TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

(www.anayasa.gen.tr)

 

 

ONLİNE ANAYASA HUKUKU MAKALELERİ

 

Kemal Gözler

 

KEMAL GÖZLER

Kemal Gözler'in makaleleri için burasını tıklayınız.

 

KEMAL BAŞLAR

 1. Kemal Başlar & Hikmet Tülen, "The Constitutional Court: 1962-2003" < www.anayasa.gen.tr/baslar1.htm> (31.5.2004). [Tam Metin]

2. Kemal Başlar, "Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinde Türk Anayasası'nı Uyumlulaştırma Sorunu" [Tam Metin]

3. Kemal Başlar,  “Gümrük Birliği 'Anlaşması'nın (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın) Hukuksal Niteliği”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Vol. 4/1, 2004, 35 s. [Tam Metin]

4. Kemal Başlar, "Anayasa Yargısında Yeniden Yapılanma", Demokrasi Platformu, Yıl 1, Sayı 2, Bahar 2005. [Tam Metin]

5. Kemal Başlar, "Uluslararası Antlaşmaların Onaylanması, Üstünlüğü ve Denetimi Üzerine", Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni: Prof. Dr. Sevin Toluner'e Armağan,  Cilt 24, Sayı 1-2, Yıl 2004. [Tam Metin]

6. Kemal Başlar, “Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesinden İzlenimler”, www.anayasa.gen.tr/baslar-rusya-aym.pdf  31.07.2007 [PDF]

7. Kemal Başlar, VII. Dünya Anayasa Hukuku Kongresi (VIIth World Congress of Constitutional Law), Atina, 11-15 Haziran 2007. www.anayasa.gen.tr/baslar-atina-rapor.pdf [PDF]

8. Kemal Başlar, Anayasa Mahkemesi Kanunu Tasarısı (Bir Deneme), 3.3.2007 www.anayasa.gen.tr/amk.pdf  [PDF]

9Kemal Başlar, “Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Seçiminde Toplantı ve Karar Nisabı”, Yasama Dergisi, 6 (Temmuz-Ağustos-Eylül), 2007, 91-112. www.anayasa.gen.tr/baskanlik_secimi.pdf  [PDF]

10. Kemal Başlar, “Anayasa Mahkemesinin Yasama Yetkisinin Genelliği İlkesi ile İlgili Bir Kararının Düşündürdükleri”, Yasama Dergisi, 7 (Ekim-Kasım-Aralık), 2007, 18-40 www.anayasa.gen.tr/yasama_yetkisinin_genelligi.pdf  [PDF]

11. Kemal Başlar,  “Anayasa Mahkemesinin 367 Kararı Sonrası” (Hazırlanış Tarihi: 2007 Ekim) (yayımlanmamış bir çalışma) www.anayasa.gen.tr/367karari.doc [DOC]

12. Kemal Başlar,  “Anayasa Mahkemesi Üyeliği” Hazırlanış Tarihi: 2007 Ekim) (yayımlanmamış bir çalışma) www.anayasa.gen.tr/aym_uyeligi.doc [DOC]

 TEKİN AKILLIOĞLU

1. Tekin Akıllıoğlu, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 'Erkan Eğmez - Kıbrıs' Kararı", Polis Dergisi, Sayı 36 [Tam Metin]

 

RAMAZAN CENGİZ DERDİMAN

1. "Anayasa Değişikliği Taslağı Üzerine Düşünceler" < http://www.anayasa.gen.tr/derdiman.htm > (30 Mart 2010).

2. "Halkoyuna Sunulacak 5982 Sayılı Kanun Hükümleri Hakkında Düşünceler", < http://www.anayasa.gen.tr/derdiman-5982.htm  >  (30.8.2010)

 

 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2019. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

 


(c) Kemal Gözler.

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

İlk Konuluş Tarihi: 2004

Son Değişiklik : 11 Ocak 2019

Editör: Kemal Gözler