İddiasıyla Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar   01.12.1998   23540  
616   Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) Hakkında, İstanbul`da Yeni Turizm Merkezleri İlan Ederek Partizanlık Yaptığı İddialarını Araştırmak Amacı İle Kurulan 9/24 Esas Numaralı Komisyonun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   12.12.1998   23551  
617   Burhan Kara (Devlet Bakanı) Hakkında Denizcilik Müsteşarlığına Ait Ba-zı İşlerin İhalelerinde ve Personel Alımıyla İlgili Konularda Görevini Kötüye Kullanma, İhaleye Fesat Karıştırma ve Evrakta Sahtecilik Suçlarını İşlediği İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/29 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   19.12.1998   23558  
618   Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) ve Işın Çelebi (Devlet Bakanı) Hakkında Petrol Ofisi A.Ş. (Poaş)`nin Özelleştirilmesinde İhaleye Fesat Karıştırdıkları İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/32 Esas Numaralı Mec Lis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   19.12.1998   23558  
621   Kuzeyden Keşif Harekatı"nın Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   26.12.1998   23565  
620   Necati Çelik (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı) Hakkında Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü`nce 1996 Aralık Ayında Gerçekleştiri Len Personel Sınavında Görevini Kötüye Kullandığı İddiasıyla Kurulan 9/31 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   29.12.1998   23568  
619   Tansu Çiller (Eski Başbakan) ve İsmet Atilla (Maliye Eski Bakanı) Hak-larında, Örtülü Ödeneği Kanuna Aykırı Bir Şekilde Kullandıkları İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/27 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   02.01.1999   23571  
624   Bülent Ecevit Başkanlığında Kurulan 56. Hükümetin Güven Oyu Aldığına Dair Karar ve Hükümet Programı   17.01.1999   23586  
625   Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakan) Ve Yalım Erez (Sanayi ve Ticaret Bakanı) Haklarında İzmit`te Seka`ya Ait Bir Araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.`ne Bedelsiz Vermek Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandığı İddilarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/28 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   29.01.1999   23595  
626   Mehmet Ağar (İçişleri Eski Bakanı) Hakkında Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturarak Görevini Kötüye Kullandığı İddialarını Araştırmak Amacı ile Kurulan 9/38 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   30.01.1999   23596  
628   Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakan) Ve Işın Çelebi (Devlet Eski Bakanı)Haklarında Petrol Ofisi (Poaş) A.Ş. Nin Özelleştirilmesinde İhaleye Fesat Karıştırdıkları İddialarını Soruşturmak Üzere Kurulan 9/32 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   09.02.1999   23606  
629   Olağanüstü Halin 6 İlde Uzatılmasına Dair Karar   11.02.1999   23608  
633   Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin Tatile Girmesine İlişkin Karar   12.02.1999   23609  
634   Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin Çalışmalarına Devam Etmesine Dair Karar   17.03.1999   23642  
635   Türkiye Radyo Televizyonu ile İlgili Usulsüzlük ve Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   23.03.1999   23648  
637   Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin Tatile Girmesine İlişkin Karar   06.04.1999   23651  
636   Tansu Çiller (Eski Başbakan) Ve İsmet Atilla (Maliye Eski Bakanı) Haklarında, Örtülü Ödeneği Kanuna Aykırı Bir Şekilde Kullandıkları İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/27 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   06.04.1999   23658  
638   Yıldırım Akbulut`un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı`na Seçilmesine Dair Karar   21.05.1999   23701  
639   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar   04.06.1999   23715  
640   Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar   10.06.1999   23721  
641   Bakanlar Kuruluna Güven Oylaması Hakkında Karar ve Hükümet Programı   10.06.1999   23721  
642   Kuzey`den Keşif Harekatı`nın Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   25.06.1999   23736  
643   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   02.07.1999   23743  
644   Olağanüstü Halin 6 İlde Uzatılmasına Dair Karar   15.07.1999   23756  
57   Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Kararı   05.08.1999   23777  
645   Sayıştay`da Boş Bulunan Oniki Üyelik için Yapılan Seçime Dair Karar   06.08.1999   23778  
646   Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar   12.08.1999   23784  
647   Ülkemizde Meydana Gelen Deprem Felaketi Konusunda Yapılan Çalışmaların Tüm Yönleriyle İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   25.08.1999   23797  
648   Deprem Felaketi (Ülkemizde Meydana Gelen) Konusunda Yapılan Çalışmaların Tüm Yönleriyle İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   29.08.1999   23801  
649   Deprem Felaketi (Ülkemizde Meydana Gelen) Konusunda Yapılan Çalışmalar Ve Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Kurulan 10/66, 67, 68, 69, 70 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Mec Lisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar   29.08.1999   23801  
650   Türkiye Büyük Millet Meclisinini Tatile Girmesine İlişkin Karar   29.08.1999   23801  
651   Türkiye Kızılay Derneği`nin Sorunları ile Faaliyetlerinin Araştırılarak Gelir Kaynaklarının Daha Etkin Kullnılması için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   03.11.1999   23865  
652   Türkiye Kızılay Derneği`nin Sorunları ile Faaliyetlerinin Araştırılarak Gelir Kaynaklarının Daha Etkin Kullanılması için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlşkin Karar   16.11.1999   23878  
653   Yüksek Öğretim Kurulu, İstanbul Ünivresitesi ve Üniversite Giriş Sınavları ile İlgili Yolsuzluk İddialarını ve Alınacak Tedbirleri Araştırmak ve Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulma Sına İlişkin Karar   19.11.1999   23881  
654   Deprem Felaketi Konusunda Yapılan Çalışmaların Tüm Yönleriyle İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   23.11.1999   23885  
655   Olağanüstü Halin Siirt İlinde Kaldırılması ve 5 İlde Uzatılmasına Dair Karar   27.11.1999   23889  
656   Geçen Yasama Döneminde Sonuçlandırılamayan Meclis Soruşturması Önergelerinde Belirtilen İlgililer Hakkınd 15 Meclis Soruşturması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   02.12.1999   23894  
657   Yök, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Giriş Sınavları ile İlgili Olarak İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   10.12.1999   23902  
658   Kuzeyden Keşif Harekatı`nın Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   28.12.1999   23920  
659   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar   30.12.1999   23922  
670   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Verilmesine Dair Karar   09.02.2000   23959  
660   Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakan) İstanbul Kurtköy Havaalanı İhalesinde Görevini Kötüye Kullandığı İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/18 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   22.02.2000   23972  
661   Yaşar Topçu (Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı) Karadeniz Sahil Yolu İhalelerinde Yolsuzluk Yaptığı İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/19 Esas No.lu Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar   22.02.2000   23972  
662   Ahmet Mesut Yılmaz (Eki Başbakan) Mevzuata Aykırı Olarak Istanbulda Yeni Turizm Merkezleri İlan Ettiği İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/24 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   22.02.2000   23972  
663   Tansu Çiller (Eski Başbakan) ile İsmet Attila (Maliye Eski Bakanı) Başbakanlık Örtülü Ödeneğini Kanunlara Aykırı Bir Şekilde Harcadıkları İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/27 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   22.02.2000   23972  
664   Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakan) ile Yalım Erez (Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı) İzmitde Sekaya Ait Bir Araziyi Bedelsiz Olarak Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.`ne Vermek Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/28 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   22.02.2000   23972  
665   Burhan Kara (Devlet Eski Bakanı) Hakkında Denizcilik Müsteşarlığına Ait Bazı İşlerin İhalelerinde ve Personel Alımında Görevini Kötüye Kullandığı İddiasıyla Kurulan 9/29 Esas No`lu Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   26.02.2000   23976  
666   Necati Çelik (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı) Hakkında, SSK Genel Müdürlüğünce Gerçekleştirilen Personel Sınavında Ususüzlük Yapılmasına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/31 Esas No`lu Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimi Hakkında Karar   26.02.2000   23976  
669   Mustafa Kul (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı) Hakkında, SSK Genel Müdürlüğünce Özürlülerin Memurluğa Alınması için Açılan Sınavda Usulsüzlük Yaptığı İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/34 Esas No.lu Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   26.02.2000   23976  
675   Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakan) ve Güneş Taner (Devlet Eski Bakanı) Hakkında, Türk Ticaret Bankası İhalesiyle İlgili Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/43 Esas No`lu Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   26.02.2000   23976  
671   Mehmet Ağar (İçişleri Eski Bakanı) Suç İşlemek Amacı ile Teşekkül Oluşturduğu İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/38 Esas No`lu Meclis Araştırma Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar   26.02.2000   23976  
674   Ahmet Mezut Yılmaz (Eski Başbakan) ile Necdet Menzir (Ulaştırma Eski Bakanı) Haklarında Telsim ve Türkcell Firmalarıyla İmzalanan Sözleşmelere Aykırı Davrandığı İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/42 Esas No`lu Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   26.02.2000   23976  
672   Yaşar Topçu (Ulaştırma Eski Bakanı) Hakkında İzmir Körfez Geçiş Projesi İhalesinde Görevini Kötüye Kullandığı İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/39 Esas No.lu Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar   08.03.2000   23987  
667   Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakan) ve Işın Çelebi (Devlet Eski Bakanı) Hakkında, Petrol Ofisi A.Ş.`nin Özelleştirilmesi İhalesinde Usulsüzlük Yaptıkları İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/32 Esas No.lu Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar   08.03.2000   23987  
668   Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakan) Hakkında, İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde Görevini Kötüye Kullandığı İddialarını Araşırmak Üzere Kurulan 9/33 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   08.03.2000   23987  
673   Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakan), Eyüp Aşık (Devlet Eski Bakanı) ve Yaşar Topçu (Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı) Hakklarında, Yasa Dışı Örgütlerle ve Mensuplarıyla Birlikte Hareket Ettikleri İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/40,41 Esas No.lu Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimi Hakkında Karar   08.03.2000   23987  
676   Türkiye Kızılay Derneğinin Sorunları ile Faaliyetlerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan 10/73, 74 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   08.03.2000   23987  
677   Yök ile İ.Ü. Rektörü ve Üniversite Giriş Sınavları ile İlgili Olarak İleri Sürülen Haksızlık ve Yolsuzlukları Araştırmak Üzere Kurulan 10/57, 24, 28, 29, 50, 90 ve 91Esas No.lu Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   22.03.2000   23997  
678   Olağanüstü Halin 5 İlde Uzatılmasına Dair Karar   29.03.2000   24004  
679   Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakan) Hakkında, İstanbul-Kurtköy Havaalanı İnşaatı İhalesinde Yolsuzluk Yaptığı İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/18 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin 2 Ay Uzatılmasına Dair Karar   28.04.2000   24033  
680   Yaşar Topçu (Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı) Hakkında, Karadeniz Sahil Yolu İhalelerinde Yolsuzluk Yaptığı İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/19 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin 2 Ay Uzatılmasına Dair Karar   28.04.2000   24033  
681   Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakan) Hakkında, İstanbulda Yeni Turizm Merkezleri İlanında Görevini Kötüye Kullandığı İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/24 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin 2 Ay Uzatılmasına Dair Karar   28.04.2000   24033  
682   Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakan) ile E. Yalım Erez (Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı) Haklarında, Seka Arazisinin Ford Otomotiv San. A.Ş.`ye Bedelsiz Verildiği İddalarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/28 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   28.04.2000   24033  
683   Tansu Çiller (Eski Başbakan) ile İsmet Atilla (Maliye Eski Bakanı) Haklarında, Başbakanlık Örtülü Ödeneğini Usulsüz Harcadıkları İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/27 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunun Görev Süresinin Uzaltılmasına Dair Karar   28.04.2000   24033  
684   Necati Çelik (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı) Hakkında, SSK Genel Müdürlüğünce Yapılan Sınavda, Usulsüzlük Yaptığı İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/31 Esas Numaralı Meclis Sorşuturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   28.04.2000   24033  
685   Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakan) ile Işın Çelebi (Delvet Eski Bakanı) Haklarında, Petrol Ofisi A.Ş.`nin Özelleştirilmesi İhalesinde Usulsüzlük Yaptığı İddalarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/32 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   28.04.2000   24033  
686   Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakan) Hakkında, İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde Görevini Kötüye Kullandığı İddalarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/33 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonun Görev Süresinin 2 Ay Uzatılmasına Dair Karar   28.04.2000   24033  
687   Burhan Kara (Devlet Eski Bakanı) Hakkında, Denizcilik Müsteşarlığına Ait Bazı İşlerin İhalelerinde ve Personel Alımında, Görevini Kötüye Kullandığı İddiası ile Kurulan 9/29 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin 2 Ay Süreyle Uzatılmasına Dair Karar   28.04.2000   24033  
688   Mehmet Ağar (İçişleri Eski Bakanı) Hakkında, Suç İşlemek Amacıyla Çete Kurarak Görevini Kötüye Kullandığı İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/38 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin 2 Ay Uzatılmasına Dair Karar   28.04.2000   24033  
689   Yaşar Topçu (Bayındırlırk ve İskân Eski Bakanı) Hakkında, İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde Yolsuzluk Yaptığı İddalarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/39 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin 2 Ay Uzatılmsına Dair Karar   28.04.2000   24033  
690   Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakan) ve Yaşar Topçu (Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı) Haklarında, Yasadışı Örgüt Mensuplarıyla İlişki Kurdukları ve Devlet İhalelerinde Yolsuzluk Yaptıkları İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/40-41 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunun Görev Süresinin 2 Ay Uzatılmasına Dair Karar   28.04.2000   24033  
691   Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakan) ve Necdet Menzir (Ulaştırma Eski Bakanı) Haklarında, Telsim ve Turkcell Firmaları ile İmzalanan Sözleşmelere Aykırı Davrandıkları İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/42 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunun Görev Süresinin 2 Ay Uzatılmasına Dair Karar   28.04.2000   24033  
692   Ahmet Mesut Yılmaz (Eski Başbakan) ve Güneş Taner (Devlet Eski Bakanı) Haklarında, Türk Ticaret Bankasının Satışı İhalesinde Yolsuzluk Yaptıkları İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan 9/43 Esas Numaralı Meclis Soruşuturma Komisyonunun Görev Süresinin 2 Ay Uzatılmasına Dair Karar   28.04.2000   24033  
695   Ahmet Necdet Sezerin (Anayasa Mahkemesi Başkanı) Cumhurbaşkanı Seçildiğine Dair Karar   06.05.2000   24041  
693   Yumurta Üreticilerinin Problemlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   16.05.2000   24051  
696   Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere; Zakir Avşar, Sedat Nuri Kayış ve Arif Özkök`ün Seçilmeleri Hakkında Karar   25.05.2000   24059  
694   Yumurta Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 10/8 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   10.06.2000   24075  
698   Kuzeyden Keşif Harekatının Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   30.06.2000   24095  
699   Daha Evvel Beş İlde Uzatılan Olağanüstü Halin, Van İlinde Kaldırılmasına; Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Tunceli İllerinde 30/7/2000 Günü Saat 17.00`den Geçerli Olmak Üzere Dört Ay Süreyle Uzatılmasına Dair Karar   30.06.2000   24095  
700   Trafik Kazalarının Nedenlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   04.07.2000   24099  
701   Trafik Kazalarının Nedenlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   04.07.2000   24099  
702   Meclis Araştırması Komisyonlarının,(10/139, 14, 126, 132, 133 Esas Numaralı) Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar   04.07.2000   24099  
703   İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar   04.07.2000   24099  
697   Sekizinci Beşyıllık Kalkınma Planı (2001-2005) ve Uzun Vadeli Strateji Planın Onaylandığına Dair Karar   05.07.2000   24100  
704   Trafik Kazalarının Nedenlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 10/139, 14, 126, 132, 133 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   06.10.2000   24192  
705   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Konya Milletvekili Ömer İZGİ’nin Seçildiğine Dair Karar   19.10.2000   24205  
706   Türkite Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri için Yapılan Seçime Dair Karar   28.10.2000   24214  
707   Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Tunceli İllerinde Devam Etmekte Olan Olağanüstü Halin 4 Ay Uzatılmasına Dair Karar   23.11.2000   24239  
708   Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar   08.12.2000   24254  
60   Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu Kararı   13.12.2000   24259  
709   Yumurta Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/8) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   14.12.2000   24260  
710   Kuzeyden Keşif Harekatının Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   19.12.2000   24265  
711   Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   12.01.2001   24285  
712   Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   23.01.2001   24296  
713   Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Karar   09.02.2001   24313  
714   Olağanüstü Halin 4 İlde (Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Tunceli) Uzatılmasına Dair Karar   29.03.2001   24357  
715   Van Milletvekili Mustafa Bayram’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.03.2001   24357  
716   Van Milletvekili Mustafa Bayram’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar   29.03.2001   24357  
717   Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Sorunlarının Araştırılması Amacıyla Kurulan (10/10) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   27.04.2001   24385  
718   Ahlat (Bitlis) İlçesinin Tarihi, Kültürel ve Turistik Değerlerinin Araştırılarak Ekonomik ve Sosyal Yönden Kalkınması İiçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   09.06.2001   24427  
719   Ahlat (Bitlis) İlçesinin Tarihî, Kültürel ve Turistik Değerlerinin Araştırılarak Ekonomik ve Sosyal Yönden Kalkınması için Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   21.06.2001   24439  
720   Kuzeyden Keşif Harekatının Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   27.06.2001   24445  
721   Olağanüstü Halin 4 İlde Uzatılmasına Dair Karar   30.06.2001   24448  
722   Anayasanın 92 Nci ve 117 Nci Maddeleri Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar (Yurt Dışına Asker Gönderilmesi ve Yurt İçinde Yabancı Asker Bulundurulmasına İzin Verilmesine Dair)   12.10.2001   24551  
723   Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarımızın Daha Etkin Kullanımını Sağlamak ve Komşu Ülkelerle Olan Su Sorununa Çözüm Bulmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   19.10.2001   24558  
724   Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Boş Bulunan Üyeliğe Beşir Ayvaz In Seçilmesine Dair Karar   01.11.2001   24570  
725   Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarımızın Daha Etkin Kullanımını Sağlamak ve Komşu Ülkelerle Olan Su Sorununa Çözüm Bulmak Amacıyla Kurulan (10/13 Esas) Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin   06.11.2001   24575  
726   Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Tunceli İllerinde Devam Etmekte Olan Olağanüstü Halin, 30/11/2001 Günü Saat 17.00’den Geçerli Olmak Üzere Dört Ay Süre ile Uzatılmasına Dair Karar   29.11.2001   24598  
727   Bakanlığı Döneminde Usulsüzlük ve SuiistimallereGöz Yumarak Görevini Kötüye Kullandığı İddialarını Araştırmak Üzere, Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Meclis Soruşturması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   01.12.2001   24600  
728   Bakanlığı Döneminde Usulsüzlük ve Suistimallere Göz Yumarak Görevini Kötüye Kullandığı İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Kurulan Meclis soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   13.12.2001   24612  
729   Ahlat (Bitlis) İlçesinin Tarihi, Kültürel ve Turistik Değerlerinin Araştırılarak Ekonomik ve Sosyal Yönden Kalkınması için Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/124) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   15.12.2001   24614  
730   Kuzeyden Keşif Harekâtının Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   27.12.2001   24623  
731   Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Madencilik Sektörünün İçinde Bulunduğu Durum ile Bor ve Altın Madenleri Konusunda Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   02.02.2002   24659  
732   Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarımızın Daha Etkin Kullanımını Sağlamak ve Komşu Ülkelerle Olan Su Sorununa Çözüm Bulmak Amacıyla Kurulan (10/13) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   08.02.2002   24665  
733   Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin 19.2.2002 Tarihinden İtibaren Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar   16.02.2002   24673  
734   Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Madencilik Sektörünün İçinde Bulunduğu Durum ile Bor ve Altın Madenleri Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   05.03.2002   24686  
735   Olağanüstü Halin, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Tunceli İllerinde Yeniden Uzatılmasına Dair Karar   15.03.2002   24696  
736   Metin Bostancıoğlu (Millî Eğitim Bakanı) Hakkında,Türk Millî Eğitim Politikasına Aykırı, Keyfî ve İdeolojik Uygulamalarıyla Görevini Kötüye Kullandığı İddialarını Soruşturmak Üzere Bir Meclis Soruşturması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   13.04.2002   24725  
737   Medyanın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   20.04.2002   24732  
738   Metin Bostancıoğlu (Millî Eğitim Bakanı) Türk Millî Eğitim Politikasına Aykırı, Keyfî ve İdeolojik Uygulamalarıyla Eğitim ve Öğretimde Kargaşaya Sebep Olduğu İddialarını Araştırmak için Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimi Hakkında Karar   03.05.2002   24744  
739   Medyanın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tesbit Edilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   18.05.2002   24759  
740   Sayıştay Birinci Başkanlığına Mehmet Damar`ın Seçilmesine Dair Karar   24.05.2002   24764  
741   Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Madencilik Sektörünün Durumu ile Bor ve Altın Madenleri Konusunda Araştırma Yapmak Üzere Kurulan 10/211, 245, 198 ve 204 Esas No`lu Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   04.06.2002   24775  
743   Kuzeyden Keşif Harekâtı`nın Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   20.06.2002   24791  
744   Olağanüstü Halin Hakkari ve Tunceli İllerinde Kaldırılması ile Diyarbakır ve Şırnak İllerinde Uzatılmasına Dair Karar   21.06.2002   24792  
742   İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, TBMM`nin Tatili Sırasında da Çalışabilmesine İlişkin Karar   29.06.2002   24800  
745   Genel Seçimlerin Yenilenmesine Dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı   02.08.2002   24834  
746   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar   02.10.2002   24894  
747   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Bülent ARINÇ (Manisa Milletvekili)`ın Seçildiğine Dair Karar   20.11.2002   24942  
748   Abdullah GÜL (Kayseri Milletvekili) Başkanlığında Kurulan Bakanlar Kurulunun Güven Oyu Aldığına Dair Karar ile TBMM`ne Sunulan 58 inci Hükümet Programı   29.11.2002   24951  
750   Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar   11.12.2002   24960  
749   Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar   20.12.2002   24969  
751   Ergene Nehrindeki Kirliliğin ve Çevreye Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   20.12.2002   24969  
752   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri için Yapılan Seçime Dair Karar   20.12.2002   24969  
753   Kuzeyden Keşif Harekâtı`nın Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   27.12.2002   24976  
754   Ergene Nehrindeki Kirliliğin ve Çevreye Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar   31.12.2002   24980  
755   Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   09.01.2003   24988  
757   İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile İlgili İddiaların Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   04.02.2003   25014  
758   Tuz Gölündeki Kirlenmenin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Kararı   07.02.2003   25017  
759   Türkiye`deki Askerî Üs ve Tesisler ile Limanlarda Gerekli Yenileştirme, Geliştirme, İnşaat ve Tevsi Çalışmaları ile Alt Yapı Faaliyetlerinde Bulunmak Amacıyla, ABD`ne Mensup Teknik ve Askerî Personelin Üç Ay Süreyle Türkiye`de Bulunmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar   07.02.2003   25017  
63   Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Kararı   20.02.2003   25026  
756   Yolsuzlukların Sebebinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar   25.02.2003   25031  
760   İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile İlgili İddiaların Araştırılması Amacıyla Kurulan (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   18.03.2003   25052  
761   Tuz Gölündeki Kirlenmenin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/5) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   18.03.2003   25052  
762   Samsun’da Kurulma Aşamasındaki Mobil Santrallerin İhale ve Yer Seçimi Süreçleri ile Çevre ve İnsan Sağlığına Muhtemel Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   21.03.2003   25055  
763   Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak’a Gönderilmesine; Bu Kuvveetlerin Gerektiğinde Belirlenecek Esaslar Dairesinde Kullanılmasına ve Muhtemel Bir Askerî Harekat Çerçevesinde Yabancı Silahlı Kuvvetlere Mensup Hava Unsurlarının Türk Hava Sahasını Türk Makamları Tarafından Belirlenecek Esaslara ve Kurallara Göre Kullanmaları İçin Gerekli Düzenlemelerin Yapılmasına 6 Ay Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar   21.03.2003   25055  
764   Ergene Nehrindeki Kirliliğin ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan (10/2,6) Esas Numaralı Komisyonun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   22.03.2003   25056  
765   Recep Tayyip Erdoğan (Siirt Milletvekili) Başkanlığında Kurulan Bakanlar Kurulunun Güven Oyu Aldığına Dair Karar ile TBMM`ne Sunulan 59 uncu Hükümet Programı   24.03.2003   25058  
766   Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar   12.04.2003   25077  
767   Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   22.04.2003   25087  
768   Samsun’da Kurulma Aşamasındaki Mobil Santrallerin İhale ve Yer Seçimi Süreçleri ile Çevre ve İnsan Sağlığına Muhtemel Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   13.05.2003   25107  
769   Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılması Amacıyla Kurulan (10/9) Esas No`lu Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   21.05.2003   25114  
770   Türkiye Halk Bankası A.Ş.`nin 1997 Yılına Ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Tasvip Edilmediğine İlişkin Karar.   03.06.2003   25127  
771   Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 1998 ve 1999 Yıllarına Ait Bilanço ve Gelir Tablolarının Tasvip Edilmediğine İlişkin Karar   03.06.2003   25127  
772   İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile İlgili İddiaların Araştırılması Aamacıyla Kurulan (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   07.06.2003   25131  
773   Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar   12.06.2003   25136  
774   Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   20.06.2003   25144  
775   Yasama Dokunulmazlığı Konusunda Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   20.06.2003   25144  
776   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   27.06.2003   25151  
777   Orman Köylülerinin Sorunlarının Araştırılarak Orman Köylerinin Kalkındırılması için Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar   12.07.2003   25166  
778   İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar   05.08.2003   25190  
779   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar   05.08.2003   25190  
780   Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında da Çalışabilmesine İlişkin Karar   05.08.2003   25190  
781   Samsun`da Kurulma Aşamasındaki Mobil Santraller ile İlgili 10/29, 31Esas No`lu Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   07.10.2003   25252  
782   Türk Silahlı Kuvvetlerinin Güvenlik ve İstikrara Katkı Yapmak Amacıyla Irak`a Gönderilmesine; Bu Kuvvetlerin Görev ve Kullanılmasına İlişkin Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Yapılmasına Anayasa`nın 92`nci Maddesi Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar   08.10.2003   25253  
783   Yasama Dokunulmazlığı Kanusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   15.10.2003   25260  
784   Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Faaliyetlerinin ve Bunlara İlişkin İddiaların Araştırılarak Bankacılık ve Finans Sektörünün Sağlıklı Bir Yapı ve İşleyişe Kavuşturulması için Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   28.10.2003   25273  
785   Orman Köylülerinin Sorunlarının Araştırılarak, Orman Köylerinin Kalkındırılması için Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   08.11.2003   25283  
786   Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (1/8,48)Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu`nun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   19.11.2003   25294  
787   Kamu Vakıfları ile Kamu Bünyesinde Kurulu Dernek ve Yardımlaşma Sandıkları Konusunun Araştırılarak, Bu Oluşumlardan Kaynaklanan Sorunların Çözümü için Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   09.12.2003   25311  
788   H. Hüsamettin Özkan (Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Eski Yardımcısı) ile Devlet Eski Bakanı Recep Önal Hakkında, Bakanlıkları Sırasında Bağlı Kuruluşlarda Usulsüz İşlemlere Göz Yumdukları İddialarını Araştırmak Üzere Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar   17.12.2003   25319  
789   Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan (Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları) Haklarında, Bağlı Kuruluşlarında Görevi Kötüye Kullandıkları İddialarını Araştırmak Amacıyla Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Karar   17.12.2003   25319  
790   Ahmet Mesut YILMAZ (Eski Başbakan) ile Devlet Eski Bakanı Güneş Taner Hakkında,Türkbank İhalesinde Görevi kötüye Kullandıkları İddialarını Araştırmak Üzere Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar   17.12.2003   25319  
791   Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar   28.12.2003   25330  
792   Koray Aydın (Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı) Hakkında, Bakanlığı Sırasında Yapılan İhalelerde Usulsüzlük Yaptığı ve Mal Varlığında Haksız Bir Artışa Sebebiyet Verdiği İddiasıyla Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar   13.01.2004   25345  
793   Yaşar Topçu (Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı) Hakkında, Karadeniz Sahil Yolu İşlerinin İhalesi ile İlgili Yolsuzluk İddialarını Soruşturmak Üzere Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar   13.01.2004   25345  
794   Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Faaliyetlerine İlişkin İddiaların Araştırılarak Bankacılık ve Finans Sektörünün Sağlıklı Bir Yapı ve İşleyişe Kavuşturulması için Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   23.01.2004   25355  
795   H. Hüsamettin Özkan (Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yrd.) ile Devlet Eski Bakanı Recep Önal Hakkında Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   23.01.2004   25355  
796   Orman Köylülerinin Sorunlarının Araştırılması Amacıyla Kurulan 10/69, 118 Esas No.lu Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar   11.02.2004   25370  
797   Mustafa Cumhur Ersümer ile Zeki Çakan (Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları) Hakkında Yolsuzluk İddiaların Araştırmak Üzere Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimi Hakkında Karar   17.02.2004   25376  
798   Ahmet Mesut YILMAZ (Eski Başbakan) ile Devlet Eski Bakanı Güneş Taner Hakkında Yolsuzluk İddialarını Soruşturmak Üzere Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   17.02.2004   25376  
799   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar   10.03.2004   25398  
800   H. Hüsamettin Özkan (Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı) ve Devlet Eski Bakanı Recep Önal Hakkında Kurulan E. No`lu (9/3) Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   03.04.2004   25422  
801   Kamu Vakıfları ile Kamu Bünyesinde Kurulu Dernek ve Yardımlaşma Sandıkları Konusunun Araştırılarak, Bu Oluşumlardan Kaynaklanan Sorunların Çözümü için Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   13.04.2004   25432  
802   Koray Aydın (Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı) Hakkında Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Üzere Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   13.04.2004   25432  
803   Yaşar Topçu (Bayıdırlık ve İskân Eski Bakanı) Hakkında Karadeniz Sahil Yolu İhalesi Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar   17.04.2004   25436  
804   A. Mesut YILMAZ (Eski Başbakan) ve Devlet Eski Bakanı Güneş Taner Hakkında Kurulan (9/5, 6) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   30.04.2004   25448  
805   Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   30.04.2004   25448  
806   Mustafa Cumhur Ersümer (Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı) Hakkında Kurulan (9/4, 7) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   30.04.2004   25448  
807   Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Faaliyetlerini Araştırmak Üzere Kurulan (10/10, 11, 36, 39, 127) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   30.04.2004   25448  
68   Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Kararı   12.05.2004   25460  
808   Koray Aydın (Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı) Hakkında Kurulan 808 (9/8) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   08.06.2004   25486  
809   Yaşar Topçu (Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı) Hakkında Kurulan (9/9) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   15.06.2004   25493  
811   H. Hüsamettin Özkan (Devlet Eski Bakanı ile Recep Önal (Devlet Eski Bakanı)`ın Yüce Divana Sevkine Dair Karar   19.06.2004   25497  
812   Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2000 ve 2001 Yıllarına Ait Hesap ve İşlemlerinin Tasvip Edilmediğine İlişkin Karar   25.06.2004   25503  
813   İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında da Çalışabilmesine İlişkin Karar   09.07.2004   25517  
814   Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında da Çalışabilmesine İlişkin Karar   14.07.2004   25522  
815   Ahmet Mesut YILMAZ (Eski Başbakan) ile Devlet Eski Bakanı Güneş Taner`in Yüce Divana Sevki Hakkında Karar   17.07.2004   25525  
816   Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan (Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları)`nın Yüce Divana Sevkine Dair Karar   17.07.2004   25525  
817   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar   22.07.2004   25530  
818   Kamu Vakıfları ile Kamu Bünyesinde Kurulu Dernek ve Yardımlaşma Sandıkları Konusunu Araştırmak Üzere Kurulan 10/12,28 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   06.10.2004   25605  
819   Bülent ARINÇ (Manisa Milletvekili)`ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Seçildiğine Dair Karar   08.10.2004   25607  
820   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri için Yapılan Seçime Dair Karar   16.10.2004   25615  
810   Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   02.11.2004   25631  
822   H. Hüsamettin Özkan (Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı)`ın Yüce Divana Sevkine İlişkin Karar   02.11.2004   25631  
823   Recep Önal (Devlet Eski Bakanı)`ın Yüce Divana Sevkine İlişkin Karar   02.11.2004   25631  
824   Ahmet Mesut YILMAZ (Eski Başbakan)`ın Yüce Divana Sevkine İlişkin Karar   02.11.2004   25631  
825   Güneş Taner (Devlet Eski Bakanı)`in Yüce Divana Sevkine İlişkin Karar   02.11.2004   25631  
821   Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar   03.11.2004   25632  
826   Patates Yetiştiriciliğinin ve Patates Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   11.11.2004   25640  
827   Koray Aydın (Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı)`ın Yüce Divana Sevkine İlişkin Karar   12.11.2004   25641  
828   Yaşar Topçu (Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı)`nun Yüce Divana Sevkine İlişkin Karar   12.11.2004   25641  
829   Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet İddialarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   27.11.2004   25653  
830   Patates Yetiştiriciliğinin ve Patates Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   14.12.2004   25670  
813   Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet İddialarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   08.01.2005   25694  
832   Akaryakıt Kaçakçılığının Ekonomiye, İnsan ve Çevre Sağlığına Verdiği Zararın Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   08.01.2005   25694  
833   Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarını Araşırmak Üzere Kurulan 10/111,160,180 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   18.01.2005   25704  
834   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Bir Gün Ara Vermesine Dair Karar   18.01.2005   25704  
835   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına 3 Gün Ara Vermesine Dair Karar   18.01.2005   25704  
836   Geleneksel Türk El Sanatları Üretici ve Sanatkârlarının Sorunlarının Araştırılarak, El Sanatlarının Geliştirilmesi, Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması için Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   05.02.2005   25718  
837   Milletvekili Lojmanlarında Mustafa Güngör’ün Öldürülmesinin Aydınlatılması ve Sorumluların Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   15.02.2005   25728  
839   Sayıştay’da Boş Bulunan Sekiz Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar   25.02.2005   25738  
838   Akaryakıt Kaçakçılığının Ekonomiye, İnsan ve Çevre Sağlığına Verdiği Zararın Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   26.02.2005   25739  
840   Patates Yetiştiriciliğinin ve Üreticilerinin Sorunlarını Araştırmak Üzere Kurulan (10/152, 216) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   15.03.2005   25756  
841   Geleneksel Türk El Sanatları Üretici ve Sanatkârlarının Sorunlarının Araştırılarak, El Sanatlarının Geliştirilmesi, Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   16.03.2005   25757  
842   Bazı Girişimcilerce Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz Halka Arz Yoluyla Tasarruf Sahiplerinin Mağduriyetine Yol Açılmasının Neden ve Sonuçlarıyla Bu Süreçte SPK`nın Sorumluluğunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   05.04.2005   25777  
843   10/63, 113, 138, 179, 228 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   05.04.2005   25777  
844   Milletvekili Lojmanlarında Mustafa Güngör`ün Öldürülmesinin Aydınlatılması ve Sorumluların Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   28.04.2005   25799  
845   Ağrı Milletvekili Cemal Kaya`nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düştüğüne İlişkin Karar   28.04.2005   25799  
846   10/238 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   12.05.2005   25813  
847   Bazı Girişimcilerce Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz Halka Arz Yoluyla Tasarruf Sahiplerinin Mağduriyetine Yol Açılmasının Neden ve Sonuçlarıyla Bu Süreçte SPK’nın Sorumluluğunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   14.05.2005   25815  
848   İstanbul Milletvekili Kemal Derviş’in Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düştüğüne İlişkin   20.05.2005   25820  
849   Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   26.05.2005   25826  
850   10/128 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar   07.06.2005   25838  
851   Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Keyfi Yönetim, Kamu Kaynaklarının Amaç Dışı Kullanımı ve Kadrolaşma İddialarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar   14.06.2005   25845  
855   Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar   01.07.2005   25862  
854   İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar   02.07.2005   25863  
856   Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar   03.07.2005   25864  
852   Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Keyfi Yönetim, Kamu Kaynaklarının Amaç Dışı Kullanımı ve Kadrolaşma İddialarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar   07.07.2005   25868  
857   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar   08.07.2005   25869  
858   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar   14.07.2005   25875  

 


Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.

 

Editor: Kemal Gozler. kgozler@hotmail.com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr