TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]


Kemal Gözler,   Türk Anayasa Hukuku, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2000'den alınmıştır s.   (www.anayasa.gen.tr/bibliografya.htm. 15 Mayıs 2004).


Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

 

 

ANAYASA HUKUKU BİblİyografyaSI
kEMAL gÖZLER

 

 

 

 

 

AARNIO (Aulis), Le rationnel comme raisonnable: la justification en droit, Trad. par Genevieve Warland, Paris ve Bruxelles, L.G.D.J. ve E. Story-Scientia, 1992.

ABADAN (Yavuz) ve SAVCI (Bahri), Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Bir Bakış, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1959.

ABADAN (Yavuz), “Tanzimat Fermanının Tahlili”, Tanzimat, İstanbul, 1940, c.I, s.33-45.

ABADAN (Yavuz), Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1952, s.334-336.

AFETİNAN (A), Medenî Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazmaları, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1969.

AHMAD (Feroz) ve Bedia Turgay Ahmad, Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1976.

AHMED CEVDET PAŞA, Tarih-i Cevdet, İstanbul, Üçdal Neşriyat, 1994, Cilt 4-6.

AKAD (Mehmet), “Anayasa Yargısı Üzerine Gözlemler”, Yargı, no 37, Mayıs 1979, s.39‑43.

AKAD (Mehmet), Teori ve Uygulama Açısından Sosyal Güvenlik Hakkı, İstanbul, Kazancı Yayınları, 1992.

AKBAY (Muvaffak), Umumî Amme Hukuku Dersleri, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1961, Cilt I.

AKGÜNDÜZ (Ahmet), Eski Anayasa Hukukumuz ve İslam Anayasası, İstanbul, Timaş Yayınları, 1995.

AKGÜNER (Tayfun), 1961 Anayasasına Göre Millî Güvenlik Kavramı ve Millî Güvenlik Kurulu, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları, 1983.

AKILLIOĞLU (Tekin), “1982 Anayasasında temel Hakların Genel kuralları”, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 5-6, Yıl 1983-1984, s.50-66.

AKILLIOĞLU (Tekin), “Milletlerarası İnsan Hakları Kurallarının İç Hukuktaki Yeri ve Değeri”, İnsan Hakları Merkezi Dergisi (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını), Cilt I, Mayıs-Eylül 1991, Sayı 2-3, s.41-42.

AKILLIOĞLU (Tekin), “Temel Hakların Durdurulması”, Bahri Savcı’ya Armağan, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 1988, s.54-68.

AKILLIOĞLU (Tekin), İnsan Hakları (I: Kavram, Kaynaklar ve Koruma Sistemleri), Ankara, AÜSBF İnsan Hakları Merkezî Yayınları, 1995.

AKINTÜRK (Turgut), Medenî Hukuk, Ankara, Savaş Yayınları, 1994.

AKİPEK (İlhan), Devletler Hukuku (Birinci Kitap: Başlangıç), Ankara, Başnur Matbaası, İkinci Baskı, 1965.

AKİPEK (İlhan), Devletler Hukuku (İkinci Kitap: Devlet), Ankara, Başnur Matbaası, Üçüncü Baskı, Tarihsiz (1965?).

ALDIKAÇTI (Orhan), “1961 Anayasasında Devlet Başkanı Kararnamelerinin İmzalanması”, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, 1968, Sayı 2, s.30-46.

ALDIKAÇTI (Orhan), “Atatürk İnkılâplarından Lâiklik”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 45-47, 1979-1981, Sayı 1-4, s.39-58.

AldIkaçtI (Orhan), Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1982.

ALDIKAÇTI (Orhan), Modern Demokrasilerde ve Türkiye’de Devlet Başkanlığı, İstanbul, Kor Müessesesi, 1960.

ALİEFENDİOĞLU (Yılmaz), “Anayasa Mahkemesi Üyeliği”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, s.33-42.

ALİEFENDİOĞLU (Yılmaz), “Anayasa Yargısı Açısından Olağanüstü Yönetim Usulleri”, Anayasa Yargısı, Ark, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1993, Cilt 9, s.411-434.

ALİEFENDİOĞLU (Yılmaz), “Türk Anayasa Yargısında İptal Davası ve İtiraz Yolu”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1984 (Cilt 1), s.101-137.

ALİEFENDİOĞLU (Yılmaz), “Yasaların Cumhurbaşkanınca Geri gönderilmesi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 21, Mart 1988, Sayı 1, s.5-38.

ALİEFENDİOĞLU (Yılmaz), “Yönetsel ve Anayasal Yargıda ‘Yokluk’”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 28, 1995, Sayı 2, s.3-10.

ALİEFENDİOĞLU (Yılmaz), Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996.

ALİEFENDİOĞLU (Yılmaz), Anayasa Yargısı, Ankara, Yetkin Yayınları, 1997.

ANAYURT (Ömer), “1876 Kanun-ı Esasisî ve 1909 Değişikliklerinde Temel Hak ve Hürriyetler”, Yeni Türkiye, Yıl 4, Sayı 21, (Mayıs-Haziran 1998), s.660-672.

ARASLI (Oya), “Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Getirdikleri”, Prof. Dr. Bülent N. Esen Armağanı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, s.7-27.

ARASLI (Oya), Adaylık Kavramı ve Türkiye’de Milletvekili Adaylığı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1972.

ARASLI (Oya), Seçim Sistemi Kavramı ve Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemleri (1876-1987), Ankara, 1989.

ARMAĞAN (Servet), “Dünya Devletleri Anayasalarında Lâiklik Prensibinin Düzenlenişi, Yeni Türkiye, Yıl 4, Sayı 22, Temmuz-Ağustos 1998, s.732-741.

ARMAĞAN (Servet), “Memleketimizde Siyasî İstikrar: Siyasî Partiler ve Seçim Sistemleri Değerlendirilmesi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1999, Cilt 16, s.219-252.

ARMAĞAN (Servet), 1961 Anayasası ve Bakanlar Kurulu, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1978.

ARMAĞAN (Servet), Anayasa Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1967.

ARMAĞAN (Servet), Memleketimizde İçtüzükler, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1972.

Armağan: Kanun-u Esasînin 100. Yılı, Ankara, 1978.

ARSEL (İlhan), Anayasa Hukuku: Demokrasi, Ankara, Doğuş Matbaacılık, 1964.

ARSEL (İlhan), Türk Anayasa Hukukunun Umumî Esasları (Birinci Kitap: Cumhuriyetin temel kuruluşu), Ankara, Mars Matbaası, 1965.

ATATÜRK (Mustafa Kemal), Nutuk, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1986.

AUBY (Jean-Marie) ve Roland Drago, Traité de contentieux administratif, Paris, L.G.D.J., 1984, Cilt 2.

AUVRET (Patrick), “La responsabilité du chef de l'Etat”, Revue du droit public, 1988, s.96-117.

AYBAY (Roma), “Yasama Meclislerinin İçtüzükleri”, Türk Parlâmentoculuğunun İlk Yüzyılı: 1876-1976, Ankara, Siyasî İlimler Türk Derneği Yayını, 1978, s.283-314.

AZRAK (Ülkü), “Yargı ve İdare: İki Fonksiyonun Karşılaştırılması Üzerine Bir Teorik Deneme”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 34, Sayı 1-4, 1969, s.129-155.

BAECQUE (Francis de), “Solidarité ministérielle”, in Olivier Duhamel ve Yves Mény, Dictionnaire constitutionnel, Paris, P.U.F., 1992, s.986-987.

BAKIRCI (Fahri), TBMM'nin Çalışma Yöntemi, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 2000.

BALCIGİL (Osman) (der.), İki Seminer ve Bir Anayasa Önerisinde Tartışılan Anayasa, İstanbul, Birikim Yayınları, 1982.

BALTA (Tahsin Bekir), “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye”, Türkiye’de İnsan Hakları, Ankara, 1970, s.278-294.

BALTA (Tahsin Bekir), Türkiye’de Yürütme Kudreti, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1960.

Barthélemy (Joseph) et Duez (Paul), Traité de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1933, (Réimpression : Economica, 1985).

BARTHÉLEMY (Joseph) ve Paul Duez, Traité de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1933.

BAŞGİL (Ali Fuat), “A Summary of Constitutional Developpements in Turkey”, Annales de la Faculté de droit d’İstanbul, Vol.15, 1960, s.74-90.

BAŞGİL (Ali Fuat), “Türkiye Teşkilât Hukukunda Nizamname Mefhumu ve Nizamnamelerin Mahiyeti ve Tâbi Olduğu Hukukî Rejim: Teşkilatı Esasiye Kanununun 52’nci Maddesi Üzerinde Tarihî ve Tahlilî Etüd”, Cemil Bilsel’e Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1939, s.17-700.

BAŞGİL (Ali Fuat), Din ve Laiklik, İstanbul, Yağmur Yayınevi, 1962.

BAŞGİL (Ali Fuat), Esas Teşkilat Hukuku: Türkiye Siyasî Rejimi ve Anayasa Prensipleri (Cilt I, Fasikül I), İstanbul, Baha Matbaası, 1960.

BATUHAN (Hüseyin) ve GRÜNBERG (Teo), Modern Mantık, Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları, Üçüncü Baskı, 1984,

BATUM (Süheyl) ve Necmi Yüzbaşıoğlu, Anayasa Hukukunun Temel Metinleri, İstanbul, Beta Yayınları, 1997.

Besson (Antonin), “Haute Cour de justice”, Répertoire de droit public et administratif, Mise à jour 1990, Editions Dalloz, Vol.II, s.1185‑1188.

BİLGE (Necip), Bakanların Görev ve Sorumları, Ankara, Yeni Desen Matbaası, 1956.

BİLGE (Suat), “Türk Hukukuna Göre Milletlerarası Andlaşmaların Akdi”, Türk Parlâmentoculuğunun İlk Yüzyılı: 1876-1976, Ankara, Siyasî İlimler Türk Derneği Yayınları, 1978, s.283-314.

BİLGEN (Pertev), “Kanunların Uygulanmasının Anayasa Mahkemesi Tarafından Durdurulması”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1995, Cilt 12, s.171-192.

BİSCARETTİ Dİ RUFFİA (Paola) ve Stefan Rozmaryn, La Constitution comme loi fondamentale dans les Etats de l’Europe occidentale, Paris, LGDJ, 1966.

Burdeau (Georges), Hamon (Francis) et Troper (Michel), Droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., 23e édition, 1993.

BURNS (Edwar McNall), Çağdaş Siyasal Düşünceler: 1850-1950 (Çev. Alaeddin şenel), Ankara, Birey ve Toplum Yayıncılık, 1982.

Cadart (Jacques), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris Economica, 3e éd., 1990, t.II, s.666.

CADOUX (Charles), Droit constitutionnel et institutions politiques, (tome I : Théorie générale des institutions politiques), Paris, Cujas, 3e édition, 1988.

CAPPELLETTİ (Mauro) ve William Cohen, Comparative Constitutional Law, Indianapolis, New York, The Bobbs-Merrils Company, 1989.

CAPPELLETTİ (Mauro), “Necessité et légitimité de la justice constitutionnelle”, in Louis Favoreu (der.), Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux, Paris, Economica, 1982, s.461-493.

CARRÉ DE MALBERG (Raymond), Contribution à la théorie générale de l’Etat, Paris, Sirey, 1920, 2 Cilt.

CELERİER (Thibaut), “Dieu dans la Constitution”, Les Petites affiches, 5 Juin 1991, no 67, s.20.

CEVDET PAŞA, Tarih-i Cevdet, İstanbul, Üçdal Neşriyat, 1994, Cilt 4-6.

CHAPUS (René), Droit administratif général, Paris, Montchrestien, 5e édition, 1990, c.I.

CHAPUS (René), Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 2e édition, 1990.

CHEVALLİER (Jacques), Le service public, Paris, PUF, 1991.

COHEN-TANUGİ (Laurent), Le droit sans l’Etat, Paris, PUF, 1987.

CROZİER (Michel), Etat modeste, Etat moderne, Paris, Seuil, 1991.

CROZİER (Michel), On ne change pas la societé par décret, Paris, Pluriel, 1982.

ÇAĞAN (Nami), “Anayasa Çerçevesinde Kamu Maliyesinin Kontrolü”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1986, Cilt 2, s.199-224.

çağlar (Bakır), Anayasa Bilimi: Bir Çalışma Taslağı, İstanbul, BFS Yayınları, 1989.

Çavuşoğlu (Naz), Anayasa Notları, İstanbul, Beta Yayınları, 1997.

ÇAVUŞOĞLU (Naz), İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa Topluluk Hukukunda Temel Hak ve Özgürlükler, Ankara, AÜSBF İnsan Hakları Merkezi Yayınları, 1994.

ÇELİK (Edip F.), “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Türk Hukukundaki Yeri ve Uygulaması”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl 9, 1988, Sayı 1-3, s.47-56.

ÇELİK (Edip F.), Çelik, Milletlerarası Hukuk, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Yenilenmiş Üçüncü Baskı, 1975, Cilt I.

ÇOKER (Fahri), Türk Parlâmento Tarihî, Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, 1994.

DAHL (Robert A.), Dahl, Demokrasi ve Eleştirileri, Çev. Levent Köker, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996.

DAHL (Robert A.) , Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven, Yale University Press, 1971.

Dal (Kemal), Türk Esas Teşkilat Hukuku, Ankara, Bilim Yayınları, İkinci Baskı, 1986.

DANİŞMEND (İsmail Hami), İzahlı Osmanlı Tarihî Kronolojisi, İstanbul, Türkiye Yayınevi, 1972, Cilt IV.

DAVER (Bülent), “Anayasa Mahkemesi Yargıcı (Üyesi)”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1987, Cilt 3, s.9-27.

DAVER (Bülent), Türkiye Cumhuriyetinde Lâiklik, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1955.

DEBBASCH (Charles) et al., Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Economica, 3e édition, 1990.

DELCROS (Xavier), “Commentaire des articles 67 et 68”, in François Luchaire et Gérard Conac (sous la direction de -), La Constitution de la République française, Paris, Economica, 2e édition, 1987, s.1183 .

DEMİR (Fevzi), Anayasa Hukukuna Giriş, İzmir, Barış Yayınları - Fakülteler Kitabevi, Beşinci Baskı, 1998.

DEMİREL (Ahmet), “1920-1923 Arasında Türkiye Dünyanın En İleri Temsili Demokrasilerinden Birine Sahipti”, Türkiye Günlüğü, Mart-Nisan 2000, Sayı 60, s.5-11.

DEMİREL (Ahmet), Birinci Mecliste Muhalefet, İstanbul, İletişim Yayınları, 1994.

Desmottes (Pierre), De la responsabilité pénale des ministres en régime parlementaire français, (Thèse, Université de Caen, Faculté de droit, mai 1962), Paris, L.G.D.J., 1968.

DEVELLİOĞLU (Ferit), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara, Aydın Kitabevi, 1984.

DİKMEN-CANİKLİOĞLU (Meltem), “Seçim Sistemlerinin Siyasî İstikrarın Sağlanmasındaki Rolü”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1999, Cilt 16, s.17-44.

DİKMEN-CANİKLİOĞLU (Meltem), Anayasa Arayışları ve Türkiye, İstanbul, BDS Yayınları, 1998.

DİNÇKOL (Bihterin Vural), 1982 Anayasası Çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Laiklik, İstanbul, Kazancı Yayınları, 1991.

DÖNMEZER (Sulhi) ve Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, İstanbul, Beta, 10. Bası, 1985, Cilt III.

DÖNMEZER (Sulhi), “İcranın Tanzimî Tasarrufları ile Suç İhdası: Anayasa Aykırılık İddiası Halinde Verilmesi Gereken Karar (Kronik)”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXVIII, 1962, Sayı 1, s.237

DUGUİT (Léon), Manuél de droit constitutionnel, Paris, Anciennes Maisons Thorin et Fontemoing, 4e édition, 1923.

DUGUİT (Léon), Traité de droit constitutionnel, Paris, Anciennes Maisons Thorin et Fontemoing, 2e édition, 1923, Cilt II.

DUHAMEL (Olivier) ve Yves Mény, Dictionnaire constitutionnel, Paris, s.U.F., 1992,

DURAN (Lûtfi), “Anayasa Mahkemesine Göre Türkiye’nin Hukuk Düzeni”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, Mart 1986, s.9-26.

DURAN (Lûtfi), “Türkiye’de Anayasa Yargısının İşlevi ve Konumu”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1984 (Cilt 1), s.57-87.

DURAN (Lütfi), “İdare Alanının Düzenlenmesinde Teşrii ve Tanzimî Tasarrufların Sınırı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 30, 1964, Sayı 3-4, s.466-492.

DURAN (Lütfi), İdare Hukuku, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1982.

DUVERGER (Maurice), “Les monarchies républicaines”, Pouvoirs: Revue d’études constitutionnelles et politiques, 1996, no 78, s.107-127.

ERDEM (Fazıl Hüsnü), “Hukuk Devleti ve 1982 Anayasası”, Liberal Düşünce, Cilt 4, Sayı 16, Güz 1999, s.32-56.

ERDOĞAN (Mustafa), 1982 T.C. Anayasasına Göre Cumhurbaşkanının Hukukî Durumu, Doktora Tezi, Çoğaltma, Ankara, 1987.

ERDOĞAN (Mustafa), Anayasal Demokrasi, Ankara, Siyasal Kitabevi, Üçüncü Baskı, 1999.

ERDOĞAN (Mustafa), Liberal Toplum, Liberal Siyaset, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1998.

ERDOĞAN (Mustafa), Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset Hayat, Ankara, Liberte Yayınları, İkinci Baskı, 1999.

EREM (Faruk), Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan Olarak İncelenmesi, Ankara, Ajans-Türk Matbaası, 1963.

EREM (Faruk), Diyalektik Açısından Ceza Yargılaması Hukuku, Ankara, Işın Yayınları, 1986.

EREN (Fikret), Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, İstanbul, Beta Yayınları, Altıncı Baskı, 1998, Cilt I.

ERGEC (Rusen), Regards sur la Constitution turque de 1982, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1988.

ERGÜDER (Üstün), Seçim Sistemleri ve Türk Demokrasisi, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayını, 1982.

ERMAN (Sahir), Askeri Ceza Hukuku, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1974.

EROĞUL (Cem), “Cumhurbaşkanının Denetim İşlevi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt XXXIII, 1978, Sayı 1-2, s.35-57.

EROĞUL (Cem), Anatüzeye Giriş (“Anayasa Hukukuna Giriş”), Ankara, İmaj Yayıncılık, Altıncı Baskı, 2000.

EROĞUL (Cem), Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1974.

EROĞUL (Cem), Demokrat Parti: Tarihi ve İdeolojisi, Ankara, İmge Kitabevi, Üçüncü Baskı, 1998.

EROĞUL (Cem), Türk Anayasa Düzeninde Cumhuriyet Senatosunun Yeri, Ankara, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1977.

ESEN (Bülent Nuri), Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1970.

ESEN (Bülent Nuri), Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1971.

Esmein (Adhémar), Eléments de droit constitutionnel français et comparé, 8e édition revue par Henry Nézard, Paris, Sirey, tome I, 1927, tome II, 1928.

EZHERLİ (İhsan) Türkiye Büyük Millet Meclisi (1920-1992) ve Osmanlı Meclisi Mebusanı (1877-1920), Ankara, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayını, 1992.

FABRE (Michel Henry), Principes républicains de droit constitutionnel, 4e édition, Paris, L.G.D.J., 1984.

FAVOREU (Louis), Les Cours constitutionnelles, Paris, PUF, 1986.

FEYZİOĞLU (Turhan), “Atatürk ve Milliyetçilik”, Atatürk Araştırma Merkezî Yayınları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Mart 1985, s.353-411.

FEYZİOĞLU (Turhan), “Meclisin İdam Hükümlerini İnfaz ve Hususî Af Salâhiyetleri Hakkında”, Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi, Cilt II, Sayı 3-4, s.421-426.

FEYZİOĞLU (Turhan), “Türk İnkılâbının Temel Taşı: Lâiklik”, Atatürk yolu, İstanbul, Otomarsan Kültür Yayınları, 1981, s.169-230.

FEYZİOĞLU (Turhan), Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazaî Murakabesi, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1951.

Foyer (Jean), “Haute Cour de justice”, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, (Encyclopédie Dalloz - Droit pénal), t.II.

FRİEDMAN (Milton), Capitalisme et liberte, Trad. par A. M. Charno, Paris, Robert Laffont, 1971.

GARAN (İhsan) et al., Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Oylama Eğilimleri Üzerinde Siyasal Bir İnceleme (1962-1977), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Doktora Seminer Çalışması, Çoğaltma, Haziran 1977.

GEMALMAZ (Mehmet Semih), Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, İstanbul, Beta, 1997.

GEMALMAZ (Mehmet Semih), Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda ve Türk Hukukunda Olağanüstü Rejim Standartları, İstanbul, Beta, 1994.

GİRİTLİ (İsmet) ve SARMAŞIK (Jale), Anayasa Hukuku, İstanbul, Derleme Yayınları, 1998.

GÖLCÜKLÜ (A. Feyyaz) ve GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara, Turhan Kitabevi, 2. Baskı, 1996.

GÖREN (Zafer), “Kota Düzenlemelerinin Anayasaya Uygunluğu”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1999, Cilt 16, s.381, s.381-413.

GÖREN (Zafer), “Türk ve Alman Anayasa Hukuku’nda Anayasa Yargısının sınırları ve Yürürlüğü Durdurma Kararları”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1995, Cilt 12, s.199-244.

GÖREN (Zafer), Anayasa Hukukuna Giriş, İzmir, Barış Yayınları - Fakülteler Kitabevi, 1997.

GÖREN (Zafer), Temel Hak Genel Teorisi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı, 1995.

GÖZE (Ayferi), Sosyal Devlet Sistemi, Ankara, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1976.

GÖZLER (Kemal), “Cumhuriyet ve Monarşi”, Türkiye Günlüğü, Kasım-Aralık 1998, Sayı 53, s.27-34.

GÖZLER (Kemal), “Halkoylamasının Değeri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XL, 1988, Sayı 1-4, s.97-113.

GÖZLER (Kemal), “Hukuk Açısından Monarşi ve Cumhuriyet Kavramlarının Tanımı Sorunu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 54, 1999, Sayı 1, s.51-6.

GÖZLER (Kemal), “Realist Yorum Teorisi ve Mekanist Anayasa Anlayışı”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1998, Cilt 15, s.202-247.

GÖZLER (Kemal), “Vatandaşlık ve Milletvekilliği”, Liberal Düşünce, Cilt 4, Sayı 16, Güz 1999, s.90-91.

GÖZLER (Kemal), Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, İkinci Baskı, 1999.

GÖZLER (Kemal), Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 1999.

GÖZLER (Kemal), Hukuka Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 1998.

GÖZLER (Kemal), Kurucu İktidar, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 1998.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref) ve Zekâi Sezgin, 1924 Anayasası Hakkında Meclis Görüşmeleri, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1957.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), Anayasa Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, Altıncı Baskı, 1998.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), Yönetsel Yargı, Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları, 13. Baskı, 1999.

GÖZÜBÜYÜK (Şeref) ve Turgut Tan, İdare Hukuku: Genel Esaslar, Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları, 1998, Cilt I.

GÖZÜBÜYÜK (Şeref) ve Turgut Tan, İdare Hukuku: İdarî Yargılama Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları, 1999, c.II.

GRZEGORCZYK (Christophe), “Le positivisme comme méthodologie juridique”, in Christophe Grzegorczyk, Françoise Michaut et Michel Troper (sous la direction de-), Le positivisme juridique, Paris, Bruxelles, L.G.D.J., Story‑Scientia, 1992.

GÜNDAY (Metin), İdare Hukuku, Ankara, İmaj Yayınları, 1997.

GÜNEŞ (Turan), “Devlet Başkanı - Meclis Çatışması”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Haziran 1964, Sayı 2, s.175-192.

GÜNEŞ (Turan), Parlâmenter Rejimin Bugünkü Manası ve İşleyişi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1956.

GÜNEŞ (Turan), Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, Ankara, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1965.

GÜRAN (Sait), “Anayasa Mahkemesi’nin İşlevi ve Bu Bağlamda Yürürlüğünün Durdurulması”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1995, Cilt 12, s.193-198.

GÜRSEL (Seyfettin), “Toplumsal Tercih Kuramı Çerçevesinde Anayasanın 67. Maddesinde Yer Alan Temsilde Adalet ve Yönetimde İstikrar İlkelerinin Değerlendirilmesi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1999, Sayı, 16, s.46-68.

HAFIZOĞULLARI (Zeki), Laiklik, İnanç, Düşünce ve İfade Hürriyeti, Ankara, US-A Yayınları, 1997.

HAFIZOĞULLARI (Zeki), Bülent Acar ve Ö. Asım Livanelioğlu, Meclis Soruşturması Hakkında Düşünceler, Ankara, US-A Yayıncılık, 1997.

Hauriou (Maurice), Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 2e édition, 1929, (reprint par C.N.R.S., Paris, 1965).

HAYEK (Friedrich A.), Droit, legislation et liberté, Trad. par R. Auduin, Paris, PUF, 1981.

HAZIR (Hayati), “Sened-i İttifakın Kamu Hukuku Bakımından Önemi”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1984, Sayı 2, s.24-42.

İNALCIK (Halil), “Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu”, Belleten, Cilt XXXVIII, 1962, Sayı 112, s.604-636.

İSLAM (Nadir Latif), Türkiye’de Gensoru ve Meclis Tahkikatı, Ankara, 1966.

İSTANBUL BAROSU: İstanbul Barosu ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, Demokratik Anayasal Düzenin İşlerliği: Anayasal Hak ve Özgürlüklerin Yaşama Geçirilmesi Semineri (10 Mayıs 1980), İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 1980.

Jeanneau (Benoît), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Dalloz, 8e édition, 1991.

JELLİNEK (Georg), L’Etat modern et son droit, (Traduction française par Georges Fardis), Paris, M. Giard & E. Brière, 1913, Cilt II.

KABOĞLU (İbrahim Ö.), “Türkiye’de Hukuk Devletinin Gelişimi”, in Hayrettin Ökçesiz (der.), Hukuk Devleti, İstanbul, Afa Yayınları, 1998, s.89-116.

KABOĞLU (İbrahim Ö.), Anayasa Yargısı, Ankara, İmge Kitabevi, 1994.

KABOĞLU (İbrahim Ö.), Kolektif Özgürlükler, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1989.

KABOĞLU (İbrahim Ö.), Özgürlükler Hukuku, İstanbul, Afa Yayınları, 199.

KAFAOĞLU (AdnanBaşer) ve Coşkun Kırca, “Rejim ve Anayasamızda Reform Önerisi”, Yeni Forum, Cilt 1, Sayı 17, 15 Mayıs 1980.

KALİNOWSKİ (Georges), Introduction à la logique juridique, Paris. L.G.D.J., 1965.

KAPANİ (Münci), “Demokratik Teori Alanında Bazı Yeni Görüş ve Tartışmalar”, Prof.Dr. Bülent N. Esen’e Armağan, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1977, s.205-219.

KAPANİ (Münci), İcra Organı Karşısında Hakimlerin İstiklâli, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1966.

KAPANİ (Münci), İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1988.

KAPANİ (Münci), Kamu Hürriyetleri, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Altıncı Baskı, 1981.

KARAL (Enver Ziya), Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1994, Cilt 5-9.

KARAMUSTAFAOĞLU (Tunçer), Seçme Hakkının Demokratik İlkeleri, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1970.

KARAMUSTAFAOĞLU (Tunçer), Yasama Meclisinde Komisyonlar, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1965.

KARAMUSTAFAOĞLU (Tunçer), Yasama Meclislerini Fesih Hakkı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1982.

KARAYALÇIN (Yaşar), Meseleler ve Görüşler, Ankara, Sevinç Matbaası, 1983, Cilt III, s.1778-198.

KARPAT (Kemal H.), Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, Afa Yayınları, İkinci Baskı, 1996.

KAYNAR (Reşat), Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1985.

KELSEN (Hans), Théorie générale des normes, (Traduit de l’Allemand par Olivier Beaud ve Fabrice Malkani), Paris, Presses universitaires de France, 1996.

Kelsen (Hans), Théorie pure du droit, Traduction française de la 2e édition de la “Reine Rechtslehre” par Charles Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962.

KERSE (Ahmet), Türkiye’de 1961 Anayasası Göre Cumhurbaşkanı, İstanbul, Sümer Matbaası, 1973.

KILIÇÇI (Sedat), Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanması, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1968.

KIRATLI (Metin), Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1966.

KİLİ (Suna) ve GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), Türk Anayasa Metinleri, Ankara, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1985, s.3-7.

KİLİ (Suna), “1876 Anayasasının Çağdaşlaşma Sorunları Açısından Değerlendirilmesi”, in Armağan: Kanun-u Esasînin 100. Yılı, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1978, s.191-211 (=Suna Kili, “1876 Anayasasının Çağdaşlaşma Sorunları Açısından Değerlendirilmesi”, in, Ersin Kalaycıoğlu ve Ali yaşar Sarıbay (ed.), Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, İstanbul, Beta Yayınları, 1986, s.89-103).

KORKUT (Levent), “Anayasa Mahkemesinin Verdiği Yürürlüğün Durdurulması Kararları Üzerine Bir Değerlendirme”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 27, Sayı 3, Eylül 1994, s.141-147.

KUBALI (Hüseyin Nail), Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1971.

KUBALI (Hüseyin Nail), Türk Esas Teşkilât Hukuku, İstanbul, Tanör Matbaası, 1960.

KUNTER (Nurullah), Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, Kazancı Yayınları, Sekizinci Baskı, 1986.

KURU (Baki), Hâkim ve Savcıların Bağımsızlığı ve Teminatı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1966.

KURU (Baki), Medenî Usûl Hukuku, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Dördüncü Baskı, 1983.

KUZU (Burhan), “Bugünkü Seçim Sistemimiz ve Bazı Öneriler”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1999, Cilt 16, s.254-307.

KUZU (Burhan), 1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1990.

KUZU (Burhan), Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi ve Güçlendirilmesi Eğilimi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1987.

KUZU (Burhan), Parlâmenter Rejimlerde Devlet Başkanının Konumu ve 1961-1982 Anayasalarında Durum, İstanbul, Bayrak Matbaacılık, 1989.

Kürkçüer, (Orhan Melih), Esas Teşkilât Hukuku, Ankara, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi, Üçüncü Baskı, 1966.

LACHARRİÈRE (René de), “Opinion dissidente”, Pouvoirs, No 13, 1980, s.133-150.

LAFERRİÈRE (Julien), Manuel de droit constitutionnel, Paris, Editions Domat-Montchrestien, 2e édition, 1947.

LAÏCİTÉ (“La laïcité”, Pouvoirs: Revue française d'études constitutionnelles et politiques, No 75, 1995, s.1-118.

LAUBADAİRE (André de), Traité de droit administratif, Paris, L.G.D.J., 11e édition, 1990.

LAVROFF (Dmitri Georges), Le droit constitutionnel de la Ve République, Paris, Dalloz, 1995.

LEWİS (Bernard), Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çeviren metin Kıratlı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1984.

LİET-VEAUX (Georges), Droit constitutionnel, Editions Rousseau, Paris, 1949.

LİJPHART (Arend), Çağdaş Demokrasiler (Çev. Ergun Özbudun ve Ersin Onulduran), Ankara, Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasî İlimler Türk Derneği Yayınları, Tarihsiz (1988).

LİNDON (Raymond) et Daniel Amson, La Haute Cour : 1789-1987, Paris, P.U.F., Coll. “Politique d'aujourd'hui”, 1987, s.38-39.

MASSOT (Jean), La présidence de la République en France, Paris, Documentation française, 1977, s.100.

MAUSS (Didier), “Responsabilité”, in Olivier Duhamel ve Yves Mény, Dictionnaire constitutionnel, Paris, P.U.F., 1992, s.926-927.

MAYO (Herry B.), Demokratik Teoriye Giriş (Çev. Emre Kongar), Ankara, Siyasî İlimiler Türk Derneği Yayınları, 1964.

MERAY (Seha L.), Devletler Hukukuna Giriş, Ankara, 1968, Cilt I.

Moreau (Antide), “La haute trahison du président de la République”, Revue du droit public, 1987, s.1451‑1602.

MUMCU (Ahmet), “1924 Anayasası”, Atatürk Araştırma Merkezî Merkezî Dergisi, Cilt II, Mart 1986, Sayı 5, s.383-399.

MUMCU (Ahmet), İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Ankara, Savaş Yayınları, 1994.

MÜLLER (Peter Alexander), “İsviçre Raporu”, in Anayasa Yargısı: Yedinci Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı (27 Nisan 1987, Lizbon)¸ Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1988, s.105-134.

NADAROĞLU (Halil), Kamu Maliyesi Teorisi, İstanbul, Beta Yayınları, Dokuzuncu Baskı, 1996.

NALBANT (Atilla), Üniter Devlet: Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1997.

NOMER (Ergin), Vatandaşlık Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, Onbirinci Baskı, 1997.

OBERNDORFER (Peter), “Avusturya Raporu” (Çeviren Yok), in Anayasa Yargısı (Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı: 27 Nisan 1987, Lizbon)¸ Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1988, s.1-37.

ODYAKMAZ (Zehra), “Yürürlüğü Durdurma”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1995, Cilt 12, s.143-170.

OKANDAN (Recai Galip), “20 Nisan 1340 Anayasamıza Göre ‘Hakk-ı Kaza”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXXII, Sayı 2-4, s.411-448.

OKANDAN (Recai Galip), Amme Hukukumuzun Anahatları, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1968.

OKANDAN (Recai Galip), Umumî Amme Hukuku, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1968.

ONAR (Erdal), “1982 Anayasasında Milletvekilliğinin Düşmesi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1997, Cilt 14, s.387-465.

ONAR (Erdal), Meclis Araştırması, Ankara, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1977.

ONAR (Erdal), 1982 Anayasasında Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara, 1993.

ONAR (Sıddık Sami), İdare Hukukunun Umumî Esasları, İstanbul, Hak Kitabevi Yayınları, Üçüncü Baskı, 1966.

ORAN (Baskın), Atatürk Milliyetçiliği, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, 1988.

Ost (François) ve van de Kerchove (Michel), Jalons pour une théorie critique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1987.

OST (François), “Validité”, in André-Jean Arnaud (sous la direction de-), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, L.G.D.J., 2e édition, 1993, s.636-640.

ÖDEN (Merih), Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989.

ÖKÇESİZ (Hayrettin) (der.), Hukuk Devleti, İstanbul, Afa Yayınları, 1998.

ÖZ (Esat), Otoritarizm ve Siyaset: Türkiye’de Tek-Parti Rejimi ve Siyasal Katılma, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996.

ÖZAY (İl Han), Günışığında Yönetim, İstanbul, Alfa Yayınları, 1994

ÖZBAKAN (Hulusi), İçtihatlı, Gerekçeli, Notlu, Açıklamalı, Örnekli Disiplin Mahkemeleri ve Disiplin Suç ve Cezaları Kanunu, Ankara, 1983.

ÖZBUDUN (Ergun) ve ALİEFENDİOĞLU (Yılmaz), “Türkiye Raporu”, in Anayasa Yargısı (Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı: 27 Nisan 1987, Lizbon)¸ Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1988, s.181-206.

ÖZBUDUN (Ergun), 1921 Anayasası, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 1992.

ÖZBUDUN (Ergun), Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yapımı, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1993.

ÖZBUDUN (Ergun), Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, Beşinci Baskı, 1998.

ÖZÇELİK (Selçuk), “Sened-i İttifak”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt, XXIV, 1958, No 1-4, s.1-22.

ÖZÇELİK (Selçuk), Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, Birinci Cilt: Umumî Esaslar, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1982.

ÖZÇELİK (Selçuk), Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, İkinci Cilt: Türkiye’nin Siyasî rejimi ve Müesseseleri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1976.

ÖZDEN (Yekta Güngör), “Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Hukuksal Konumu”, Bahri Savcı’ya Armağan, Ankara, Mülkiyeliler birliği Vakfı Yayınları, 1988, s.377-390.

ÖZEK (Çetin), “Umumî Af”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXIV, 1959, s.127-170.

ÖZER (Atilla), Batı Demokrasilerinde ve Türkiye’de Hükûmetin Kuruluş Yöntemleri, Ankara, Ankara İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi Yayınları, 1981.

ÖZTÜRK (Bahri), “Bir Ceza Mahkemesi Olarak Anayasa Mahkemesi: ‘Yüce Divan’”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1995, Cilt12, s.59-108.

ÖZTÜRK (Kazım), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Ankara, Ajans-Türk Matbaası, 1966, 2 Cilt.

PARLA (Taha), Türkiye’de Anayasalar, İstanbul, İletişim Yayınları, 1989.

PAZARCI (Hüseyin), Milletlerarası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, Yedinci Baskı, 1998, I. Kitap.

PERELMAN (Chaim), Logique juridique: nouvelle rhétorique, Paris, Dalloz, 1976.

PONTİER (Jean-Marie), “La république”, Recueil Dalloz Sirey, 1992, 31e Cahier, Chronique, XLVIII, s.239-246.

POWEL (Bingham), Çağdaş Demokrasiler (Çev. Mehmet Turhan), Ankara, Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasî İlimler Türk Derneği Yayınları, 1990.

PRÉLOT (Marcel), Institutions politiques et droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1963.

QUERMONNE (Jean-Louis), Le Gouvernement de France sous la Ve République,, Paris, Dalloz, 1983.

RENAN (Ernest), “Millet Nedir”, Ülkü, Sayı 77, Temmuz 1939, s.396 vd., Sayı 78, Ağustos 1939, s.514 vd.

RENAN (Ernest), Qu’est-ce qu’une nation, Paris, 1882.

ROBERT (Paul) (rédaction dirigé par A. Rey et J. Rey-Debove), Dictionnaire de la langue française (Le Petit Robert 1), Paris, Le Robert, 1991.

ROUGEAUX (Jean Pierre), “La Haute Cour de justice sous la Ve République”, Revue du droit public, 1978, s.1029.

ROUSSEAU (Dominique), Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2e édition, 1992.

RUMPF (Christian), “Ölçülülük İlkesi ve Anayasa Yargısındaki İşlevi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1993, Cilt 10, s.25-48.

RUMPF (Christian), Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995.

SABUNCU (Yavuz), “Alman Anayasa Yargısında ‘Geçici Tedbir Kararı’”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, Haziran 1984, s.76-86.

SABUNCU (Yavuz), “Temel Hakların Anayasal Konumu”, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 7-8, Yıl 1985-1986, s.15-21.

SABUNCU (Yavuz), Anayasaya Giriş, Ankara, İmaj Yayıncılık, Genişletilmiş Beşinci Baskı, 1997.

SAĞLAM (Fazıl), Siyasî Partiler Hukukunun Güncel Sorunları, İstanbul, Beta Yayınları, 1999.

SaĞlam (Fazıl), Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1982.

SAN (Coşkun), Anayasa Değişiklikleri ve Anayasa Gelişmeleri, Ankara, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Yayınları, 1974.

SARICA (Ragıp), Türkiye’de İcra Uzvunun Tanzim Salâhiyeti, İstanbul, Türk Hukuk Kurumu Yayınları, 1943.

SARTORİ (Giovanni), “Democracy”, in International Encyvlopedia of the Social Sciences, New York, Macmillan and Free Press, 1968, Cilt 4, s.112-121.

SARTORİ (Giovanni), Demokrasi Kuramı (Çev. Deniz Baykal), Ankara, Ankara, Siyasî İlimler Türk Derneği Yayınları, Tarihsiz.

SARTORİ (Giovanni), Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, (Çev. Tunçer Karamustafaoğlu ve Mehmet Turhan), Ankara, Yetkin Yayınları, 1993.

SAVAŞ (Vural Fuat), “İktisat Politikası Anayasası”, Anayasa Yargısı, Anayasa Konseyi, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1989, 5s.75-101.

SAVAŞ (Vural Fuat), Anayasal İktisat, İstanbul, Avcıol Yayınları, Üçüncü Baskı, 1997.

SAVCI (Bahri), “Devlet Başkanı-Meclis Çatışması”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt XVIII, 1963, Sayı 3-4, s.319-340.

SCHMİTT (Carl), Théorie de la Constitution (Traduit de l’Allemand par Lilyane Deroche), Paris, Presses universitaires de France, 1993, s.435-437.

SERİM (Ekrem), “Anayasayı Değiştirme Sorunu”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt 34, 1977, Sayı 1, s.33‑37.

SEROZAN (Rona), “Anayasayı Değiştirme Yetkisinin Sınırları”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXXVII, n°1-4, 1972, s.134-141.

SEZGİN (Ömür), Türk Kurutuluş Savaşı ve Siyasal Rejim Sorunu, Ankara, Birey ve Toplum Yayıncılık, 1984.

Siyasal Bilgiler Fakültesi İdarî İlimler Enstitüsü, Gerekçeli Anayasa tasarısı ve Seçim Sistemi Hakkındaki Görüş, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1960.

Smıth (S.A de.) ve Brazier (Rodney), Constitutional and Administrative Law, London, Penguin Books, 6th Edition, 1989.

SOYSAL (Mümtaz) ve Fazıl Sağlam, “Türkiye’de Anayasalar”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul, İletişim Yayınları, 1983, Cilt 1, s.18-52.

SOYSAL (Mümtaz), “Anayasaya Uygunluk Denetimi ve Milletlerarası Sözleşmeler”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayını, 1986, Cilt 2, s.5-18.

SOYSAL (Mümtaz), “İnsan Hakları Açısından Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1987, Cilt 3, s.39-59.

SOYSAL (Mümtaz), “Milletlerarası Andlaşmalar Konusunda Anayasa Yargısı”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayını, 1997, Cilt 14, s.171-187.

Soysal (Mümtaz), 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul, Gerçek Yayınevi, Onbirinci Baskı, 1997.

Soysal (Mümtaz), Anayasaya Giriş, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1969.

SOYSAL (Mümtaz), Dış Politika ve Parlâmento, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1964.

SÖNMEZ (Musa), Askerî Ceza Hukukunda Disiplin Cezaları ve Uygulamaları, Ankara, Emel Matbaacılık, 1989.

ŞAHBAZ (İbrahim), “Anayasa Yargısında Yokluk”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 56, 1999, Sayı 4, s.23-48.

ŞAHİN (Ali Oğuz), Başbakan ve Bakanların Görevleriyle İlgili Cezaî Sorumlulukları, Ankara, Palme Yayıncılık, 1999.

TAN (Turgut), “1982 Anayasası Yönünden Yürütme Görevi ve Yürütme Yetkisinin Niteliği”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1984.

TAN (Turgut), “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Yürütmenin Düzenleme Yetkisi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1987, Cilt 3, s.203-216.

TAN (Turgut), “Anayasal Ekonomik Düzen”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1990, Cilt 7, s.161-178.

TANİLLİ (Server), Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul, Cem Yayınevi, 1976.

TANİLLİ (Server), Devlet ve Demokrasi: Anayasa Hukukuna Giriş, İstanbul, Say Kitap Pazarlama, 1982.

TANÖR (Bülent), “Anayasal Gelişmelere Toplu Bir Bakış”, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul, 1985, Cilt 1, s.10-27.

TANÖR (Bülent), “Sened-i İttifak”, Bahri Savcı’ya Armağan, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 1988, s.472-496.

TANÖR (Bülent), Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, İstanbul, May Yayınları, 1978.

TANÖR (Bülent), İki Anayasa, İstanbul, Beta Yayınları, Üçüncü Tıpkı Basım, 1994.

TANÖR (Bülent), Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri: 1789-1980, İstanbul, Der Yayınları, İkinci Baskı, 1995.

TANÖR (Bülent), Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, İstanbul, BDS Yayınları, Genişletilmiş Üçüncü Baskı, 1994.

TERCÜMAN GAZETESİ, “Siyasî Rejimin İşler Hale Getirilmesi, Anayasa ve Seçim Sistemimiz” in Anayasa ve Seçim Sistemi Semineri (Tarabya, 19 Nisan 1980), İstanbul, Tercüman Gazetesi Yayınları, 1980.

TEZCAN (Nuran) (Haz.), Atatürk’ün Yazdığı Yurttaşlık Bilgileri, İstanbul, Çağdaş Yayınları, 1989.

TEZİÇ (Erdoğan), “Cumhurbaşkanının Geri Gönderme Yetkisi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1987, Cilt 3, s.83-105.

TEZİÇ (Erdoğan), “Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Esas Açısından Denetimi,” Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1986, Cilt 2, s.21-38.

TEZİÇ (Erdoğan), “Parlâmento Kararı ve Kanun”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1989, Cilt 5, s.121-130.

TEZİÇ (Erdoğan), Anayasa Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, Beşinci Baskı, 1998.

TEZİÇ (Erdoğan), Seçim Sistemleri, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1967.

TEZİÇ (Erdoğan), Türk Parlâmento Hukukunun Kaynakları ve İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1980.

TİKVEŞ (Özkan), Teorik ve Pratik Anayasa Hukuku, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 1982

TOROSLU (Nevzat), “Yüz Kızartıcı Suçlar”, Denetim, Yıl 6, Sayı 73, Ocak- Subat 1992, s.20-32.

TOSUN (Öztekin), “Yürütme Organlarının Koyduğu Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXVIII, 1962, Sayı 2, s.349.

TUNAYA (Tarık Zafer), “1876 Kanun-u Esasî ve Türkiye’de Anayasa Geleneği”, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul, 1985, Cilt 1, s.27-45.

TUNAYA (Tarık Zafer), “İkinci Meşrutiyetin Siyasal Hayatımızdaki Yeri”, Türk Parlâmentoculuğunun İlk Yüzyılı: 1876-1976, Ankara, Siyasî İlimler Türk Derneği Yayınları, Tarihsiz (1977?), s.79-90.

TUNAYA (Tarık Zafer), Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İstanbul, Araştırma, Eğitim, Ekin Yayınları, 5. Bası, 1982.

TUNAYA (Tarık Zafer), Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İstanbul, Araştırma, Eğitim, Ekin Yayınları, Beşinci Baskı, 1982.

TUNÇ (Hasan), Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 1999.

TUNÇ (Hasan), Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, Ankara, Yetkin Yayınları, 1997.

TUNÇAY (Mete), Türkiye Cumhuriyetinde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması: 1923-1931, Ankara, Yurt Yayını, 1981.

TURAN (S.), “Atatürk Milliyetçiliği”, Belleten, Cilt 54, Sayı 204, Kasım 1988, s.849-860.

TURHAN (Mehmet), “Anayasaya Aykırı Anayasa Değişiklikleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XXXIII, 1976, n°1‑4, s.63-104.

TURHAN (Mehmet), “Başbakanın Seçimi ve Atanması”, Amme İdaresi Dergisi, cilt 26, Eylül 1986, Sayı 3, s.27-46.

TURHAN (Mehmet), Hükûmet Sistemleri, Ankara, Gündoğan Yayınları, 2. Baskı, 1993.

TURHAN (Mehmet), Siyaset ve Anayasa, Ankara, Gündoğan Yayınları, 1995.

TURPİN (Dominique), Contentieux constitutionnel, Paris, PUF, 1986.

Turpin (Dominique), Droit constitutionnel, Paris, P.U.F., 2e édition, 1994.

TÜLEN (Hikmet), Türk Anayasa Hukukunda Bakanların Cezaî Sorumluluğu ve Meclis Soruşturması, Konya, Mimoza, 1999.

TÜRK (Hikmet Sami), “Sosyal Hukuk Devleti”, Halkevleri Dergisi, Sayı 91, Mayıs 1974, s.5-13.

Türk Parlâmentoculuğunun İlk Yüzyılı: 1876-1976, Ankara, Siyasî İlimler Türk Derneği Yayınları, Tarihsiz (1977?).

TÜRKÇAPAR (Tahsin), “Anayasa Mahkemesinin Anayasada Yapılan Değişiklikleri Denetleme Yetkisi”, Yargıtay Dergisi, Cilt IV, 1978 (Ocak‑Nisan), n°1‑2, s.33-39.

TÜZEL (Sadık), Anayasa Hukuku, İzmir, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Yayınları, Üçüncü Baskı, 1969.

UYGUN (Oktay), 1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgürlüklerin Temel Rejimi, İstanbul, Kazancı Yayınları, 1992.

UYGUN (Oktay), Federal Devlet, İstanbul, Çınar Yayınları, 1996.

ÜÇOK (Coşkun) ve Ahmet Mumcu, Türk Hukuk Tarihî, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Üçüncü Baskı, 1982, s.304-347.

ÜÇOK (Coşkun), “1876 Anayasasının Kaynakları”, Türk Parlâmentoculuğunun İlk Yüzyılı: 1876-1976, Ankara, Siyasî İlimler Türk Derneği Yayınları, Tarihsiz (1977?)s.1-18.

ÜNAL (Şeref), Anayasa Hukuku Açısından Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı, Ankara, TBMM Kültür ve Sanat Kurulu Yayınları, Tarihsiz (1994).

ÜNAL (Şeref), Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 1997.

ÜNSAL (Artun), “Yüksek Mahkeme Yargıçlarının Toplumsal Kimlikleri Üzerine Bazı Veriler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, (Eylül 1977), s.73-89.

ÜNSAL (Artun), Siyaset ve Anayasa Mahkemesi, Ankra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1980, s.178-231.

VEDEL (Georges) ve Pierre Delvolvé, Droit administratif, Paris, PUF, 12e dition, 1992, Cilt 2.

VEDEL (Georges), “La compétence de la Haute-Cour”, in Mélanges dédies à M. le professeur Joseph Magnol, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1948, s.393-422.

VEDEL (Georges), Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949 (réimpression, 1989).

WALİNE (Marcel), Traité élémentaire de droit administratif, Paris, 6e édition, 1952.

YARSUVAT (Duygun), “Yürütme Organının Koyduğu Kaidelerle Suç İhdası ve 1961 Anayasası” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXIX, 1963, Sayı 3, s.540.

YAYLA (Yıldızhan), “Anayasa Mahkemesine Göre Cumhuriyetin Özü”, Hıfzı Timur'un Anısına Armağan, İstanbul, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Milletlerarası Münasebetler Enstitüsü Yayını, 1979, s.943-1040.

YAYLA (Yıldızhan), “Sosyal Devletten İktisadî Devlete veya Kamu Hizmetinin Sonu”, Hukuk Araştırmaları, Cilt 1, Sayı 1, 1986, s.37-47.

Yayla (Yıldızhan), Anayasa Hukuku Ders Notları, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1985.

YAZICI (Serap), Türkiye’de Askeri Müdahalelerin Anayasal Etkileri, Ankara, Yetkin Yayınları, 1997.

YEŞİL (Ahmet), “Osmanlı’da Siyasî Temsil ve Alan Meclisi”, Türkiye Günlüğü, Mart-Nisan 2000, Sayı 60, s.23-42.

YILDIRIM (Turan), “Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı”, İnsan Hakları Merkezî Dergisi (AÜSBF İnsan Hakları Merkezî Yayını), Cilt 2, Sayı 1 (Mart 1994), s.19-25.

YILDIZ (Mustafa), Anayasa Yargısında Geçici Tedbir Kararı, İstanbul, Beta Yayınları, 1988.

YÜZBAŞIOĞLU (Necmi), Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1993.

YÜZBAŞIOĞLU (Necmi), Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi, İstanbul, Beta Yayınları, 1996.

ZABUNOĞLU (Yahya Kazım), Kamu Hukukuna Giriş, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1973.

ZEİDLER (Wolfgang), “Federal Almanya Raporu”, in Anayasa Yargısı: Yedinci Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı (27 Nisan 1987, Lizbon)¸ Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1988, s.39-68.

ZYLBERBERG (Jacques), “Laicité, connais pas: Allemange, Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni”, Pouvoirs: Revue française d'études constitutionnelles et politiques, No 75, 1995, s.37-60.

 

 

 


Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayanları, 2004'ten alınmıştır

ABADAN (Yavuz) ve SAVCI (Bahri), Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Bir Bakış, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1959.

ABADAN (Yavuz) Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri, Ankara, AÜHF Yayınları, 1952.

AHMAD (Feroz) ve AHMAD (Bedia Turgay), Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi: 1945-1971, Ankara, Bilgi Y.1976.

AHMED CEVDET PAŞA, Tarih-i Cevdet,
 
İstanbul, Üçdal Neşriyat, 1994, Cilt 4-6.

AKAD (Mehmet), Teori ve Uygulama Açısından Sosyal Güvenlik Hakkı, İstanbul, Kazancı Yayınları, 1992.

AKBAY (Muvaffak), Umumî Amme Hukuku Dersleri, Ankara, AÜHF Yayınları, 1961, c.I.

AKILLIOĞLU (Tekin), İnsan Hakları, I: Kavram, Kaynaklar ve Koruma Sistemleri, Ankara, AÜSBF İnsan Hakları M. Yayınları, 1995.

AKILLIOĞLU (Tekin), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ankara, İmaj Yayınları, 2002

AKIN (İlhan F.), Kamu Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, 1987.

AKIN (İlhan F.), Temel Hak ve Hürriyetler,
İstanbul, İÜHF Yayınları, 1971.

AKINTÜRK (Turgut), Medenî Hukuk, İstanbul,
 Beta Yayınları, 2003.

AKİPEK (İlhan), Devletler Hukuku Ankara,
Başnur Matbaası, İkinci Baskı, 1965 (Birinci
Kitap: Başlangıç; İkinci Kitap: Devlet
).

AKYÜREK (Akman), Parlamenterlerin Yasama Faaliyetlerinden Dolayı Hukukî ve Cezaî Sorumlulukları: Doktrin, Uygulama ve Yargıtay İçtihatları, Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1991.

AldIkaçtI (Orhan), Anayasa Hukukumuzun
Gelişmesi ve 1961 Anayasası,
İstanbul, İÜHF
Yayınları, 1982.

AldIkaçtI (Orhan), Modern Demokrasilerde ve Türkiye’de Devlet Başkanlığı, İstanbul,
Kor Müessesesi, 1960.

AldIkaçtI (Orhan), “1961 Anayasasında Devlet Başkanı Kararnamelerinin İmzalanması”, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, 1968, Sayı 2, s.30-46.

AldIkaçtI (Orhan), “Atatürk İnkılâplarından Lâiklik”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 45-47, 1979-1981, Sayı 1-4, s.39 vd.

ALİEFENDİOĞLU (Yılmaz), “Yasaların Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilmesi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 21, 1988, Sayı 1, s.5-38.

ALİEFENDİOĞLU (Yılmaz), Anayasa Yargısı
 ve Türk Anayasa Mahkemesi,
Ankara,
Yetkin Yayınları, 1996.

ALİEFENDİOĞLU (Yılmaz), Anayasa Yargısı, Ankara, Yetkin Yayınları, 1997.

ALİEFENDİOĞLU (Yılmaz), “Anayasa Yargısı Açısından Olağanüstü Yönetim Usulleri”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1993, Cilt 9, s.411-434.

ALPAR (Erol), “Olağanüstü Haller”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 22, Aralık 1989, Sayı 4, s.47-67.

ANAYURT (Ömer), Türk Anayasa Hukukunda Toplanma Hürriyeti, İstanbul, Kazancı Yay., 1998.

ANAYURT (Ömer), “1876 Kanun-ı Esasisî ve 1909 Değişikliklerinde Temel Hak ve Hürriyetler”, Yeni Türkiye, Yıl 4, Sayı 21, (Mayıs-Haziran 1998), s.660-672.

ANAYURT (Ömer), “1924 Anayasası'nda Meclis-Yürütme İlişkileri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 13, Sayı 39, Kasım 1997.

ANAYURT (Ömer), “Hakların Bütünlüğü İlkesi Açısından İnsan haklarına İlişkin Sınıflandırmaların Değerlendirilmesi”, Türkiye’de İnsan Hakları, TODAİE Yayınları, 2000, s.47-59.

ARASLI (Oya), Adaylık Kavramı ve Türkiye’de Milletvekili Adaylığı, Ankara, AÜHF Yay.,1972.

ARASLI (Oya), Seçim Sistemi Kavramı ve
Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemleri
(1876-1987),
Ankara, 1989.

ARMAĞAN (Servet), “Memleketimizde Siyasî İstikrar: Siyasî Partiler ve Seçim Sistemleri Değerlendirilmesi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yay., 1999, Cilt 16, s.219-252.

ARMAĞAN (Servet), 1961 Anayasası ve Bakanlar Kurulu, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1978.

ARMAĞAN (Servet), Anayasa Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi, İstanbul, İÜHF Yay., 1967.

ARMAĞAN (Servet), Memleketimizde İçtüzükler, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1972.

ARMAĞAN (Servet), Temel Haklar ve Ödevler, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1980.

ARMAĞAN (Servet), “Anayasa Hukuku Açısından Af Yetkisinin Değerlendirilmesi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 2001, Sayı 18, s.347-364.

ARSEL (İlhan), Anayasa Hukuku: Demokrasi, Ankara, Doğuş Matbaacılık, 1964.

ARSEL (İlhan), Türk Anayasa Hukukunun Umumî Esasları, Ankara, Mars Matbaası, 1965.

AUBY (Jean-Marie) ve DRAGO (Roland), Traité de contentieux administratif, Paris, LGDJ, İkinci Baskı, 1975, 2 Cilt.

AUTEXİER (Christian), Introduction au droit public allemand, Paris, PUF, 1997.

AYKONU (Mustafa S.) ve ÖZKUL (E. Aydın), Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Cilt I ve II: 1981; Cilt III: 1987.

AYBAY (Rona), “Yasama Meclislerinin İçtüzükleri”, Türk Parlâmentoculuğunun İlk Yüzyılı: 1876-1976, Ankara, Siyasî İlimler Türk Derneği Yayınları, s.283-314.

AZRAK (Ülkü), “Yargı ve İdare: İki Fonksiyonun Karşılaştırılması Üzerine Bir Teorik Deneme”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 34, Sayı 1-4, 1969, s.129-155.

AZRAK (Ülkü), “Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1984 (Cilt 1), s.151-168.

BAKIRCI (Fahri), TBMM'nin Çalışma Yöntemi, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 2000.

BALTA (Tahsin Bekir), İdare Hukuku I: Genel Konular, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1970-1972.

BALTA (Tahsin Bekir), Türkiye’de Yürütme Kudreti, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1960.

BARTHÉLEMY (Joseph) ve Paul Duez, Traité de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1933.

BAŞGİL (Ali Fuat), Esas Teşkilat Hukuku: Türkiye Siyasî Rejimi ve Anayasa Prensipleri (Cilt I, Fasikül I), İstanbul, Baha Matbaası, 1960.

BERKARDA (Kemal), “Olağanüstü Yönetim Usûlleri”, in İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul, Alfa, 2002, s.525-563.

BİLGE (Necip), Bakanların Görev ve Sorumları, Ankara, Yeni Desen Matbaası, 1956.

BİLGE (A. Suat), “Türk Hukukuna Göre Milletlerarası Andlaşmaların Akdi”, Türk Parlâmentoculuğunun İlk Yüzyılı: 1876-1976, Ankara, Siyasî İlimler Türk Derneği Yayınları, 1978, s.283-314.

BİLGEN (Pertev), 1961 Anayasasına göre Sıkıyönetim, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1976

BİLGEN (Pertev), “Kanunların Uygulanmasının Anayasa Mahkemesi Tarafından Durdurulması”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1995, Cilt 12, s.171-192.

BİLİR (Faruk), Türkiye’de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona Ermesi, Ankara, Nobel, 2001.

BİSCARETTİ Dİ RUFFİA (Paolo) ve ROZMARYN (Stefan), La Constitution comme loi fondamentale dans les Etats de l’Europe occidentale, Paris, LGDJ, 1966.

 

BYEGM (Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü), Türkiye 2002, Ankara, BYEGM Yayını, 2002.

CAPPELLETTİ (Mauro) ve COHEN (William), Comparative Constitutional Law, Indiana-polis, New York, The Bobbs-Merrils Company, 1989.

CARRÉ DE MALBERG (Raymond), Contribution à la théorie générale de l’Etat, Paris, Sirey, 1920, 2 Cilt.

CEVDET PAŞA, Tarih-i Cevdet, İstanbul, Üçdal Neşriyat, 1994, Cilt 4-6.

CHAGNOLLAUD (Dominique), Droit consti-tutionnel contemporain, Paris, Sirey, 1999.

CHANTEBOUT (Bernard), Droit constitutionnel et science politique, Paris, Armand Colin, Onbirinci Baskı, 1994.

CHAPUS (René), Droit administratif général, Paris, Montchrestien, Paris, 15. Baskı, 2001, c.I.

CHAPUS (René), Droit du contentieux administ-ratif, Paris, Montchrestien, 8. Baskı, 1999.

COTTERET (Jean-Marie) ve Claud Emeri,
Seçim Sistemleri,
Çev. Ahmet Kotil,
İstanbul, İletişim Yayınları, 1991.  

ÇAĞAN (Nami), “Anayasa Çerçevesinde Kamu Maliyesinin Kontrolü”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1986, Cilt 2, s.199-224.

çağlar (Bakır), Anayasa Bilimi: Bir Çalışma Taslağı, İstanbul, BFS Yayınları, 1989.

Çavuşoğlu (Naz), Anayasa Notları,
İstanbul, Beta Yayınları, 1997.

ÇELİK (Edip F.), Milletlerarası Hukuk, İstanbul, İÜHF Yayınları, Üçüncü Baskı, 1975, Cilt I.

DAHL (Robert A.), Demokrasi ve Eleştirileri, Çev. Levent Köker, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996.

Dal (Kemal), Türk Esas Teşkilat Hukuku, Ankara, Bilim Yayınları, İkinci Baskı, 1986.

DANİŞMEND (İsmail Hami), İzahlı Osmanlı Tarihî Kronolojisi, İstanbul, Türkiye Yayınevi, 1972, c.IV.

DAVER (Bülent), Türkiye Cumhuriyetinde Lâiklik, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1955.

DAVER (Bülent), İcra Organının İstisnaî Yetkileri Bakımından Fevkalade Hal Rejimleri, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1961.

DE SMİTH (S.A.) ve BRAZİER (Rodney), Constitutional and Administrative Law, London, Penguin Books, Altıncı Baskı, 1989.

DEBBASCH (Charles) et al., Droit constitutionnel et institutions politiques,
Paris, Economica, Üçüncü Baskı, 1990.

DEMİR (Fevzi), Anayasa Hukukuna Giriş, İzmir, Barış Yayınları, Beşinci Baskı, 1998.

DEMİREL (Ahmet9, Birinci Mecliste Muhalefet, İstanbul, İletişim Yayınları, 1994.

DEVELLİOĞLU (Ferit), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara, Aydın Kitabevi, 1984.

DİKMEN-CANİKLİOĞLU (Meltem), “Seçim Sistemlerinin Siyasî İstikrarın Sağlanmasındaki Rolü”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1999, Cilt 16, s.17-44.

DİNÇKOL (Bihterin Vural), 1982 Anayasası Çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Laiklik, İstanbul, Kazancı Yay., 1991.

DÖNER (Ayhan), İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ve Avrupa Sistemi, Ankara, Seçkin Yayınları, 2003.

DÖNMEZER (Sulhi) ve ERMAN (Sahir), Nazarî ve Tatbikî  Ceza Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, Dokuzuncu Baskı, 1985, 3 cilt.

DUGUİT (Léon), Manuel de droit constitution-nel, Paris, Anciennes Maisons Thorin et Fontemoing, Dördüncü Baskı, 1923.

DUGUİT (Léon), Traité de droit constitutionnel, Paris, Ancienne librairie fontemoing, İkinci Baskı, 1924-1928, 5 Cilt.

DUHAMEL (Olivier) ve Yves Mény, Diction-naire constitutionnel, Paris, P.U.F., 1992,

DURAN (Lûtfi), İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1982.

ERDEM (Fazıl Hüsnü), “Hukuk Devleti ve 1982 Anayasası”, Liberal Düşünce, Cilt 4, Sayı 16, Güz 1999, s.32-56.

ERDOĞAN (Mustafa), “Anayasa Değişiklikleri Ne Getiriyor”, İdeapolitik, Aralık 2001, in Mustafa Erdoğan, Anayasa ve Özgürlük, Ankara, Yetkin Yayınları, 2002, s.67-75.

ERDOĞAN (Mustafa), Anayasa ve Özgürlük, Ankara, Yetkin Yayınları, 2002.

ERDOĞAN (Mustafa), Anayasal Demokrasi, Ankara, Siyasal Kitabevi, Dördüncü Baskı, 2001.

ERDOĞAN (Mustafa), Liberal Toplum, Liberal Siyaset, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1998.

ERDOĞAN (Mustafa), Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, Ankara, Liberte Yayınları, 3. B., 2001.

ERGEC (Rusen), Regards sur la Constitution turque de 1982, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1988.

ERGÜDER (Üstün), Seçim Sistemleri ve Türk Demokrasisi, İstanbul, Boğaziçi Üniv. Y., 1982.

ERKUT (Celal), İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İdarî İşlemin Kimliği, Ankara, Danıştay Yayınları, 1990.

ERMAN (Sahir), Askeri Ceza Hukuku, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1974.

EROĞUL (Cem), Anatüzeye Giriş (“Anayasa Hukukuna Giriş”), Ankara, İmaj Yayıncılık, Altıncı Baskı, 2000.

EROĞUL (Cem), Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1974.

EROĞUL (Cem), Demokrat Parti: Tarihi ve İdeolojisi, Ankara, İmge Kitabevi, 3.B., 1998.

EROĞUL (Cem), Türk Anayasa Düzeninde Cumhuriyet Senatosunun Yeri, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1977.

ESEN (Bülent Nuri), Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1970.

ESEN (Bülent Nuri), Türk Anayasa Hukuku,
Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1971.

ESMEİN (Adhémar), Eléments de droit constitution-nel français et comparé, Paris, Sirey, Sekizinci Baskı, 1928, 2 Cilt.

FAVOREU (Louis) et al., Droit constitutionnel,
Paris, Dalloz, 1998.

FAVOREU (Louis), Les Cours constitution-nelles, Paris, PUF, 1986.

FEYZİOĞLU (Turhan), Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazaî Murakabesi, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1951.

FEYZİOĞLU (Turhan), “Atatürk ve Milliyetçilik”, Atatürk Araştırma Merkezî Yayınları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Mart 1985, s.353-411.

GAZİ MUSTAFA KEMAL, Nutuk, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İkinci Baskı, 1987.

GEMALMAZ (Mehmet Semih), Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda ve Türk Hukukunda Olağanüstü Rejim Standartları, İstanbul, Beta, 1994.

GEMALMAZ (Mehmet Semih), Ulusalüstü
İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine
Giriş
, İstanbul, Beta, 1997.

GİCQUEL (Jean), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 16. Baskı, 1999.

GİRİTLİ (İsmet) ve SARMAŞIK (Jale), Anayasa Hukuku, İstanbul, Der Yayınları, 1998.

GİRİTLİ (İsmet), BİLGEN (Pertev) ve AKGÜNER (Tayfun), İdare Hukuku, İstanbul, Der Yay., 2001.

GÖÇER (Mahmut), Uluslararası Hukuk ve İnsan Haklarının Uluslararası Korunması, Ankara, Seçkin Yayınları, 2002.

GÖLCÜKLÜ (A. Feyyaz) ve GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara, Turhan Kitabevi, 1996.

GÖREN (Zafer), Anayasa Hukukuna Giriş, İzmir, Barış Yayınları - Fakülteler Kitabevi, 1997.

GÖREN (Zafer), Temel Hak Genel Teorisi, İzmir, DEÜHF Yayınları, Üçüncü Baskı, 1995.

GÖREN (Zafer), “Türk ve Alman Anayasa Hukuku’nda Anayasa Yargısının sınırları ve Yürürlüğü Durdurma Kararları”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1995, Cilt 12, s.199-244.

GÖZE (Ayferi), Sosyal Devlet Sistemi, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1976.

GÖZLER (Kemal), Anayasa Değişikliği Gerekli mi?, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001.

GÖZLER (Kemal), Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 1999.

GÖZLER (Kemal), Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu, Bursa, Ekin Kitabevi Y., 1999.

GÖZLER (Kemal), Cumhurbaşkanı-Hükûmet Çatışması, Bursa, Ekin Kitabevi Y., 2000.

GÖZLER (Kemal), Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku  İncelemesi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001.

GÖZLER (Kemal), Hukuka Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 1998.

GÖZLER (Kemal), İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2002.

GÖZLER (Kemal), İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2002.

GÖZLER (Kemal), İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003, 2 Cilt.

GÖZLER (Kemal), Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000.

GÖZLER (Kemal), Kurucu İktidar, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 1998.

GÖZLER (Kemal), Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997.

GÖZLER (Kemal), Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001.

GÖZLER (Kemal), Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001.

GÖZLER (Kemal),  “3 Ekim 2001 Tarihli Anayasa Değişikliği: Bir Abesle İştigal Örneği”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 2002, Cilt 19, s.326-355.

GÖZLER (Kemal), “Anayasa Değişikliği Kanunları Hakkında Cumhurbaşkanının Yetkileri”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 59, Sayı 2001/4, s.35-53.

GÖZLER (Kemal), “Anayasa Değişikliğinin Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Bakımından Getirdikleri ve Götürdükleri: 13’üncü Maddenin Yeni Şekli Hakkında Bir İnceleme”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 59, Sayı 2001/4, s.53-69.

GÖZLER (Kemal), “Cumhuriyet ve Monarşi”, Türkiye Günlüğü, Kasım-Aralık 1998, Sayı 53, s.27-34.

GÖZLER (Kemal), “Halkoylamasının Değeri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XL, 1988, Sayı 1-4, s.97-113.

GÖZLER (Kemal), “Hukuk Açısından Monarşi ve Cumhuriyet Kavramlarının Tanımı Sorunu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 54, 1999, Sayı 1, s.51-6.

GÖZLER (Kemal), “Realist  Yorum Teorisi ve Mekanist Anayasa Anlayışı”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1998, Cilt 15, s.207-242.

GÖZLER (Kemal), “Vatandaşlık ve Milletvekilliği”, Liberal Düşünce, Cilt 4, Sayı 16, Güz 1999, s.90-91.

GÖZLER (Kemal), “Yasama Dokunulmazlığı: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 56, Temmuz-Eylül 2001, No 3, s.71-101.

GÖZLER (Kemal), “Uluslararası Andlaşmaları Akdetme ve Onaylama Yetkisi: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 56, Nisan-Haziran 2001, No 2, s.71-101.

Kemal Gözler, “Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Af Yetkisi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 2001, Sayı 18, s.298-330.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref) ve SEZGİN (Zekâi), 1924 Anayasası Hakkında Meclis Görüşmeleri, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1957.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), Anayasa Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, Altıncı Baskı, 1998.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), Yönetim Hukuku,
Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları,
Onüçüncü Baskı, 1999.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), Yönetsel Yargı, Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları, Onüçüncü
Baskı, 1999.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref) ve TAN (Turgut), İdare Hukuku: Genel Esaslar, Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları, 2001, Cilt I.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref) ve TAN (Turgut), İdare Hukuku: İdarî Yargılama Hukuku, Ankara,
Turhan Kitabevi Yayınları, 1999, c.II.

GREWE (Constance) ve RUİZ FABRİ (Hélène), Droits constitutionnels européennes, Paris, PUF, 1995.

GÜNDAY (Metin), İdare Hukuku, Ankara,
İmaj Yayınları, Beşinci Baskı, 2002.

GÜNEŞ (Turan), Parlâmenter Rejimin Bugünkü Manası ve İşleyişi, İstanbul, İÜHF Y., 1956.

GÜNEŞ (Turan), Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1965.

Sait Güran, “Anayasa Yargısında Yürütmeyi Durdurma”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1986, Cilt 2, s.141-159.

Sait Güran, “Anayasa Mahkemesi’nin İşlevi ve Bu Bağlamda Yürürlüğünün Durdurulması”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1995, Cilt 12, s.193-198.

GÜRİZ (Adnan), Hukuk Felsefesi, Ankara, AÜHF Yayınları, 1985.

GÜRSEL (Seyfettin), “Toplumsal Tercih Kuramı Çerçevesinde Anayasanın 67. Maddesinde Yer Alan Temsilde Adalet ve Yönetimde İstikrar İlkelerinin Değerlendirilmesi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1999, Sayı, 16, s.46-68.

HOCAOĞLU (A. Şeref) ve OCAKÇIOĞLU (İsmet), Anayasa ve Anayasa Mahkemesi, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1971.

HAKYEMEZ (Yusuf Şevki), Militan Demokrasi Anlayışı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2000.

HAURİOU (Maurice), Précis de droit consti-tutionnel, Paris, Sirey, İkinci Baskı, 1929.

HAZIR (Hayati), Türkiye’de ve Yabancı Ülkelerde Olağanüstü Hal Rejimlerinde Kamu Hürriyetlerinin Sınırlanması, Konya, Selçuk Üniversitesi Yayınları, 1991.

HAZIR (Hayati), “Sened-i İttifakın Kamu Hukuku Bakımından Önemi”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1984, Sayı 2, s.24 vd;

İBA (Şeref), Türkiye’de Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı, Ankara, Nobel, 2001.

İNALCIK (Halil), “Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu”, Belleten, Cilt XXXVIII, 1962, Sayı 112, s.604-636.

JACKSON (Vicki C.) ve TUSHNET (Mark), Comparative Constitutional Law, New York, Foundation Press, 1999.

JELLİNEK (Georg), L’Etat modern et son droit, (Traduction française par Georges Fardis),
Paris, M. Giard & E. Brière, 1913, Cilt II.

KABOĞLU (İbrahim Ö.), Anayasa Yargısı, Ankara, İmge Kitabevi, 2000.

KABOĞLU (İbrahim Ö.), Kolektif Özgürlükler, Diyarbakır, Dicle Ü. Hukuk Fak. Yay, 1989.

KABOĞLU (İbrahim Ö.), Özgürlükler Hukuku, İstanbul, Afa Yayınları, 1993.

KAPANİ (Münci), İcra Organı Karşısında Hakimlerin İstiklâli, Ankara, AÜHF Y., 1966.

KAPANİ (Münci), İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1988.

KAPANİ (Münci), Kamu Hürriyetleri, Ankara, AÜHF Yayınları, Altıncı Baskı, 1981.

KARAL (Enver Ziya), Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1994, Cilt 5-9.

KARAMUSTAFAOĞLU (Tunçer), Seçme Hakkının Demokratik İlkeleri, Ankara, AÜHF Yayınları, 1970.

KARAMUSTAFAOĞLU (Tunçer), Yasama Meclisinde Komisyonlar, Ankara, AÜHF Yay., 1965.

KARAMUSTAFAOĞLU (Tunçer), Yasama Meclislerini Fesih Hakkı, AÜHF Y., 1982.

KARAYALÇIN (Yaşar), Hukukda Öğretim-Kaynak-Metod: Problem Çözme, Ankara, BTHAE Yayınları, 1994.

KARPAT (Kemal H.), Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, Afa Yayınları, İkinci Baskı, 1996.

Kelsen (Hans), “Garantie juridictionnelle de la constitution: la justice constitutionnelle”, Revue du droit public, 1928, s.197-257.

Kelsen (Hans), Théorie pure du droit, Traduction française de la 2e édition de la “Reine Rechtslehre” par Charles Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962.

KERSE (Ahmet), Türkiye’de 1961 Anayasası Göre Cumhurbaşkanı, İstanbul, Sümer Matbaası, 1973.

KEYMAN (Selahattin), Türk Hukukunda Af: Genel Af-Özel Af, AÜHF Yayınları, 1965.

KILIÇÇI (Sedat), Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanması, Ankara, AÜHF Yayınları, 1968.

KIRATLI (Metin), Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi, Ankara, AÜSBF Y., 1966.

KIRATLI (Metin), Parlmanter Muafiyetler, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1961.

KİLİ (Suna) ve GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), Türk Anayasa Metinleri, Ankara, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1985.

KİLİ (Suna) (der.), 27 Mayıs 1960 Devrimi: Kurucu Meclis ve 1961 Anayasası, İstanbul, Boyut Yayınları, 1998.

KOCAHANOĞLU (Osman Selim), Gerekçeli ve Açıklamalı Anayasa, İstanbul, Temel Yayınları, 1993.

KORKUT (Levent), “Anayasa Mahkemesinin Verdiği Yürürlüğün Durdurulması Kararları Üzerine Bir Değerlendirme”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 27, Sayı 3, Eylül 1994, s.141-147.

KUBALI (Hüseyin Nail), Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1971.

KUNTER (Nurullah), YENİSEY (Feridun) Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları,
 Onikinci Baskı, 2002.

KURU (Baki), Hâkim ve Savcıların Bağımsızlığı ve Teminatı, Ankara, AÜHF Yayınları, 1966.

KURU (Baki), ASLAN (Ramazan) ve YILMAZ (Ejder), Medenî Usûl Hukuku, Ankara,
Yetkin Yayınları, 14. Baskı, 2002.

KUZU (Burhan), “Bugünkü Seçim Sistemimiz ve Bazı Öneriler”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1999, Cilt 16, s.254-307.

KUZU (Burhan), 1982 Anayasasının Temel
Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler,
İstanbul,
Filiz Kitabevi, 1990.

KUZU (Burhan), Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi ve Güçlendirilmesi Eğilimi, İstanbul, Filiz Kit., 1987.

KUZU (Burhan), Olağanüstü Hal Kavramı ve Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü Hal Rejimi, İstanbul, Kazancı Yayınları, 1993.

KUZU (Burhan), Türk Anayasa Hukukunda
Kanun Hükmünde Kararnameler,
İstanbul,
Üçdal Neşriyat, 1985.

KUZU (Burhan), Türkiye İçin Başkanlık Sistemi,
İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1997.

LAFERRİÈRE (Julien), Manuel de droit constitutionnel, Paris, Editions Domat Montchrestien, 1947.

LAUBADÈRE (André de), VENEZİA (Jean-Claude) ve Gaudemet (Yves), Traité de droit administratif, Paris, L.G.D.J., Onbeşinci Baskı, 1999, Cilt 1.

LEWİS (Bernard), Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çeviren Metin Kıratlı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1984.

LİJPHART (Arend), Çağdaş Demokrasiler
(Çev. Ergun Özbudun ve Ersin Onulduran), Ankara, Yetkin Yayınları, Tarihsiz (1986).

MADİO (Yves), Droits de l’homme, Paris, Masson, 1991.

MOREAU (Antide), “La haute trahison du président de la République”, Revue du droit public, 1987, s.1569 vd.

MAURER (Hartmut), Droit administratif allemand, (Trad. Par. M. Fromont), Paris, LGDJ, 1994.

MAUS (Didier), “Responsabilité”, in Olivier Duhamel ve Yves Mény, Dictionnaire constitutionnel, Paris, P.U.F., 1992, s.926-929.

McNALL BURNS (Edward), Çağdaş Siyasal Düşünceler: 1850-1950 (Çev. Alaeddin Şenel), Ankara, Birey ve Toplum Yayıncılık, 1982.

MERAY (Seha L.), Devletler Hukukuna Giriş, Ankara, 1968, Cilt I.

METİN (Yüksel), Ölçülülük İlkesi: Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi, Ankara, Seçkin Yayınları, 2002.

MUMCU (Ahmet), “1924 Anayasası”, Atatürk Araştırma Merkezî Merkezî Dergisi, Cilt II, Mart 1986, Sayı 5, s.383-399.

MUMCU (Ahmet), İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Ankara, Savaş Yayınları, 1994.

NADAROĞLU (Halil), Kamu Maliyesi Teorisi, İstanbul, Beta Yayınları, 1996.

NALBANT (Atilla), Üniter Devlet: Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye, İstanbul, YKY, 1997.

ODER (Bertil Emrah) ve KANADOĞLU (O. Korkut), Aktif Öğrenme İçin Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, İstanbul, Beta Yay., 2001.

ODYAKMAZ (Zehra), “Yürürlüğü Durdurma”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1995, Cilt 12, s.143-170.

OKANDAN (Recai Galip), Amme Hukukumuzun Anahatları, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1968.

OKANDAN (Recai Galip), Umumî Amme Hukuku, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1968.

ONAR (Erdal), “1982 Anayasasında Milletvekilliğinin Düşmesi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1997, Cilt 14, s.387-465.

ONAR (Erdal), 1982 Anayasasında Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara, 1993.

ONAR (Erdal), Meclis Araştırması, Ankara,  AÜHF Yayınları, 1977.

ONAR (Erdal) ve TİRYAKİOĞLU (Bilgin), “1982 Anayasasında Milletvekilliği Vatandaşlık İlişkisi (Merve Safa Kavakçı Olayı)”, Faruk Erem Armağanı, Ankara, 1999, s.561 vd.

ONAR (Sıddık Sami), İdare Hukukunun Umumî Esasları, İstanbul, Hak Kitabevi Yayınları, Üçüncü Baskı, 1966.

ORAN (Baskın), Atatürk Milliyetçiliği, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, 1988.

ÖKÇESİZ (Hayrettin) (der.), Hukuk Devleti, İstanbul, Afa Yayınları, 1998.

ÖZ (Esat), Otoriterizm ve Siyaset: Türkiye’de Tek-Parti Rejimi ve Siyasal Katılma, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996.

ÖZAY (İl Han), Günışığında Yönetim, İstanbul, Alfa Yayınları, 2002.

ÖZBUDUN (Ergun), Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, Yedinci Baskı, 2002.

ÖZBUDUN (Ergun), 1921 Anayasası, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 1992.

ÖZBUDUN (Ergun), 2001 Anayasa Değişiklikleri
ve Siyasal Reform Önerileri, İstanbul, TESEV Yayınları, 2002.

ÖZBUDUN (Ergun), Parlâmanter Rejimde Parlâmentonun Hükûmeti Murakabe Vasıtaları, Ankara, AÜHF Yayınları, 1962.

ÖZBUDUN (Ergun), Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yapımı, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1993.

ÖZBUDUN (Ergun), Çağdaş Türk Politikası: Demokratik Pekişmenin Önündeki Engeller, Çev: Ali Rıza Usûl, İstanbul, Doğan Kitap, 2003.

ÖZBUDUN (Ergun), “Parlâmento Kararları ve Yasama Meclislerinin İçtüzükleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1979, Cilt XXXVI, Sayı 1-4, s.16-26.

ÖZBUDUN (Ergun), ve Yılmaz Aliefendioğlu, “Türkiye Raporu”, in Anayasa Yargısı (Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı: 27 Nisan 1987, Lizbon)¸ Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1988, s.187 vd.

ÖZÇELİK (Selçuk), Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, Birinci Cilt: Umumî Esaslar, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1982.

ÖZÇELİK (Selçuk), Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, İkinci Cilt: Türkiye’nin Siyasî rejimi ve Müesseseleri, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1976.

ÖZEK (Çetin), “Umumî Af”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXIV, 1959, s.127-170;

ÖZTÜRK (Kazım), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Ankara, Ajans-Türk Matbaası, 1966, 2 Cilt.

PACTET (Pierre), Institutions politiques-Droit constitutionnel, Paris, Masson, 11.Baskı, 1992.

PARLA (Taha), Türkiye’de Anayasalar, İstanbul, İletişim Yayınları, 1989.

PAZARCI (Hüseyin), Uluslararası Hukuk Dersleri, Ankara, Turhan Kitabevi, Birinci Kitap, Yedinci Baskı, 1998 (Pazarcı, op.cit., c.I); İkinci Kitap, Beşinci Baskı, 1998 (Pazarcı, op.cit., c.II).

POWEL  (Bingham), Çağdaş Demokrasiler (Çev. Mehmet Turhan), Ankara, Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasî İlimler Türk Derneği Yay., 1990.

RENAN (Ernest), “Millet Nedir”, Ülkü, Sayı 77, Temmuz 1939, s.396 vd., Sayı 78, Ağustos 1939, s.514 vd.

RENAN (Ernest), Qu’est-ce qu’une nation, Paris, 1882.

ROBERT (Jacques), Libertés publiques et droits de l’hommes, Paris, Montchrestien, 1988.

ROBERT (Paul) (rédaction dirigé par A. Rey et
J. Rey-Debove), Dictionnaire de la langue française (Le Petit Robert 1), Paris, Le
Robert, 1991.

ROUSSEAU (Dominique), Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien,
İkinci Baskı, 1992.

RUMPF (Christian), Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995.

SABUNCU (Yavuz), Anayasaya Giriş, Ankara, İmaj Yayıncılık, 9. Baskı, 2003.

SABUNCU (Yavuz), “Alman Anayasa Yargısında ‘Geçici Tedbir Kararı’”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, Haziran 1984, s.76-86.

SaĞlam (Fazıl), Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1982.

SAN (Coşkun), Anayasa Değişiklikleri ve Anayasa Gelişmeleri, Ankara, AİTİA Yayınları, 1974.

SARICA (Ragıp), Türkiye’de İcra Uzvunun Tanzim Salâhiyeti, İstanbul, Türk Hukuk Kurumu Yayınları, 1943.

SARTORİ (Giovanni), Demokrasi Kuramı (Çev. Deniz Baykal), Ankara, Ankara, Siyasî İlimler Türk Derneği Yayınları, Tarihsiz.

SARTORİ (Giovanni), Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, (Çev. Tunçer Karamustafaoğlu ve Mehmet Turhan), Ankara, Yetkin Y., 1993.

SARTORİ (Giovonni), Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği, (Çev. Ergun Özbudun), Ankara, Yetkin Yayınları, 1997.

SAVAŞ (Vural Fuat) , Anayasal İktisat, İstanbul, Avcıol Yayınları, Üçüncü Baskı, 1997.

SAVAŞ (Vural Fuat) , “İktisat Politikası Anayasası”, Anayasa Yargısı, Anayasa Konseyi, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1989, s.75-101.

SERDAR (Sertaç), “İnternet Demokrasisi”, Bilgi ve Toplum, 1999, Sayı 2, s.9-16.

SEZGİN (Ömür), Türk Kurutuluş Savaşı ve Siyasal Rejim Sorunu, Ankara, Birey ve Toplum Yayıncılık, 1984.

SEVİNÇ (Murat), “Güncel Gelişmeler Işığında 1982 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 2, Nisan-Haziran 2002, s.107-135.

SİEYES (Emmanuel), “Tiers Etat Nedir?” (Çev. S. Derbil), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, CiltVIII, 1951, Sayı 1-2, s.126-207.

Smıth (S.A de.) ve Brazier (Rodney), Constitutional and Administrative Law, London, Penguin Books, Altıncı Baskı, 1989.

Soysal (Mümtaz), 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 11. Baskı, 1997.

Soysal (Mümtaz), Dış Politika ve Parlâmento, Ankara, AÜHF Yayınları, 1964.

Soysal (Mümtaz) ve SaĞlam (Fazıl), “Türkiye’de Anayasalar”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul, İletişim Yayınları, 1983, Cilt I, s.17-54.

ŞAHİN (Ali Oğuz), Başbakan ve Bakanların Görevleriyle İlgili Cezaî Sorumlulukları, Ankara, Palme Yayıncılık, 1999.

TAN (Turgut), “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Yürütmenin Düzenleme Yetkisi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1987, Cilt 3, s.203-216.

TAN (Turgut), “Anayasal Ekonomik Düzen”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1990, Cilt 7, s.161-178.

TANİLLİ (Server), Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul, Cem Yayınevi, 1976.

TANÖR (Bülent), İki Anayasa, İstanbul, Beta Yayınları, Üçüncü Tıpkı Basım, 1994.

TANÖR (Bülent), Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri: 1789-1980, İstanbul, Der Yayınları, İkinci Baskı, 1995.

TANÖR (Bülent), Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, İstanbul, BDS Yayınları, Genişletilmiş Üçüncü Baskı, 1994.

TANÖR (Bülent), Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, İstanbul, May Yayınları, 1978.

TANÖR (Bülent) ve YÜZBAŞIOĞLU (Necmi), 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul, YKY, İkinci Baskı, 2002.

TEZCAN (Durmuş), ERDEM (Mustafa Ruhan) ve Sancakdar (Oğuz), Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu,  Ankara, Seçkin Yayınları, 2002.

TEZİÇ (Erdoğan), “Cumhurbaşkanının Geri Gönderme Yetkisi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1987, Cilt 3, s.83-105.

TEZİÇ (Erdoğan), “Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Esas Açısından Denetimi,” Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1986, Cilt 2, s.21-38.

TEZİÇ (Erdoğan), “Parlâmento Kararı ve Kanun”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1989, Cilt 5, s.121-130.

TEZİÇ (Erdoğan), Anayasa Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, Beşinci Baskı, 1998. (“Teziç, op.cit.” şeklindeki atıflar bu kitabadır).

TEZİÇ (Erdoğan), Seçim Sistemleri, İstanbul,
Filiz Kitabevi, 1967.

TEZİÇ (Erdoğan), Türk Parlâmento Hukukunun Kaynakları ve İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1980.

TEZİÇ (Erdoğan), Türkiye’de 1961 Anayasasına göre Kanun Kavramı, İstanbul, İÜHF Y, 1972.

TİKVEŞ (Özkan), Teorik ve Pratik Anayasa
Hukuku,
İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Yayını, 1982

TUNAYA (Tarık Zafer), Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İstanbul, Araştırma, Eğitim, Ekin Yayınları, Beşinci Baskı, 1982.

TUNAYA (Tarık Zafer), “İkinci Meşrutiyetin Siyasal Hayatımızdaki Yeri”, Türk Parlâmentoculuğunun İlk Yüzyılı: 1876-1976, Ankara, Siyasî İlimler Türk Derneği Yayınları, Tarihsiz (1977?), s.79-90.

TUNAYA (Tarık Zafer), “1876 Kanun-u Esasî ve Türkiye’de Anayasa Geleneği”, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul, 1985, Cilt 1, s.36-45.

TUNÇ (Hasan), Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, Ankara, Yetkin Yayınları, 1997.

TUNÇ (Tunç) ve BİLİR (Faruk), Anayasa Hukuku Uygulamaları, Ankara, Nobel Yay., 2002.

TUNÇAY (Mete) (der.), Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara, Teori Yayınları, 1986.

TURHAN (Mehmet), “Başbakanın Seçimi ve Atanması”, Amme İdaresi Dergisi, cilt 26, Eylül 1986, Sayı 3, s.27-46.

TURHAN (Mehmet), Hükûmet Sistemleri, Ankara, Gündoğan Yayınları, İkinci Baskı, 1993.

TURHAN (Mehmet), Siyaset ve Anayasa, Ankara, Gündoğan Yayınları, 1995.

TURHAN (Mehmet), “Anayasamız ve Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1991, Cilt 8, s.401-420;

TURHAN (Mehmet), Anayasal Devlet, Ankara, Naturel Yayıncılık, 2003.

TURPİN (Dominique), Contentieux constitutionnel, Paris, PUF, 1986.

TÜLEN (Hikmet), “3.10.2001 Tarihli ve 4709 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişiklikleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1-4, 2001.

TÜLEN (Hikmet), Türk Anayasa Hukukunda Bakanların Cezaî Sorumluluğu ve Meclis Soruşturması, Konya, Mimoza, 1999.

ULER (Yıldırım), “Anayasa Mahkemesi İptal Kararları Geriye Yürür”, Bahri Savcı’ya Armağan, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 1988, s.515-534.

UYGUN (Oktay), 1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgürlüklerin Gemel Rejimi, İstanbul, Kazancı Yayınları, 1992.

UYGUN (Oktay), Federal Devlet, İstanbul, Çınar Yayınları, 1996.

ÜÇOK (Coşkun) ve Ahmet Mumcu, Türk Hukuk Tarihi, Ankara, AÜHF Yayınları, Üçüncü Baskı, 1982.

ÜNAL (Şeref), Anayasa Hukuku Açısından Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı, Ankara, TBMM Kültür ve Sanat Kurulu Yayınları, Tarihsiz (1994).

ÜNAL (Şeref), Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, Ankara, Yetkin Y., 1997.

VEDEL (Georges), Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949.

WHEARE (K.C.), Modern Anayasalar, Çev. M. Turhan, Değişim Yayınları, Ankara, 1985.

Yayla (Yıldızhan), Anayasa Hukuku Ders Notları, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1985.

YAZICI (Serap), Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002.

YAZICI (Serap), Türkiye’de Askeri Müdahalelerin Anayasal Etkileri, Ankara, Yetkin Y., 1997.

YILDIZ (Mustafa), Anayasa Yargısında Geçici Tedbir Kararı, İstanbul, Beta Yayınları, 1988.

YÜZBAŞIOĞLU (Necmi), Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1993.

YÜZBAŞIOĞLU (Necmi), Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi, İstanbul, Beta Yayınları, 1996.

ZOLLER (Elisabeth, Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1999.

 

 

 

Kemal Gözler,   "Anayasa Hukuku Bibliyograf1yası" (www.anayasa.gen.tr/bibliografya.htm. 15 Mayıs 2004).


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr