Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Birinci Sınıf Bahar Dönemi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU

YAZILI ÖDEVLER

Doç. Dr. Kemal Gözler

 

 

- Sınıfta sözlü olarak cevaplandırılacak ödevler için "PRATİK ÇALIŞMALAR" sayfasına bakınız.

- LAW 104 Türk Anayasa Hukuku dersinde yazılı ödevler, ders web sayfasında yer alan "Bilimsel Yazma Kurallarına" uygun olarak hazırlanmlıdır.

- Yazılı ödevlere 100 üzerinden bir not verilir. Bu not, dönem sonu geçme notunu % 10 oranında etkiler.

- Sözlü ödevlerde öğrencilerin katılımı "participation" notu altında değerlendirilir. Her öğrenciye derse katılımını değerlendirmek amacıyla 100 üzerinden bir not verilir ve bu not geçme notunu % 10 oranında etkiler.

 

 

YAZILI ÖDEV 1:  (Veriliş Tarihi 9 Şubat- Teslim tarihi. 16 Şubat Perşembe)

ÖDEV 1.1: Seçeceğiniz bir konu (örneğin i“Tanzimat Fermanı” veya “Islahat Fermanı” veya anayasaya hukukuyla ilgili herhangi bir konu) hakkında kütüphane kataloğundan sonra da ders kitabınızın 11'nci sayfasında belirtilen adreslerden kaynak taraması yapınız. Bulduğunuz kaynakları liste halinde yazınız. (En az beş tane kitap veya makale olması gerekir)

ÖDEV 1.2: Yukarıdaki aynı konularda üniversite veya fakülte kütüphanenizin abone olduğu online veritabanlarında (örneğin aboneyse EBSCO Host: http://search.epnet.com, HeinOnline http://heinonline.org/, JSTOR: http://www.jstor.org/ Kluwer Online: http://www.kluweronline.com/, Oxford Journals Online: http://www3.oup.co.uk/jnls/, Web of Science-WOS:  http://www.isinet.com/journals/index.html) makale araması yapınız ve bulduğunuz makalelerin bir listesini yapınız. (En az beş tane kitap veya makale olması gerekir) (Türkiye ile ilgili bir konu seçmiş iseniz bu veri tabanlarında makale bulma şansınız düşüktür. Yukarıdaki konuda üç tane makale bulamamış iseniz, anayasa hukukukun genel esasalarıyla ilgili bir konuda yukarıdaki veri tabanlarında kaynak taraması yapınız).

ÖDEV 1.3: Aşağıdaki anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, mahkeme kararı ve makalelerin tam metinlerine internet ulaşmak ulaşmak mümkündür. Bunların hepsini araştırınız, tam metnine ulaşınız. Bunlara ulaştığınız internet adreslerini (http:// ile başlayan URL'yi) liste halinde yazınız. Bu ödevleri yaparken bilgi kaynakları konusundaki açıklamalardan yararlanabilirsiniz. (Mevzuat ve içtihat aramasını Elektronik Resmi Gazete, Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi ve  Kazancı Mevzuat ve İçtihat Veri Bankasından yapabielirsiniz. Bunların  nasıl kullanıldığını öğreniniz). [Mevzuat Bilgi Sistemi] [Resmi Gazete] [Kazancı Mevzuat Bankası]

1) 1953 Tarihli Danimarka Anayasası.

2) 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu

3) Tıpta Uzmanlık Tüzüğü

4.) Kamu İhale Kurumu Yönetmeliği

5) Recep Tayyip ERDOĞAN (AKP Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili)`ın Bakanlar Kurulunun Yeniden Kurulması için Görevlendirilmesine Dair Tezkere  

6) Anayasa Mahkemesinin 21.6.1995 tarih ve  E.1995/17, K.1995/16 sayılı kararı

7) Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 17.6.1994 tarih ve E. 1993/161, K. 1994/327 sayılı kararı

8) Yüksek Seçim Kurulunun 2002/978 sayılı Milletvekili XXII nci Dönem Genel Seçimlerinde, İtiraz Edilen Siirt İli Seçim Sonuçlarının İptaline ve Bu İlde Seçimlerin Yenilenmesine Dair Karar.  

9) ABD Yüksek Mahkemesinin Marbury v. Madison Kararı (5 U.S. 137)

10) Aynı Mahkemenin Brown v. Board of Education of Topeka kararı

11) Hobbes, Leviathan

12) Ergun Özbudun, "Constitutional Debates on Parliamentary Inviolability in Turkey", European Constitutional Law Review, Volume 1, 2005, p. 272–280

13) M. Çağatay Okutan, "Teori ve Uluslararası Metinlerde Azınlık Tanımı", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 59, Sayı 2, 2004, s.59-75

Bu üç ödev ilk hafta (16 Şubat 2006, Perşembe) yapılacak pratik çalışma seansının başında yazılı olarak teslim edilecektir. Aynı zamanda ilk haftada yapılacak pratik çalışmada sınıfta son üç ödev uygulamalı olarak cevaplanacaktır. Örneğin bir kişi 1953 Danimarka Anayasasının tam metnine (İngilizce) nasıl ulaştığını sınıfın internete bağlı bilgisayarında gösterecek ve diğer öğrenciler bunu izleyecektir.  Gönüllü öğrenci çıkmaz ise bunu yapacak öğrenciler resen secilecektir.

 

 

YAZILI ÖDEV 2 (Veriliş Tarihi: 2 Mart; Teslim Tarihi: 9 Mart Perşembe)

Türk mevzuatında (Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik vs.) geçen,  "Türk soyu", "Türk soylu", "Türk ırkı", "Türk kültürü", "Türk kültürüne bağlı", "Türklük" gibi (aynı doğrultuda başka kelimeler de olabilir) objektif millet anlayışını çağrıştıran ifadeleri bulunuz. Bunların geçtiği mevzuat maddelerini kopyalayarak bir liste oluşturunuz. Formatı: (.... tarih ve ... sayılı .... Kanunun X maddesi.- ....) (Yazılı ödev hazırlanıp, 9 Mart Perşembe günkü Pratik Çalışmada teslim edilecek). (Aranılan kavramdan beşten fazla sonuç çıkıyorsa, objektif millet anlayışıyla ilgili olan en önemli gördüğünüz 5'i yazılacak). (Hazırladığınız ödev beş sayfadan çok olmasın). 

Bu ödevle ilgili olarak şu makaleleri okumanız yararlı olabilir: Ahmet İnsel, "Türklük ve Türk Soylu Yabancılar", Radikal İki, 1 Ocak 2006, Pazar, s.7.;  Kemal Gözler, "Devletin Bir Unsuru Olarak 'Millet' Kavramı", Türkiye Günlüğü, Sayı 64, Kış 2001, s.108-123. ( www.anayasa.gen.tr den ulaşabilirsiniz). .

 

 

YAZILI ÖDEV 3 (Veriliş Tarihi: 2 Mart; Teslim Tarihi: 9 Mart Perşembe)

Geçen haftalarda Televizyon'da Danıştay'ın bir bayan öğretmenin sadece sınıfta değil, okula gelirken yolda da baş örtüsü takamayacağına karar verdiği yolunda haberler çıktı.  Bu kararın tam metini bulup, okuyunuz. Bana yazılı sadece yazılı olarak bu kararın dairesini, tarih ve esas ve karar sayılarını ve kararın bulduğunuz yeri (örneğin URL'yi) belirten bir kağıt veriniz.

 

 

YAZILI ÖDEV 4 (Veriliş Tarihi: 16 Mart 2006; Teslim Tarihi: 13 Nisan 2006)

Güncel bir anayasa hukuku sorunu inceleyen bir yazılı ödev hazırlayınız. Bunun için:

A) Öncelikle bir 2006 yılında cereyan eden, medya’da tartışılan (veya tartışılmayan) bir sorunu seçiniz. (Örneğin 14 Mart Salı günü TV haberlerinde ve 15 Mart tarihli gazetelerde Anayasa Mahkemesinin, doktorlar için zorunlu hizmet yükümlülüğü öngören Kanunun Anayasaya uygun olduğuna karar verdiği duyuruldu ve bu konuda çeşitli  kişiler ve kurumlar arasında bir tartışma çıktı. böyle bir sorun (doktorlara zorunlu hizmet getiren bir kanunun anayasaya uygunluğu), böyle bir ödeve konu teşkil edesbilirdi. (Ancak artık bu konuyu almayınız). Seçtiğiniz konu şimdiye kadar işlediğimiz veya ödevi teslim edeceğiniz tarihe kadar göreceğimiz anayasa hukuku konularıyla alakalı olsun.

B) Seçtiğiniz sorun, olay vs hakkında önce bilgi veriniz.

C) Sonra, bu sorun, olay, vs hakkında var olan Anayasa, kanun, yönetmelik vs hükümlerini bulup, veriniz.

D) Sorun, olay hakkında verilmiş mahkeme kararı (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, ilk derece mahkemeleri vs) varsa bunları bulup, tahlil ediniz.

E) Bu olay, sorun hakkında çeşitli kimseler, kurumlar, organlar tarafından ileri sürülen görüşler varsa onları özetle veriniz ve bunları değerlendiriniz.

F) Son olarak olay, sorun hakkında kendi değerlendirmenizi veriniz. Olayı, sorunu Anayasamız açısından tartışınız. (Söz konusu olayda Anayasaya aykırılık var mı, yok mu? Varsa nedir? Neden?)

G) bir sonuçla ödeviniz bitiriniz. 

Kurallar: a) Ödev, 13 Nisan Perşembe günü teslim edilecektir. Geciken ödevler, öğrencinin öğrenci dekanlığından kabul edilmiş mazereti olsa bile kabul edilmez. Ödev kağıtları sol üst köşeden tel zımba ile zımbalayınız. Ödevleri, dosya içine veya  naylon gömlek içine koymayınız.

b) Ödevler dersin web sayfasında yer alan “bilimsel yazma kuralları”na uygun olarak hazırlanacaktır.

c) Ödevler en az 5, en çok 10 sayfa uzunluğunda olacaktır. Kağıt Boyutu: A4. Kenar boşlukları: üst 3 cm, alt 2 cm, sağ 2,5 cm, sol 2,5 cm.  Karakter (Font): Times New Roman. Punto (Size): Ana Metin, 12 pt. Dipnotlar 10 pt. Satır Aralığı: Tek (Line Spacing: Single); Paragraf Aralığı:  6 nokta (Paragraph Spacing After 6 pt) Tek satır aralığı kullanılacak. Paragraflar arasında yarım ara (6 point) verilecek. Paragraflar satır başı ile başlayacak. Satır başı 0,7 cm. İçerden başlayacak.

 

 

YAZILI ÖDEV 5 (Veriliş Tarihi: 16 Mart 2006; Teslim Tarihi: 13 Nisan 2006)

Türkiye'de iletişim detay kayıtlarının (Cell ID, data hattı, IMEI, AMS, MMS, GPRS [terimlerin anlamları için aşağıya bkz.)  üzerinden internete bağlanma bilgileri) (örneğin hangi telefon numarasının hangi telefon numarasını ne zaman ve nereden aradığı) istihbarat birimleri td eledi edilmesi için verilmiş bir mahkeme kararı aşağıdadır.

Diyarbakır Altıncı Ağır Ceza Mahkemesinin 6 Mayıs 2005 Tarihli Kararı.- “Talebin kabulü ile yurt dışı bağlantılı olarak illegal silahlı terör örgütlerinin yasadışı faaliyetlerine yönelik olarak faillerin belirlenmesi, ele geçirilmesi ve suç delillerinin elde edilmesi ve eylem planlamalarının önceden öğrenilmek sureti ile engellenmesi başka yollarla mümkün olmadığından yurt dışı çıkışlar ve girişler dahil olmak üzere, Telsim, Turkcell, Avea, Türk Telekom AŞ uzak mesafe telefon hizmeti vermeye yetkili A, B, C tipi lisansı olan iletişim şirketleri tarafından işletilen ve telefon üzerinden yapılan iletişime ait tüm detay detay kayıtlarının (Cell ID, data hattı, IMEI, AMS, MMS, GPRS üzerinden internete bağlanma bilgileri) MİT Müsteşarlığı’nca alınması ve incelenmesi hususunda Anayasa’nın 22. maddesi ile 4422 sayılı yasanın 2, 4, 11 ve 16. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.”  (Vatan, 1 Haziran 2005; Hürriyet, 2 Haziran 2005).

İletişim veri kayıtlarının elde edilmesi konusunda başka ülkelerdeki uygulama nedir? İletişim verilerini elde edilmesi için hakim kararına (judicial warrant) ihtiyaç var mıdır? Bu konuyu araştırınız. (Araştırma yaparken “acces to communications data”, “data retention”, “telephone billling documentation” vb. kavramlarını kullanabilirsiniz). (En az ABD, İngiltere, Almanya, ve Fransa'daki durum tespit edilmeye çalışılacak). Ödev yazılı olarak 20 Nisan Perşembe günü teslim edilecek. Ödevde sadece ilgili ülkede konuyla ilgili durum çok kısa olarak özetlenecek ve ilgili kanun, veya kanun maddesi veya bu konudaki yargı içtihadı verilecek (Kanun maddesi metni, veya Mahkeme kararının metni İngilizce olarak olarak konulacak).

*İletişim Veri Kayıtları

Cell id: Telefon üzerinde kullanıcıya görünen semt adı. Aslında iletişim için hangi baz istasyonun kullanıldığını gösterir. Cell id ile konuşmayı yapanın o sırada hangi semtte bulunduğu tespit edilir.

Data hattı: Bilgisayarlara uzaktan bağlanıldığında iletişimi hızlandıran özel bilgi aktarma hattı.

IMEI: Cep telefonunun seri numarası.

AMS (Akıllı mesaj servisi): Bilgisayar üzerinden internet sayesinde bir yada birden çok kişinin cep telefonuna aynı anda kısa mesaj gönderen sistem.
MMS (multimedya mesaj servisi): Kısa mesaj sadece yazılı mesaj gönderirken bu servisle sesli görüntülü mesaj göndermek mümkün olur.

GPRS (General Packet Radio System): İnternete cep telefonuyla hızlı bağlanmak için sistem.

VoIP: Telefon görüşmelerini mesafeden bağımsız olarak internet üzerinden sağlayan teknoloji. İletişim için telefon yerine internet hatları kullanıldığı için görüşme maaliyetleri düşer.

IP sunucu karşı sunucu bağlantıda kullanılan telefon bağlantısı: Internet protokol kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşan IP dinamik ve statik olarak ikiye ayrılır. Dinamik IP sürekli değişirken statik IP internet sunucu bilgisayarlarda kullanılır. Cep telefonu ile IP’si bilinen bilgisayara uzaktan bağlantı kurulur. 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa

http://home.ku.edu.tr/~kgozler/law104.htm