TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

www.anayasa.gen.tr

 

 

ANAYASA HUKUKU DERGİLERİ (Makaleler)

 

 

 

Kemal Gözler

 


Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 23. Baskı, 2019, s.8-9'danalınmıştır.


 

 

Makaleler, monografi gibi sadece tek bir konuyu inceleyen, ama monografiden daha kısa olan çalışmalardır. Makaleler bilimsel ve meslekî dergilerde yayınlanırlar. Makalelere ulaşmak için bunların yayınlandıkları dergilerin bilinmesi gerekir. Ülkemizde anayasa hukuku makaleleri şu dergilerde yayınlanmaktadır:

Anayasa Hukuku Dergisi, İstanbul, Legal Yayınevi ve Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği. İlk sayısı Haziran 2012’de çıkmıştır (En son Yıl 2018, Sayı 14 çıkmıştır). Türkçe bir anayasa hukuku dergisi çıkması çok gecikmiştir. Bu derginin düzenli olarak çıkmasını diliyoruz.

Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Yılda Bir Kez (Bu yayın Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıldönümü münasebetiyle yılda bir kere Nisan ayında düzenlenen sempozyumlarda sunulan bildiri metinlerini kapsamaktadır. Türk anayasa hukukunun önemli bir kaynağıdır. 2017 yılı itibarıyla 34’üncü cildi yayınlanmıştır. Söz konusu yayının bütün ciltlerine ücretsiz olarak www.anayasa.gov.tr’den ulaşmak mümkündür).

Yasama Dergisi, Ankara, Yasama Derneği Yayını, 3 Aylık. TBMM yasama uzmanlarının kurduğu Yasama Derneği tarafından 2006 yılında çıkarılmaya başlanmıştır. En son 38’inci sayısı (Temmuz-Aralık 2018) çıkmıştır. Dergide yayınlanan makalelere ücretsiz olarak www.yasader.org adresinden ulaşılabilir.
Kamu Hukukçuları Platformu Toplantıları.- KHP’nin yaptığı yıllık toplantıları bir kitap şeklinde yayınlamaktadır. Bunların da Türk anayasa hukukunun bir kaynağı hâline gelmesi ümit edilir: Çoğulcu Demokrasi ve Çoğunlukçu Demokrasi İkilemi ve İnsan Hakları (5-6 Haziran 2010), Ankara, TBB Yayını, 2011; Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi (19-20 Mayıs 2011), Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, 2013; Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması (29-30 Eylül 2012) (Ankara, TBB Yayını, 2013); Hukuk Güvenliği (8-9 Kasım 2013) (Ankara TBB Yayını, 2015); Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (30-31 Mayıs 2015); Kamu Hukukunun Dönüşümü (29-30 Nisan 2017); Hukuk ve Adalet (21-23 Nisan 2018)  (Tebliğ metinlerine ve kitaplara PDF olarak http://www.kamuhukukculari.org/?sayfa =toplantilar den ulaşılabilmektedir)

Aşağıdaki dergiler birer anayasa hukuku dergisi olmamakla birlikte, bu dergilerde de pek çok anayasa hukuku makalesi yayınlanmıştır ve yayınlanmaya devam etmektedir:

Amme İdaresi Dergisi (2018 yılında TODAİE’nin kapatılmasıyla birlikte son bulmuştur).
Ankara Barosu Dergisi (Tam Metin:  http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/1944-2006/)
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Tam Metin: http://auhf.ankara.edu.tr/auhfd/).
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Tam Metin: http://dergiler.ankara. edu.tr/detail.php?id=42)
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Tam Metin: http://hukuk.gazi.edu.tr//posts/view/ title/yayinlanmis-ciltler-17343
İnsan Hakları Yıllığı (Tam Metin: http://yayin.todaie.gov.tr/dergi.php?Dergi=2)
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (Tam metinler: www.iudergi.com/tr/ index.php/hukukmecmua)
Türkiye Barolar Birliği Dergisi (Tam Metin: http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/)
Terazi: Aylık Hukuk Dergisi (İçindekiler: http://www.terazi.com.tr/)
Legal Hukuk Dergisi (İçindekiler: http://www.legal.com.tr/urun_dergiler.asp#dergi1)

 

 

 

 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2011. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

 

 


Editör: Kemal Gözler

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Bu sayfa: www.anayasa.gen.tr/ahgeg.htm

Konuluş Tarihi: 26 Ocak 2008

Son Değişiklik: 6 Eylül 2018