TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

(www.anayasa.gen.tr)

 

 

ONLİNE ANAYASA HUKUKU KİTAPLARI

 

Kemal Gözler

 

1. Kemal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997 (2 volumes, 774 p.). [Texte integral / Tam Metin 

2. Kemal Gözler, Kurucu İktidar, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1998, XVI+192 s. [Tam Metin]  

3. Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara, US-A Yayıncılık, 1998, 245+III s. [Tam Metin]

4. Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, İkinci Baskı, 2003, 304+XVI s.) [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

5Kemal Gözler (Der.), Türk Anayasaları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1999, 360 s.  [Tam Metin].

6. Kemal Gözler (Der.), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2005, 128 s.  [Tam Metin]

7. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, İkinci Baskı, 1999, 16+320 s. [Tam Metin]

8Kemal Gözler, Pouvoir constituant, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1999, 120 p.  [Texte integral / Tam Metin]

9Kemal Gözler, Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1999, VIII+320 s. [Tam Metin]

10. Kemal Gözler, Hukuk Eğitiminde Sınavlar, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1999, VIII+426 s. [Tam Metin]  

11. Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukukî Rejimi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000,  XVI+300 s. [Tam Metin]

12. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Dördüncü Baskı, 2007,  XVI+576  s. [Tanıtımı ve Bazı Bölümleri]

13. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000,  32+1072 s.[Tanıtım ve Bazı Bölümler]

14. Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı - Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?,  Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000,  VIII+80 s.  [Tam Metin]  

15. Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi,  Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001,  XVI+320 s. [Tam Metin]  

16. Kemal Gözler, Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001,  XVI+120 s. [Tam Metin]

17. Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anaya Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Onbirinci  Baskı, 2007.  [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

18. Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Yedinci Baskı, 2007,  XVI+352 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

19. Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Altıncı Baskı, 2007,  XVI+847 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

20. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003,  2 Cilt (2834 sayfa) [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

21. Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi (Meslek Yüksekokulları İçin), Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Altıncı Baskı, 2007, 176 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

22. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Dördüncü Baskı , 2007, XVI+192 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler].

23. Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2007, XVI+384 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

24. Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi, Öğrenci Dostu Serisi, 2. Baskı, 2008,  13,5 x 19,5 cm, 256 s.[Tanıtım]

25. Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi, Öğrenci Dostu Serisi, 2008,  13,5 x 19,5 cm, 368 s. [Tanıtım]

26. Serap Yazıcı, Kemal Gözler ve Fuat Keyman (Ed.), Ergun Özbudun'a Armağan / Essays in Honor of Ergun Özbudun, Ankara, Yetkin Yayınları, 2008, Cilt I: Siyaset Bilimi / Vol. I: Political Science (XL+564 s.) Cilt II: Anayasa Hukuku / Vol. II: Constitutional Law (XL+810 s.) (İkinci Cildin editörleri Serap Yazıcı, Kemal Gözler  ve Ece Göztepe’dir). [Tanıtım]

27. Kemal Gözler, Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, Bursa, Ekin Press, 2008, XII+126 p.[Full Text]

 

28. Kemal Başlar, Anayasa Yargısında "Mahkeme" Kavramı, Ankara, Roma, 2005  [Tam Metin]

 

 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2017. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

 


(c) Kemal Gözler.

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

İlk Konuluş Tarihi: 2004

Son Değişiklik : 11 Ocak 2019

Editör: Kemal Gözler