TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

www.anayasa.gen.tr

 

 

BİLİMSEL ESERLER (DOKTRİN)

 

 

 

Kemal Gözler

 


Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, 3. Baskı, 2019, s.10-13'ten alınmıştır.


 

Türk anayasa hukukunun üçüncü bilgi kaynağı bilimsel eserlerdir. Bilimsel eserler genel eserler, monografiler ve makaleler olarak üç grup altında toplanabilir:

I. Genel Eserler

“Genel eserler” Türk anayasa hukukunun bütünü hakkında bilgi verirler. Bunlara “sistematik eserler” de denir. Türk anayasa hukuku alanında yazılmış başlıca genel eserler şunlardır (Anayasa hukukunun genel esasları kitaplarını da içerir).

ALDIKAÇTI (Orhan), Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, İstanbul, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları, 4. Baskı, 1982, 410 s.

ANAYURT (Ömer), Anayasa Hukuku Genel Kısım (Temel İlkeler, Kavram ve Kurumlar), Ankara, Seçkin, 1. Baskı, 2018, 768 s.

ARMAĞAN (Servet), Türk Esas Teşkilât Hukuku, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1979, 404 s.

ARSEL (İlhan), Anayasa Hukuku: Demokrasi, Ankara, Doğuş Matbaacılık, 1964, 248 s.

ARSEL (İlhan), Türk Anayasa Hukukunun Umumî Esasları (Birinci Kitap: Cumhuriyetin Temel Kuruluşu), Ankara, Mars Matbaası, 1965, 471 s.

ATAR (Yavuz), Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Seçkin, 11. Baskı, 2017, 439 s.

BAŞGİL (Ali Fuat), Esas Teşkilat Hukuku: Türkiye Siyasî Rejimi ve Anayasa Prensipleri (Cilt I, Fasikül I), İstanbul, Baha Matbaası, 1960, 272 s.

çağlar (Bakır), Anayasa Bilimi: Bir Çalışma Taslağı, İstanbul, BFS Yayınları, 1989, 332 s.

ÇAVUŞOĞLU (Naz) Anayasa Notları, İstanbul, Beta, 1997, 232 s.

DAL (Kemal), Türk Esas Teşkilât Hukuku, Ankara, Bilim Yayınları, 2. Baskı, 1986, 304 s.

DEMİR (Fevzi), Anayasa Hukuku, İzmir, Albi Yayıncılık, 10. Baskı, 2017, 586 s.

ERDOĞAN (Mustafa), Anayasa Hukuku, Ankara, Orion, 8. Baskı, 2014, 400 s.

ERDOĞAN (Mustafa), Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Hukuk, 2018, 258 s.

EROĞUL (Cem), Anatüzeye Giriş (“Anayasa Hukukuna Giriş”), Ankara, İmaj Yayıncılık, Onuncu Baskı, 2009, 394 s.

ESEN (Bülent Nuri), Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1970, 616 s.

ESEN (Bülent), Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1971, 156 s.

FENDOĞLU (Hasan Tahsin), Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin, 2015, 1033 s.

GÖREN (Zafer), Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin, 2. Baskı, 2015, 690 s.

GÖZLER (Kemal), Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin, 2010, 2 Cilt, 973+1040 s.

GÖZLER (Kemal), Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, 2000, 1071 s.

GÖZLER (Kemal), Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 21. Baskı, 2017, 496 s.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), Anayasa Hukuku, Ankara, Turhan, 19. Baskı, 2013, 466 s.

İBA (Şeref), Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, Ankara, Turhan, 2017, 465 s.

İBA (Şeref), Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Turhan, 2018, 465 s.

KABOĞLU (İbrahim Ö.), Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul, Legal, 12. Baskı, 2017, 451 s.

KubalI (Hüseyin Nail), Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1971, 533 s. (Eski baskılar: Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, İstanbul, 1943; Devlet Ana Hukuku Dersleri, İstanbul, 1946; Anayasa Hukukunun Genel Esasları ve Siyasî Rejimler, İstanbul, 1965).

Kürkçüer, (Orhan Melih), Esas Teşkilât Hukuku, Ankara, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi, Üçüncü Baskı, 1966, 240 s.

Özbudun (Ergun), Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin, 18. Baskı, 2018, 441 s.

ÖZÇELİK (Selçuk), Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, Birinci Cilt: Umumî Esaslar, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1982, 325 s.

ÖZÇELİK (Selçuk), Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, İkinci Cilt: Türkiye’nin Siyasî rejimi ve Müesseseleri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1976, 305 s.

ÖZER (Attila), Anayasa Hukuku, Ankara, Turhan, 5. Baskı, 2015, 610 s.

ÖZER (Attila), Türk Anayasa Hukuku: Türklerin Devlet Anlayışı ve Anayasal Yapılanma, Ankara, Turhan, 2012, 265 s.

RUMPF (Christian), Türk Anayasa Hukukuna Giriş (Çev. B. Oder), Ankara, 1995, 201 s.

SABUNCU (Yavuz), Anayasaya Giriş, Ankara, İmaj, 15. Baskı, 2012, 413 s.

SAĞLAM (Fazıl), Anayasa Hukuku Ders Notları, Lefkoşa, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2013, 486 s.

Soysal (Mümtaz), 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 11. Baskı, 1997, 281 s.

TANÖR (Bülent) ve YÜZBAŞIOĞLU (Necmi), 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul, Beta, 17. Baskı, 2018, 565 s.

TANİLLİ (Server), Devlet ve Demokrasi: Anayasa Hukukuna Giriş, İstanbul, Adam Yayınları, 2000, 653 s.

TEZİÇ (Erdoğan), Anayasa Hukuku, İstanbul, Beta, 21. Baskı, 2017, 590 s.

TİKVEŞ (Özkan), Teorik ve Pratik Anayasa Hukuku, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 1982, 529 s.

TUNAYA (Tarık Zafer), Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İstanbul, Araştırma, Eğitim, Ekin Yayınları, Beşinci Baskı, 1982, 688 s.

TUNÇ (Hasan), BİLİR (Faruk) ve YAVUZ (Bülent), Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Adalet, 7. Baskı, 2015, 472 s.

TÜZEL (Sadık), Anayasa Hukuku, İzmir, Ege Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi Yayınları, Üçüncü Baskı, 1969, 397 s.

USLU (Ferhat), Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Adalet, 2017, 384 s.

USLU (Ferhat), Anayasa Hukuku, Ankara, Adalet, 2017, 626 s.

Yayla (Yıldızhan), Anayasa Hukuku Ders Notları, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1985, 182 s.

Bunlara şu beş “pratik çalışma” kitabını da eklemek gerekir:

GÖZLER (Kemal), Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin, 8. B., 2018, 408 s.

ODER (Bertil Emrah) ve KANADOĞLU (O. Korkut), Uygulamalı Anayasa Hukuku, İstanbul, Beta, 3. Baskı, 2016, 453 s.

TUNÇ (Hasan), BİLİR (Faruk) ve YAVUZ (Bülent), Anayasa Hukuku Uygulamaları, Ankara, Adalet, 3. Baskı, 2016, 229 s.

TURHAN (Mehmet) ve GÜVEN (Serhat), Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Ankara, Naturel, 2005, 276 s.

KARACAOĞLU (Emine), Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları, Ankara, Yetkin, 2009, 416 s.

TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK (Sultan) ve KÜÇÜK (Tevfik Sönmez), Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Hukuku Uygulamaları, İstanbul Legal, 2013, 209 s.

 

B. Monografİler

Anayasa hukukunu bütünüyle inceleyen sistematik eserlerin aksine, monografiler bu hukuk dalındaki sadece bir konuyu derinlemesine inceler. Örneğin kanun hükmünde kararnameler üzerine yazılmış bir kitap bir monografidir. Bu tür eserler, inceledikleri konunun ince ayrıntılarına kadar iner. Yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, eskiden mevcut olan doçentlik tezleri ve profesörlük takdim çalışmaları monografik nitelikte eserlerdir. Türk anayasa hukuku alanında yazılmış bütün monografilerinin bir listesini yapmak haliyle mümkün değildir. Aşağıda örnek kabilinden Türk anayasa hukuku alanında yazılmış birkaç monografiyi zikrediyoruz:

ABDÜLHAKİMOĞULLARI (Erdal), Türkiye’de Yasama Dokunulmazlığı, Ankara, Gazi, 2008, 202 s.

AKARTÜRK (Ekrem Ali), Oy Hakkının Anayasal İlkeleri, İstanbul, Legal, 2017, 213 s.

ANAYURT (Ömer), Türk Anayasa Hukukunda Toplanma Hürriyeti, İstanbul, Kazancı, 1998, 208 s.

BAHÇECİ (Barış), Devlet Başkanının Veto Yetkisi, Ankara, Yetkin, 2008, 300 s.

BİLİR (Faruk), Siyasî Partilerde Parlamento Adaylarının Belirlenmesi, Ankara, Yetkin, 2007, 385 s.

GÜL (Cengiz), Karşılaştırmalı Hükümet Sistemlerinde Yürütme, Ankara, Yetkin, 2017, 411s.

ERGÜL (Ozan), Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında İçtihat İstikrarsızlığı, Ankara, Adalet, 2016, 324 s.

ESEN (Selin), Olağanüstü Hâl Rejimi, Ankara, Adalet, 2008, 316 s.

GÖNENÇ (Levent), Türkiye’de Seçim Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Ankara, Adalet, 2008, 348 s.

GÖZTEPE (Ece), İnsan Haklarının Korunmasında Geçici Tedbir, İstanbul, Oniki Levha 2017, 338 s.

HAKYEMEZ (Yusuf Şevki), Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve İnsan Hakları Anlayışı, Ankara, Seçkin, 2009, 478 s.

İBA (Şeref), Türkiye’de Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı, Ankara, Nobel, 2001, 296 s.

İNCEOĞLU (Sibel), Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Türkiye ve Latin Modelleri, İstanbul, Oniki Levha, 2017, 364 s.

KANADOĞLU (Korkut), Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, İstanbul, Oniki Levha, 2015, 299 s.

KAhRAMAN (Ebru), Bireysel Başvuru Yolu, İstanbul, Oniki Levha, 2013, 393 s.

KARAN (Ulaş), Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı, İstanbul, Oniki Levha, 2017, 594 s.

KAYA (Semih Batur), Anayasa Mahkemesi Karar Gerekçelerinin Bağlayıcılığı Sorunu, İstanbul, Oniki Levha, 2017, 328 s.

KESKİNSOY (Ömer), Yasama Sorumsuzluğu, Ankara, Turhan, 2007, 210 s.

KONTACI (Ersoy), Kırılgan Demokrasilerde Siyasal Örgütlenme Özgürlüğü, Ankara, Savaş, 2016, 355 s.

KÜÇÜK (Tevfik Sönmez), Parti İçi Demokrasi, Oniki Levha, 2015, 622 s.

KÜZECİ (Elif), Kişisel Verilerin Korunması, Ankara, Turhan, 2010, 436 s.

METİN (Yüksel), Anayasanın Yorumlanması, Ankara, Asil Yayın Dağıtım, 2008, 236 s.

Onar (Erdal), 1982 Anayasasında Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara, 1993, 201 s.

ODER (Bertil Emrah), Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri, İstanbul, Beta, 2010, 331 s.

ÖDEN (Merih), Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Ankara, Yetkin, 2003, 409 s.

ÖZCAN (Hüseyin), Yasama Bağışıklıkları, Ankara, Seçkin, 2006, 224 s.

SEZER (Abdullah), Seçim Barajları, İstanbul, Legal, 2014, 404 s.

TÖGEL (Akif), Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Kanun Kavramı, Ankara, Adalet, 2016, 129 s.

TURHAN (Mehmet), Hükûmet Sistemleri ve 1982 Anayasası, Ankara, Gündoğan, 2. Baskı, 1993, 211 s.

TÜLEN (Hikmet), Türk Anayasa Hukukunda Bakanların Cezaî Sorumluluğu ve Meclis Soruşturması, Konya, Mimoza, 1999, 204 s.

URAN MURPHY (Peri), Teorik Çerçevede Türkiye'de Yargı Bağımsızlığı, Ankara, Yetkin, 2016, 277 s.

USLU (Ferhat), Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu, Ankara, Adalet, 2014, 394 s.

UZUN (Cem Duran), Siyasi Partilerin Finansmanı, Ankara, Adalet 2010, 266 s.

YANIK (Murat), Yüce Divan, İstanbul, Der’in Yayınları, 2008, 362 s.

YAVUZ (Bülent), Parlamenter Hükümet Sisteminde ve 1982 Anayasası'nda Başbakan, Ankara, Asil, 2008, 306 s.

YÜCEL (Bülent), Parlâmenter Hükûmet Sisteminin Rasyonelleştirilmesi ve Türkiye Örneği, Ankara, Adalet, 2009, 355 s.

 

 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2011. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

 

 


Editör: Kemal Gözler

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Bu sayfa: www.anayasa.gen.tr/ahgeg.htm

Konuluş Tarihi: 26 Ocak 2008

Son Değişiklik: 6 Eylül 2018