TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ  [www.anayasa.gen.tr]


 

Anayasa arama

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Kemal Gözler

 

A.TÜRKÇE

Maalesef Dünya anayasalarının Türkçe olarak derlendiği yeni tarihli bir kaynak yoktur. Bununla birlikte, bazı ülkelerin Anayasalarını içeren şu iki eski derlemesi vardır:

1. Server Tanilli, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul, Cem Yayınları, 1976, 668 s. (Bu kaynakta A.B.D., Fransa, İtalya, Almanya, İsviçre, SSCB, Çin, Cezayir Anayasalarını bulabilirsiniz. Ancak 1976 tarihli olan bu kaynaktaki Anayasalardan bazıları yürürlükten kalkmış diğerlerinde de önemli değişiklikler yapılmıştır).
2. Yaşar Gürbüz, Anayasalar, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1981, 493 s (Bu kaynakta A.B.D., Almanya, Fransa, İtalya, Çin, SSCB, Çin, Yugoslavya Federal Sosyalist  Cumhuriyeti, Cezayir ve Kolombiya Anayasalarını bulabilirsiniz. Ancak 1981 tarihli olan bu kaynaktaki Anayasalardan bazıları yürürlükten kalkmış, diğerlerinde de önemli değişiklikler yapılmıştır).

 

B. İNGİLİZCE

1. Kağıt Kaynaklar

Dünya anayasalarının tamamına İngilizce olarak şu iki kaynaktan ulaşmak mümkündür:

a) Amos J. Peaslee, Constitutions of Nations, The Hague, Martinus Nijhoff, Dorothy Peaslee Xydis tarafından hazırlanan üçüncü baskı, (Cilt I: “Africa”, 1965; Cilt II: “Asia, Australia and Oceana”, 1966; Cilt III: “Europe”, 1968; Cilt IV: “Americas”, 1970).
b) Gisbert H. Flanz (Ed.), Constitutions of the Countries of the World, New York, Oceana Publications, 1971’den Beri Devamlı Gözden Geçirilen ve Günvelleştirilen yayın, 20 Cilt. ISBN: 0-379-00467-4. (www.oceanalaw.com).

 

2. E-Kaynaklar: İnternette Yabancı Anayasalar

İnternet sayesinde yabancı anayasaların son metinlerine ulaşma sorunu artık ortadan kalkmıştır. İnternetten her ülkenin anayasasının İngilizce veya bu anayasanın orijinal dilindeki metnine kolayca ulaşılabilmektedir. Aşağıdaki sitelerden değişik ülkelerin anayasalarının İngilizce metinlerine ulaşılabilir:

 
a) ICL: International Constitutional Law (A. Tschentscher):  http://www.servat.unibe.ch/law/icl/index.html
b) “Constitution Finder” (John Paul Jones, The T.C. Williams School of Law, University of Richmond): http://confinder.richmond.edu/
c) National Constitutions - Constitution Society: http://www.constitution.org/cons/natlcons.htm
d) Constitutions-Yahoo: http://dir.yahoo.com/government/law/constitutional/constitutions/  
f) Constitutional Laws of Nations (Chan Robles Virtual Law Library): http://www.chanrobles.com/worldconstitutions.htm 
g) Constitutions of Countries of the World(G.H. Flanz, Ed., Oceana Law): http://www.oceanalaw.com/  

 

CODICES http://codices.coe.int Venedik Komisyonu tarafından hazırlanan bu veri tabanından Avrupa ülkelerinin anayasa metinlerinin İngilizce veya Fransızca metınlerıne ulaşılabilmektedir. (Aynı siteden Avrupa ülkeleri mahkemelerinin önemli kararlarının İngılizce veya Fransızca metinlerıne ulaşılabilmekte ve arama yapılabilmektedir). http://codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm      http://www.venice.coe.int/site/main/CODICES_E.asp

 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2004. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz.  5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir fikir ve sanat eserini herhangi bir yöntemle çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis cezası ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu çalışmadan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 4 (dört) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu çalışmaya şu şekilde atıf yapılması önerilir:

Kemal Gözler,  "Anayasalar" , www.anayasa.gen.tr/anayasaarama.htm. 30 Mart 2005.

 


 

Editör: Kemal Gözler.  

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr