Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Birinci Sınıf Bahar Dönemi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU

DERS TAKVİMİ

Doç. Dr. Kemal Gözler

(Eğitim dili Türkçedir)

 

I. TEORİK DERS (LECTURE) TAKVİMİ

1. Hafta:  Osmanlı Anayasal Gelişmeleri

14 Şubat Salı: Dersin ve Dersle İlgili Kaynakların Tanıtımı, Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı

16 Şubat Perşembe: 1876 Kanun-u Esasisi, 1909 Değişiklikleri

2. Hafta:  Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri

21 Şubat Salı: 1921 Anayasası, 1924 Anayasası

23 Şubat Perşembe: 1961 Anaysasası, 1982 Anayasasının Hazırlanması

3. Hafta:  Temel İlkeler (1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Nitelikleri)

28 Şubat Salı: Cumhuriyetçilik, Üniter Devlet, İnsan Haklarına Saygı, Atatürk Milliyetçiliği, Demokratik Devlet

2 Mart Perşembe: Laik Devlet, Sosyal Devlet, Hukuk Devleti, Eşitlik İlkesi

4. Hafta: Temel Hak ve Hürriyetler

7 Mart Salı: Kavramlar, Sınıflandırma, Temel Yaklaşım, THH'lerin Süjeleri, THHL'lerin Kötüye Kullanılması, Olağan ve Olüğünüstü Hallerde THH'lerin Sınırlandırılması Sistemi

9 Mart Perşembe: THH'lerin Kullanılmasında Sistemler, THH'lerin Korunması, Çeşitli Hak ve Hürriyetler 

5. Hafta: Yasama Organı (TBMM Üyelerinin Seçimi, Hukukî Statüsü ve TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni)

14 Mart Salı: TBMM Üyelerinin Seçimi

16 Mart Perşembe: TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü ve TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni

6. Hafta: Yasama Fonksiyonu, Yetkisi ve İşlemleri + TBMM'nin Görev ve Yetkileri

21 Mart Salı: Yasama Fonksiyonu, Yasama Yetkisi ve Yasama İşlemleri

23 Mart Perşembe: TBMM'nin Görev ve Yetkileri, 1. Kanun Yapmak

7. Hafta: TBMM'nin Görev ve Yetkileri (Devam)

28 Mart Salı: Birinci Mid Term

30 Mart Perşembe: Hükümeti Denetlemek ve Diğer Görev ve Yetkileri

(3 Nisan - 7 Nisan: Spring Break)

8. Hafta: Cumhurbaşkanı

11 Nisan Salı: Seçimi, Görevinin Sona Ermesi, Vekalet, Görev ve Yetkileri

13 Nisan Perşembe: Sorumluluğu ve Sorumsuzluğu

9. Hafta : Bakanlar Kurulu (Başbakan ve Bakanlar)

18 Nisan Salı: Bakanlar Kurulu, Kuruluşu, Görev ve Yetkileri, Sorumluluğu

20 Nisan Perşembe: Başbakan ve Bakanlar: Atanmaları, Görevlerinin Sona Ermesi, Görev ve Yetkileri, Sorumlulukları

10. Hafta: Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri + Olağanüstü Yönetim Usûlleri

25 Nisan Salı: Yürütmenin Düzenleme Yetkisi, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler

27 Nisan Perşembe: Olağanüstü Yönetim Usûlleri (Olağanüstü Hâl ve Sıkıyönetim)

11. Hafta: Yargı Organı

2 Mayıs Salı: İkinci Mid Term

4 Mayıs Perşembe: Yargı Yetkisinin Tanımı ve Türkiye’deki Yargı Kolları

12. Hafta: Yargı Organı (Devam) + Anayasa Yargısı

9 Mayıs Salı: Yargı Organına Hakim Olan Temel İlkeler (Yargı Bağımsızlığı, Hakimlik Teminatı, Hakimlerin Özlük İşleri: HSYK

11 Mayıs Perşembe: AYM’nin Kuruluşu (Üyelirinin Seçimi), Görev ve Yetkileri,

13. Hafta: Anayasa Yargısı (Devam)

16 Mayıs Salı: AYM’nin Denetimine Tabi Olan Norm ve İşlemler, Denetimin Kapsamı 

17 Mayıs Perşembe: Denetim Şekilleri (Soyut ve Somut Norm Denetimi), Kararların Niteliği ve Etkisi, Çalışma ve Yargılama Usulleri

14. Hafta: Anayasanın Değiştirilmesi

23 Mayıs Salı: Anaysanın Değiştirilme Usûlü

25 Mayıs Perşembe (Son Ders): Dersin Genel Bir Değerlendirmesi.

 

II. PRATİK ÇALIŞMA (DS) TAKVİMİ

6 Şubat Perşembe: Anayasa Hukununun Bilgi Kaynakları

23 Şubat Perşembe: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri

2 Mart Perşembe: Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gealişmeler

9 Mart Perşembe:  Temel İlkeler 

16 Mart Perşembe: Temel Hak ve Hürriyetler

23 Mart Perşembe: TBMM Üyelerinin Seçimi, Hukukî Statüsü ve TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni

30 Mart Perşembe: Birinci Mid-Term Sorularının Cevaplanması + Kanun Koyma

(3 Nisan - 7 Nisan: Spring Break)

13 Nisan Perşembe: TBMM'nin Görev ve Yetkileri, Hükümeti Denetleme, Gensoru, Meclis Soruşturması

20 Nisan Perşembe: Cumhurbaşkanı Başbakan ve Bakanlar

27 Nisan Perşembe: Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri,  

4 Mayıs Perşembe: Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal +  İkinci Mid Term Sorularının Cevaplandırılması

11 Mayıs Perşembe: Yargı Bağımsızlığı, Hakimlik Teminatı, Hakimlerin Özlük İşleri: HSYK + Anayasa Yargısı

17 Mayıs Perşembe: Anayasa Yargısı

25 Mayıs Perşembe: Anayasanın Değiştirilmesi

 

Ana Sayfa:

http://home.ku.edu.tr/~kgozler/law104.htm

Son Değişiklik : 21 Şubat 2006