TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME LİSTESİ

(1985-2005)

 

Kaynak: Resmi Gazete:  http://rega.basbakanlik.gov.tr  

TBMM kararları listesi Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr   nin "fihrist" kısmına tıklayarak (http://rega.basbakanlik.gov.tr/Fihrist/fihrist.asp ) açılan sayfada "MEVZUAT TÜRÜ" kısmından "KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER"  seçilip "BUL"a tıklanarak oluşturulmuştur. 15 Eylül 2005.


Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.


RG Tarihi sütunundaki linklere tıklayarak kararın RG de yayınlanan metnine ulaşabilirsiniz. (2000 yılından itibaren linkler çalısır).
KHK metinlerine http://proje.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wpg=mbs    veya   http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 
 
Kanun Karar
 
No

Konusu

R. G.Tarihi

R. G.Sayısı

KHK/251   Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 5`inci Maddesinin a Bendinin Değiştirilmesine Dair Kararname   13.11.1985   18927  
KHK/252   Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   21.11.1985   18935  
KHK/253   5682 Sayılı Pasaport Kanununun Tadiline Dair Kanun Hükmünde Kararname   28.02.1986   19033  
KHK/254   Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   19.03.1986   19052  
KHK/255   Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   06.05.1986   19099  
KHK/256   3274 SayılıHazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Geçici 7`inci Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   29.07.1986   19179  
KHK/257   Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tescili İçin Süre Verilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   11.08.1986   19192  
KHK/259   1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu`nun Değişik 3`üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına (r) Bendi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu`nun 11`inci Maddesine (p) Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   14.08.1986   19195  
KHK/258   Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeline Ödenecek Ek Ücrete Dair Kanun Hükmünde Kararname   25.08.1986   19202  
KHK/260   2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   03.09.1986   19210  
KHK/261   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   22.09.1986   19229  
KHK/262   647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   15.10.1986   19252  
KHK/263   Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK.   01.12.1986   19298  
KHK/266   Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı KHK`nin Eki Cetvellerde ve 243 Sayılı KHK`nin 56`ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair KHK   29.12.1986   19326  
KHK/265   Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununun (926 Sayılı) Değişik Ek 17 ve Ek 18 inci Maddeleri ile 241 Sayılı KHK`nin 39 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK   31.12.1986   19328  
KHK/269   Devlet Memurları Hakkında 657 Sayılı Kanun ile, 241 Sayılı KHK, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK.   02.02.1987   19360  
KHK/270   Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   02.02.1987   19360  
KHK/271   Genel Kadro ve Usulü Hakkında190 Sayılı KHK`nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   02.03.1987   19388  
KHK/272   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun Ek Geçici 12 ve 16`ıncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   12.03.1987   19398  
KHK/273   Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 65 Yaşını Doldurmuş Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun`un 1`inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   24.03.1987   19410  
KHK/274   2472 Sayılı Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile Afşin-Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santralı Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Kanun`un 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   07.04.1987   19424  
KHK/275   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   27.04.1987   19443  
KHK/278   Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu`nun Ek Geçici 19`uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   08.05.1987   19454  
KHK/279   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (Diyanet İşleri Başkanlığı Bölümüne İlişkin)   18.05.1987   19464  
KHK/277   506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   22.05.1987   19467  
KHK/283   1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve 3030 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   27.05.1987   19472  
KHK/284   3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi; İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun`un Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   10.06.1987   19483  
KHK/281   Memur ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   17.06.1987   19490  
KHK/280   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   06.07.1987   19509  
KHK/285   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   14.07.1987   19517  
KHK/286   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (d) Bendine Bir Hüküm Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   15.07.1987   19518  
KHK/287   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Beşinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   27.07.1987   19530  
KHK/288   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   01.09.1987   19561  
KHK/289   Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının Ödeme Zamanının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   10.09.1987   19570  
KHK/292   2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   21.09.1987   19581  
KHK/276   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   29.09.1987   19589  
KHK/293   2292 sayılı, 2461 Sayılı, 2247 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   23.10.1987   19613  
KHK/297   233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   26.10.1987   19616  
KHK/290   298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   26.10.1987   19616  
KHK/1963   17/7/1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   11.11.1987   19631  
KHK/300   3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanun`un Geçici Birinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   23.11.1987   19643  
KHK/291   Bazı Kanunların Madde Numaralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   02.12.1987   19652  
KHK/299   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   04.12.1987   19654  
KHK/301   2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   21.12.1987   19671  
KHK/302   243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 56 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   21.12.1987   19671  
KHK/303   Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   21.12.1987   19671  
KHK/298   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   22.12.1987   19672  
KHK/304   Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   31.12.1987   19681  
KHK/306   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   31.12.1987   19681  
KHK/305   Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında 2247 Sayılı Kanunun 38 inci Maddesinin Bir Fıkrasının Değiştirilmesine Dair KHK   11.01.1988   19691  
KHK/309   657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 112 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   13.01.1988   19693  
KHK/307   Başbakanlık Teşkilâtı Hakkınd 3056 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 178 ve 190 Sayılı KHK`lerin Eki Başbakanlık ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kadro Cetvelerinde Değişkilik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   14.01.1988   19694  
KHK/308   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname.   18.01.1988   19698  
KHK/312   Başbakanlık Teşkilatı Hakkında 3056 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 21 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   29.01.1988   19709  
KHK/310   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (3268 ve 3347 Sayılı Yetki Knunları Kapsamındaki Konulara İlişkin)   05.02.1988   19716  
KHK/313   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   24.02.1988   19735  
KHK/353   İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname   28.02.1988   20094  
KHK/311   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   29.02.1988   19740  
KHK/318   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   31.03.1988   19771  
KHK/316   Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   04.04.1988   19775  
KHK/315   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   25.04.1988   19795  
KHK/321   Olağanüstü Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Khk Nin 5. Maddesinin 7. Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   05.05.1988   19805  
KHK/322   Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   09.05.1988   19809  
KHK/323   Sosyal Sigortalar Kanununa (506 Sayılı) Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   27.05.1988   19824  
KHK/326   Özel Öğretim Kurumları 625 Sayılı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.   02.06.1988   19830  
1988/12959   Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Türkiye Arasında İmzalanan İkraz Anlaşmasına Dair Karar.   02.06.1988   19830  
KHK/320   Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gövrevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.   06.06.1988   19834  
KHK/325   Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.   10.06.1988   19838  
KHK/328   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve KHk`lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   30.06.1988   19858  
KHK/331   Devlet Memurları Kanunu ve 3056 Sayılı Kanun ile 233 ve 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK   30.06.1988   19858  
KHK/332   Sosyal Sigortalar 4792 Sayılı Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.   01.07.1988   19859  
KHK/351   Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (5434, 657, 926, 233, 2424, 2461, 2247, 2547, 2802, 2937, 3056 Sayılı Kanunlar ve KHK/241, KHK/281 Sayılı Kararnamelere İlişkin) (04.01.1989 gün ve 20039 sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   30.12.1988   20035  
KHK/360   Hakimler ve Savcılar 2802 Sayılı Kanunu ile 3221 Sayılı Hakimler ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   16.02.1989   20082  
KHK/357   Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   02.03.1989   20096  
KHK/354   Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (05.05.1989 gün ve 20159 sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   02.03.1989   20096  
KHK/356   Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 2828 Sayılı Kanunu, 3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   02.03.1989   20096  
KHK/355   Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   02.03.1989   20096  
KHK/358   78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   09.03.1989   20103  
KHK/364   190, 354 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   23.03.1989   20117  
KHK/366   Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Yer Alan Aylık Gösterge Rakamlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   11.04.1989   20136  
KHK/367   Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğu ile İlgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   04.05.1989   20158  
KHK/370   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   30.05.1989   20180  
KHK/368   Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Harcırah Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Sigorta Hizmetleri Kanunu, İçişleri, Millî Eğitim, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bazı Üniversite Kuruluş Kanunlarında Yapılan Değişikliklere İlişkin)   14.06.1989   20195  
KHK/369   2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   15.06.1989   20196  
KHK/375   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   30.06.1989   20211  
KHK/376   2629 Sayılı Uçuş, Praşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13. Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   11.08.1989   20249  
KHK/377   78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   11.08.1989   20249  
KHK/372   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   31.08.1989   20268  
KHK/382   190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetevellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   02.11.1989   20330  
KHK/386   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   02.11.1989   20330  
KHK/390   3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   02.11.1989   20330  
KHK/384   3143 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değşitirilmesine ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulu Hakkında KHK`nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   03.11.1989   20331  
KHK/385   Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   03.11.1989   20331  
KHK/374   3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununnun 19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   06.11.1989   20334  
KHK/379   190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   06.11.1989   20334  
KHK/387   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   06.11.1989   20334  
KHK/388   Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   06.11.1989   20334  
KHK/378   Pasaport Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Yüksek Öğretim Kanunu, Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 ve 281 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   08.11.1989   20336  
KHK/391   Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   08.11.1989   20336  
KHK/389   Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   09.11.1989   20337  
KHK/383   Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   13.11.1989   20341  
KHK/393   Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanunun Uygulama Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   27.12.1989   20385  
KHK/395   Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   28.12.1989   20386  
KHK/352   Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesnin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi, 308 Sayılı KHK`nin Geçici Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   29.12.1989   20034  
KHK/394   Türkiye Radyo-televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   29.12.1989   20387  
KHK/396   Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   29.12.1989   20387  
KHK/399   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı KHK`nin Bazı Maddelerinin Yürülükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   29.01.1990   20417  
KHK/398   Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   01.02.1990   20420  
KHK/397   Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   09.02.1990   20428  
KHK/401   Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Nin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   12.02.1990   20431  
KHK/402   Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamededeğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   15.02.1990   20434  
KHK/392   Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı KHK Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   16.02.1990   20435  
KHK/400   Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   16.02.1990   20435  
KHK/403   Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (D) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   23.02.1990   20442  
KHK/404   Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararneminin Eki Cetvlelerde Değişliklik Yapılması Hakkında Kanunu Hükmünde Kararname   16.03.1990   20463  
KHK/407   Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   16.03.1990   20463  
KHK/405   Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı Adına Türkiye Emlak Bankasına Yatırılacak Tazminatlarla İlgili 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   27.03.1990   20474  
KHK/408   Emekli Sandığı Kanunu ile 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   28.03.1990   20475  
KHK/406   Devlet Denetleme Kurulu Kurulmasına Dair Kanun ile 3056 Sayılı Kanun ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   06.04.1990   20484  
KHK/409   Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   10.04.1990   20488  
KHK/ 412   Toplu Konut Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   10.04.1990   20488  
KHK/413   Olağanüstü Hal (2935 Sayılı) Kanunu ile 285 Sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Khk ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   10.04.1990   20488  
KHK/414   Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   10.04.1990   20488  
KHK/415   Sosyal Sigortalar Kurumu (4792 Sayılı ) Kanununun 17 Nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   11.04.1990   20489  
KHK/417   Millî Güvenlik Kurulu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   11.04.1990   20489  
KHK/418   Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   11.04.1990   20489  
KHK/416   Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 633 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   12.04.1990   20490  
KHK/411   Genel Kadro ve Usulü Hakkında Khk ile Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   13.04.1990   20491  
KHK/419   Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı KHk`de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   13.04.1990   20491  
KHK/420   İçişleri Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Diğer Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   13.04.1990   20491  
KHK/421   Olganüstü Hal (2935 Sayılı) Kanun ile Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında (285 Sayılı) Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   13.04.1990   20491  
KHK/423   Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   13.04.1990   20491  
KHK/422   Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   20.04.1990   20498  
KHK/424   Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Sebebine Dayalı Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   10.05.1990   20514  
KHK/425   Olağanüstü Hal 2935 Sayılı Kanun, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   10.05.1990   20514  
KHK/426   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   22.05.1990   20525  
KHK/427   Olağanüstü Hal Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   23.05.1990   20526  
KHK/429   Gecekondu (775 Sayılı) Kanunuda Değişiklik Yapılmasına Dair 3414 Sayılı Kanun ile Bukanunda Değişiklik Yapan 250 Sayılı Khk`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Hükmünde Kararname.   14.08.1990   20605  
KHK/430   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   16.12.1990   20727  
KHK/428   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında KHK`nin 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   28.12.1990   20739  
KHK/431   Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (15 Şubat 1991 Tarihli ve 20787 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   13.02.1991   20785  
KHK/432   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Dağiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   13.02.1991   20785  
KHK/433   Kamu Personelinin Özlük Haklarına İlişkin Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   08.07.1991   20923  
KHK/434   Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede (190 Sayılı) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   08.07.1991   20923  
KHK/435   Dahiliye Memurları Kanununda (1700 Sayılı) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   09.08.1991   20955  
KHK/441   Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   09.08.1991   20955  
KHK/442   Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-name   09.08.1991   20955  
KHK/436   Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   14.08.1991   20960  
KHK/437   Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündekararname (23/8/1991 Tarihli ve 20969 Sayılı Resmi Gazete`de Düzeltmesi Vardır.)   14.08.1991   20960  
KHK/443   Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   21.08.1991   20967  
KHK/444   Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanunhükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   21.08.1991   20967  
KHK/445   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   26.08.1991   20972  
KHK/446   Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmündekararname   10.09.1991   20987  
KHK/447   Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   10.09.1991   20987  
KHK/448   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (3146 Sayılı) ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı KHK`ye Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   10.09.1991   20987  
KHK/451   Harcırah Kanununun 33 üncü Maddesinin (B) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   10.09.1991   20987  
KHK/450   Devlet Memurları Kanunu (657 Sayılı), 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu , 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ile 3160 Sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   13.09.1991   20990  
KHK/453   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı KHK`nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair KHK`nin 58 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   16.09.1991   20993  
KHK/455   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede (190 Sayılı) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   18.09.1991   20995  
KHK/454   Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   30.09.1991   21007  
KHK/457   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı KHK`nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair399 Sayılı KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   03.10.1991   21010  
KHK/458   Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   03.10.1991   21010  
KHK/459   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dairkanun Hükmünde Kararname   03.10.1991   21010  
KHK/449   Adalet Hizmetleri Tazminatı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının Yurt Dışı Kadrolarında Bulunan Personeli Dışında Kalan Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   15.10.1991   21022  
KHK/460   Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddeleri ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanu-nunun 17 Nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   08.11.1991   21045  
KHK/461   Devlet Memurları Kanunu ile Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   08.11.1991   21045  
KHK/464   Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanla-rın Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   15.11.1991   21052  
KHK/465   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı KHK`de Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   24.12.1991   21091  
KHK/467   Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ile Kıbrıs`a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   24.12.1991   21091  
KHK/468   Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (190 Sayılı) Vekültür Bakanlığı`nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede (354 Sayılı) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   24.12.1991   21091  
KHK/469   Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun (211 Sayılı) 70 İnci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   02.01.1992   21099  
KHK/471   Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (190 Sayılı)Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   03.01.1992   21100  
KHK/473   Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   06.01.1992   21103  
KHK/474   Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   06.01.1992   21103  
KHK/470   Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündekararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   06.01.1992   21103  
KHK/475   Devlet Memurları Kanunu, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmündekararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   10.01.1992   21107  
KHK/476   Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   15.01.1992   21112  
KHK/478   Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu (2879 Sayılı) İletürkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda (2919 Sayılı) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   23.01.1992   21120  
KHK/480   Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (206 Sayılı) İki Maddesinin Değiştirilmesi ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (190 Sayılı) Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   27.01.1992   21124  
KHK/481   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   05.03.1993   21515  
KHK/483   Silahlı Çete Mensubu Olmayıp Herhangi Bir Nedenle Çete İçinde Bulunan-lardan Suç İşlemeyenler Hakkında Takibat Yapılmayacağına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   08.06.1993   21601  
KHK/484   Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   13.07.1993   21636  
KHK/485   Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   13.07.1993   21636  
KHK/486   Memurlar ile Diğer Bazı Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   15.07.1993   21638  
KHK/488   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesineilişkin Kanun Hükmünde Kararname   28.07.1993   21651  
KHK/489   Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   12.08.1993   21666  
KHK/490   Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dairkanun Hükmünde Kararname   12.08.1993   21666  
KHK/492   Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin KHK   16.08.1993   21670  
KHK/496   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu Değiştiren 3837 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelere Yeni Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (21/08/1993 Tarih ve 21675 Sayılı Resmi Gazetede Düzeltmesi Vardır.)   18.08.1993   21672  
KHK/491   Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün-de Kararname   19.08.1993   21673  
KHK/493   Hakimler ve Savcılar Kanunu,Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   24.08.1993   21678  
KHK/495   Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   01.09.1993   21685  
KHK/497   Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   02.09.1993   21686  
KHK/499   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3563 Sayılı Harp Akademileri Kanunu, 2629 Sayılı Uçuş,Paraşüt,Denizaltı,Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu, 1468 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Giyecek ve Teçhizat Verilmesi Hakkında Kanun, 4608 Sayılı Muvazzaf Subay ve Askeri Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında Kanun ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   02.09.1993   21686  
KHK/502   İnsan Hakları Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   06.09.1993   21690  
KHK/501   Devlet Memurları Kanununun 68 İnci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   08.09.1993   21692  
KHK/507   Jandarma Teşkilat,Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   08.09.1993   21692  
KHK/498   Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   09.09.1993   21693  
KHK/494   Bazı Kanunlarda (3143,657) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmün-de Kararname   09.09.1993   21693  
KHK/504   Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   09.09.1993   21693  
KHK/505   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   09.09.1993   21693  
KHK/513   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankalar,Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunlar ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   13.09.1993   21697  
KHK/514   Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   13.09.1993   21697  
KHK/515   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   14.09.1993   21698  
KHK/503   Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   14.09.1993   21698  
KHK/509   Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Kurulması Hakkında Kanun Hükmündekararname   14.09.1993   21698  
KHK/510   Sigorta Murakebe Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   15.09.1993   21699  
KHK/517   Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   15.09.1993   21699  
KHK/518   Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   16.09.1993   21700  
KHK/519   Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinindeğiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   16.09.1993   21700  
KHK/520   Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   16.09.1993   21700  
KHK/521   Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   16.09.1993   21700  
KHK/511   Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündekararname   16.09.1993   21700  
KHK/512   Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   16.09.1993   21700  
KHK/516   Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   16.09.1993   21700  
KHK/508   Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   16.09.1993   21700  
KHK/524   Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair Kanun Hükmünde Kararname   17.09.1993   21701  
KHK/527   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   20.05.1994   21939  
KHK/528   Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   20.05.1994   21939  
KHK/529   Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair Kanun Hükmünde Kararname   20.05.1994   21939  
KHK/534   Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   03.06.1994   21949  
KHK/535   Hazine Müsteşarlığı Tewşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   03.06.1994   21949  
KHK/530   Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   06.06.1994   21952  
KHK/531   3291 Sayılı Kanun`da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   06.06.1994   21952  
KHK/532   Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Yeni Bir İş Bulma, Meslek Geliştirme, Edindirme ve Yetiştirme Eğitimi ile İlgili Hizmetlerin Verilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   06.06.1994   21952  
KHK/533   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   06.06.1994   21952  
KHK/536   Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   08.06.1994   21954  
KHK/538   Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   22.06.1994   21968  
KHK/539   Sigorta Murakabe Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   22.06.1994   21968  
KHK/540   Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündekararname   24.06.1994   21970  
KHK/541   Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   24.06.1994   21970  
KHK/543   Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına ve 516 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   24.06.1994   21970  
KHK/544   Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   24.06.1994   21970  
KHK/545   Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 30.9.1983 Tarihli ve 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   27.06.1994   21973  
KHK/542   Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinin (Arsa Ofisi Personeline Fazla Çalışma Karşılığı En Yüksek Devlet Memuru Aylığının % 20 İla % 35 Oranında Tazminat Ödenmesi) Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   30.06.1994   21976  
KHK/546   Emekli Sandığı Kanunu, 29/2/1984 Tarihli ve 2983 Sayılı, 28/5/1986 Tarihli ve 3291 Sayılı Kanunlar ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması ve 30/5/1994 Tarihli ve 531 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   07.07.1994   21983  
KHK/537   Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   15.07.1994   21991  
KHK/547   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   09.03.1995   22222  
KHK/548   Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair 2514 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   27.03.1995   22240  
KHK/549   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı KHK`nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 Sayılı KHK`nin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   29.03.1995   22242  
KHK/550   Kilis ile Birlikte Üç İl ve Sekiz İlçe Kurulması 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   06.06.1995   22305  
KHK/550   Karabük`ün İl Olmasına Dair KHK. Bkz.: KHK/550   06.06.1995   22305  
KHK/550   Yalova`nın İl Olmasına Dair KHK. Bkz.: KHK/550   06.06.1995   22305  
KHK/551   Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1.7.1995 Tarih ve 22330 Sayılı Resmi Gazete`de Düzeltmesi Vardır)   27.06.1995   22326  
KHK/552   Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   27.06.1995   22326  
KHK/554   Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   27.06.1995   22326  
KHK/555   Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   27.06.1995   22326  
KHK/556   Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   27.06.1995   22326  
KHK/557   Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi,Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1.7.1995 Tarih ve 22330 Sayılı Resmi Gazete`de Düzeltmesi Vardır)   27.06.1995   22326  
KHK/558   Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   27.06.1995   22326  
KHK/559   Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   27.06.1995   22326  
KHK/560   Gıdaların Üretimi,Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   28.06.1995   22327  
KHK/553   Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılma-sı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   28.06.1995   22327  
KHK/562   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   25.07.1995   22354  
KHK/563   Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklikyapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   26.07.1995   22355  
KHK/564   Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   26.07.1995   22355  
KHK/566   Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   22.09.1995   22412  
KHK/567   Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   23.09.1995   22413  
KHK/568   Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Ölüm Yardımı Ödeneğinin Artırılması ve Bazı Sınıflara Hizmet Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   21.12.1996   22854  
KHK/569   657 ve 3160 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (Emniyet Hezmetleri Sınıfınına "Polis Teşkilatı" Ek Zam Yapılmasına İlişkin)   25.01.1997   22888  
KHK/570   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve KHK`lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   03.04.1997   22953  
KHK/571   Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   30.05.1997   23004  
KHK/572   İmar Kanunun, Belediye Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   06.06.1997   23011  
KHK/573   Özürlülere İlişkin Özel Eğitim Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   06.06.1997   23011  
KHK/575   Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukukî Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   11.08.1999   23813  
KHK/574   Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   01.09.1999   23803  
KHK/576   Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   23.09.1999   23825  
KHK/577   Umumî Hayata Müessit Tabii Afetler Dolayiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   30.09.1999   23832  
KHK/578   Bazı Kanunlarda (506, 1479, 2926, ve7269 Sayılı Kanunlar) Değişiklik Yapılması Hakkınad Kanun Hükmünde Kararname   30.09.1999   23832  
KHK/579   Millî Piyango Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK`ye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   07.10.1999   23839  
KHK/580   Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayisiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   13.10.1999   23845  
KHK/581   Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 7269 Sayılı Kanun ile Mera Kanunu, Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886Sayılı Kanun ile İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   01.11.1999   23863  
KHK/582   Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   22.11.1999   23884  
KHK/583   Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   22.11.1999   23884  
KHK/584   Düzce Adı ile Bir İl ve Bu İl`e Bağlı olarak İki İlçe Kurulması ile 190 Sayılı KHK`nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   09.12.1999   23901  
KHK/585   İl Özel İdaresi Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   27.12.1999   23919  
KHK/586   Sivil Müdafaa Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   27.12.1999   23919  
KHK/587   Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   27.12.1999   23919  
KHK/588   Konut Edindirme Yardımı Hesalarının Tasviyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   29.12.1999   23921  
KHK/589   Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunların Doğal Afetlerle İlgili Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   17.01.2000   23936  
KHK/590   Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname   08.02.2000   23958  
KHK/591   Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   25.02.2000   23975  
KHK/592   Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4447 Sayılı Kanunda Değişiklik YapılmaSINA Dair Kanun Hükmünde Kararname   25.02.2000   23975  
KHK/593   Sakarya İlinde Büyük Şehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   06.03.2000   23985  
KHK/594   Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda ve 190 Sayılı Kanun hükmünde Kararname Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu Hükmünde Kararname   27.03.2000   24002  
KHK/595   Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   10.04.2000   24016  
KHK/596   Sivil Savunma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   28.04.2000   24033  
KHK/597   Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   23.05.2000   24057  
KHK/598   Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   23.05.2000   24057  
KHK/599   Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 3. Maddesinin 3. Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   23.05.2000   24057  
KHK/600   Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   14.06.2000   24079  
KHK/601   Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   28.06.2000   24093  
KHK/602   Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   28.06.2000   24093  
KHK/603   Düzce Adıyla Bir İl ve İki İlçe Kurulması Hakkında (584 Sayılı) Kanun Hükmünde Kararname ile Sakarya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında (593 Sayılı) Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   28.06.2000   24093  
KHK/604   Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   20.07.2000   24115  
KHK/606   Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişin Kanun Hükmünde Kararname   26.07.2000   24121  
KHK/607   Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   04.08.2000   24130  
KHK/609   İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   23.08.2000   24149  
KHK/608   Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   25.08.2000   24151  
KHK/612   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   12.09.2000   24168  
KHK/615   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   15.09.2000   24171  
KHK/611   Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   25.09.2000   24181  
KHK/621   Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   28.09.2000   24184  
KHK/623   Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   29.09.2000   24185  
KHK/610   Polis Yüksek Öğretim Kurumları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   04.10.2000   24190  
KHK/613   Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   04.10.2000   24190  
KHK/616   Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve KHK`lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   04.10.2000   24190  
KHK/617   Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve KHK`lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   04.10.2000   24190  
KHK/618   Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve KHK`lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   04.10.2000   24190  
KHK/619   Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK`lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   04.10.2000   24190  
KHK/624   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname   04.10.2000   24190  
KHK/628   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   05.10.2000   24191  
KHK/626   Başbakanlık Teşkilatı Hakkında KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   05.10.2000   24191  
KHK/629   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   05.10.2000   24191  
KHK/631   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   13.07.2001   24461  

Resmi Gazetenin fihristinden oluşturulmuştur


Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.


kgozler@hotmail.com.tr

ANA SAYFA: www.anayasa.gen.tr