Syllabus

LAW 104: TURKISH CONSTITUTIONAL LAW

(TÜRK ANAYASA HUKUKU)

Spring 2006

 

 

 2007 Yılı Syllabus'a için burasını tıklayınız.

 

Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Kemal Gözler

Ofis: SOS 153

Ofis Saatleri: Salı 15.30-17.00;  Perşembe 13.00-14:00.

E-mail: kgozler@ku.edu.tr

Telefon: (0212) 338 1664

Ders Saatleri:  Teorik Dersler (Lectures): Salı 14.00-15.15; Perşembe 14.00-15.15

                          Ek Olarak:  Pratik Çalışmalar (DS): Perşembe 15.30-16.45

Dersin Yapılacağı Sınıf: SOS Z 21

Dersin Web Adresi: http://home.ku.edu.tr/~kgozler/law104.htm   

Dersin Eğitim Dili: Türkçe

Dersin Ön Koşulu (Prerequisite) : LAW 103

Dersin Kredisi: 3

 

DERSİN TANIMI

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri, 1982 Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri, temel hak ve hürriyetler, yasama, TBMM üyelerinin seçilmesi, hukukî statüsü, TBMM’nin iç yapısı ve çalışma düzeni, yasama fonksiyonu, TBMM’nin görev ve yetkileri, yürütme, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlar, yürütme organının düzenleyici işlemleri (kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik), olağanüstü yönetim usûlleri, yargı organı, anayasa yargısı, anayasanın değiştirilmesi.

 

DERSİN AMACI

Bu ders, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine, 1982 Türk Anayasasına göre  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dayandığı temel ilkeleri, 1982 Anayasasının benimsediği temel hak ve hürriyetler sistemini ve devletin temel organlarının (yasama, yürütme ve yargı) kuruluş ve işleyişini öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ

Haftalık üç saatlik ders, esas itibarıyla takrir metoduyla işlenir. Bu teorik derslere ek olarak, haftada bir buçuk saat pratik çalışma (DS) yapılır. Pratik çalışmalar, dersin kredisi dışında yapıldığından, bu çalışmalara katılma isteğe bağlıdır. Pratik çalışmalarda önceden verilen problemler, öğretim üyesinin yönetimi altında, öğrenciler tarafından sınıfta sözlü olarak tartışılır ve çözülür.

 

SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME

1. Mid-Term  (28 Mart 2006, Salı, Saat 14.00-15.15, SOS B07): Ağırlığı % 20

2. Mid-Term  (2 Mayıs 2006, Salı, Saat 14.00-15.15, SOS B07): Ağırlığı % 20

3. Derse Katılma (Participation): Ağırlığı % 10

4. Ödev (Assignment): Ağırlığı % 10

5. Final: Ağırlığı % 40

- Ayrıca 28 dersten 26’sına katılanlara geçme notlarına ilave edilmek üzere 5 puan bonus verilir.

 

HARF NOTU VERME

Harf notları bağıl değerlendirme sistemine, yani öğrencinin başarısı itibarıyla sınıftaki sırasına göre verilir.  Şöyle: 1. Mid-Term %20 + 2. Mid-Term %20 + Participation %10 + Assignment %10, Final %40 (+5 puan Attendance Bonusu) şeklinde hesaplanacak geçme rakam notlarına göre öğrenciler en başarılıdan en başarısıza doğru sıralanır. Aldıkları rakam notuna bakılmaksızın (bu not 100 olmasa bile) ilk %10’da bulunan öğrencilere A, izleyen % 25’de bulunan öğrencilere B, izleyen  %30’da bulunan öğrencilere C, izleyen % 25’de bulunan öğrencilere D ve nihayet son % 10’da bulunan öğrencilere F verilir. (Bu sistem “ECTS (European Credit Transfer System) grading scale” tarafından öngörülmüştür). ECTS’ten farklı olarak, son % 10’luk dilimde bulunan öğrencilerin not ortalaması 100 üzerinden 50’nin üzerinde ise bu öğrencilere F değil, D verilir. (Bizim Yönetmeliğimiz gereği de A, kendi içinde A ve A-, B kendi içinde B+, B ve B;  C kendi içinde C+, C ve C-; D kendi içinde D+ ve D olarak bölümlenir).

 

MAZERET SINAVI (MAKE-UP) POLİTİKASI

Mazeret sınavlarına girmek isteyen öğrencilere kuşkuyla bakılır ve bu öğrencilerin sağlık raporu gibi kabul edilmiş mazeretleri olsa bile sınavlar gönülsüzce yapılır. Zira, ortalama olarak 19 yaşında olan 50 kişilik bir gruptan 2-3 kişinin aynı gün hastalanması genel hayat tecrübelerine göre alışılmış bir şey değildir. Keza gerek sınav sorularının hazırlanması, gerekse sınavın uygulanması, 1 kişi için de, 50 kişi için de aynı zamanı alır. Nihayet bu derste harf notları bağıl değerlendirme sistemine göre verilmektedir. Mazeret sınavında elde edilen bir notun, tek bir not olduğu için, bağıl değerlendirmeye tâbi tutulması mantıken mümkün değildir. Tüm bu nedenlerden dolayı, mazeret sınavlarında zor sorular sorulur ve öğrencinin bütün cevapları doğru olsa bile, sınıfın genel ortalamasını bozacak şekilde yüksek not vermekten kaçınılır.

 

DERSLERE DEVAM (ATTENDANCE)

Akademik kurul kararı gereğince bütün birinci sınıf derslerine öğrencilerin devam etmesi ve bu derslerde öğretim üyelerinin yoklama yapıp, bunları KUAİS’e düzenli olarak girmeleri zorunludur. Bu nedenle, bu dersin kredisinin karşılığı olarak yapılan haftada üç saatlik teorik derslere (lectures) devam zorunludur. Teorik derslerde dersin başında yoklama yapılır. Yoklamaya yetişemeyenler, daha sonra gelse bile yoklamaya işlenmez. Yoklamalar haftalık olarak KUAİS’e girilir.  Teorik derslerin % 67’sine devam etmeyen öğrenciler geçerli mazereti (örneğin kabul edilmiş sağlık raporu) olsa bile devamsızlıktan dolayı F alırlar. Dönem içinde devamı % 67’nin altına düşen öğrencilere ve bu öğrencilerin danışmanlarına uyarı e-maili gönderilir. 28 teorik dersten 26’sına devam eden öğrencilere geçme notlarına ilave edilmek üzere 5 puan bonus verilir. Pratik çalışmalar (DS’lere) dersin kredisinin dışında, ek bir çalışma olarak yapıldığından bu çalışmalara devam öğrencinin isteğine bağlıdır. Bu çalışmalarda yoklama alınmaz.

 

DERSLERE KATILMA (PARTICIPATION)

Öğrencilerin gerek teorik derslere, gerekse pratik çalışmalara aktif olarak katılması beklenir. Her öğrencinin derslere katılımını değerlendirmek ve derslere katılımı teşvik etmek amacıyla dönem sonunda 100 üzerinden bir not verilir. Bu not da geçme notunu % 10 oranında etkiler.

 

DERS MALZEMELERİ

Ders Kitapları:

Asıl Kaynak: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Üçüncü Baskı Baskı, 2005, 432 s.

Yardımcı Kaynaklar (Zorunlu değildir, tavsiye edilmektedir):

Ergun ÖzbudunTürk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, Sekizinci Baskı, 2005, 436 s.

Mustafa Erdoğan, Anayasa Hukuku, Ankara, Orion Yayınları, 2005, 320 s.

Yavuz Sabuncu, Anayasaya Giriş, Ankara, İmaj Yayıncılık, Onuncu Baskı, 2004, 360 s.

Bülent Tanör ve Nemci Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, Dördüncü Baskı, 2004, 520 s.

Pratik Çalışma Kitapları (Zorunlu değildir).

Hasan Tunç ve Faruk Bilir, Anayasa Hukuku Uygulamaları, Ankara, Nobel Yayınları, 3. Baskı, 2005, 346 s.

Bertil Emrah Oder ve O. Korkut Kanadoğlu, Aktif Öğrenme İçin Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, İstanbul, Beta Yayınları, 2001, 120 s.

Mehmet Turhan ve Serhat Güven, Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Ankara, Naturel, 2005, 276 s.

 

Anayasa Derlemesi (Derslere Anayasayla gelinmesi zorunludur).

Kemal Gözler (Der.), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Bursa, Ekin Ktabevi Yayınları, 2005. (Piyasada değişik Anayasa derlemeleri var. 2005 veya 2006 baskı olmak şartıyla bunlardan herhangi birisi alınabilir).

Bazı İnternet Kaynakları:

Türk Anayasa Hukuku Sitesi: http://www.anayasa.gen.tr  

Yaşayan Anayasa Sitesi: www.yasayananayasa.ankara.edu.tr

Anayasa Mahkemesi: http://www.anayasa.gov.tr

Başbakanlık: http://www.basbakanlik.gov.tr  

TBMM: http://www.tbmm.gov.tr  

Mevzuat Bilgi Sistemi: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

Resmi Gazete: http://rega.basbakanlik.gov.tr

Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası: http://www.kazanci.com.tr

Lebib Yalkın Yayınları Mevzuat Portalı: www.mevbank.com

Anayasa Mahkemesi Kararları: http://www.anayasa.gov.tr/kararlar/gerkarana.htm

 

14 HAFTALIK DERS PLANI (Ayrıntılı plan: http://home.ku.edu.tr/~kgozler/law104-plan.pdf)
1. Hafta:  Osmanlı Anayasal Gelişmeleri

14 Şubat Salı: Dersin ve Dersle İlgili Kaynakların Tanıtımı, Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı

16 Şubat Perşembe: 1876 Kanun-u Esasisi, 1909 Değişiklikleri

2. Hafta:  Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri

21 Şubat Salı: 1921 Anayasası, 1924 Anayasası

23 Şubat Perşembe: 1961 Anaysasası, 1982 Anayasasının Hazırlanması

3. Hafta:  Temel İlkeler (1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Nitelikleri)

28 Şubat Salı: Cumhuriyetçilik, Üniter Devlet, İnsan Haklarına Saygı, Atatürk Milliyetçiliği, Demokratik Devlet

2 Mart Perşembe: Laik Devlet, Sosyal Devlet, Hukuk Devleti, Eşitlik İlkesi

4. Hafta: Temel Hak ve Hürriyetler

7 Mart Salı: Kavramlar, Sınıflandırma, Temel Yaklaşım, THH'lerin Süjeleri, THHL'lerin Kötüye Kullanılması, Olağan ve Olüğünüstü Hallerde THH'lerin Sınırlandırılması Sistemi

9 Mart Perşembe: THH'lerin Kullanılmasında Sistemler, THH'lerin Korunması, Çeşitli Hak ve Hürriyetler 

5. Hafta: Yasama Organı (TBMM Üyelerinin Seçimi, Hukukî Statüsü ve TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni)

14 Mart Salı: TBMM Üyelerinin Seçimi

16 Mart Perşembe: TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü ve TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni

6. Hafta: Yasama Fonksiyonu, Yetkisi ve İşlemleri + TBMM'nin Görev ve Yetkileri

21 Mart Salı: Yasama Fonksiyonu, Yasama Yetkisi ve Yasama İşlemleri

23 Mart Perşembe: TBMM'nin Görev ve Yetkileri, 1. Kanun Yapmak

7. Hafta: TBMM'nin Görev ve Yetkileri (Devam)

28 Mart Salı: Birinci Mid Term

30 Mart Perşembe: Hükümeti Denetlemek ve Diğer Görev ve Yetkileri

(3 Nisan - 7 Nisan: Spring Break)

8. Hafta: Cumhurbaşkanı

11 Nisan Salı: Seçimi, Görevinin Sona Ermesi, Vekalet, Görev ve Yetkileri

13 Nisan Perşembe: Sorumluluğu ve Sorumsuzluğu

9. Hafta: Bakanlar Kurulu (Başbakan ve Bakanlar)

18 Nisan Salı: Bakanlar Kurulu, Kuruluşu, Görev ve Yetkileri, Sorumluluğu

20 Nisan Perşembe: Başbakan ve Bakanlar: Atanmaları, Görevlerinin Sona Ermesi, Görev ve Yetkileri, Sorumlulukları

10. Hafta : Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri + Olağanüstü Yönetim Usûlleri

25 Nisan Salı: Yürütmenin Düzenleme Yetkisi, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler

27 Nisan Perşembe: Olağanüstü Yönetim Usûlleri (Olağanüstü Hâl ve Sıkıyönetim)

11. Hafta : Yargı Organı

2 Mayıs Salı: İkinci Mid Term

4 Mayıs Perşembe: Yargı Yetkisinin Tanımı ve Türkiye’deki Yargı Kolları

12. Hafta : Yargı Organı (Devam) + Anayasa Yargısı

9 Mayıs Salı: Yargı Organına Hakim Olan Temel İlkeler (Yargı Bağımsızlığı, Hakimlik Teminatı, Hakimlerin Özlük İşleri: HSYK

11 Mayıs Perşembe: AYM’nin Kuruluşu (Üyelirinin Seçimi), Görev ve Yetkileri,

13. Hafta : Anayasa Yargısı (Devam)

16 Mayıs Salı: AYM’nin Denetimine Tabi Olan Norm ve İşlemler, Denetimin Kapsamı 

17 Mayıs Perşembe: Denetim Şekilleri (Soyut ve Somut Norm Denetimi), Kararların Niteliği ve Etkisi, Çalışma ve Yargılama Usulleri

14. Hafta : Anayasanın Değiştirilmesi

23 Mayıs Salı: Anaysanın Değiştirilme Usûlü

25 Mayıs Perşembe (Son Ders): Dersin Genel Bir Değerlendirmesi.

 

SINIF DİSİPLİNİ

1. Sınıfa Girip-Çıkma.- Öğrencilerin ders saatinden önce sınıfta hazır olmaları beklenir. Öğrencilerin öğretim üyesinden sonra derse girmelerine hoş bakılmaz. Ders başladıktan sonra sınıfa girilmesi, gerek öğretim üyesinin, gerekse dersi dinleyen diğer öğrencilerin dikkatini dağıtır. Dersin başında yoklama esnasında adının okunması esnasında sınıfta hazır olmayan öğrenci daha sonra gelse bile yoklama listesine o derse devamsız olarak işlenir. Zorunlu sebepler dışında öğrencilerin sınıftan çıkmalarına izin verilmez. Telefon etmek zorunlu bir sebep değildir.

2. Diğer Hususlar.- Sınıfta ders esnasında cep telefonuyla konuşmak, oynamak, cep telefonunu açık bırakmak, walkman dinlemek, gazete okumak, derste dersle ilgisiz kitaplar okumak, başka derslerin ders notunu çekmek, başka dersi çalışmak, resim çizmek, uyumak, başka öğrencilerle konuşmak ve her ne şekilde olursa olsun gürültü yapmak ve diğer şekillerde dersin huzurunu bozmak yasaktır.

Müeyyide: Yukarıdaki kurallara aykırı hareket edenler önce uyarılır. Uyarıya uymayanlar veya uymakla birlikte aynı davranışı daha sonra tekrarlayan öğrenciler sınıftan dışarı çıkmaya davet edilirler ve isimleri haklarında disiplin soruşturması açılması istemiyle Dekanlığa bildirilir. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi, “öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak” ve keza  “şarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmek” suçlarını uyarma disiplin cezasıyla cezalandırmaktadır. Aynı Yönetmeliğin 7’nci maddesine göre ise “ders, seminer, uygulama… gibi çalışmaların düzenini bozmak” kınama disiplin cezasını gerektiren bir davranıştır.

 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK

1. Öğrencilerin verilen ödevleri bizzat kendilerinin yapması gerekir.

2. Öğrencilerin başka kaynaklardan yapacağı alıntıları usûlüne uygun olarak ve kaynağını belirterek yapmaları gerekir. Öğrencilerin ödevlerini hazırlarken dersin web sayfasında yer alan "Bilimsel Yazma Kurallarına" uymaları gerekir.

3. Sınavlardan kopya çekilmesine veya her ne şekilde olursa olsun kopyaya teşebbüs edilmesine müsamaha edilmez. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin m bendi “sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek” suçunu “yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma” cezasıyla cezalandırmaktadır. Sınavda kopya çeken veya çekmeye teşebbüs edenlere F verilir ve isimleri haklarında disiplin soruşturması açılması istemiyle Dekanlığa bildirilir.

 

Bu sysllabus'ın diğer versiyonlarını indirmek için:

[PDF] http://home.ku.edu.tr/~kgozler/syllabus-law104.pdf 

[WORD] http://home.ku.edu.tr/~kgozler/syllabus-law104.doc

 

Ana Sayfa

http://home.ku.edu.tr/~kgozler/law104.htm