Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Birinci Sınıf Bahar Dönemi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU

DERS NOTLARI

Doç. Dr. Kemal Gözler

(Eğitim dili Türkçedir)

 


1. Hafta:  Osmanlı Anayasal Gelişmeleri

14 Şubat Salı: Dersin ve Dersle İlgili Kaynakların Tanıtımı, Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı

16 Şubat Perşembe: 1876 Kanun-u Esasisi, 1909 Değişiklikleri

2. Hafta:  Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri

21 Şubat Salı: 1921 Anayasası, 1924 Anayasası

23 Şubat Perşembe: 1961 Anaysasası, 1982 Anayasasının Hazırlanması

3. Hafta:  Temel İlkeler (1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Nitelikleri)

28 Şubat Salı: Cumhuriyetçilik, Üniter Devlet, İnsan Haklarına Saygı, Atatürk Milliyetçiliği, Demokratik Devlet

2 Mart Perşembe: Laik Devlet, Sosyal Devlet, Hukuk Devleti, Eşitlik İlkesi

4.Hafta: Temel Hak ve Hürriyetler

7 Mart Salı: Kavramlar, Sınıflandırma, Temel Yaklaşım, THH'lerin Süjeleri, THHL'lerin Kötüye Kullanılması, Olağan ve Olüğünüstü Hallerde THH'lerin Sınırlandırılması Sistemi

9 Mart Perşembe: THH'lerin Kullanılmasında Sistemler, THH'lerin Korunması, Çeşitli Hak ve Hürriyetler 

5. Hafta: Yasama Organı (TBMM Üyelerinin Seçimi, Hukukî Statüsü ve TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni)

14 Mart Salı: TBMM Üyelerinin Seçimi

16 Mart Perşembe: TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü ve TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni

6. Hafta: Yasama Fonksiyonu, Yasama Yetkisi ve Yasama İşlemleri

21 Mart Salı: Yasama Fonksiyonu, Yasama Yetkisi ve Yasama İşlemleri

23 Mart Perşembe: Kanun Koymak

7. Hafta: TBMM'nin Görev ve Yetkileri

28 Mart Salı: Birinci Mid Term

30 Mart Perşembe: Hükümeti Denetlemek ve Diğer Görev ve Yetkileri

(3 Nisan - 7 Nisan: Spring Break)

8. Hafta: Cumhurbaşkanı

11 Nisan Salı: Seçimi, Görevinin Sona Ermesi, Vekalet, Görev ve Yetkileri

13 Nisan Perşembe: Sorumluluğu ve Sorumsuzluğu

9. Hafta: Bakanlar Kurulu (Başbakan ve Bakanlar)

18 Nisan Salı: Bakanlar Kurulu, Kuruluşu, Görev ve Yetkileri, Sorumluluğu

20 Nisan Perşembe: Başbakan ve Bakanlar: Atanmaları, Görevlerinin Sona Ermesi, Görev ve Yetkileri, Sorumlulukları

10. Hafta: Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri

25 Nisan Salı: Yürütmenin Düzenleme Yetkisi, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler

27 Nisan Perşembe: İkinci Mid Term

11. Hafta: Olağanüstü Yönetim Usûlleri

2 Mayıs Salı: Olağanüstü Hal

4 Mayıs Perşembe: Sıkıyönetim

12. Hafta: Yargı Organı

9 Mayıs Salı: Yargı Yetkisinin Tanımı ve Türkiye’deki Yargı Kolları

11 Mayıs Perşembe: Yargı Organına Hakim Olan Temel İlkeler (Yargı Bağımsızlığı, Hakimlik Teminatı, Hakimlerin Özlük İşleri: HSYK

13. Hafta: Anayasa Yargısı

16 Mayıs Salı: AYM’nin Kuruluşu (Üyelirinin Seçimi), Görev ve Yetkileri, Dnetimine Tabi Olan Norm ve İşlemler, Dnetimin Kapsamı 

17 Mayıs Perşembe: Denetim Şekilleri (Soyut ve Somut Norm Denetimi), Kararların Niteliği ve Etkisi, Çalışma ve Yargılama Usulleri

14. Hafta: Anayasanın Değiştirilmesi

23 Mayıs Salı: Anaysanın Değiştirilme Usulü

25 Mayıs Perşembe (Son Ders): Dersin Genel Bir Değerlendirmesi.

 

Ana Sayfa

http://home.ku.edu.tr/~kgozler/law104.htm