TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

( www.anayasa.gen.tr )

 

 

Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin, 7. Baskı, Eylül 2010, 352 s.

 

Kitabın Tanıtımı

 

 

Türkçe-ingilizce
hukuk terimleri SÖZLÜğü

(Kemal Gözler)

  Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursan, Ekin, 2008, s.334-348'den alınmıştır.

 

 

 

  

Açıklama.- Kitapta metin içinde kullanılan pek çok hukukî terimin İngilizce karşılığı parantez içinde italik olarak verilmiştir. Metinde bu şekilde verilen Türkçe hukukî terimler ile bunların İngilizce karşılıkları taranmış ve alfabetik olarak aşağıya listelenmiştir.  Böylece hukukun temel kavramları konusunda bir Türkçe-İngilizce terimler sözlüğü oluşturulmuştur. Aşağıda toplam 839 adet Türkçe hukuk terimi ve bunların karşılıkları bulunmaktadır. İngilizce karşılıkların sonundaki numaralar bu terimlerin kitapta geçtiği sayfa numarasını göstermektedir. Bu sayfaya bakarak terim hakkında bilgi edinilebilir. Dolayısıyla bu sözlük aynı zamanda bu kitabın indeksi olarak da kullanılabilir.

 


 

---A---

açık: explicit, express, 231

açık irade beyanı: explicit declaration of intent, 144

açık kaldırma: explicit abrogation, 135

adem-i ifa def’i: plea of non-performance, exeptio non adempleti contractus, 252

adem-i ifa: non-performance, 254

âdetler: habits, 24

adî karz: ordinary loan, 238

adî kefalet: ordinary suretyship, 242

adî kira: ordinary rent, 236

adî şirket: ordinary partnership, simple partnership, 243

adlî para cezası: judicial fine, 175, 206

adlî yargı: judicial justice, ordinary justice, civil and criminal jurisdiction, 78

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası: heavy life sentence, 175

ahlâk kuralları: moral rules, 21

aile hukuku: family law, 59

aile mahkemeleri: family courts, 81

akdî idarî sorumluluk: contractual administrative liability, 219

akdî sorumluluk: contractual liability, 217

akdin muhtelif nevileri: different types of contract, 233

akıl hastalığı: mental illness, 209

akit: contract, 217, 230

aksi ile kanıt: mefhumu muhalif, argumentum a contrario, 127

aktif statü hakları: rights of status activus, 157

alacak elde edinilmesi sebebi: causa credendi, 149

alacaklı: creditor, 227

alıcı: buyer, 234

altsoyu: descendants, 295

amaçsal yorum: teleological interpretation, 126

anayasa hukuku: constitutional law, 51

anayasa hukukunun genel esasları: general theory of constitutional law, 51

Anayasa Mahkemesi: Constitutional Court, 74

anayasa yargısı: constitutional jurisdiction, 74

Anayasa: Constitution, 32

anlaşma: agreement, 234

ara derece istinaf derecesi,: appellate instance, 92

arazi kayması, 287

arazi kayması: landslide, 288

arazi: land, 274

ariyet sözleşmesi: commodatum, 237

asıl eşya: principal property, 274

askerî idarî yargı: military administrative justice, 104

askerî mahkemeler: military courts, 103

askerî yargı: military criminal justice, 102

Askerî Yargıtay: Military Court of Cassation, 103

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi: Military High Administrative Court, 5, 104

aslen kazanma: original acquisition, 288, 290

aslî kurucu iktidar: primary constituent power, 32

asliye ceza mahkemeleri: criminal court of first instance, criminal court of general jurisdiction, 83

asliye hukuk mahkemeleri: civil courts of general jurisdiction, 79

asliye hukuk mahkemeleri: civil courts of general jurisdiction, 80

atanmış mirasçı: appointed legatee, 298

aynen bölüşülmesi: partition in kind, 285

aynen ifa davası: action for specific performance, 253

aynen tazmin: compensation in kind, 248

aynî haklar: real rights, 265

aynî haklar: real rights, rights in rem, 158

aynî hakların türleri: types of real rights, 265

azil: dismissal, 240

----B---

bağışlama sebebi: causa donandi, 149

bağışlama: donation, 235

bağıt: contract, 217, 230

Bakanlar Kurulu: Council of Ministers, 35, 52

bedel: price in money, 234

bedelinin bölüşülmesi: partition in value, 285

beklenmeyen hâl: unexpected case, cas fortuit, 211, 233

belirli mal bırakma: specific bequest, 298

beraat kararı: sentence of acquittal, 90, 116

bileşik faiz: compound interest, 238

bilimsel eserler: doctrine, books of authority, 6

bilimsel görüşler: doctrine, books of authority, 47

bilinçli taksir: conscious negligence, 210

bilirkişi: expert, 112

bireysel iş hukuku: individual labor law, 70

bireysel siyasî sorumluluk: individual political responsibility, 206

birinci dereceden mirasçıları: heirs of first degree, 295

borcun ifa edilmemesi: adem-i ifa, non-performance of obligation, 252

borcun kaynakları: origins of obligation, 228

borç ilişkisi: debtor-creditor relationship, 216, 227

borç ödeme sebebi: causa solvendi, 149

borç: obligation, 154, 227

borçlandırıcı işlemler: promissory transactions, 148

borçlar hukuku: law of obligations, 61

borçlar kanunu: code of obligations, 61

borçlu: debtor, 216, 227

borçlunun temerrüdü: default of debtor, 253

bozma kararı: decision of reversal, 88, 91

bozma kararına uyabilir: abide by the reversal decision, 88, 91

bozma: reversal, 86

bölge adliye mahkemesi: regional courts of justice, 94

bölge idare mahkemeleri: regional administrative courts, 101

bulma, object found, 290

butlan: nullity, 173

bütün olarak geçiş: succession in toto, 309

bütünleyici parça: component part, 274

Büyük Genel Kurul: Grand General Assembly, 86

---C---

cebir: coercion, 18, 168, 212

cebrî icra: enforcement, execution, compulsory execution, 113, 170

cebrî: coercive, 19

ceza davası: criminal action, 114

Ceza Genel Kurulu: General Assembly for Criminal Matters, 86

ceza hukuku: criminal law, 55

ceza mahkemeleri: criminal courts, 82

Ceza Muhakemesi Kanunu: Code of Criminal Procedure, 57, 89

ceza usûl hukuku: law of criminal procedure, 56

ceza: punishment, 175

cezaî sorumluluk: criminal liability, 206

cismanî bir varlığa: material of physical asset, 271

Cumhurbaşkanı: President of the Republic, 52

cumhuriyet savcısı: public prosecutor, 83

cürüm: crime, 141

çatışma: conflict, 128

çekişmesiz yargı: ex parte proceeding, 111

çocuk mahkemeleri: juvenile court, 84

çok taraflı hukukî işlemler: multilateral legal transactions, 146

---D---

daire: chamber, 86

Danıştay: Council of State, 4, 42, 101

dava türleri: types of lawsuits, 108

dava: suit, action, 107

davacı: plaintiff, claimant, 82, 112

davalı: defendant, respondent, 82, 111

davranış: action, 244

def’i yolu: exception of unconstitutionality, 77

delil: evidence, proof, 111, 116

deniz ticareti hukuku: maritime law, 64

derhal uygulanırlık ilkesi: principle of immediate application, 139

derhal ve kendiliğinden: immediately and automatically, 308

devamlılık: continuity, 45

devlet desteği: state sanction, 45

devlet: state, 152

devletin mirasçılığı: escheatage 298

devletler özel hukuku: private international law, 65

devren kazanma: acquisition by transfer of title, 289, 192

diğer verimler: other fruits, 275

dilbilgisel yorum: grammatical interpretation, 126

din kuralları: religious rules, 19

direnme kararı: decision of insistence, 89, 91

direnme kararları: decisions of persistence, 86

disiplin cezaları: disciplinary measures, punishments, 176

disiplin mahkemeleri: disciplinary courts, 103

diyet: blood money, 168

doğa olayı: natural event, 140

doğal güçler: natural forces, 272

doğal hakkı: natural right, 268

doğal ürünler: natural fruits, fructus naturales, 275

doktrin: doctrine, books of authority, 47

dostane çözüm: friendly settlement, 108

duygu açıklamaları: declaration of sentiment, 142

dürüstlük kuralı: good faith, 281

düzenleyici idarî işlemler: regulatory administrative acts, 152

---E---

ecel: date of maturity, due date, 251

eda davası: action for performance, 109

eda: performance, execution, 228

edim davası: action for performance, 109

edim: performance, execution, 228

ek zarar: collateral damage, 257

eklenti: accessory, 275

eksik borç: imperfect obligation, 263

elbirliği mülkiyeti: co-ownership, 285, 304

elbirliğiyle sahip: co-owner, 310

elyazılı vasiyetname: holographic will, 299

emanet sözleşmeleri: safekeeping contracts, 240

emir: order, commandment, 17

emsal: precedent, 47

endüstriyel tasarım: industrial design, 160

eser sözleşmesi: contract of construction, contract of work, 239

eser: work, 239

eskilik: antiquity, 45

eşitlik: equality, 48

eşya hukuku: law of property, 60

eşya: thing, property, (Lat.) res, 158, 171

evlât edinen: adoptive parent... 297

evlat edinmeden doğan hısımlık: kinship by adoption,  294

evlâtlık: adopted children, 297

evleviyet: argumentum a fortiori (Lat.), 127

---F---

faiz: interest, 238

fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi: balancing of sacrifices, 221

feshi ihbar: notice of cancellation, 236

fesih: rescission, 236

fevkalâde hâl: emergency, 260

fiil: action, 222, 244

fikir açıklamaları: declaration of thought, 142

fikir ve sanat eserleri: literary and artistic works, 160

fikrî haklar: intellectual property, 160

fikrî ve sınaî eserler: intellectual and industrial works, 272

fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemeleri: civil courts for intel-lectual and industrial property rights, 81

fikrî ve sinaî haklar ceza mahkemeleri: criminal courts for intellectual and industrial property rigths, 84

---G---

gaî yorum: teleological interpretation, 126

gayrimaddî mallar: intangible goods, 159, 171

gayrimenkul mükellefiyeti: incum-brance on real estate, 159, 266

geçersizlik: invalidity, 172

geçici nedenler: temporary causes, 209

genel ahlak: public morality, 138

genel hükümler: general provisions, 55

genel inanç: opinio necessitatis, 45

gerçek kişiler: real persons, 58

gizli oy: secret vote, 33

görüşme: debate, deliberation, 35

götürü ücret: lump-sum fee, 239

güven oylaması: vote of confidence, 204

güvensizlik önergeleri: motions of non-confidence, 206

---H---

haciz: attachment, 114

hak: right, 153

hakimiyet kurulmaya elverişli olma: suitability for possession, 272

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu: Supreme Council of Judges and Public Prosecutors, 85, 106

hakimler: judges, 85

hakkaniyete uygun bir surette zarar gören tarafın tatmini: just satisfaction, 108

hakların korunması: protection of rights, 162

haksız fiil sorumluluğu: tort liability, 217, 243

haksız fiil: tort, 141, 216, 217, 243

hapis cezası: penalty of imprisonment, 206

hapis: imprisonment, 116

hareket: act, behavior, 207

hasılat kirası: usufructuary lease, 236

hayvan idare edenlerin sorumluluğu : liability of animal keepers, 246

hısımlık: kinship, 292

hibe: donation, 235

hisseler, portions, 284

hizmet akdi: contract of service, 69, 238

hizmet sözleşmesi: contract of service, 69, 238

hizmet: service, work, 69, 238

hukuk davaları: civil lawsuits, civil actions, 108

hukuk dergileri: law journals, 6

hukuk güvenliği ilkesi: legal security, certainty and predictability of the law, 137

hukuk kuralları: rules of law, legal rules, 17

hukuk mahkemeleri: civil courts, 79

hukuk muhakemeleri usulü kanunu: administrative judicial procedure act, 54

hukuk usûlü muhakemeleri kanunu: code of civil procedure, 72, 87

hukuk: law, 16

hukuka aykırı fiiller: unlawful legal acts, 141

hukuka aykırılık: contrariety to law, 247

hukuka uygun fiiller: lawful legal acts, 142

hukuk-ahlâk ilişkisi: relation between law and moral, 22

hukuk-din ilişkisi: relation between law and religion, 20

hukukî fiiller: legal acts, 141

hukukî işlem: legal transaction, 142, 143, 229

hukukî olay: legal event, 140

hukukî sonuç: legal consequence, 145, 151, legal result, 229

hukukî sorumluluk: legal liability, 215

hukukî tasarruflar: legal transactions, 279

hukukî ürünler: civil fruits, fructus civiles, 275

hukukîlik: legality, 46

hukuk-örf ve âdet ilişkisi: relation between law and customs, 26

hukukun asıl (esas) kaynakları: primary sources of law, 31

hukukun bilgi kaynakları: literary sources of law, 1

hukukun kaynakları: sources of law, 30

hukukun kolları: branches of law, 47

hukukun temel kavramları: fundamental concepts of law, 1

hukukun yardımcı kaynakları: auxiliary sources of law, 47

hukukun yazılı kaynaklar: written sources of law, 31

hüküm: judgment, 113

---I-İ---

ısrar: insistence, 89

ıztırar hâli: state of necessity, 166

ibra: release, 258

icaba davet: invitation to treat, 231

icap: offer, 230

icapçı: mucip, offeror, 230

icra daireleri: enforcement offices, 113

icra hukuku: enforcement law, 73

icra tetkik mercileri: enforcement courts, 113

icra ve iflas hukuku: debt enforcement and bankruptcy law, 73

İcra ve İflas Kanunu: Code of Execution and Bankruptcy, 74

iç hukuk yollarını tüketmesi: exhaus-tion of domestic remedies, 107

içtihadı birleştirme kararları: unified decisions of supreme courts, decision on the unification of conflicting judgments, 48, 87

içtihat hukuku: case law, 47

içtihatlar, yargı kararları, judicial decisions, 47

içtinap davası: suit of abstention, injunction suit, 109

idam cezası: capital punishment, penalty of death, 116

idam: capital punishment, 76, 206

idare hukuku: administrative law, 53

idare mahkemeleri: administrative courts, 100

idare: administration, 53, 152

idarî dava: administrative case, administrative action, 117

idarî hizmet sözleşmeleri: administrative employment contracts, 220

idarî işlemler: administrative transactions, administrative acts, 151

idarî sorumluluk: administrative responsibility, 219

idarî sözleşme: administrative contract, 219

idarî sözleşmelerin uygulanmasından doğan davalar: actions relating to disputes arising from administrative contracts, 119

idarî yargı: administrative jurisdiction, 54

idarî yargı: administrative justice, 99

iddia: claim, 111

iddianame: indictment, bill of indictment, 89, 114

ifa davası: action for fulfillment, 109

ifa etmeme: non-performance, 254

ifa yeri: place of performance, 250

ifa zamanı: time of performance, due date, 251, 254

ifa: performance, 250, 258

iflas daireleri : bankruptcy offices, 113

iflas hukuku: bankruptcy law, 73

iflas: bankruptcy, 114

ihbar: notice, 254

ihkak-ı haktan imtina: denial of justice, 122

ihmal: negligence, 246

ihtar: caution, 254

ihtisas mahkemeleri: specialized courts, 81, 84

ikinci dereceden mirasçıları: heirs of second degree, 295

iki-yanlı idarî işlemler: bilateral administrative acts, 153

ikrah: coercion, 213

ikrar: admission, 112

ilâm: written copy of a court decision, 113

ilga: repeal, abrogation, 134

ilk derece mahkemeleri: courts of first instance, trial courts, 79, 103

ilk derece: first instance, 92

illiyet rabıtası: causal relation, lien of causality, 245

illiyet rabıtası: lien of causality, 208

iltizam sözleşmeleri: farming contracts, 220

imtiyaz sözleşmeleri: concession contracts, 220

indirme: reduction, 302

infaz: execution, 117

inkâr: denial, 111

insan davranışları: human behaviours, 141

insist on its first decision, 88

inşaî davalar: constitutive lawsuits, 110

intifa hakkı: usufruct right, 266

iptal davası: action for annulment, 76, 117

iptal: annulment, 117, 118, 135, 177

irade açıklamaları: declaration of will, declaration of intent, 151, 142, 144, 229

irade serbestisi: freedom of will, 48

irtifak hakları: servitudes, 159, 266

isnat yeteneği: imputability, 209

istem dışı karar verme yasağı: ultra petita prohibition, 113

istemeyerek sarhoşluk: non-voluntary drunkenness, 209

istifa: resignation, 240

istihdam edenin sorumluluğu: liability of employer, 246

istihkak davası: action of replevin, 109, 280

istisna (eser) sözleşmesi: contract of construction, contract of work, 239

iş görme amacı güden sözleşmeler: contracts for works and services, 238

iş hukuku: labor law, 68

iş ilişkisi: employment relation, 69

iş mahkemeleri: labor courts, 81

iş sahibi: party ordering work, 239

sözleşmesi: contract of employment, 69

iş sözleşmesi: contract of employment, labor contract, 238

işçi: laborer, employee, 69

işgal: occupation, 288

işleme: tağyir, conversion, 290

iştirak hâlinde malik: co-owner , 310

iştirak hâlinde mülkiyet: co-ownership, 285, 304

işveren: employer, 69, 238

itiraz yolu: contention of unconstitutionality, 77

ivaz: consideration, 147

ivazlı işlem: transaction for consideration, onerous legal transactions, 147

ivazsız hukukî işlem: transaction without any consideration, gratuitous legal transactions, 147

ivazsız: without any consideration, 235

jüri: jury, 85

---K---

kabahat: misdemeanor, 141

kabul edilebilirlilik: admissibility, 108

kabul: adoption, 35, admission, 111, acceptance, 231

kadastro mahkemeleri: cadastral courts, 81

kamu davası: public prosecution, 114, 164

kamu düzeni: public order, 138

kamu hakları: public rights, 155

kamu hukuku - özel hukuk ayrımı: sepa-ration of public and private law, 47

kamu hukuku işlemleri: public law transactions, 149

kamu hukuku müeyyideleri: sanctions in public law, 175

kamu hukuku: public law, 48

kamu hukukunun başlıca dalları: main branches of public law, 50

kamu ihalesi: public procurement, 220

kamu istikraz sözleşmeleri: public borrowing contracts, 220

kamu külfetleri karşısında vatandaşların eşitliği ilkesi: principle of equal apportionment of public burdens, 221

kamulaştırma: expropriation, 49

kan davası: vendetta, 26

kan hısımları: blood relatives, 294

kan hısımlarının mirasçılığı: heir of the blood, 294

kan hısımlığı: kinship by blood 293

kanun boşluğu: legal gap, legal vacuum, 124

kanun hükmünde kararnameler: statutory decrees, decrees having the force of law, 37

kanun tasarısı: government bill, 35

kanun teklifi: bill, 35

kanun: statute, law, act, 34, 150

kanunî delil sistemi: statutory evidence system, 111

kanunlar ihtilafı: conflict of laws, 67

kanunların geçmişe uygulanmaması (kanunların makable şamil olmaması) ilkesi: principle of non-retroactivity of laws, 136

kanunların yapılış usûlü: procedure of legislation, 35

kanunların yer bakımından uygulanması: territorial application of laws, 130

kanunların yerk bakımından uygulanması: application of legal norms in terms of place, 130

kanunların yürürlükten kalkması: to cease to be effective, 133

kanunsuz ceza olmaz: nulla poena sine lege (Lat.), no punishment without law, 207

kanunsuz suç olmaz: nulla crimen sine lege (Lat.), no crime without law, 207

kanunsuz suç ve ceza olmaz: nullum crimen, nulla poena sine lege (Lat.), 124

kararlar: decisions, 146, 229

karışma ve birleşme: confusion and adhesion, 290

karine: presumption, 48, 111

karma görüş: mixed theory, 269

karz: contract of loan, 237

kast: intent, 210, 246

katılan: intervening party, 115

kaydı hayat ile irat sözleşmesi: life annuity contract, 242

kayın hısımlığı: affinity by marriage, 294

kaza ve tesadüf: accident and coincidence, 211

kaza: accident, 223, 260

kazadan dolayı sorumluluk: liability for accident, 255

kazandırıcı işlem: acquisitive transaction, 148

kazandırıcı zamanaşımı: acquisitive prescription, 288, 290

kazandırıcı zamanaşımı: acquisitive prescription, 292

kazanılmış hak: acquired rights, 137

keenlemyekûn: null and void, 172

kefalet: suretyship, 241

kefil: surety, 241

kendiliğinden geçiş: ipso iure succession, 308

kesin deliller: formal proofs, 112

kesin hüküm, definitive judgment, 112

kesin mahkeme kararı, definitive judgment, 112

kesinleşmiş olur: becoming final, 88

keşif: view, inspection, 112

kınama: reproach, reprobation, 24

kıyas: analogy, 127

kıymetli evrak hukuku: law of commercial papers, 64

kira kanununa göre sone erme: termination under the to law on the leasing, 237

kira sözleşmesi: lease contract, rental agreement, 235

kiracı: tenant, lessee, 236

kiralayan: lessor, landlord, 236

kişi: person, 58

kişiler hukuku: law of persons, 58

kişiler üzerindeki mutlak haklar: absolute rights on persons, 161

kişilik hakları: personal rights, 161

kişinin hakları ve ödevleri: rights and duties of the individual, 156

kişisel haklar: individual rights, 156

kişisel sorumluluk: personal liability, 309

kişisellik ilkesi: personality principle, 131

klasik görüş: classical theory, 268

kolektif mülkiyet: collective ownership, 268

kolektif siyasî sorumluluk: collective political responsibility, 204

kontrat: contract, 217, 230

konu: subject-matter, 17

koruyucu yetkiler: protective powers, 279

koşullu salıverilme: release on probation, conditional release, 117

koyucu: maker, institutor, 18

kullandırma amacı güden sözleşmeler: contracts for the use of property, 235

kullanım ödüncü: loan of an object for use, 237

kullanma (usus) yetkisi: power to use, 278

kumar ve bahis: gambling and betting, 242

kusur: culpability, 246

kusurlu imkansızlık: subjective impossibility, 252

kusurlu sorumluluk: fault liability, liability ex delicto, 221, 246

kusurlu: faulty, 209, 222

kusurluluk: faultiness, culpability, 210

kusursuz imkânsızlık: objective impossibility, 252, 259

kusursuz sorumluluk: liability without fault, strict liability, 221, 246

küllî halefiyet ilkesi: principle of universal succession, 308

---L---

lehine mal bırakılan kişi: specific legatee, 298

liberal-bireyci görüş: liberal-individualist theory, 267

linç: lynch, 25, 27

lukata: object found, 290

---M---

maddî mallar: tangible goods, real goods, 158, 265

maddî tasarruflara: material dispositions, 279

maddî tazminat: material compensation, 248

maddî unsur: material element, 45

maddî zarar: material damage, 245

mağdur: victim, injured, 85, 115

mağdurun zarara önceden razı olması: consent given before the tort, 247

mahfuz hisse: reserved portions 300

mahkeme kararları: court decisions, 3

mahkeme: court, 73

mahkûmiyet kararı: sentence of condemnation, 90, 116

makaleler: articles, 6

makbuz, alındı belgesi: receipt, 251

mal: goods, 158, 265

malî sorumluluk: pecuniary liability, 215

malik, owner, 265

malik:  owner, proprietor, 159

malvarlığı: patrimony, 148

manevî unsuru: moral element, 45

manevî zarar: immaterial damage, 245

mansup mirasçı: appointed legatee, 298

mantık kuralları: rules of logic, 127

mantıkî yorum: logical interpretation, 127

markalar: trademarks, 160

Marksist veya kolektivist görüş: Marxist or collectivist theory, 268

medenî hukuk: civil law, 57

medenî sorumluluk: civil liability, 216

medenî usûl hukuku: law of civil procedure, 71

mefhumu muhalif, argumentum a contrario, 127

mehil: continuance, 257

men’i müdahale davası: actio negatoria in rem, action of trespass, 280

menfi tespit davası: negative declaratory action, 110

menfi yetkiler: negative powers, 279

mesuliyet: liability, responsibility, 203

meşru müdafaa: legitimate self-defense, 165, 213, 247

meşruten tahliye: release on probation, conditional release, 117

metotlar: methods of interpretation, 126

mevzu hukuk: enacted law, 31

mevzuat: legislation, 1, 32

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, MÖHUK: Law on International Private Law and International Civil Procedure, 68

milletlerarası usûl hukuku: law of international civil procedure, 67

milletvekilleri: deputies, 35

milliyet ilkesi: principle of nationality, 131

miras bırakanın ölümü anında sağ olmak: being alive at the date of death of the deceased, 304

miras hukuku: law of succession, inheritance law, 291, 59

miras ortaklığı: community of heirs, 286, 304, 310

miras sözleşmesi: agreement of inheritance, 300

miras şirketi: community of heirs, 286, 304, 310

miras: succession, 291

mirasçı atama: institution of heir, appointment of a heir, 298

mirasçı: heir, 291

mirasçılık belgesi: certificate of inheritance, 311

mirasçılıktan çıkarma (ıskat): debarment from inheritance, disinheritance, 306

mirasın açılması: opening of the succession, 303

mirasın mirasçılara geçişi: transfer of estate, 303

mirasın paylaştırılması: partition of the estate, 312

mirastan ıskat: debarment from inheritance, disinheritance, 306

mirastan yoksun bulunmamak: not to loose the inheritance rights, 305

mirastan yoksunluk: unworthiness to inherit, loss of inheritance rights, 305

motorlu araç işletenin sorumluluğu: liability of motor vehicle keeper, 246

muaccel alacak: mature credit, 251

muaccel borç: mature debt, 251

muacceliyet: maturity, 251, 254

mucip: offeror, 230

muhafaza amacı güden sözleşmeler: contracts for conservation, 240

muhatap: addressee, 17, 224

mukavele: contract, 217, 230

munzam zarar: collateral damage, 257

muris: deceased, 291

mutlak butlan: absolute nullity, 173

mutlak haklar: absolute rights, 158, 265

muvazaalı işlemler: fictitious transactions, sham transactions, 303

mücbir sebep: force majeure, 212, 223, 259

müdafi: defense counselor, 85, 115

müdahil vekili: attorney of an intervening party, 85, 115

müdahil: intervening party, 85

müebbet hapis cezası: life sentence, 175

müebbet hapis: life imprisonment, 116

müeccel borç: deferred debt, 251

müeyyide: sanction, 18, 167

müktesep hak: acquired rights, 137

mülkîlik ilkesi: principle of territoriality, 131

mülkiyet hakkı: property right, right of ownership, 159, 264, 264

mülkiyet hakkındtan kaynaklanan ödevler: duties originating from right of ownership, 281

mülkiyet hakkının sınırlandırılması: limitations on ownership, 281

mülkiyet haklarının sınıflandırılması: classification of ownership rights, 283

mülkiyete elverişsiz mallar: goods non suitable for ownership, 272

mülkiyetin devri amacı güden sözleşmeler: contracts for the transfer of ownership, 234

mülkiyetinin kazanılması: acquisition of ownership, 287

mürekkep faiz: compound interest, 238

müspet tespit davası: positive declaratory action, 110

müspet: olumlu, positive, 278

müşteki, complainant, 115

müşterek mülkiyet: joint ownership, condominium-principled ownership, 283

müteselsil kefalet: solidary suretyship, 242

müteselsil sorumluluk: joint and several liability, 310

müteselsilen sorumlu: jointly and severally liable, 304

müvekkil: client, mandator, 82, 240

---N---

nakden tazmin: pecuniary compensation, 248

nedensellik bağı: causal relation, lien of causality, 222

nedensellik bağı: lien of causality, 208

negatif statü hakları: rights of status negativus, 155

netice: result, 208

nispî butlan: relative nullity, 174

nispî haklar: relative rights, 161

nizasız kaza: ex parte proceeding, 111

normatiflik: normativity, 17

normlar hiyerarşisi: hierarchy of norms, 32

---O-Ö---

olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri: ordinary decrees having the force of law, 37

olağan: ordinary, 288

olağanüstü hâl: state of emergency, 38

olağanüstü zamanaşımı: extraordinary prescription, 288

olası kast: eventual intent, 210

olay: event, 139

onama kararı: decision of approval, 88

onama: approval, 88

onaylama: ratification, 40

oturma hakkı: easement of habitation, 266

öç alma: revenge, 168

ödev: duty, 154, 281

öğreti: doctrine, books of authority, 47

ölüme bağlı hukukî işlem: testamentary legal transactions, 147

ölüme bağlı tasarruf: testamentary disposition, 298

ölünceye kadar bakma sözleşmesi: contracts of support for life, 243

ömür boyu hapis: müebbet hapis, life imprisonment, 116

ömür boyunca gelir sözleşmesi: life annuity contract, 242

öneri: proposition, bill, 35

örf ve adet hukuku: customary law, 45

örf ve adet hukukunun uygulanması: application of customary law, 122

örf ve âdet kuralları: customary rules, 23

örtülü: implicit, tacit, 231

özel haklar: private rights, 157

özel hukuk müeyyideleri: private law sanctions, 170

özel hukuk: private law, 47

özel hüküm, genel hükümleri ilga eder: particular norm suppresses general norms, 129

özel hükümler: special provisions, 55, 62

özel kanun genel kanunları ilga eder: lex specialis derogat legi generali, 129

özel mülkiyet: private ownership, 268

---P-R---

para cezası: fine, pecuniary punishment, 116

parantel sistemi: parental system, 294

patent hakkı: patent right, 160, 272

paylar: portions, 284

paylaşma: partition, 285

paylı malik: joint owner, 284

paylı mülkiyet: joint ownership, condo-minium-principled ownership, 283

pozitif hukuk: positive law, 31

pozitif statü hakları: rights of status positivus, 156

re’sen araştırma ilkesi: principle of ex officio examination, 90

rehin hakkı: mortgage, 266

rehinin paraya çevrilmesi: foreclosure, 114

rekabet hukuku: competition law, 65

re'sen araştırma ilkesi: principle of ex officio examination, 113, 115

re'sen: kendiliğinden, ex officio, 114

Resmî Gazete: Official Gazette, 2, 26

Resmî Gazetede yayım: publication in the Oficial Gazette, 132

resmî şekil: official form, 233

resmî vasiyetname: official will.. , 9

ret: refusal, 118

risk ilkesi: risk principle, 221

risk sorumluluğu: risk-liability, 221

---S-Ş---

sağ kalan eş: surviving spouse 296

sağlararası hukukî işlem: inter alives legal transactions, legal tran-sactions among living persons, 147

sahiplenme: ihraz, appropriation, 290

sahipsiz mallar: res nullius, 272

saklama sözleşmeleri: safekeeping contracts, 240

saklama: bailment, depositum, 241

saklayan: bailee, 241

saklı pay: reserved portion, 300

sanık: accused, defendant, 85, 115

sarih ilga: explicit abrogation, 135

sarih irade beyanı: explicit declaration of intent, 144

sarih: explicit, express, 231

satıcı: seller, 234

satılan şey: mal, good, 234

satım: sale, 234

savcı: public prosecutor, 84, 114

Sayıştay: Court of Accounts, 105

sebebe bağlı olan–sebebe bağlı olmayan işlemler: causal and non-causal transactions, 148

sebep: cause, 149

sebepsiz zenginleşme: unjust enrichment, 217, 218, 248

semen: price in money, 234

semereler: fructus (Latince), 275

senet: deed, 112

sıhrî hısımlık: affinity by marriage, 294

sıkıyönetim ve olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnameleri: emergency decrees having the force of law, 38

sıkıyönetim: martial law, 38

sınaî buluş: industrial invention, 160

sınırlanabilir olma: determinableness, confinable, 273

sınırlar: limitations, 281

sınırlı aynî haklar: limited real rights, 159

sınırlı aynî haklar: restricted real rights, 266

sigorta hukuku: insurance law, 64

sistematik yorum: systematical interpretation, 126

siyasî haklar ve ödevler: political rights and duties, 157

siyasî haklar: political rights, 157

siyasî sorumluluk: political responsibility, 204

sonraki hüküm, önceki hükümleri ilga eder: earlier norm suppresses later norms, 129

sonraki kanun önceki kanunları ilga eder: lex posterior derogat legi priori, 129

sonraki kanun: lex posterior, 129

sorumluluk: mesuliyet, liability, responsibility, 203

sosyal güvenlik hukuku: social security law, 71

sosyal haklar: social rights, 157

sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler: social and economic rights and duties, 156

soy hısımlığı: consanguinity, 293

soyut norm denetimi: abstract review of norms, 76

sözleşme (akit, mukavele, kontrat, bağıt): contract, 217, 230

sözleşme dışı idarî sorumluluk: extra-contractual administrative liability, 220

sözleşmenin feshi: cancellation of contract, 253

sözlü vasiyet: oral will, 299

suç: crime, delict, 141, 207

suçun maddî unsuru: material element of crime, 207

suçun manevî unsuru: moral element of crime, 209

suçun unsurları: elements of crime, 207

sulh ceza mahkemeleri: criminal courts of peace, 83

sulh hukuk mahkemeleri: civil courts of peace, 79, 80

süre: continuance, 257

süreli hapis cezası: penalty of imprisonment, 175

sürenin dolması: expiration of rent period, 236

şahit: witness, 112

şahsen ifa: personal performance, 250

şahsî dava: personal action, 164

şahsîlik ilkesi: personality principle, 131

şahsiyet hakları: personal rights, 161

şartname: specifications, 220

şekil serbestisi ilkesi: freedom of form principle, 232

şekil: form, 232

şikayetçi: complainant, 115

şirket: association, 243

şirketler hukuku: company law, 63

şüpheden sanığın faydalanması: in dubio pro reo, 116

---T---

taahhüt: borçlandırıcı) işlemleri: promissory transactions, 148

tabiiyet hukuku: nationality law, 65

tabiiyet: nationality, 65

tağyir: conversion, 290

takas: barter, 261

takdir yetkisi: power of discretion, 125

takdirî deliller: discretionary proofs, 112

taksim: partition, 285

taksir: negligence, 210

talep hakkı: right to claim, 107

tali kurucu iktidar: derived constituent power, 33

tam ifa: full performance, 250

tam yargı davası: full remedy action, 119

tanık (şahit): witness, 112

tapu siciline tescil: registration in the land registry, 289

taraf: party, 110

taraflarca hazırlama ilkesi: principle of preparation of case by parties, 112

tarafların talepleriyle bağlılık ilkesi: ultra petita prohibition, 113

tarihî yorum: historical interpretation, 126

tasarruf (abusus) yetkisi: power of disposition, 278

tasarruf işlemleri: dispositive transactions, 148

tasarruf nisabı: disposable portion,  301

tasarruf yapma özgürlüğü: testator's freedom to dispose, 300

taşınır eşya: movable property, 274, 289

taşınır mülkiyetinin kazanılması: acquisition of movable property, 289

taşınmaz eşya: immovable property, 274, 287

taşınmaz mülkiyetinin kazanılması: acquisition of immovable property, 287

taşınmaz yükü: incumbrance on real estate, 159

taşınmaz yükü: right of incumbrance, 266

tazminat davası: action for compensation, 253, 280

tazminat davası: action for damages, 109, 119

tazminat: compensation, indemnity, 171, 177, 218, 248, 255

teamüller: usages, 24

tecavüzün men’i davası veya men’i müdahale davası: actio negatoria in rem, action of trespass, 280

tehdit: menace, 213

tek mülkiyet: sole ownership, 283

tek taraflı hukukî işlemler: unilateral legal transactions, 145, 229

tek-yanlı idarî işlemler: unilateral administrative acts, 152

telif hakkı: copyright, 160, 272

temerrüde düşmesinin sonuçları: effects of default, 255

temerrüt faizi: default interest, moratory interest, 256

teminat amacı güden sözleşmeler: contracts for guaranty, 241

temyiz derecesi: last instance, last resort, 92

temyiz: appeal, 88

tenkis davası: action for reduction, 302

tenkis: indirilmesini, reduction, 302

tereke: estate, 291

teslim: delivery, 234

tespit davaları: declaratory judgment action, declaratory lawsuits, 110

ticaret hukuku: commercial law, 62

ticaret mahkemeleri: commercial courts, 81

ticaret şirketleri: commercial associations, 243

ticarî işletme hukuku: law of commercial enterprise, 63

ticarî karz: commercial loan, 238

toplu iş hukuku: collective labor law, 70

toplu mülkiyet: ownership in common, 283

toplumsal düzen kuralları: rules of social order, 16

trafik mahkemeleri: traffic courts, 84

trampa: barter, 235

tüketici mahkemeleri: consumer courts, 81

Türk anayasa hukuku: Turkish Constitutional Law, 52

Türk Ceza Kanunu: Turkish Penal Code, 55

Türk Medenî Kanunu: Turkish Civil Code, 58

Türk Ticaret Kanunu: Turkish Commercial Code, 62

Türkiye Büyük Millet Meclisi [TBMM]: Turkish Grand National Assembly [TGNA])”, 35

tüzel kişi: legal person, 58

tüzükler: regulations, 42

---U-Ü---

uluslararası andlaşmalar: international treaties, 39

uluslararası hukuk: international law, 50

uluslararası kamu hukuku: public international law, 50

umulmayan hâl: unexpected case, cas fortuit, 260

uyrukluk: nationality, 65

Uyuşmazlık Mahkemesi: Court of Conflicts, Court of Jurisdictional Disputes, 5, 105

uyuşturucu madde etkisi: narcotic drugs effect, 209

uzanmış el: longa manus, 212

uzlaşma: reconciliation, 168

uzmanlık mahkemesi: specialized courts, 81, 84

üçüncü dereceden mirasçılar: heirs of third degree, 296

ülkesellik ilkesi: principle of territoriality, 131

ürünler: fruits, 275

üst derece mahkemesi: courts of last resort, 103

üst derece: last instance, last resort, 92

üst hakkı: right of construction, superficies, 266

üst kanun alt kanunları ilga eder: lex superior derogat legi inferiori (lat.), 128

üst kunun: lex specialis (lat.), 129

üstsoy-altsoy hısımlığı: kinship in the direct line, lineal kinship           293

üstü örtülü: zımnî) irade beyanı: implicit declaration of intent, 144

---V---

vade: due date, 251

varis: inheritor, successor, 291

vasiyetçi, testator, 299

vasiyet: will, 9

vatandaşlık hkuku: nationality law, 65

vatandaşlık: citizenship, 65

vedia alan: saklayan, bailee, 241

vedia: bailment, depositum, 241

vekâlet: mandate, proxy, attornity, 240

vekil: attorney, 82, 240

velayet hakkı: parental right, 161

verese: inheritors, successors, 291

vergi davaları: tax cases, 120

vergi hukuku: tax law, 54

vergi mahkemeleri: tax courts, 100

vesayet: guardianship, 161

vicdan azabı: compunction, qualms of conscience, 22

---Y---

yabancı: alien, 66

yabancılar hukuku: legal status of aliens, 66

yan-soy hısımlığı: collateral consanguinity, kinship in the collateral line, 293

yansoy hısımlığı: kinship in the colla-teral line, collateral kinship, 293

yapı sahibinin sorumluluğu: landlord's liability, 246

yaptırım: sanction, 18, 167

yararlanma (fructus) yetkisi: power to benefit, 159, 266, 278

yargı işlemleri: jurisdictional transactions, 151

yargı kararları: jurisdictional decisions, 3

yargı kolu: branches of judiciary, 73

yargı organı: judiciary, 53

yargı: jurisdiction, 72

yargıcın hukuk yaratması: creation of  law by judge in private law), 132

yargılamanın yenilenmesi: new trial, 109

yargısal denetim: judicial review, 36

Yargıtay: Court of Cassation, 4, 85

yasak: prohibition, 17

yasal mirasçılar: statutory heirs, legal heirs, intestate successors, 292

yasama işlemi: legislative transaction, legislative act, 150

yasama organı: legislature, 52

yayım: publication, 36

yazılı şekil: written form, 232

yazısız kaynak: unwritten source, 45

yemin: oath, 112

yeni arazi oluşumu: accretion, 288

yenileme: novation, renewal, 258

yersellik ilkesi: principle of territoriality, 131

yetki kanunu: empowering law, 37

yetkili makam: competent authority, 224

yokluk: nonexistence, 172, 176

yorum: interpretation, 126

yönetmelikler: by-laws, 43

yükümlülük: charge, 154

yürürlüğe giriş tarihi: entry into effect date, 36

yürürlüğe girmesi: entry into effect, 132

yürütme işlemi: executive transactions, 151

yürütme organı: executive, 52

yürütmeyi durdurma: stay of execution, 118

---Z---

zabıt katibi: clerk, 82

zamanaşımı: lapse of time, prescription, 262

zarar: damage, 222, 244

zaruret hâli: zorda kalma, state of necessity, 247

zımnî: implicit, tacit, 231

zilyetliğin devri: transfer of actual possession, 292

zorda kalma, state of necessity, 247

zorlama: coercion, 213

zorlayıcı neden: force majeure, 212, 223, 259

zorunluluk hâli: state of necessity, 214

zümreler: parentals, 294

 

ingilizce-Türkçe
hukuk terimleri SÖZLÜğü

 

 Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursan, Ekin, 2008, 334-348'den alınmıştır.

 

 

 

 

 

Açıklama.- Kitapta metin içinde kullanılan pek çok hukukî terimin İngilizce karşılığı parantez içinde italik olarak verilmiştir. Metinde bu şekilde verilen Türkçe hukukî terimler ile bunların İngilizce karşılıkları taranmış ve alfabetik olarak aşağıya listelenmiştir.  Böylece hukukun temel kavramları konusunda bir İngilizce-Türkçe terimler sözlüğü oluşturulmuştur. Aşağıda toplam 824 adet İngilizce hukuk terimi ve bunların Türkçe karşılıkları bulunmaktadır. Türkçe karşılıkların sonundaki numaralar bu terimlerin kitapta geçtiği sayfa numarasını göstermektedir. Bu sayfaya bakarak terim hakkında bilgi edinilebilir. Dolayısıyla bu sözlük aynı zamanda bu kitabın indeksi olarak da kullanılabilir.

 


 

---A---

absolute nullity: mutlak butlan, 173

absolute rights on persons: kişiler üzerindeki mutlak haklar, 161

absolute rights: mutlak haklar, 158, 265

abstract review of norms: soyut norm denetimi, 76

acceptance: kabul, 231

accessory: eklenti, 275

accident and coincidence: kaza ve tesadüf, 211

accident: kaza, 223, 260

accretion: yeni arazi oluşumu, 288

accused: sanık, 85, 115

acquired rights: kazanılmış hak, 137

acquired rights: müktesep hak, 137

acquisition by transfer of title: devren kazanma, 289, 192

acquisition of immovable property: taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, 287

acquisition of movable property: taşınır mülkiyetinin kazanılması, 289

acquisition of ownership: mülkiyetinin kazanılması, 287

acquisitive prescription: kazandırıcı zamanaşımı, 288, 290, 292

acquisitive transaction: kazandırıcı işlem, 148

act: hareket, 207

act: kanun, 34, 150

actio negatoria in rem: tecavüzün men’i davası veya men’i müdahale davası, 280

action for annulment: iptal davası, 76, 117

action for compensation: tazminat davası, 253, 280

action for damages: tazminat davası, 109, 119

action for fulfillment: ifa davası, 109

action for performance: eda davası, 109

action for reduction: tenkis davası, 302

action for specific performance: aynen ifa davası, 253

action of replevin: istihkak davası, 109, 280

action of trespass: men’i müdahale davası, 280

action: dava, 107

action: davranış, 244

action: fiil, 222, 244

actions relating to disputes arising from administrative contracts: idarî sözleşmelerin uygulanmasından doğan davalar, 119

addressee: muhatap, 17, 224

administration: idare, 53, 152

administrative action: idarî dava, 117

administrative contract: idarî sözleşme, 153, 219

administrative courts: idare mahkemeleri, 100

administrative employment contracts: idarî hizmet sözleşmeleri, 220

administrative judicial procedure act: hukuk muhakemeleri usulü kanunu, 54

administrative jurisdiction: idarî yargı, 54

administrative justice: idarî yargı, 99

administrative law: idare hukuku, 53

administrative responsibility: idarî sorumluluk, 219

administrative transactions: idarî işlemler, administrative acts, 151

admissibility: kabul edilebilirlilik, 108

admission: ikrar, kabul, 112

adopted children: evlâtlık, 297

adoption: kabul, 35

adoptive parent: evlât edinen, 297

affinity by marriage: kayın hısımlığı (sıhri hısımlık), 294

agreement of inheritance: miras sözleşmesi, 300

agreement: anlaşma, 234

alien: yabancı, 66

analogy: kıyas, 127

annulment: iptal, 117, 118, 135, 177

antiquity: eskilik, 45

appeal: temyiz, 88

appellate instance: ara derece, istinaf derecesi, 92

application of customary law: örf ve adet hukukunun uygulanması, 122

application of legal norms in terms of place: kanunların yerk bakımından uygulanması, 130

appointed legatee: atanmış mirasçı, mansup mirasçı, 298

appointment of a heir: mirasçı atama, 298

appropriation: ihraz, sahiplenme, 290

approval: onama, 88

argumentum a contrario (Lat.): aksi ile kanıt, 127

argumentum a fortiori (Lat.): evleviyet, 127

association: şirket, 243

attachment: haciz, 114

attorney of an intervening party: müdahil vekili, 85, 115

attorney: vekil, 82, 240

attornity: vekâlet, 240

auxiliary sources of law: hukukun yardımcı kaynakları, 47

---B---

bailee: saklayan, vedia alan, 241

bailment: saklama, vedia, 241

balancing of sacrifices: fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi, 221

bankruptcy law: iflas hukuku, 73

bankruptcy offices: iflas daireleri, 113

bankruptcy: iflas, 114

barter: takas, trampa, 235, 261

becoming final: kesinleşme, 88

behavior: hareket, 207

being alive at the date of death of the deceased: miras bırakanın ölümü anında sağ olmak, 304

bilateral administrative acts: iki-yanlı idarî işlemler, 153

bill of indictment: iddianame, 89, 114

bill: kanun teklifi, 35

blood money: diyet, 168

blood relatives: kan hısımları, 294

books of authority: bilimsel eserler, doktrin, öğreti, 6, 47

branches of judiciary: yargı kolu, 73

branches of law: hukukun kolları, 47

buyer: alıcı, 234

by-laws: yönetmelikler, 43

---C---

cadastral courts: kadastro mahkemeleri, 81

cancellation of contract: sözleşmenin feshi, 253

capital punishment: idam cezası,  116

cas fortuit: beklenmeyen hâl, umulmayan hal,  211, 233, 260

case law: içtihat hukuku, 47

causa credendi (Lat.): alacak elde edinilmesi sebebi, 149

causa donandi (Lat.): bağışlama sebebi, 149

causa solvendi (Lat.): borç ödeme sebebi, 149

causal and non-causal transactions: sebebe bağlı olan–sebebe bağlı olmayan işlemler, 148

causal relation: nedensellik bağı, illiyet rabıtası, 222, 245

cause: sebep, 149

caution: ihtar, 254

cease (to-) to be effective: kanunların yürürlükten kalkması, 133

certainty and predictability of the law: hukukun belirliliği ve öngörülebilirliliği, 137

certificate of inheritance: mirasçılık belgesi, 311

chamber: daire, 86

charge: yükümlülük, 154

citizenship: vatandaşlık, 65

civil and criminal jurisdiction: adlî yargı, 78

civil courts for intellectual and industrial property rights: fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemeleri, 81

civil courts of general jurisdiction: asliye hukuk mahkemeleri, 79

civil courts of peace: sulh hukuk mahkemeleri, 79, 80

civil courts: hukuk mahkemeleri, 79

civil fruits: hukukî ürünler, fructus civiles, 275

civil law: medenî hukuk, 57

civil lawsuits: hukuk davaları, civil actions, 108

civil liability: medenî sorumluluk, 216

claim: iddia, 111

claimant: davacı, 82, 112

classical theory: klasik görüş, 268

classification of ownership rights: mülkiyet haklarının sınıflandırılması, 283

clerk: zabıt katibi, 82

client: müvekkil, 82, 240

code of civil procedure: hukuk usûlü muhakemeleri kanunu, 72, 87

Code of Criminal Procedure: Ceza Muhakemesi Kanunu, 57, 89

Code of Execution and Bankruptcy: İcra ve İflas Kanunu, 74

code of obligations: borçlar kanunu, 61

coercion: cebir, 18, 168, 212; ikrah, 213;

coercion: zorlama, ikrah, 213

coercive: cebrî, 19

collateral consanguinity: yan-soy hısımlığı, 293

collateral damage: ek zarar, munzam zarar, 257

collective labor law: toplu iş hukuku, 70

collective ownership: kolektif mülkiyet, 268

collective political responsibility: kolektif siyasî sorumluluk, 204

commandment: emir, 17

commercial associations: ticaret şirketleri, 243

commercial courts: ticaret mahkemeleri, 81

commercial law: ticaret hukuku, 62

commercial loan: ticarî karz, 238

commodatum: ariyet sözleşmesi, 237

community of heirs: miras ortaklığı, miras şirketi, 286, 304, 310

company law: şirketler hukuku, 63

compensation in kind: aynen tazmin, 248

compensation: tazminat, 171, 177, 218, 248, 255

competent authority: yetkili makam, 224

competition law: rekabet hukuku, 65

complainant: müşteki, şikayetçi, 115

component part: bütünleyici parça, 274

compound interest: bileşik faiz, mürükkep faiz, 238

compulsory execution: cebrî icra, 113, 170

compunction: vicdan azabı, 22

concession contracts: imtiyaz sözleşmeleri, 220

conditional release: şartlı salıverilme, meşruten tahliye, 117

condominium-principled ownership: müşterek mülkiyet, paylı mülkiyet, 283

confinable: sınırlanabilir olma, 273

conflict of laws: kanunlar ihtilafı, 67

conflict: çatışma, 128

confusion and adhesion: karışma ve birleşme, 290

consanguinity: soy hısımlığı, 293

conscious negligence: bilinçli taksir, 210

consent given before the tort: mağdurun zarara önceden razı olması, 247

consideration: ivaz, 147

Constitution: Anayasa, 32

Constitutional Court: Anayasa Mahkemesi, 74

constitutional jurisdiction: anayasa yargısı, 74

constitutional law: anayasa hukuku, 51

constitutive lawsuits: inşaî davalar, 110

consumer courts: tüketici mahkemeleri, 81

contention of unconstitutionality: itiraz yolu, 77

continuance: süre, mehil, 257

continuity: devamlılık, 45

contract of construction: istisna (eser) sözleşmesi, 239

contract of employment: iş sözleşmesi, 69

contract of loan: karz, 237

contract of service: hizmet sözleşmesi, 69, 238

contract of work: istisna (eser) sözleşmesi, 239

contract: sözleşme, akit, bağıt, mukaveli, kontrat, 217, 230

contracts for conservation: muhafaza amacı güden sözleşmeler, 240

contracts for guaranty: teminat amacı güden sözleşmeler, 241

contracts for the transfer of ownership: mülkiyetin devri amacı güden sözleşmeler, 234

contracts for the use of property: kullandırma amacı güden sözleşmeler, 235

contracts for works and services: iş görme amacı güden sözleşmeler, 238

contracts of support for life: ölünceye kadar bakma sözleşmesi, 243

contractual administrative liability: akdî idarî sorumluluk, 219

contractual liability: akdî sorumluluk, 217

contrariety to law: hukuka aykırılık, 247

conversion: tağyir, işleme, 290

co-owner: iştirak hâlinde malik, elbirliğiyle malik, 310

co-ownership: elbirliği mülkiyeti, iştirak hâlinde mülkiyet, 285, 304

copyright: telif hakkı, 160, 272

Council of Ministers: Bakanlar Kurulu, 35, 52

Council of State: Danıştay, 4, 42, 101

court decisions: mahkeme kararları, 3

Court of Accounts: Sayıştay, 105

Court of Cassation: Yargıtay, 4, 85

Court of Conflicts: Uyuşmazlık Mahkemesi, 5, 105

Court of Jurisdictional Disputes: Uyuşmazlık Mahkemesi, 5, 105

court: mahkeme, 73

courts of first instance: ilk derece mahkemeleri, 79, 103

courts of last resort: üst derece mahkemesi, 103

creation of  law by judge in private law: yargıcın hukuk yaratması, 132

creditor: alacaklı, 227

crime: suç, cürüm, 141, 207

criminal action: ceza davası, 114

criminal court of first instance: asliye ceza mahkemeleri, 83

criminal court of general jurisdiction: asliye ceza mahkemeleri, 83

criminal courts for intellectual and industrial property rigths: fikrî ve sinaî haklar ceza mahkemeleri, 84

criminal courts of peace: sulh ceza mahkemeleri, 83

criminal courts: ceza mahkemeleri, 82

criminal law: ceza hukuku, 55

criminal liability: cezaî sorumluluk, 206

culpability: kusurluluk, 210, 246

customary law: örf ve adet hukuku, 45

customary rules: örf ve âdet kuralları, 23

---D---

damage: zarar, 222, 244

date of maturity: ecel, 251

debarment from inheritance, disinheritance: mirasçılıktan çıkarma (ıskat), 306

debate: görüşme, 35

debt enforcement and bankruptcy law: icra ve iflas hukuku, 73

debtor: borçlu, 216, 227

debtor-creditor relationship: borç ilişkisi, 216, 227

deceased: muris, 291

decision of approval: onama kararı, 88

decision of insistence: direnme kararı, 89, 91

decision of reversal: bozma kararı, 88, 91

decisions of persistence: direnme kararları, 86

decisions on the unification of conflicting judgments: içtihadı birleştirme kararları, 48, 87

decisions: kararlar, 146, 229

declaration of intent: irade açıklaması, 151, 142, 144, 229

declaration of sentiment: duygu açıklamaları, 142

declaration of thought: fikir açıklamaları, 142

declaration of will: irade açıklaması, 151, 142, 144, 229

declaratory judgment action: tespit davaları, declaratory lawsuits, 110

decrees having the force of law: kanun hükmünde kararnameler, 37

deed: senet, 112

default interest: temerrüt faizi, moratory interest, 256

default of debtor: borçlunun temerrüdü, 253

defendant: davalı, 82, 111

defense counselor: müdafi, 85, 115

deferred debt: müeccel borç, 251

definitive judgment: kesin hüküm, 112

deliberation: görüşme, müzakere,  35

delict: suç, 141, 207

delivery: teslim, 234

denial of justice: ihkak-ı haktan imtina, 122

denial: inkâr, 111

depositum: saklama, vedia, 241

deputies: milletvekilleri, 35

derived constituent power: tali kurucu iktidar, 33

descendants: altsoyu, 295

determinableness: sınırlanabilir olma, 273

different types of contract: akdin muhtelif nevileri, 233

disciplinary courts: disiplin mahkemeleri, 103

disciplinary measures (punishments): disiplin cezaları, 176

discretionary proofs: takdirî deliller, 112

disinheritance: mirasçılıktan çıkarma (ıskat), 306

dismissal: azil, 240

disposable portion: tasarruf nisabı,  301

dispositive transactions: tasarruf işlemleri, 148

doctrine: öğreti, doktrin, 47

donation: bağışlama, hibe 235

due date: ifa zamanı, vade, 251, 254

duties originating from right of ownership: mülkiyet hakkındtan kaynaklanan ödevler, 281

duty: ödev, 154, 281

---E---

earlier norm suppresses later norms: sonraki hüküm, önceki hükümleri ilga eder, 129

easement of habitation: oturma hakkı, 266

effects of default: temerrüde düşmesinin sonuçları, 255

elements of crime: suçun unsurları, 207

emergency decrees having the force of law: sıkıyönetim ve olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnameleri, 38

emergency: fevkalâde hâl, 260

employee: işçi, 69

employer: işveren, 69, 238

employment relation: iş ilişkisi, 69

empowering law: yetki kanunu, 37

enacted law: mevzu hukuk, 31

enforcement courts: icra tetkik mercileri, 113

enforcement law: icra hukuku, 73

enforcement offices: icra daireleri, 113

enforcement: cebrî icra, 113, 170

entry into effect date: yürürlüğe giriş tarihi, 36

entry into effect: yürürlüğe girme, 132

equality: eşitlik, 48

escheatage: devletin mirasçılığı, 298

estate: tereke, 291

event: olay, 139

eventual intent: olası kast, 210

evidence: delil, 111, 116

ex officio: kendiliğinden: re'sen, 114

ex parte proceeding: çekişmesiz yargı, nizasız yargı, 111

exception of unconstitutionality: def’i yolu, 77

execution: cebrî icra, 113, 170

execution: eda, edim, 228

execution: infaz, 117

executive transactions: yürütme işlemi, 151

executive: yürütme organı, 52

exeptio non adempleti contractus: adem-i ifa def’i, 252

exhaustion of domestic remedies: iç hukuk yollarını tüketmesi, 107

expert: bilirkişi, 112

expiration of rent period: sürenin dolması, 236

explici: açık, sarih, 231

explicit abrogation: açık kaldırma, sarih ilga, 135

explicit declaration of intent: açık (sarih) irade beyanı, 144

express: sarih, 231

expropriation: kamulaştırma, 49

extra-contractual administrative liability: sözleşme dışı idarî sorumluluk, 220

extraordinary prescription: olağanüstü zamanaşımı, 288

---F---

family courts: aile mahkemeleri, 81

family law: aile hukuku, 59

farming contracts: iltizam sözleşmeleri, 220

fault liability: kusurlu sorumluluk, 221, 246

faultiness: kusurluluk, 210

faulty: kusurlu, 209, 222

fictitious transactions: muvazaalı işlemler, 303

fine: para cezası, 116

first instance: ilk derece, 92

force majeure: mücbir sebep, zorlayıçı neden, 212, 223, 259

foreclosure: rehinin paraya çevrilmesi, 114

form: şekil, 232

formal proofs: kesin deliller, 112

freedom of form principle: şekil serbestisi ilkesi, 232

freedom of will: irade serbestisi, 48

friendly settlement: dostane çözüm, 108

fructus (Lat.): semereler, 275

fructus naturales: doğal ürünler, 275

fruits: ürünler, 275

full performance: tam ifa, 250

full remedy action: tam yargı davası, 119

fundamental concepts of law: hukukun temel kavramları, 1

---G-H-I----

gambling and betting: kumar ve bahis, 242

General Assembly for Criminal Matters: Ceza Genel Kurulu, 86

general provisions: genel hükümler, 55

general theory of constitutional law: anayasa hukukunun genel esasları, 51

good faith: dürüstlük kuralı, 281

good: mal, satılan şey, 234

goods non suitable for ownership: mülkiyete elverişsiz mallar, 272

goods: mal, 158, 265

government bill: kanun tasarısı, 35

grammatical interpretation: dilbilgisel yorum, 126

grand general assembly: büyük genel kurul, 86

gratuitous legal transactions: ivazsız hukukî işlem, 147

guardianship: vesayet, 161

habits: âdetler 24

heavy life sentence: ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 175

heir of the blood: kan hısımlarının mirasçılığı, 294

heir: mirasçı, 291

heirs of first degree: birinci dereceden mirasçılar, 295

heirs of second degree: ikinci dereceden mirasçılar, 295

heirs of third degree: üçüncü dereceden mirasçılar, 296

hierarchy of norms: normlar hiyerarşisi, 32

historical interpretation: tarihî yorum, 126

holographic will: elyazılı vasiyetname, 299

human behaviours: insan davranışları, 141

immaterial damage: manevî zarar, 245

immediately and automatically: derhal ve kendiliğinden, 308

immovable property: taşınmaz eşya, 274, 287

imperfect obligation: eksik borç, 263

implicit declaration of intent: zımnî irade beyanı, üstü örtülü, 144

implicit: zımni, örtülü, 231

imprisonment: hapis, 116

imputability: isnat yeteneği, 209

in dubio pro reo: şüpheden sanığın faydalanması, 116

incumbrance on real estate: gayrimenkul mükellefiyeti, 159, 266

incumbrance on real estate: taşınmaz yükü, 159

indemnity: tazminat, 171, 177, 218, 248, 255

indictment, bill of indictment: iddianame, 89, 114

individual labor law: bireysel iş hukuku, 70

individual political responsibility: bireysel siyasî sorumluluk, 206

individual rights: kişisel haklar, 156

industrial design: endüstriyel tasarım, 160

industrial invention: sınaî buluş, 160

inheritor: varis, 291

inheritors: verese, 291

injured: mağdur, 85, 115

insist on its first decision, 88

insistence: ısrar, 89

institution of heir: mirasçı atama, 298

insurance law: sigorta hukuku, 64

intangible goods: gayrimaddî mallar, 159, 171

intellectual and industrial works: fikrî ve sınaî eserler, 272

intellectual property: fikrî haklar, 160

intent: kast, 210, 246

inter alives legal transactions: sağlararası hukukî işlem, 147

interest: faiz, 238

international law: uluslararası hukuk, 50

international treaties: uluslararası andlaşmalar, 39

interpretation: yorum, 126

intervening party: katılan, müdahil, 85, 115

invalidity: geçersizlik, 172

invitation to treat: icaba davet, 231

ipso iure succession: kendiliğinden geçiş, 308

---J-K---

joint and several liability: müteselsil sorumluluk, 310

joint owner: paylı malik, 284

joint ownership: müşterek mülkiyet, paylı mülkiyet, 283

jointly and severally liable: müteselsilen sorumlu, 304

judges: hakimler, 85

judgment: hüküm, 113

judicial decisions: yargı kararları, içtihatlar, 47

judicial fine: adlî para cezası, 175, 206

judicial justice: adlî yargı, 78

judicial review: yargısal denetim, 36

judiciary: yargı organı, 53

jurisdiction: yargı, 72

jurisdictional decisions: yargı kararları, 3

jurisdictional transactions: yargı işlemleri, 151

jury: jüri, 85

just satisfaction: hakkaniyete uygun bir surette zarar gören tarafın tatmini, 108

juvenile court: çocuk mahkemeleri, 84

kinship by adoption: evlat edinmeden doğan hısımlık, 294

kinship by blood : kan hısımlığı, 293

kinship in the collateral line: yan-soy hısımlığı, 293

kinship in the direct line: üstsoy-altsoy hısımlığı, 293

kinship: hısımlık, 292

---L---

labor contract: iş sözleşmesi, 238

labor courts: iş mahkemeleri, 81

labor law: iş hukuku, 68

laborer: işçi, employee, 69

land: arazi, 274

landlord: kiralayan, 236

landlord's liability: yapı sahibinin sorumluluğu, 246

landslide: arazi kayması, 287

lapse of time: zamanaşımı, 262

last instance: temyiz derecesi, üst derece, 92

last resort: temyiz derecesi, üst derece, 92

law journals: hukuk dergileri, 6

law of civil procedure: medenî usûl hukuku, 71

law of commercial enterprise: ticarî işletme hukuku, 63

law of commercial papers: kıymetli evrak hukuku, 64

law of criminal procedure: ceza usûl hukuku, 56

law of international civil procedure: milletlerarası usûl hukuku, 67

law of obligations: borçlar hukuku, 61

law of persons: kişiler hukuku, 58

law of property: eşya hukuku, 60

law of succession: miras hukuku, inheritance law, 291, 59

Law on International Private Law and International Civil Procedure: Mil-letlerarası Özel Hukuk ce Usul Hu-kuku Hakkında Kanun, MÖHUK, 68

law: hukuk, 16

law: kanun, 34, 150

lawful legal acts: hukuka uygun fiiller, 142

lease contract: kira sözleşmesi, 235

legal acts: hukukî fiiller, 141

legal consequence: hukukî sonuç, 145, 151, 229

legal event: hukukî olay, 140

legal gap: kanun boşluğu, legal vacuum, 124

legal liability: hukukî sorumluluk, 215

legal person: tüzel kişi, 58

legal result: hukukî sonuç, 229

legal security: hukuk güvenlik, 137

legal status of aliens: yabancılar hukuku, 66

legal transaction: hukukî işlem, 142, 143, 229

legal transactions among living persons: sağlararası hukukî işlem, 147

legal transactions: hukukî işlemler, hukukî tasarruflar, 279

legality: hukukîlik, 46

legislation: mevzuat, 1, 32

legislative act: yasama işlemi, 150

legislative transaction: yasama işlemi, 150

legislature: yasama organı, 52

legitimate self-defense: meşru müdafaa, 165, 213, 247

lessee: kiracı, 236

lessor: kiralayan, 236

lex posterior (Lat.): sonraki kanun, 129

lex posterior derogat legi priori (lat.): Sonraki kanun önceki kanunları ilga eder, 129

lex specialis (Lat.): üst kunun, 129

lex specialis derogat legi generali (Lat.): Özel kanun genel kanunları ilga eder, 129

lex superior derogat legi inferiori (Lat.): Üst kanun alt kanunları ilga eder, 128

liability ex delicto: kusurlu sorumluluk, 221, 246

liability for accident: kazadan dolayı sorumluluk, 255

liability of animal keepers: hayvan idare edenlerin sorumluluğu, 246

liability of employer: istihdam edenin sorumluluğu, 246

liability of motor vehicle keeper: mo-torlu araç işletenin sorumluluğu, 246

liability without fault: kusursuz sorumluluk, , 221, 246

liability: sorumluluk, mesuliyet 203

liberal-individualist theory: liberal-bireyci görüş, 267

lien of causality: illiyet rabıtası, nedensillik bağı, 208, 222

life annuity contract: kaydı hayat ile irat sözleşmesi, ömür boyunca gelir sözleşmesi, 242

life imprisonment: müebbet (ömür boyu) hapis, 116

life sentence: müebbet hapis cezası, 175

limitations on ownership: mülkiyet hakkının sınırlandırılması, 281

limitations: sınırlar, 281

limited real rights: sınırlı aynî haklar, 159

lineal kinship: üstsoy-altsoy hısımlığı, 293

literary and artistic works: fikir ve sanat eserleri, 160

literary sources of law: hukukun bilgi kaynakları, 1

loan of an object for use: kullanım ödüncü, 237

logical interpretation: mantıkî yorum, 127

longa manus: uzanmış el, 212

loss of inheritance rights: mirastan yoksunluk, 305

lump-sum fee: götürü ücret, 239

lynch: linç, 25, 27

---M-N---

main branches of public law: kamu hukukunun başlıca dalları, 50

maker: koyucu, institutor, 18

mandate: vekâlet, 240

mandator: müvekkil, 82, 240

maritime law: deniz ticareti hukuku, 64

martial law: sıkıyönetim, 38

Marxist or collectivist theory: Marksist veya kolektivist görüş, 268

material compensation: maddî tazminat, 248

material damage: maddî zarar, 245

material dispositions: maddî tasarruflara, 279

material element of crime: suçun maddî unsuru, 207

material element: maddî unsur, 45

material of physical asset: cismanî bir varlığa, 271

mature credit: muaccel alacak, 251

mature debt: muaccel borç, 251

maturity: muacceliyet, 251, 254

menace: tehdit, 213

mental illness: akıl hastalığı, 209

methods of interpretation: metotlar, 126

military administrative justice: askerî idarî yargı, 104

Military Court of Cassation: Askerî Yargıtay, 103

military courts: askerî mahkemeler, 103

military criminal justice: askerî yargı, 102

Military High Administrative Court: Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, 5, 104

misdemeanor: kabahat, 141

mixed theory: karma görüş, 269

moral element of crime: suçun manevî unsuru, 209

moral element: manevî unsuru, 45

moral rules: ahlâk kuralları, 21

mortgage: rehin hakkı, 266

motions of non-confidence: güvensizlik önergeleri, 206

movable property: taşınır eşya, 274, 289

multilateral legal transactions: çok taraflı hukukî işlemler, 146

narcotic drugs effect: uyuşturucu madde etkisi, 209

nationality law: tabiiyet (vatandaşlık) hukuku, 65

nationality: tabiiyet, uyrukluk, 65

natural event: doğa olayı, 140

natural forces: doğal güçler, 272

natural fruits: doğal ürünler, 275

natural right: doğal hakkı, 268

negative declaratory action: menfi tespit davası, 110

negative powers: menfi yetkiler, 279

negligence: ihmal, 246

negligence: taksir, 210

new trial: yargılamanın yenilenmesi, 109

no punishment without law: kanunsuz ceza olmaz, 207

nonexistence: yokluk, 172, 176

non-performance of obligation: borcun ifa edilmemesi, adem-i ifa, 252

non-performance: adem-i ifa,ifa etmeme, 254

non-voluntary drunkenness: istemeyerek sarhoşluk, 209

normativity: normatiflik, 17

not to loose the inheritance rights: mirastan yoksun bulunmamak, 305

notice of cancellation: feshi ihbar, 236

notice: ihbar, 254

novation: yenileme, 258

null and void: keenlemyekûn, 172

nulla crimen sine lege: kanunsuz suç olmaz, no crime without law, 207

nulla poena sine lege: kanunsuz ceza olmaz,  207

nullity: butlan, 173

nullum crimen: kanunsuz suç ve ceza olmaz, nulla poena sine lege, 124

---O---

oath: yemin, 112

object found: bulma, lukata,290

objective impossibility: kusursuz imkânsızlık, 252, 259

obligation: borç, 154, 227

occupation: işgal, 288

offer: icap, 230

offeror: icapçı, mucip, 230

official form: resmî şekil, 233

Official Gazette: Resmî Gazete, 2, 26

official will: resmî vasiyetname, 99

onerous legal transactions: ivazlı işlem, 147

opening of the succession: mirasın açılması ,303

opinio necessitatis: genel inanç, 45

oral will: sözlü vasiyet, 299

order: emir, 17

ordinary decrees having the force of law: olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri, 37

ordinary justice: adlî yargı, 78

ordinary loan: adî karz, 238

ordinary partnership: adî şirket, 243

ordinary rent: adî kira, 236

ordinary suretyship: adî kefalette, 242

ordinary: olağan, 288

original acquisition: aslen kazanma, 288, 290

origins of obligation: borcun kaynakları, 228

other fruits: diğer verimler, 275

owner: malik, 159

owner: malik, 265

ownership in common: toplu mülkiyet, 283

---P-Q---

parental right: velayet hakkı, 161

parental system: parantel (zümre) sistemi, 294

parentals: zümreler, 294

particular norm suppresses general norms: özel hüküm, genel hükümleri ilga eder, 129

partition in kind: aynen bölüşülmesi, 285

partition in value: bedelinin bölüşülmesi, 285

partition of the estate: mirasın paylaştırılması, 312

partition: paylaşma, 285

partition: taksim, 285

party ordering work: iş sahibi, 239

party: taraf, 110

patent right: patent hakkı, 160, 272

patrimony: malvarlığı, 148

pecuniary compensation: nakden tazmin, 248

pecuniary liability: malî sorumluluk, 215

pecuniary punishment: para cezası, 116

penalty of death: idam, 76, 206

penalty of imprisonment: hapis cezası, 206

performance: eda, edim, 228

performance: ifa, 250, 258

person: kişi, 58

personal action: şahsî dava, 164

personal liability: kişisel sorumluluk, 309

personal performance: şahsen ifa, 250

personal rights: kişilik (şahsiyet) hakları, 161

personality principle: kişisellik (şahsilik) ilkesi, 131

place of performance: ifa yeri, 250

plaintiff: davacı, 82, 112

plea of non-performance: adem-i ifa def’i, 252

political responsibility: siyasî sorumluluk, 204

political rights and duties: siyasî haklar ve ödevler, 157

political rights: siyasî haklar, 157

portion: hisse, pay, 284

positive declaratory action: müspet tespit davası, 110

positive law: pozitif hukuk, 31

positive: olumlu, müspet , 278

power of discretion: takdir yetkisi, 125

power of disposition: tasarruf (abusus) yetkisi, 278

power to benefit: yararlanma (fructus) yetkisi, 159, 266, 278

power to use: kullanma (usus) yetkisi, 278

precedent: emsal, 47

prescription: zamanaşımı, 262

President of the Republic: Cumhurbaşkanı, 52

presumption: karine, 48, 111

price in money: bedel,  semen, 234

primary constituent power: aslî kurucu iktidar, 32

primary sources of law: hukukun asıl (esas) kaynakları, 31

principal property: asıl eşya, 274

principle of equal apportionment of public burdens: kamu külfetleri karşısında vatandaşların eşitliği ilkesi, 221

principle of ex officio examination: re'sen araştırma ilkesi, 90, 113, 115

principle of immediate application: derhal uygulanırlık ilkesi, 139

principle of nationality: milliyet ilkesi, 131

principle of non-retroactivity of laws: kanunların geçmişe uygulanmaması (kanunların makable şamil olmaması) ilkesi, 136

principle of preparation of case by parties: taraflarca hazırlama ilkesi, 112

principle of territoriality: mülkîlik (yersellik) ilkesi, 131

principle of territoriality: ülkesellik ilkesi, 131

principle of universal succession: küllî halefiyet ilkesi, 308

private international law: devletler özel hukuku, 65

private law sanctions: özel hukuk müeyyideleri, 170

private law: özel hukuk, 47

private ownership: özel mülkiyet, 268

private rights: özel haklar, 157

procedure of legislation: kanunların yapılış usûlü, 35

prohibition: yasak, 17

promissory transactions: borçlandırıcı işlemler, 148

promissory transactions: taahhüt (borçlandırıcı) işlemler, 148

proof: delil, 111, 116

property right: mülkiyet hakkı, right of ownership, 159, 264, 264

property: eşya, 158, 171

proposition: öneri, bill, 35

proprietor: malik, 159

protection of rights: hakların korunması, 162

protective powers: koruyucu yetkiler, 279

proxy: vekâlet, 240

public borrowing contracts: kamu istikraz sözleşmeleri, 220

public international law: uluslararası kamu hukuku, 50

public law transactions: kamu hukuku işlemleri, 149

public law: kamu hukuku, 48

public morality: genel ahlak, 138

public order: kamu düzeni, 138

public procurement: kamu ihalesi, 220

public prosecution: kamu davası, 114, 164

public prosecutor: savcı, 83, 84, 115

public rights: kamu hakları, 155

publication in the Official Gazette: Rsmî Gazetede yayım, 132

publication: yayım, 36, 40

punishment: ceza, 175

qualms of conscience: vicdan azabı, 22

---R---

ratification: onaylama, 40

real goods: maddî mallar, 158, 265

real persons: gerçek kişiler, 58

real rights: aynî haklar, 158, 265

receipt: alındı belgesi (makbuz), 251

reconciliation: uzlaşma, 168

reduction: indirim, tenkis, 302

refusal: ret, 118

regional administrative courts: bölge idare mahkemeleri, 101

regional courts of justice: bölge adliye mahkemesi, 94

registration in the land registry: tapu siciline tescil, 289

regulations: tüzükler, 42

regulatory administrative acts: düzenleyici idarî işlemler, 152

relation between law and customs: hukuk-örf ve âdet ilişkisi, 26

relation between law and moral: hukuk-ahlâk ilişkisi, 22

relation between law and religion: hukuk-din ilişkisi, 20

relative nullity: nispî butlan, 174

relative rights: nispî haklar, 161

release on probation: koşullu salıverilme, meşruten tahliye, 117

release: ibra, 258

religious rules: din kuralları, 19

renewal: yenileme, 258

rental agreement: kira sözleşmesi, 235

repeal: ilga, abrogation, 134

reproach: kınama, reprobation, 24

res (Lat.): eşya, 158, 171

res nullius (Latince): sahipsiz mallar, 272

rescission: fesih, 236

reserved portion: saklı pay, mahfuz hisse, 300

resignation: istifa, 240

respondent: davalı, 82, 111

responsibility: sorumluluk, mesuliyet, 203

restricted real rights: sınırlı aynî haklar, 266

result: netice, 208

revenge: öç alma, 168

reversal: bozma, 86

right of construction: üst hakkı, superficies, 266

right of incumbrance: taşınmaz yükü, 266

right to claim: talep hakkı, 107

right: hak, 153

rights and duties of the individual: kişinin hakları ve ödevleri, 156

rights in rem: ayni haklar, 158, 265

rights of status activus: aktif statü hakları, 157

rights of status negativus: negatif statü hakları, 155

rights of status positivus: pozitif statü hakları, 156

risk principle: risk ilkesi, 221

risk-liability: risk sorumluluğu, 221

rules of law: hukuk kuralları, legal rules, 17

rules of logic: mantık kuralları, 127

rules of social order: toplumsal düzen kuralları, 16

---S---

safekeeping contracts: emanet (saklama) sözleşmeleri, 240

sale: satım, 234

sanction: müeyyide, yaptırım 18, 167

sanctions in public law: kamu hukuku müeyyideleri, 175

secret vote: gizli oy, 33

seller: satıcı, 234

sentence of acquittal: beraat kararı, 90, 116

sentence of condemnation: mahkûmiyet kararı, 90, 116

separation of public and private law: kamu hukuku - özel hukuk ayrımı, 47

service: hizmet, work, 69, 238

servitudes: irtifak hakları, 159, 266

sham transactions: muvazaalı işlemler, 303

simple partnership: adî şirket, 243

social and economic rights and duties: sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler, 156

social rights: sosyal haklar, 157

social security law: sosyal güvenlik hukuku, 71

sole ownership: tek mülkiyet, 283

solidary suretyship: müteselsil kefalet, 242

sources of law: hukukun kaynakları, 30

special provisions: özel hükümler, 55, 62

specialized courts: ihtisas (uzmanlık) mahkemeleri, 81, 84

specific bequest: belirli mal bırakma, 298

specific legatee: lehine mal bırakılan kişi, 298

specifications: şartname, 220

state of emergency: olağanüstü hâl, 38

state of necessity: ıztırar hali, 166; zorda kalma, zaruret hâli, 247; zorunluluk hali, 214;

state sanction: devlet desteği, 45

state: devlet, 152

statute: kanun, 34, 150

statutory decrees: kanun hükmünde kararnameler, 37

statutory evidence system: kanunî delil sistemi, 111

statutory heirs: yasal mirasçılar, legal heirs, intestate successors, 292

stay of execution: yürütmeyi durdurma, 118

strict liability: kusursuz sorumluluk, 221, 246

subjective impossibility: kusurlu imkansızlık, 252

subject-matter: konu, 17

succession in toto: bütün olarak geçiş, 309

succession: miras, 291

successor: varis, 291

successors: verese, 291

suit of abstention: içtinap davası, injunction suit, 109

suit: dava, 107

suitability for possession: hakimiyet kurulmaya elverişli olma, 272

Supreme Council of Judges and Public Prosecutors: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 85, 106

surety: kefil, 241

suretyship: kefalet, 241

surviving spouse: sağ kalan eş, 296

systematical interpretation: sistematik yorum, 126

---T---

tacit: zımnî, örtülü, 231

tangible goods: maddî mallar, 158, 265

tax cases: vergi davaları, 120

tax courts: vergi mahkemeleri, 100

tax law: vergi hukuku, 54

teleological interpretation: amaçsal yorum, 126

teleological interpretation: gaî yorum, 126

temporary causes: geçici nedenler, 209

tenant: kiracı, 236

termination under the to law on the leasing: kira kanununa göre sone erme, 237

territorial application of laws: kanunların yer bakımından uygulanması, 130

testamentary disposition: ölüme bağlı tasarruf, 298

testamentary legal transactions: ölüme bağlı hukukî işlem, 147

testator: vasiyetçi, vasiyet yapan kişi, 299

testator's freedom to dispose: tasarruf yapma özgürlüğü, 300

thing: eşya, 158, 171

time of performance: ifa zamanı, due date, 251, 254

tort liability: haksız fiil sorumluluğu, 217, 243

tort: haksız fiil, 141, 216, 217, 243

trademarks: markalar, 160

traffic courts: trafik mahkemeleri, 84

transaction for consideration: ivazlı işlem, 147

transaction without any consideration: ivazsız hukukî işlem, 147

transfer of actual possession: zilyetliğin devri, 292

transfer of estate: mirasın mirasçılara geçişi, 303

trial courts: ilk derece mahkemeleri, 79, 103

Turkish Civil Code: Türk Medenî Kanunu, 58

Turkish Commercial Code: Türk Ticaret Kanunu, 62

Turkish Constitutional Law: Türk anayasa hukuku, 52

Turkish Grand National Assembly [TGNA])”: Türkiye Büyük Millet Meclisi [TBMM], 35

Turkish Penal Code: Türk Ceza Kanunu, 55

types of lawsuits: dava türleri, 108

types of real rights: aynî hakların türleri, 265

---U-V-W---

ultra petita prohibition: istem dışı karar verme yasağı, tarafların talepleriyle bağlılık ilkesi,113

unexpected case: beklenmeyen hâl, 211, 233

unified decisions of supreme courts: içtihadı birleştirme kararları, 48, 87

unilateral administrative acts: tek-yanlı idarî işlemler, 152

unilateral legal transactions: tek taraflı hukukî işlemler, 145, 229

unjust enrichment: sebepsiz zenginleşme, 217, 218, 248

unlawful legal acts: hukuka aykırı fiiller, 141

unworthiness to inherit: mirastan yok-sunluk, loss of inheritance rights, 305

unwritten source: yazısız kaynak, 45

usages: teamüller, 24

usufruct right: intifa hakkı, 266

usufructuary lease: hasılat kirası, 236

vendetta: kan davası, 26

victim: mağdur,  85, 115

view: keşif, inspection, 112

vote of confidence: güven oylaması, 204

will: vasiyet, 9

without any consideration: ivazsız, 235

witness: şahit, tanık, 112

work: eser, 239

work: hizmet, 69, 238

written copy of a court decision: ilâm, 113

written form: yazılı şekil, 232

written sources of law: hukukun yazılı kaynaklar, 31

 

Bu kitabın iç kapaklarını, içindekileri kısmını ve örnek olarak bazı bölüm ve sayfalarını PDF formatında görmek için burasını tıklayabilirsiniz.

 


 

Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2010. Bu kitaba izin almadan link verilebilir. Ancak, bu kitap, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, daıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için kgozler[at]hotmail.com adresine başvurunuz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir kitabı herhangi bir yöntemle (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis cezası ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu kitaptan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 4 (dört) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu kitaba şu şekilde atıf yapılması önerilir:

Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin Kitabevi  Yayınları, 2003, XVI + 192 s. (www.anayasa.gen.tr/htk.htm; erişim tarihi).


Editör: Kemal Gözler

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

İlk konuluş: Nisan 2004

PDF olarak: 16 Mart 2009

Son Değişiklik: 16 mart 2009