TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

anayasa.gen.tr

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

DANIŞTAY KARARLARI LİSTESİ

(1985-2005 Yılları Arasında Resmi Gazetede Yayınlanan Danıştay Kararları Listesidir)

 

Kaynak: Resmi Gazete:  http://rega.basbakanlik.gov.tr  

Aşağıdaki liste Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr  nin "fihrist" kısmına tıklayarak (http://rega.basbakanlik.gov.tr/Fihrist/fihrist.asp ) açılan sayfada "MEVZUAT TÜRÜ" kısmından "DANIŞTAY KARARLARI" seçilip arama yaptırılarak oluşturulmuştur. 20 Ekim 2005.  Listeyi güncelleştirmek için aynı yolu izleyebilirsiniz.

RG Tarihi sütunundaki linklere tıklayarak kararın RG de yayınlanan metnine ulaşabilirsiniz. (2000 yılından önceki linkler çalışmamaktadır).


Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.


 
 
Kanun Karar
 
No

Konusu

R. G.Tarihi

R. G.Sayısı

1985/1131   Tekirdağ Vergi Mahkemesi Tarafından Tekirdağ Belediye Başkanlığı ve Tekirdağ Toprak Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arasındaki İhtilafta Verilen Kararın Bozulması Hakkında Karar. E. No: 1985/610   21.10.1985   18905  
1985/1184   Eğlence Vergisi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Ödeme Emri Hakkında Mehmet Ejder Tarafından Hançalar Belediye Başkanlığı Aleyhine Verilen Kararla İlgili Danıştay Başvurusuyla İlgili Karar. E.No:1985/1506   02.11.1985   18916  
1985/1183   Denizli Vergi Mahkemesi`nin Denizli Belediye Başkanlığı Hakkında Verdiği Kararın, Kanun Lehine Bozulması İstemiyle İlgili Danıştay Başsavcılığının Başvurusunun Kabulüne İlişkin Karar. E.No:1985/1503   17.11.1985   18931  
1985/1   Yabancı Memlekette Tescilli Bir Markanın, Menşe Memleket Belgesinde Kayıtlı Olanlardan Başka Eşyada da Kullanılmak Üzere Türkiye`de Tescili için Yapılan Başvurularda Dilekçeye Eklenmesi Zorunlu Olan İştigal Belgesinin Konsolosluklarca Tasdikine Gerek Bulunup Bulunmadığına İlişkin Uyuşmazlıklar Nedeniyle Açılan Davalar Sonucunda Danıştay 12. ve 10. Dairece Verilen Kararlar Arasındaki Aykırılığın 12. Daire Kararı Doğrultusunda Giderilmesi Hakkında E. No: 1985/1   22.12.1985   18966  
1985/4   Takdir Komisyonları Tarafından Takdir Olunan Matrah Üzerinden Tahaakkuk Ettirilen Vergi ve Vergi cezasıHakkında Uzlaşilmış Olmasının, Matrahın Artırılması Dileğiyle Vergi Dairesi Tarafından Açılan Davanın Görülmesine Engel Olup Olmadığı Konusunda 7 nci Daire ile 3, 4 ve 9 uncu Dairelerin Kararları Arasında Ortaya çıkan Ayrılığın , Uzlaşılan vergi ve cezanın Matrahının Artırılması Yolundaki vergi Dairesi Davasının İncelemeyeceği Yönünde Birleştirilmesi Suretiyle Giderilmesi Hakkında E.No: 1985/5   22.12.1985   18966  
1985/5   Vergi Davalarında Temyiz Sürelerinden Sonra Alınan Maliye Bakanlığı Muvafakatı Nedeniyle, İnceleme Olanağı Bulunmayan Temyiz İsteminin Ehliyet Yönünden Reddi Yolundaki Kararlar ile Bu Hususun Temyiz İsteminin Esastan İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği Yolundaki Aynı Daire Kararları Arasındaki Aykırılığın İçtihadın Birleştirilmesi Suretiyle Giderilmesi Hakkında Karar   26.02.1986   19031  
6032   Nüfusta Doğum Tarihi Tashihi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar . E. No: 3345   05.04.1986   19212  
1986/5   Danıştay Üçüncü ve Dördüncü Dairelerinde Dosya Birikimini Gidermek Amacıyla Bu Daireler Arasındaki İş Bölümünün Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Karar   16.04.1986   19080  
1985/3722   Kalekapı Vergi Dairesi Müdürlüğü`nün Başvurusu Üzerine, Davalı Halil Ocak Hakkında, Antalya Bölge İdare Mahkemesi`nin Verdiği Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1985/6162   25.05.1986   19117  
1986/8   Emlak Alım Vergisine İlişkin Davaların Dokuzuncu Dairede Çözümlenmesine Dair Karar.   04.07.1986   19154  
1986-1   Matbua, Matbu Neşriyat ve Matbu Kitaplar Üzerinde Kullanılmak Amacıyla Yapılan Marka Tescil Başvurularının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Kabul Edilmesi Gerektiğine Dair Karar. E. No: 1986-1   31.12.1986   19328  
1986/2   Vergide Uzlaşma Müessesesinde Tanınan Uzlaşma Müddeti Bitmeden Ceza Uygulanması Hallerinde Dava Açma Hakkının Doğacağına Dair Danıştay İçtçhadları Birleştirme Genel Kurulu Kararı. E. No: 1986/2   06.01.1987   19333  
1986/3649   Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırması Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1986/4658   07.02.1987   19365  
1987/827   İmar Çapı Bedeline İlişkin Davaların Vergi Mahkemelerinin Görevine Girmesi Nedeniyle Yerel Mahkeme Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1987/529   21.04.1987   19438  
1987/1   Amme Alacağının Tahsili Aşamasında Tahakkuk Zamanaşımına Dair Danıştay İçtihadları Birleştirme Kurulu Kararı. E. No: 1986/3   16.07.1987   19519  
1987/1458   İdarece Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Herhangi bir Sözleşme Dayanak Alınmadan, 2886 Sayılı Kanunun 75 inci Maddesi Hükmü Uyarınca Saptanan Ecrimisilin Davacıdan İstenmesi Davasında Verilen Görevsizlik Kararının Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 1987/1159   24.07.1987   19527  
1987/997   Usulüne Uygun Olarak Atanmadığı Adaylık Dönemi İçerisinde Anlaşılan Davacı Hakkında Uygulanan Göreve Son Verme İşleminnin İptaline İlişkin Yerel Mahkeme Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1987/775   11.10.1987   19601  
1987/2209   Motorlu Taşıtlar (1985 Yılı) Vergisinin İadesi İsteği ile Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması ile Davanın Temyizine Dair Karar. E. No: 1987/3932   13.01.1988   19693  
1987/2208   Motorlu Taşıtlar (1985 Yılı) Vergisinin İadesi İsteği ile Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması ile Davanın Temyizine Dair Karar. E. No: 1987/3934   13.01.1988   19693  
1987/2210   Motorlu Taşıtlar (1985 Yılı) Vergisinin İadesi İsteği ile Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması ile Davanın Temyizine Dair Karar. E. No: 1987/3936   13.01.1988   19693  
1987/2211   Motorlu Taşıtlar (1985 Yılı) Vergisinin İadesi İsteği ile Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması ile Davanın Temyizine Dair Karar. E. No: 1987/3933   13.01.1988   19693  
1987/2212   Motorlu Taşıtlar (1985 Yılı) Vergisinin İadesi İsteği ile Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması ile Davanın Temyizine Dair Karar. E. No: 1987/3935   13.01.1988   19693  
1987/2   Hile ile veya İdareyi Yanıltarak Bir Başka Yükseköğretim Kurumuna da Kaydını Yaptıran ve Ara Sınıflarda Bulunan Öğrencilerin; Bu Durumun İdarece Farkına Varılması Üzerine, İdarî İşlemlerin Geri Alınması Yoluyla Öğrenim Süresi İçinde Yükseköğretim Kurumlarından Kayıtlarının Silinebileceği Hakkında Danıştay İçtihadları Birleştirme Kurulu Kararı. E. No: 1987-1,2,4   19.03.1988   19759  
1988/1   Bina ve Arazi Vergileri ile İlgili Muaflık İstisna Tespitinin Emlak Vergisi Kanununa Göre Değil SSK Kanununda Yeralan Hükümlerinde Göz Önüne Alınarak Tespitine Dair Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı. E.No: 1987/3   05.05.1988   19805  
1988/234   Taşıt Alım Vergisinin İadesi İsteği ile Açılan Davda Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No. 1988/109   10.05.1988   19810  
1988/2   Vergi Mahkemelerinin, Bölge Merkezi Dışında Tek Kurul Gibi Çalışmaları Halinde Çalışmaya Ara Verme Süresi İçerisinde Hiç Bir Şekilde Karar Veremeyeceklerine Dair Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı. E. No: 1987/5   24.06.1988   19852  
1988/2175   Emlak Vergisi Beyannamesinde Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Kakar. E. No: 1988/1623   07.07.1988   19865  
1989/109   Gayrimenkul Sermaye İradının Emsal Kira Bedelinden Düşük Bulunması Sebebiyle Saptanan Matrah Farkı Üzerinden Alınmasına air Bölge İdare Mahkeme Kararının Reddine, Mahkeme Kararının Bozularak Tarhiyatın Onanayı Hakkında Karar. E. No: 1988/2428   14.02.1989   20080  
1989/4   Daireler Arasındaki İş Bölümünün Yeniden Düzenlenmesine Dair Danıştay Başkanlık Kurulu Kararı   25.03.1989   20119  
1989/369   Muharip Gaziler Derneğinin Adana Şubesine İltihakı Geretiği Aksi Halde İnfisah Etmiş Sayılacağına Dair Mahkemece Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1989/54   28.04.1989   20152  
1989/500   Fırıncılıkla Uğraşan Yükümlünün, İşyerinde Çalıştırdığı Bir İşçiye Ödediği Ücreti Muhtasar Beyannamede Belirtmediğinin Tutanakla Saptanmasın Nedeniyle Verilen Cezanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1983833   28.04.1989   20152  
1989/831   Gödeneli Değirmencilik ve Ticaret Limited Şirketinin Fatura Yolsuzluğu Davasında verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1988/5491   28.04.1989   20152  
1989/1   Gelir Vergisi Kanununda Ortalama Kâr Haddi Esasına Göre Mükellefler Adına İkmalen Salınan Gelir Vergisine Bağlı Olarak Ceza Kesilemeyeceği Hakkında Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararı. E. No: 1988/1   09.06.1989   20190  
1989/884   Civas Civata San. ve Tic. A.Ş. (İzmir)`nin İzmir Gümrüğünden Şirket Adına Sokulan Demire İstihsal Vergisi Uygulaması ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1989/523   12.06.1989   20193  
1989/473   İlköğretim ve Eğitim Kanununun 2917 Sayılı Yasayla Değişik 23 üncü Maddelerinde Yer Alan Hükümler Doğrultusunda İlköğretim Müfettişlerinin Ortaokul Öğretmenleri Hakkında Disiplin Soruşturması Yapabileceklerini, Danıştay Kararlarında Da Bu Uyarınca Temyizen Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1988/1162   12.07.1989   20223  
1989/2   Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesi Hükmünün Değişikliğine İlişkin Kanun ve Kararnameler ile 2182 Sayılı Kanun Uyarınca Verilecek Ek Göstergelerle İlgili Danıştay İçtihadları Birleştirme Kurulu Kararı. E. No: 1989-1/2   30.07.1989   20237  
1989/3   Vergi Usul Kanununun 3239 Sayılı Kanunla Değişik 112 nci Maddesinin 3 üncü Paragrafında Öngörülen Gecikme Faizinin, 1986 Yılından Önceki Vergilendirme Dönemlerine Ait Tarhlara Uygulanamayacağı Hakkında Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı E. No: 1988/5   27.11.1989   20325  
1989/3775   Vergi Usul Kanununun Vergi Ziyaı Başlıklı 341 İnci Maddesinde Vergi Kaybı Mükellefin veya Sorumlunun Vergilendirme ile İlgili Ödevlerini Zamanında Yerine Getirmemesi veya Eksik Yerine Getirmesi Nedeniyle Kasten Vergi Kaybına Neden Olduğundan, Kanun Yararına Buzulmasına Dair Karar. E. No: 1989/756   05.12.1989   20363  
1989/3716   Canlı Hayvan Alım Satımı ve Ziraî Faaliyetinden Elde Ettiği 1982 Yılına Ait Gelirini Beyan Etmediğinden Bahisle Yükümlü Adına Re`sen Salınan Kaçakçılık Cezalı Gelir Vergisi ile Malî Denge Vergisini Terkin Eden Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1444   05.12.1989   20363  
1989/4   Sıkıyönetim Mahkemelerince Görevlerine Son Verilen Şahıslar, Bir Daha Kamu Hizmetlerinde Çalıştırılamazlar Hükmü ile İlgili Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı. E. No: 1988/6   09.02.1990   20428  
1990/42   İstanbul Giriş Gümrük Müdürlüğünde Davacı Şirket Adına Tescil Edilen Giriş Beyannamesi, İthal Olunan Eşya ve Ek Vergi ile İlgili Kararda Verilen Hükmün, Sonuçlarına Etkili Olmamak Üzere Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1990/41   02.03.1990   20449  
1989/3715   Gelir Vergisi Stopajına İlişkin Muhtasar Beyannameleri (Temmuzağustos 1989 Dönemlerine Ait) Ve Gecikme Zamları Hakkında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 1989/1246   07.03.1990   20454  
1990/1679   İmar Kanununun Uygulanmasında Ötürü Şahıslarla Belediye Arasında Doğan Anlaşmazlık Konusunda Vergi Mahkemesince Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E. No: 1990/2156   30.11.1990   20711  
1990/3138   Yüreğir Vergi Dairesi Müdürlüğü nce KesilenÖzel Usulsüzlük Cezasnı Onayan Adana Bölge İdare Mahkemesi Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1990/2104   18.12.1990   20729  
1990/2   Ertelenmiş Bulunan Bir Mahkumiyet Hükmü Nedeniyle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 ve 98/B Maddeleri Uyarınca Devlet Memurunun Görevine Son Verilemeyeceği Hakkında Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı. E. No: 1990/2   25.01.1991   20766  
1990/3066   Katma Değer Vergisi Beyannamesini Pişmanlıkla Veren Yükümlünün, Matrah Bildirmemesi Nedeniyle Beyannamenin Süresinde Verilmediği Kabul Edilerek Adına Kesilen 1inci Derecede Usulsüzlük Cezasının Yürürlükteki Mevzuata Aykırı Bulunduğu Gerekçesiyle Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1990/5145   01.02.1991   20773  
1991/457   E.No:1991/67 K.No:1991/457 Ticari Faaliyetinden Elde Ettiği Kazancına İlişkin Olarak Verdiği Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Gayrimenkullerinden Elde Ettiği Kira Gelirini Noksan Beyan Ettiğinin Yoklama Fişi ile Saptanması Üzerine Kesilen Kaçakçılık Cezasına Karşı Açılan Davanın Kanun Yararına Bozulması İstemine Ait Karar   23.03.1991   20823  
1991/449   Danıştay 7 Nci Dairesi E.No:1991/120 K.No:1991/449 Zirai Sulama Amaçlı Su Teslimlerinin, Kamu Kuruluşları Tarımsal Kooperatifler ve Çiftçi Birliklerince Yapılan Arazi Islahına Ait Hizmetlerin Katma Değer Vergisi İstisnası Kapsamında Olduğu ve Herhangi Bir Vergilendirme Döneminde Vergiye Tabi İşlemleri Bulunmayan Mükelleflerin De Beyanname Vermelerinin Zorunlu Olduğuna Dair Karar   25.05.1991   20881  
1991/450   Danıştay 7 Nci Dairesi E.No:1991/118 K.No:1991/450 Zirai Sulama Amaçlı Su Teslimlerinin, Kamu Kuruluşları Tarımsal Koope Ratifler ve Çiftçi Birliklerince Yapılan Arazi Islahına Ait Hizmetlerin Katma Değer Vergisi İstisnası Kapsamında Olduğu ve Herhangi Bir Vergilendirme Döneminde Vergiye Tabi İşlemleri Bulunmayan Mükelleflrin De Beyanname Vermelerinin Zorunlu Olduğuna Dair Karar   25.05.1991   20881  
1991/451   Danıştay 7 Nci Dairesi E.No:1991/119 K.No:1991/451 Zirai Sulama Amaçlı Su Teslimlerinin, Kamu Kuruluşları Tarımsal Koope Ratifler ve Çiftçi Birliklerince Yapılan Arazi Islahına Ait Hizmetlerin Katma Değer Vergisi İstisnası Kapsamında Olduğu ve Herhangi Bir Vergilendirme Döneminde Vergiye Tabi İşlemleri Bulunmayan Mükelleflerin De Beyanname Vermelerinin Zorunlu Olduğuna Dair Karar   25.05.1991   20881  
1991/1229   Danıştay 4 Üncü Dairesi E.No:1991/3150 K.No:1991/1229 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Gereğince İhtiyati haciz Kararı Uygulanacak Durumlarda Mahalli En Büyük Memur Deyiminden Defterdar Anlaşılamayacağına Dair Karar   06.06.1991   20893  
1991/1   Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun`un (2324 Sayılı) Yürürlükte Olduğu 12/9/1980-7/12/1983 Tarihleri Arasında Çıkarılan Bakanlar Kurulu kararlarına Karşı Açılan İptal Davalarının Esasının İncelenmesi Gerektiği Hakkında Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı. E.No:1991/1; K.No:1991/1   18.06.1991   20905  
1991/2446   Katma Değer Vergisi Beyannamesini Vergi Dairesine Boş Olarak Gönderen Tasfiye Halindeki Motopetrol Ltd. Ş.`ne Verilen Cezaya İtirazen Bölge İdare Mahkemesinde Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Kakkında Karar.E. No: 1991/2895 NOT: (Bu Resmi Gazete`de, Aynı Konuda, K. No: 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445 Sayılı Kararlar da Yayınlanmıştır)   13.12.1991   21080  
1991/2806   Şifalı Doğal Sıcak Suyun Hamam İşletmesinde Kullanılması Nedeniyle 1988 Yılı İçin, 1794 ve 4268 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Tahakkuk Ettirilen Rüsuma İçin Bilirkişi Tarafından Saptanan Matrahın Esas Alınmasının Değişiklikle Onanmasına Dair Eskişehir Bölge İdare Mahkemesince Verilen 8/5/1990 Gün ve E:90/110, K:90/171 Sayılı Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar Danıştay 9 Uncu Dairesi E.No:1991/291 K.No:1991/2806   17.01.1992   21114  
1991/2   Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi Halinde; Hükmün Kesinleşmesinden Önceki Tutukluluk Süresinin, 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun`un 7/12/1988 Gün ve 3506 Sayılı Kanunla Değişik 5 İnci Maddesinde Belirtilen Miktar (10.000 Tl.) Üzerinden Paraya Çevrilerek, Hükümlülük Süresinden İndirilmesi Gerektiğine Dair Askeri Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı E.No:1991/13 K.No:1991/2   22.02.1992   21150  
1992/112   Fatura`da Tarih Bulunmamasının, Vergi Usul Kanunu`nun 353. Maddesine Göre Özel Usulsüzlük Cezasını Gerektirdiğinin Kabulünde İsabet Görülmediğinden Ankara Bölge İdare Mahkemesinin Kararının Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1991/1687   10.03.1992   21167  
1992/1   Askerliğine Karar Aldırmış Bulunan Yedek Subay Aday Adaylarının, Kendilerine Duyurulan Sevk Gününde Gelmeyip, Müteakip Sevk Dönemlerinden Birinde Başvurmaları ve İlk Sevk Dönemi İçin Özürlerini Belgeleyen Tabip Raporu İbraz Etmelerine Karşılık, Sonraki Dönemler İçin Herhangi Bir Rapor veya Benzeri Özürleri Olmaması Halinde, Sonraki Sevk Dönemleri İçin Bakaya Durumuna Düşmüş Sayılacaklarına, Dolayısıyla Bakaya Suçundan Tecziye Edileceklerine Dair Askeri Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı E:1992/3 K:1992/1   24.06.1992   21264  
1993/975   Ekrem Kesmez`in Davalı İdarece "Sağlik Sebebiyle Polis Olamaz" Kararına İtiraz Davasında Duruşma İsteğinin Kabul Edilmemiş Olması Nedeni ile Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1991/1855   06.05.1993   21573  
1995/5   Katma Değer Vergisine İlişkin Uyuşmazlıkların Giderilmesine İlişkin Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı   23.01.1995   22180  
1994/2939   Yükümlü Tarafından 1991 Takvim Yılı için İhtirazî Kayıtla Verilen Beyanname Üzerine Tahakkuk Ettirilen Gelir Vergisine Karşı Açılan Dava ile İlgili Karar. E. No: 1994/3132   23.01.1995   22180  
1995/8   Kamu Görevlileri ile Kamu Görevlilerine Ait Mevzuattan Doğan Uyuşmazlık Davalarının Çözümlemekle Görevli Danıştay Oniki ve Beşinci Dairele Ri Arasında Görev Bölümü Hakkında Karar   03.02.1995   22191  
95/15   Danıştay 6 ve 10 uncu Dava Daireleri Arasında İş Bölümünün Yeniden Tespitine Dair Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı.   05.05.1995   22278  
1995/1   Bulunamaması Nedeniyle Sorgusu Yapılamayan Sanık Hakkında Toplanan Delillere Göre Mahkumiyet Dışında... İfadesinde Yer Alan "bulunamama" Şartının Gerçekleşebilmesi; Delil Değerlendirilmesini Gerektiren ve Davayı Sonuçlandıran Mahkumiyet Dışındaki Kararlarda, Sanığın Dosyada Mevcut, Bilinen Adresinden Aranmasına Rağmen Bulunamamış Olmasına Bağlı Olduğu Hakkında Askeri Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Esas No: 1995/1 Karar No: 1995/1   19.07.1995   22348  
1995/1755   Satış Sözleşmesi ile Satılan Ancak Tescil Kaydı Silinmediği Dolayısıyla Mükellefiyet Kaydı Devam Ettiğinden Bahisle Vadesinde Ödenmeyen Motorlu Taşıtlar için Düzenlenip Tebliğ Edilen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Dava ile İlgili Karar. E. No: 1995/337   27.07.1995   22356  
1995/2243   Gelir (Stopaj) Vergisine Uygulanan Gecikme Faizinin Tahsili Amacıyla Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava ile İlgili Karar. E. No: 1995/2321   27.07.1995   22356  
3   Danıştay 7. Dairesindeki Dosya Birikimini Gidermek Amacıyla Daireler Arasında Yapılan İş Bölümü ile İlgili Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı   20.01.1996   22529  
1995/4568   Samandağ Belediyesine Ait Arsaların Kat Karşılığı Satılmasına İlişkin Karar E.No: 1995/6502 K.No: 1995/4568 Danıştay 6 Ncı Dairesi   17.02.1996   22557  
1996/105   Eksik Ödenen Kamu Alacağı ile 1991 ve 1992 Yılları İçin Hesaplanan Gecikme Zammının Aslı Gibi Addolunarak Tahsili Amacıyla Davacı Adına Düzenlenerek Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Karşı Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/4627 K.No: 1996/105 Danıştay Üçüncü Dairesi   25.03.1996   22591  
1995/4568   Samandağ Belediyesine Ait Arsaların Kat Karşılığı Satılmasına İlişkin Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E.No: 1995/6502 K.No: 1995/4568 Danıştay 6. Dairesi   05.04.1996   22602  
1996/267   Toptan Kasaplık Faaliyeti ile Uğraşan Adi Ortaklık Adına Tarhedilen Katma Değer Vergisi ile Kesilen Kaçakçılık ve Ağır Kusur Cezasının Kaldırılması İstemiyle Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar e.No: 1995/2286 K.No: 1996/267 Danıştay Dokuzuncu Dairesi   22.04.1996   22619  
1996/643   Emniyet Genel Müdürlüğünce Açılan İmtihanı 2. Yedek Olarak Kazandığı Halde Memuriyete Alınmamasını, Kanuni Süre Geçtikten Sonra Dava Eden Bir Şahıs Hakkında Ankara 2. İdare Mahkemesince Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1995/11475 K.No: 1996/643 Danıştay 12. Dairesi   18.07.1996   22700  
1996/1   Diş Protezciliğinin, Vergi Uygulaması Yönünden "Serbest Meslek Faaliyeti" Niteliğinde Olduğu Hakkında İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı. E. No: 1995/1   18.10.1996   22791  
1996/3363   Sattığı Emtia için Fatura Düzenlememekten Ceza Kesilen Asyeloğlu Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Ş.`nce Açılan İdarî Dava Sonucunda Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/2860   01.11.1996   22804  
1996/5328   Erzurum Muratpaşa Mahallesindeki Taşınmazların Parselasyonu Davasında Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1996/4650   10.01.1997   22873  
13   Daireler Arasında İş Hacminin Gerektirdiği Yönde İş Bölümü ve Görev Dağılımının Yeniden Tesbitine Dair Başkanlar Kurulu Kararı   03.07.1997   23038  
1998/27   Bursa Yeni Kaplıca, Kara Mustafa ve Kaynarca Hamamlarının Tabii Sıcak Su İşletmelerinin Vergi Tahakkuku Davasına Dair Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararı e.No: 1997/497 ; K.No: 1998/27   30.04.1998   23328  
1997/1   Ssk Kanununun 24. Maddesi Gereğince, Kurumun Taraf Olduğu ve Kurum Tarafından Açılan Davaların Harçdan Muaf Olduğundan Şahıslarca Açılan Davalarda Da Haklı Çıkmaları Halinde Mahkeme Harcı Ödememeleri Gerekti Ğine Dair İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı E.No: 1996/1 ; K.No: 1997/1   14.06.1998   23372  
1998/12   Daireler Arasındaki İş Nispetsizliğini ve Hacmini Yeniden Düzenlemek İçin Alınan Tedbirlere Dair Danıştay Başkanlık Kurulu Kararı K.No: 1998/12   08.01.1999   23577  
1998/4609   Attarlar Makina San. Tic. A.Ş. Nin Şeker Nakli İrsaliyesinin Kanuni Olmadığı İddiası ile Selçuk Vergi Dairesince (Konya) Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. e.No: 1998/4530 ; K.No: 1998/4609 Danıştay 3. Dairesi   12.02.1999   23609  
1999/2   Sekizinci ve Onuncu Daireler Arasındaki İş Hacminin Yeniden Tesbitine Dair Başkanlar Kurulu Kararı   18.02.1999   23615  
1999/3648   Çinigar İşletme Birliği İş ve Ticaret Merkezi (Kütahya) Yeri Olarak Kullanılan Gayrimenkulün Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1999/1434 ; K.No: 1999/3648 Danıştay 8. Dairesi   24.06.1999   23735  
1999/3045   Isparta Belediye Başkanlığı`nın Sokak ve Caddelere Verilen İsimlerin Kanuna Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Açılan Davada Redde İlişkin Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar E.No: 1999/1729 ; K.No: 1999/3045 Danıştay 8. Dairesi   04.07.1999   23745  
1999/2415   Anadolu Biracılık Malt ve Gıda Sanayi A.Ş. (Konya) Mal Sevkiyatında Sevk İrsaliyesi Tanzimi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. e.No: 1999/1497 ; K.No:1999/2415 Danıştay 3. Dairesi   04.07.1999   23745  
1999/2416   Anadolu Biracılık Malt ve Gıda Sanayi A.Ş. (Konya) Mal Sevkiyatında Sevk İrsaliyesi Tanzimi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar e.No. 1999/1498 ; K.No: 1999/2416 Danıştay 3. Dairesi   04.07.1999   23745  
1999/2417   Anadolu Biracılık Malt ve Gıda Sanayi A.Ş. (Konya) Mal Sevkiyatında Sevk İrsaliyesi Tanzimi ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar E.No: 1999/1499 ; K.No: 1999/2417 Danıştay 3. Dairesi   04.07.1999   23745  
1999/2488   Yedek Subay Öğretmen Olarak Ardahan Endüstri Meslek Lisesine Atanan Davacının Yolluk ve Maaş Ödemeleri ile İlgili Açılan Davada Erzurum Bölge İdare Mahkemesince Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 1999/149   15.11.1999   23877  
5   Daireler Arasındaki İş Bölümünün Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı. No: 5   04.03.2000   23983  
2000/1630   Kira Gelirlerinden Dolayı Doğru Beyan Vermediği Gerekçesi ile Açılan Tarhiyat Davasında Verilen Hükmün Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2000/1065 ; K.No: 2000/1630   06.06.2000   24071  
2000/1631   Kira Gelirlerinden Dolayı Doğru Beyan Vermediği Gerekçesi ile Açılan Tarhiyat Davasında Verilen Hükmün Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2000/1066 ; K.No: 2000/1631   06.06.2000   24071  
2000/1632   Kira Gelirlerinden Dolayı Doğru Beyan Vermediği Gerekçesi ile Açılan Tarhiyat Davasında Verilen Hükmün Bozulmasına Dair Karar. E.No: 2000/1067 ; K.No: 2000/1632   06.06.2000   24071  
2000/28   Daireler Arasındaki İş Bölümünün Yeniden Düzenlenmesine Dair Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı   22.11.2000   24238  
7   Daireler Arasındaki İş Bölümünün Yeniden Düzenlenmesine Dair Danıştay Başkanlık Kurulu Kararı   27.04.2001   24385  
2001/1510   Özel Usulsüzlük Cezasına Hükmedilen Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/657   14.06.2001   24432  
2001/1511   Özel Usulsüzlük Cezasına Hükmedilen Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/656   14.06.2001   24432  
2001/1831   Özel Usulsüzlük Cezasına Hükmedilen Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/655   30.06.2001   24448  
2001/3   Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin; Bu Vergiler Üzerinden Ayrıca Ödemekle Yükümlü Oldukları Fon Payının, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 29 ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Re`sen ve İkmalen Tarhiyatlarda Bulunan Matrah veya Matrah Farklarına İsabet Eden Vergiler Üzerinden de Hesaplanarak Alınması Gerektiği Hakkında Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı E. No: 1999/3   16.07.2001   24464  
2001/22   Daireler Arasındaki İş Bölümünün Yeniden Düzenlenmesine Dair Danıştay Başkanlık Kurulu Kararı   26.09.2001   24535  
2001/4   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kanunu`nun 29`uncu Maddesinin 10`uncu Fıkrasının Devletten, Diğer Kamu Tüzel Kişilerinden ve Bunların Doğrudan veya Dolaylı Olarak Katıldığı Teşebbüs ve Ortaklardan Herhangi Bir Taahhüt İşine Giren Şirketleri Oluşturan Şirketler ve Hissedarlarının Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşundaki Hisselerinin Toplamının% 10`u Aşmaması Gerektiğini Öngördüğü Hakkında Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı. E. No: 2001/1   18.11.2001   24587  
2002/150   Luxottica Gözlük Tic. A.Ş. (İzmir) ile Kordon Vergi Dairesi Arasındaki Özel Usulsüzlükle İlgili Davanın, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/4305   25.04.2002   24736  
2002/151   Luxottica Gözlük Tic. A.Ş. (İzmir) ile Kordon Vergi Dairesi Arasındaki Özel Usulsüzlükle İlgili Davanın, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/4306   25.04.2002   24736  
2002/152   Standard Gözlük Endüstri ve Tic. A.Ş. (İzmir) ile Hasan Tahsin Vergi Dairesi Arasındaki, Özel Usulsüzlükle İlgili Davanın, Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/4307   25.04.2002   24736  
2002/153   Şanlı İlaç Sanayi A.Ş. (İzmir) ile Konak Vergi Dairesi Arasındaki, Özel Usulsüzlükle İlgili Davanın Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2001/4308   25.04.2002   24736  
2002/1   Mesleğe Özel Yarışma Sınavı ile Girmeyen Belediye İktisat Müfettişlerinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfından Ek Gösterge Uygulaması ile Belediye Müfettişi Sayılacakları Hakkında Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı. E. No: 1999/1   08.05.2002   24749  
2002/1783   Kurumlar Vergisinde Kazanç İradlarından Tevkifatla İlgili Konya İdare Mahkemesince Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2002/208   13.06.2002   24784  
2002/1784   Kurumlar Vergisinde Kazanç İradlarından Tevkifatla İlgili Konya İdare Mahkemesince Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. E. No: 2002/207   13.06.2002   24784  
2002/1324   Para Cezası Verilmesine İlişkin İhbarnamenin İptali İstemiyle Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair 6. Daire Kararı. E. No: 2002/628   12.08.2002   24844  
27   Daireler Arasında İş Hacminin Yeniden Düzenlenmesine Dair Başkanlar Kurulu Kararı   21.10.2002   24913  
2002/3   Gelir Vergisi Kanununun 4369 Sayılı Kanun ile Değişik 94 üncü Madde, Birinci Fıkrasında Yeralan Yatırım İndirimi`nin Vergi Tevkifatına Tabi Olmadığına Dair Danıştay İçtihadları Birleştirme Kurulu Kararı. E. No: 2002/3   13.12.2002   24962  
2002/3680   Sabah Gazetesinin Abacıoğlu Kadın Sağlığı Merkezi Başlıklı Reklamının, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Ceza Uygulanmasına İlişkin İşlemin İptaline Dair Hükmün Kanun Yararına Bozulmsı Hakkında Karar. E. No: 2002/5407   06.04.2003   25071  
2002/3681   Sabah Gazetesinin Women`s Beauty Center Başlıklı Reklamının, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin Durdurulması Hükmünün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/3688   06.04.2003   25071  
2002/3682   Posta Gazetesinin Harika Yosun Posta Spirulina Halsiz ve Yorgun Günlerimizde Başlıklı Reklamının, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Aykırı Olduğu İddiasıyla Cezalandırılmasına ilişkin İşlemin İptal Hükmünün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/5427   06.04.2003   25071  
2002/3683   Akşam Gazetesinin Bir Eliniz Yağda Bir Eliniz T- Burner`da Başlıklı Reklamının, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Ceza Verilmesi İşleminin İptaline İlişkin Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. NO: 2002/5425   06.04.2003   25071  
2002/3684   Türkiye Gazetesinin İstenmeyen Tüylerde Çözüm Başlıklı Reklamının, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Ceza Uygulanması Hükmünün İptali İşleminin Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/5424   06.04.2003   25071  
2002/4551   Posta Gazetesinin Krışıklıklar, Cilt Bakımı ve Cildinizin Doğal İhtiyacı için Frut Drop Başlıklı Reklamının, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Ceza Uygulanmasına İlişkin İşlemin Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2002/7036   06.04.2003   25071  
2003/4254   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı`nın 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun`un 16. Maddesine Aykırı Reklam Yayını Yaptığı Gerekçesiyle Sabah Gazetesi`ne Verdiği Para Cezasının Durdurulması İstemiyle Ankara 6. İdare Mahkemesi Tarafından Verilen Kararın Kanun Yararına Bozulması Hakkında Karar. No: 2002/4254   22.04.2003   25087  
2003/3199   Otopark İşletmecisinin Perakende Satış Fişi Düzenlememesinden Dolayı Verilen Özel Usulsüzlük Cezası Hakkında Danıştay Kararı. E. No:2003/890   21.07.2003   25175  
2003/1657   Yoklama Memurlarının Dur İhtarına Uymayan Şirket Aracı ile İlgili Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/1434   26.07.2003   25180  
2003/1657   Diş Tedavi Giderlerinin Tamamının Ödenmemesine İlişkin İdarî Davaya Konu Bütçe Uygulama Talimatının İlgili Maddesi ile İlgili Yürütmenin Dudurulmasına Dair Karar. E. No: 2003/1666   26.07.2003   25180  
2003/1   Geçici Kabul Rejimi ile İthal Edilen Eşyanın Süresi İçinde Yurtdışı Edilmemesi Nedeniyle Gümrük ve Katma Değer Vergisi ile Birlikte Salınan Toplu Konut Fonundan Dolayı Ortaya Çıkan Uyuşmazlığın Ne şekilde Giderileceğine Dair Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı. E. No: 2003/1   06.10.2003   25251  
2003/1657   Bateks Tekstil Dış Tic. ve San. Ltd.Ş.`ye Ait Araca Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasına İtiraz Davasında Verilen Hükmün İptaline Dair Karar. E. No: 2003/1657   19.10.2003   25264  
2003/4283   Adalet Hizmetleri Tazminatı Oranına İtiraz Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/755   24.01.2004   25356  
2004/6   Danıştay Başkanlar Kurulunun Daireler Arasında İş Dağılımının Düzenlenmesine Dair Karar   14.04.2004   25433  
2003/4361   İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde Görevli Polis Memurunun Aldığı Disiplin Cezasına İtiraz Davasında İzmir 3. İdare Mahkemesince Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/1357   17.05.2004   25465  
2003/4362   İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde Görevli Polis Memurunun Aldığı Disiplin Cezasına İtiraz Davasında İzmir 3. İdare Mahkemesince Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/1356   17.05.2004   25465  
2003/4363   İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde Görevli Polis Memurunun Aldığı Disiplin Cezasına İtiraz Davasında İzmir 3. İdare Mahkemesince Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2003/1358   17.05.2004   25465  
2004/13   İkinci Dairenin Görevleri ile İderî Dava Dairelerindeki İş Dağılımının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar   23.06.2004   25501  
2004/584   Sosyal Sigortalar Kurumu Uşak İl Müdürlüğünün 1998-2000 Yıllarına Ait Taşıt Vergisinin İadesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/349   11.07.2004   25519  
2004/1099   Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının,1997-2001Yıllarına Ait Taşıt Vergisinin İadesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/1054   11.07.2004   25519  
2004/797   Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının, 1997-2001 Yıllarına Ait Taşıt Vergisinin İadesi Davasında Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. NO: 2004/478   11.07.2004   25519  
2004/1715   Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına Ait Araçlar Nedeniyle Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin Yasal Faiziyle Birlikte İadesi İstemiyle Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/1456   30.07.2004   25538  
2004/1716   Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına Ait Araçlar Nedeniyle Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin Yasal Faiziyle Birlikte İadesi İstemiyle Açılan Davada Verilen Hüküm Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2004/1455   30.07.2004   25538  
2005/94   Danıştay Sekizinci Dairesine Ait (Davacı Kemal Gül - Davalı Tarsus Kaymakamlığı Hakkında) Karar. E.No: 2002/6209   23.02.2005   25736  
2005/12   Danıştay Başkanlar Kurulunun ( İdari Dava Dairelerindeki İş Dağılımının Dengelenmesi ve Dosyaların Süratle Sonuçlandırılması Amacıyla Onüçüncü Dairenin Görev Konuları Hakkında) 2005/12Sayılı Kararı   26.03.2005   25767  
2004/1   Banka ve Finans Kurumlarından Temin Edilen ve Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredinin Faiz Tutarının Carî Yıla İsabet Eden Kısmının Giderlerine İlişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı. E. No: 2004/1   19.04.2005   25791  
2005/88   Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına Ait Araçlar Nedeniyle Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin Yasal Faiziyle Birlikte İadesi İstemiyle Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/196   21.05.2005   25821  
2005/90   Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına Ait Araçlar Nedeniyle Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin Yasal Faiziyle Birlikte İadesi İstemiyle Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/199   21.05.2005   25821  
2005/91   Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına Ait Araçlar Nedeniyle Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin Yasal Faiziyle Birlikte İadesi İstemiyle Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/198   21.05.2005   25821  
2005/92   Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına Ait Araçlar Nedeniyle Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin Yasal Faiziyle Birlikte İadesi İstemiyle Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/195   21.05.2005   25821  
2005/89   Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına Ait Araçlar Nedeniyle Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin Yasal Faiziyle Birlikte İadesi İstemiyle Açılan Davada Verilen Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Karar. E. No: 2005/197   21.05.2005   25821  
2005/1181   Danıştay Onuncu Dairesinin Ankara 1. İdare Mahkemesinin Aks Televizyon Şirketi Hakkında Verdiği Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Kararı. E. No: 2004/11660   26.06.2005   25857  
2005/1182   Danıştay Onuncu Dairesinin Ankara 3. İdare Mahkemesinin Anemon Tur Şirketi Hakkında Verdiği Hükmün Kanun Yararına Bozulmasına Dair Kararı. E. No: 2004/9839   26.06.2005   25857  
2005/21   Daireler Adasında İş Bölününe Dair Karar (Uyşmazlık Dosyalarının Karara Bağlanmasına İlişkin)   22.07.2005   25883  

 

Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.

 

Editör: Kemal Gözler

E Mail. kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr