TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

 

2003 Yılı Sınavları

TAD03Vize-Gün


 

 

 

 

U.Ü.İ.İ.B.F. KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (Birinci Öğretim)

TÜRK ANAYASA DÜZENİ VİZESİ

  

Nisan 2003

No:

Ad-Soyad:

SINAV TALİMATI: Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Cevaplarınızı soruları izleyen boşluklara yazınız. Bu boşluklar yeterlidir. Dışarı taşmayınız. Kağıt değiştirilmez. Okunaklı bir şekilde yazınız. Okunamayan kelimelerin bulunduğu cevaplara 0 (sıfır) puan verilir. Sadece istenilene cevap veriniz. Gereksiz açıklamalardan puan kırılır. Gerekçe isteniyorsa gerekçesiz doğru cevaba puan verilmez. Her soru 10 puan değerindedir. Süre 20 dakikadır.

 

S O R U L A R

1. Senedi İttifakın hukukî biçimi nedir? Sadece belirtiniz.

 

 

2. Mustafa Kemal, 19 Mart 1920 tarihinde Heyeti Temsiliye adına yayınladığı tamimle “salahiyeti fevkaladeyi haiz bir meclis”in Ankara’da toplanmasını istemişti. “salahiyeti fevkaladeyi haiz bir meclis” deyimiyle kastedilen şeye hukuk dilinde ne  denir? Sadece belirtiniz.

 

 

3. 1924 Anayasasının benimsediği hükumet sistemine ne isim verilmektedir?

 

 

4. 1961 Anayasasının yargı alanında getirdiği bazı yenilikler vardır: Örneğin Anayasa Mahkemesi kurulmuş, yargı bağımsızlığı güçlendirilmiş, tabiî hâkim ilkesi kabul edilmiştir. Diğer bir yeniliği de siz yazınız. (Başka alandaki yenilikleri değil, sadece yargı alanındaki yeniliklerden birini yazınız. Yukarıdakilerden birini de tekrarlamayınız).

 

 

5. 1924 Anayasası temel hak ve hürriyetler felsefesi alanında hangi anlayışı benimsemiştir? Sadece belirtiniz.

 

 

6.  Bir dilekçenin içeriğinin hakaret veya tendit içermeden formüle edilebilmesi mümkün iken, dilekçede hakaret veya tihdit içeren cümleler bulunması, dilekçe hakkının koruması kapsamında bulunmaz. Dilekçe hakkının bu şekilde tâbi olduğu sınıra ne isim verilir? Sadece belirtiniz.

 

 

7. Bakanlar Kurulu, usûlüne uygun olarak bir kanun hükmünde kararname çıkararak bazı durumlarda hâkim kararı aldıktan sonra polisin telefon dinlemesini öngörmüştür. Bu düzenleme Anayasamıza uygun mudur? Neden?  (Aşağıdaki şıklardan birini yuvarlak içine aldıktan sonra gerekçesini yazınız)

a) Uygundur,                            b) Aykırıdır,

Çünkü,

 

 

 

8. 3 Ekim 2001 tarihli Anayasa değişikliğiyle 1982 Anayasasının olağan dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması şartlarını belirleyen 13’üncü maddesi değiştirilmiştir. Maddenin eski şeklinde de yeni şeklindede bulunan, sınırlandırmanın sınırı olarak kullanılan kavram nedir?

 

 

9. Yasama sorumsuzluğu ile yasama dokunulmazlığı arasında bazı farklar vardır: a) Yasama sorumsuzluğu hem ceza, hem de hukuk davalarına karşı koruma sağlar; oysa yasama dokunulmazlığı sadece ceza davalarına karşı koruma sağlar. (b) Yasama dokunulmazlığının istisnaları vardır (ağır cezalık suçüstü hâli ve 14. Maddedeki hâller), oysa yasama sorumsuzluğunun istisnaları yoktur. (c) Yasama sorumsuzluğu kaldırılamaz; oysa yasama dokunulmazlığı kaldırılabilir. Dördüncü farkı da siz yazınız (Yukarıdakilerden birini tekrar yazmayınız.

 

 

 

10. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün hukukî niteliği nedir? (sadece belirtiniz)

 

 

Başarılar Dilerim/Doç.Dr.Kemal GÖZLER

İsnizi ve numaranızı yazdınız mı?


 

 

 

(     Haziran 2003)

TÜRK ANAYASA DÜZENİ FİNALİ

Kamu Yönetimi (2. Eğitim)    (A Grubu)

No:                                        

Ad-Soyad:

 

SINAV TALİMATI : Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız. Doğru şıkkı cevap tablosundaki parantezlerin arasını karalayarak [örneğin (  )] işaretleyiniz İşaretlemelerinizi mavi veya siyah tükenmez/mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kağıt değiştirilmez.  Her soru 5 puan değerindedir. Yanlış doğruyu götürmez. Süre 35 dakikadır.

A A     CEVAP TABLOSU (TAD03-Fin-Gece)    A A                

  1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

11. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

12. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

13. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

14. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

15. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

16. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

17. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

18. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

19. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

20. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

S O R U L A R

1. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının getirdiği yeniliklerden biri değildir?

a) Sosyal haklar ilk defa anayasal düzeyde tanınmıştır.

b) Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.

c) Yüksek Hakimler Kurulu kurulmuştur.

d) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

e) Cumhuriyet Senatosu kurulmuştur.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) 3 Ekim 2001 tarihli Anayasa değişikliğiyle, Anayasanın 13’üncü maddesinden genel sınırlama sebepleri çıkarılmıştır.

b) 3 Ekim 2001 tarihli Anayasa değişikliğiyle, Anayasanın 13’üncü maddesine temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunma yasağı eklenmiştir.

c) 3 Ekim 2001 tarihli Anayasa değişikliğiyle, Anayasanın 13’üncü maddesine “lâik Cumhuriyetin gerekleri” kavramı eklenmiştir.

d) 3 Ekim 2001 tarihli Anayasa değişikliğiyle, Anayasanın 13’üncü maddesine “ölçülülük ilkesi” eklenmiştir.

e) 3 Ekim 2001 tarihli Anayasa değişikliğiyle, Anayasanın 13’üncü maddesine “sınırlamalar, öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz” hükmü ilâve edilmiştir.

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Yasama sorumsuzluğu kaldırılamaz.

b) Yasama sorumsuzluğu durumunda milletvekili karşı ceza davası açılamasa da hukuk davası açılabilir.

c) Yasama sorumsuzluğu süreklidir.

d) Yasama dokunulmazlığı ağır cezalık suçüstü hâlinde işlemez.

e) Yasama dokunulmazlığı kaldırılabilir.

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Meclis soruşturması usûlünde yüce divana sevk kararı alınabilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğunun kabul oyu gerekir.

b) Gensoru usûlüyle Hükûmetin düşürülebilmesi için güvensizlik önergesinin Meclis üye tamsayısının salt çoğunluğuyla kabul edilmesi gerekir.

c) Hükûmetin göreve başlarken yapılan güven oylamasından güven alabilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğu gerekir.

 

d) Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel ve özel af ilân edebilmesi için üye tamsayısının üçte beş çoğunluğu gerekir.

e) Kanunların Meclise kabul edilebilmesi için toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabul oyu vermesi gerekir.

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bir milletvekili dahi kanun teklifi verebilir.

b) Reddedilen kanun tasarı ve tekliflerinin aynı yasama dönemi içinde tekrar verilebilmesi için bir tam yılın geçmesi gerekir.

c) Bir yasama dönemin içinde sonuçlandırılmamış kanun tasarı ve teklifleri, sonraki yasama dönemine aktarılır.

d) Cumhuriyet Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş kanunları 15 gün içinde kısmen veya tamamen bir kez daha görüşülmek üzere Meclise geri gönderebilir.

e) Meclis kendisine geri gönderilen kanunu aynen kabul etmiş ise, Cumhurbaşkanı bu kanunu Resmî Gazete’de 15 gün içinde yayımlamak  zorundadır; referanduma sunamaz.

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerini kendisine sunulduktan itibaren 30 gün içinde görüşmelidir.

a) Sosyal haklar olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile düzenlenebilir.

c) Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnameleri için yetki kanunu şart değildir.

d) Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnameleriyle bütün temel hak ve hürriyetler düzenlenebilir.

e) Olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerinin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Tabiî afet, salgın hastalık sebebiyle ilân edilen olağanüstü hâllerde vatandaşlar için çalışma yükümlülüğü getirilebilir.

b) Olağanüstü hâllerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir.

c) Olağanüstü hâlde kolluk yetkileri sivil makamlardan askerî makamlara geçer.

d) Sıkıyönetim hâlinde bazı suçların yargılaması askerî mahkemelerde yapılır.

e) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim ilân etme yetkisi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir.

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisini Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla yargılayamaz?

a) Cumhurbaşkanı

b) Başbakan

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

d) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeleri

e) Yargıtay üyeleri

9. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi denetimine tâbi değildir?

a) Millî Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan kanunlar.

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

c) Olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri

d) Milletlerarası andlaşmalar

e) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararları

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin beşte üç çoğunluğuyla kabul ettiği Anayasa değişikliğini Cumhurbaşkanı isterse halkoylamasına sunar; isterse bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderir; isterse onaylayıp Resmî Gazete’de yayımlayabilir.

b) Türkiye Büyük Millet Meclisinin üçte iki çoğunluğuyla kabul ettiği bir anayasa değişikliğini Cumhurbaşkanı isterse halkoylamasına sunabilir.

c) Anayasa değişiklikleri gizli oyla oylanır.

d) Anayasa değişiklikleri iki defa görüşülür.

e) Türkiye’de anayasa değişikliği sürecinde şimdiye kadar sadece iki defa (1987 ve 1988) halkoylamasına başvurulmuştur.

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Yasama sorumsuzluğu mutlak niteliktedir.

b) Yasama sorumsuzluğu kaldırılamaz.

c) Yasama sorumsuzluğu süreklidir.

d) Yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin milletvekili sona erer.

e) Hiçbiri

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Olağan dönem kanun hükmünde kararnameler ile temel hak ve hürriyetler düzenlenemez.

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kanun hükmünde kararname reddederse, kanun hükmünde kararname, geçmişe giderek, Resmî Gazete yayımlandığı tarihten itibaren yürürlükten kalkar.

c) Bakanlar Kurulunun olağan dönemlerde kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi için yetki kanunuyla yetkilendirilmesi gerekir.

d) Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnameleri Anayasa Mahkemesinin denetimine tâbi değildir.

e) Hiçbiri

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Meclis soruşturması usûlünde Yüce Divana sevk kararı gizli oyla verilir.

b) Meclis soruşturması usûlüne ancak bakanların görevleriyle ilgili cezaî sorumluluklarını tahrik etmek için gidilir.

c) Meclis Yüce Divana sevk kararını üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

d) Yüce Divana sevk edilen milletvekili olan bakanın milletvekilliği düşer.

e) Hiçbiri

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Şekil bakımından iptal davası açma süresi 10 gündür.

b) Kanunların şekil bakımından anayasa aykırılığı itiraz yoluyla ileri sürülemez.

c) Şekil bakımından iptal davası açma yetkisi sadece Cumhurbaşkanına ve 110 milletvekiline aittir.

d) Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazetede yayınlanmasından itibaren on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmü hakkında itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.

e) Hiçbiri

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İlk üç tur oylamada Cumhurbaşkanı TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçilemezse, dördüncü tur oylamaya, üçüncü turda en çok oy alan iki aday katılır. Bunların arasından en çok oyu alan aday, sat çoğunluğu sağlamasa bile seçilmiş sayılır.

b) Anayasamız genel olarak karşı-imza kuralını benimsemiştir.

c) Cumhurbaşkanının siyasî sorumluluğu kesin olarak yoktur.

d) Cumhurbaşkanının kişisel suçlarından dolayı cezaî sorumsuzluğu yoktur. Cumhurbaşkanı bu konuda bir dokunulmazlıktan da yararlanmaz.

e) Hiçbiri.

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bakanlar kurulunun anayasa değişikliği önermesi mümkün değildir.

b) 3/5 çoğunlukla kabul edilmiş anayasa değişikliğini Cumhurbaşkanının onaylama yetkisi yoktur.

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanının geri gönderdiği başta 3/5 çoğunlukla kabul edilen anayasa değişikliğini aynen kabul edebilmesi için 2/3 çoğunlukla kabul etmesi gerekir.

d) Kendisine geri gönderilen anayasa değişikliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi 2/3 çoğunluğuyla tekrar aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı artık bunu onaylayıp Resmî Gazetede yayımlamak zorundadır.

e) Hiçbiri

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) TBMM seçimleri ancak savaş nedeniyle bir yıl geri bırakılabilir.

b) Milletvekilliğinin düşmesi kararı, bir parlâmento kararıdır; bunun yargısal denetimi mümkün değildir.

c) Türkiye’de ön seçim yapılması zorunlu değildir.

d) Seçim kanunlarının temsilde adalet, yönetimde istikrar ilkelerini gözetmesi gerekir.

e) Hiçbiri

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Soru önergesi en az bir milletvekili tarafından verilir.

b) Genel görüşme önergesi en az yirmi milletvekili tarafından istenebilir.

c) Meclis araştırması önergesi en az yirmi milletvekili tarafından verilir.

d) Meclis soruşturması önergesi en az yirmi milletvekili tarafından verilir.

e) Gensoru önergesi en az yirmi milletvekili tarafından verilir.

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Milletvekillerinin yaptığı kanun önerisine kanun teklifi denir.

b) Reddedilen kanun tasarı ve tekliflerinin aynı yasama dönemi içinde tekrar ele alınabilmeleri için tam bir yılın geçmesi gerekir.

c) Bir yasama dönemi içinde sonuçlandırılmamış kanun tasarı ve teklifleri hükümsüz sayılır. Buna “metrukiyet (désuétude)” denir.

d) Milletvekilleri verdikleri kanun tekliflerini gündeme alınmadan önce geri alabilirler.

e) Hiçbiri

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Yasama organının kanun yapma yetkisi secundum constitutionem niteliktedir. 

b) Yasama organının kanun yapma yetkisi intra constitutionem niteliktedir. 

c) Yürütme organının düzenleyici işlem yapma yetkisi secundum legem niteliktedir. 

d) Yürütme organının düzenleyici işlem yapma yetkisi intra legem niteliktedir. 

e) Hiçbiri.

Başarılar dilerim./ Doç.Dr. Kemal Gözler

 

Bütünleme klasik (kısa cevaplı) olabilir.


 

 

 

 

 

(     Haziran 2003)

TÜRK ANAYASA DÜZENİ FİNALİ

Kamu Yönetimi (2. Eğitim)

Cevap Anahtarı

1. D

2. E

3. B

4. C

5. C

6. A

7. C

8. C

9. D

10. A

11. D

12. B

13. E

14. E

15. A

16. D

17. B

18. D

19. C

20. A

 

 

 

Uyarı : B grubu yok

 


 

 

 

 

 

 

(     Haziran 2003)

TÜRK ANAYASA DÜZENİ FİNALİ

Kamu Yönetimi (1. Eğitim)  (A Grubu)

No:                                        

Ad-Soyad:

 

SINAV TALİMATI : Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız. Doğru şıkkı cevap tablosundaki parantezlerin arasını karalayarak [örneğin (  )] işaretleyiniz İşaretlemelerinizi mavi veya siyah tükenmez/mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kağıt değiştirilmez.  Her soru 2 puan değerindedir. Yanlış doğruyu götürmez. Süre 75 dakikadır.

A A     CEVAP TABLOSU (TAD03-Fin-Gün)    A A  

  1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

11. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

12. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

13. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

14. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

15. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

16. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

17. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

18. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

19. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

20. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

21. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

22. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

23. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

24. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

25. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

26. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

27. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

28. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

29. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

30. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

31. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

32. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

33. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

34. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

35. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

36. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

37. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

38. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

39. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

40. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

31. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

42. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

43. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

44. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

45. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

46. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

47. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

48. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

49. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

50. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

S O R U L A R

SORU 1: Aşağıdaki sıralamalardan hangisi tarihsel olarak doğrudur?

a) Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı.

b) Islahat Fermanı, Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı.

c) Sened-i İttifak, Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı.

d) Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı, Sened-i İttifak.

e) Hiçbir.

SORU 2: Kanunların kendisine “Meclis-i Ahkâm-ı Adliye” ismi verilen bir kurul tarafından hazırlanarak ve Padişah tarafından onaylanıp yürürlüğe konulması aşağıdakilerden hangisi tarafından öngörülmüştür? 

a) Sened-i İttifak

b) Tanzimat Fermanı

c) Islahat Fermanı

d) Kanun-u Esasî

e) İkinci Meşrutiyet

SORU 3: 1876 Kanun-ı Esasîsi (ilk şekli) hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Üniter devlet sistemini benimsemiştir

b) Türkçe’yi resmî dil olarak kabul etmiştir.

c) Heyeti Vükela Heyeti Mebusana karşı sorumluydu.

d) İki-meclisli bir parlâmento kurmuştur.

e) Padişahın kanunlar üzerinde mutlak veto yetkisi vardı.

SORU 4: Kanunu Esasisinin 1909 değişikleriyle (İkinci Meşrutiyet) aşağıdakilerden hangisi yapılmamıştır?

a) Kanun teklif etmek için Padişahın izni şartı kaldırılmıştır.

b) Padişahın mutlak veto yetkisi, zorlaştırıcı veto yetkisine dönüştürülmüştür.

c) Mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi kabul edilmiştir.

 

d) Vekillerin (bakanların) kolektif ve bireysel sorumlulukları kabul edilmiştir.

e) Vekillerin (bakanların) Sadrazam tarafından seçilmesi esası getirilmiştir.

SORU 5: “Sosyal devlet” ilkesi ilk defa hangi Anayasamız tarafından kabul edilmiştir?

a) 1876 Anayasası

b) 1921 Anayasası

c) 1924 Anayasası

d) 1961 Anayasası   

e) 1982 Anayasası

SORU 6: Yargı bağımsızlığın sağlamak amacıyla ilk defa hangi anayasamız bir bağımız “Yüksek Hakimler Kurulu” kurumuştur.

a) 1876 Anayasası

b) 1921 Anayasası

c) 1924 Anayasası

d) 1961 Anayasası   

e) 1982 Anayasası

SORU 7: 1921 Anayasasının ilk şekline göre günümüzde Bakanların görevini gören ve o zaman kendilerine “İcra Vekili” denen kişileri kim atar?

a) Büyük Millet Meclisi

b) Büyük Millet Meclisi Başkanı

c) Başbakan

d) Cumhurbaşkanı

e) İcra vekilleri heyeti

SORU 8: 1921 Anayasasının ilk şekline göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Anayasada kendi üstünlüğüne ve değiştiriliş usûlüne ilişkin bir hüküm yoktur.

b) Anayasada 1876 Kanun-u Esasîsini yürürlükten kaldıran bir hüküm yoktur.

c) Anayasada bir devlet başkanlığı makamı yoktur.

d) Anayasada millî egemenlik ilkesi ilân edilmektedir.

e) Anayasada mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi tanınmaktadır.

SORU 9: 1921 Anayasasının ilk şekline göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Hükûmet sistemi meclis hükûmetidir.

b) İcra vekilleri Meclis tarafından teker teker seçilirler.

c) 1921 Teşkilât-ı Esasîye Kanunu  katı bir anayasadır.

d) Bu Anayasa yerinden yönetimi büyük bir önem vermiştir.

e) Yasama ve yürütme yetkileri Büyük Millet Meclisinde toplanmıştır.

SORU 10: 1924 Anayasasının ilk şekline göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bakanların kolektif sorumluluğu yoktu.

b) Yasama yetkisi ve icra kuvveti Büyük Millet Meclisinde toplanmaktadır.

c) Benimsediği hükûmet sistemine “kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı sistemi” denir.

d) Cumhurbaşkanı T.B.M.M. tarafından bir seçim devresi için seçilir.

e) Başvekil (Başbakan) Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır.

SORU 11. 1924 Anayasasının ilk şekline göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) 1924 Anayasasının ilk şekline göre Cumhuriyetinin resmî bir dini var idi.

b) 1924 Anayasası karma bir hükûmet sistemi benimsemiştir.

c) 1924 Anayasasının çoğulcu demokrasi anlayışına sahiptir.

d) 1924 Anayasası Olağanüstü mahkemelerin kurulmasını yasaklamamaktadır.

e) 1924 Anayasası temel hak ve hürriyetler alanında “tabiî hak doktrini”ni benimsemiştir.

SORU 12. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının getirdiği yeniliklerden biri değildir?

a) Sosyal devlet ilkesinin kabul edilmesi ve sosyal hakların Anayasa tarafından sayılması

b) Anayasa Mahkemesinin kurulması

c) Cumhuriyet Senatosunun kurulması

d) Yüksek Hakimler Kurulunun kurulması

e) Bakanlar Kurulunun kolektif sorumluluğu ilkesinin benimsenmesi

SORU 13: “Temsilciler Meclisi” hangi Anayasanın hazırlanmasında görev yapmıştır?

a) 1876 Anayasası

a) 1921 Anayasası

b) 1924 Anayasası

c) 1961 Anayasası

d) 1982 Anayasası

SORU 14: 1961 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) TBMM, “Millet Meclisi” ve “Cumhuriyet Senatosu” isimli iki ayrı meclisten kurulmuştur.

b) Millet Meclisi , genel oyla seçilen 450 milletvekilinden oluşur.

c) Cumhuriyet Senatosu  Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerden ve 27 Mayıs ihtilalinin yapan Millî Birlik Komitesi başkan ve üyelerinden oluşur.

d) Hükûmet, Cumhuriyet Senatosuna karşı değil, Millet Meclisine karşı sorumludur.

e) Anayasanın değiştirilmesi usûlünde Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu eşit yetkilerle donatılmıştır.

SORU 15: 1961 ve 1982 Anayasalarının hazırlanması bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Her iki Anayasa da askerî müdahaleler sonucu hazırlanmıştır.

b) Her iki Anayasa da, bir kısmı askerî müdahaleyi yapan bir kuruldan, diğer kısmı ise sivillerden oluşan Kurucu Meclisler tarafından yapılmıştır.

c) Her iki Anayasanın hazırlanmasında da Kurucu Meclisin sivil kanadı seçimle oluşmamıştır.

d) 1961 Temsilciler Meclisi, 1982 Danışma Meclisine oranla daha temsili niteliktedir.

e) Her iki Anayasanın hazırlanmasına da hiçbir siyasî parti katılmamıştır.

SORU 16: Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının “kişinin hakları ve ödevleri” başlıklı ikinci kısmının ikinci bölümünde düzenlenmemiştir?

a) Grev Hakkı

b) Konut Dokunulmazlığı

c) Zorla Çalıştırma Yasağı

d) Din ve Vicdan Hürriyeti

e) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı

SORU 17:  1982 Anayasasına göre, olağanüstü hal ve sıkıyönetim dönemlerinde aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

a) Suç ve cezalar geçmişe yürütülebilir.

b) Basın sansür edilebilir.

c) Kimse düşüncelerini açıklamaya zorlanamaz.

d) Mahkeme kararı olmadan kimse suçlu sayılamaz.

e) Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler ile, ölüm cezalarının infazı dışında, kişinin yaşama hakkı na, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz.

SORU 18: 1982 Anayasası göre aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasının bir şartı değildir?

a) Sınırlama kanunla olmalıdır.

b) Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerden biri mevcut olmalıdır.

c) Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemelidir

d) Ölçülülük ilkesine uyulmalıdır.

e) 15’inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan hak ve ilkelerden oluşan çekirdek alana dokunulmamalıdır.

SORU 19: Aşağıdakilerden hangisinde yeni seçimlere gidilmez?

a) Meclisin seçim döneminin sona ermesi 

b) Meclisin erken seçim kararı  alması.

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin cumhurbaşkanınca yenilenmesi. 

d) Cumhurbaşkanının dördüncü tur oylamada seçilememesi.

e) Başbakanın istifa etmesi.

SORU 20: Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin düşme nedeni değildir?

a) Milletvekilinin partisinden istifa etmesi

b) Milletvekilinin kesin hüküm giymesi

c) Milletvekili hakkında kısıtlama kararı verilmesi

d) Milletvekilinin milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etme

e) Milletvekilinin partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olması

SORU 21: Milletvekili A, TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yaparken, Milletvekili B’ye hakaret etmiştir. 1982 Anayasasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Milletvekili A, hakkında ceza davası açılabilmesi için Meclis tarafından dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.

b) Milletvekili A hakkında ceza davası açılamaz, ama hukuk davası açılıp tazminat istenebilir.

c) Milletvekili A’nın TBMM üyeliği sona erince hakkında, hem hukuk, hem de  ceza davası açılabilir.

d) Milletvekili A hakkında hiçbir şey yapılamaz.

e) Hiçbiri.

SORU 22: Milletvekili A, TBMM Genel Kurulunda konuşmacı kürsüsünde konuşma yaparken kendisine küfreden milletvekili B’yi silahını ateşleyerek vurmuştur. B olay yerinde (Genel Kurulda) ölmüştür. 1982 Anayasasına göre milletvekili A hakkında yapılacak işlem konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Olay TBMM Genel Kurulunda ve meclis çalışmaları sırasında olduğuna göre, burada yasama sorumsuzluğu vardır. Bu sorumsuzluk tam ve mutlaktır. Milletvekili A hakkında bir şey yapılamaz.

b) Burada yasama sorumsuzluğu işlemez. Ama yasama dokunulmazlığı söz konusudur. Yasama dokunulmazlığı Meclis kararıyla kaldırılırsa, milletvekili Yüce Divanda yargılanır.

c) Burada yasama sorumsuzluğu işlemez. Ama yasama dokunulmazlığı söz konusudur. Yasama dokunulmazlığı Meclis kararıyla kaldırılırsa, milletvekili Ankara Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanır.

d) Burada yasama dokunulmazlığı işlemez. Ağır cezalık suçüstü hali vardır. Milletvekili normal bir vatandaş gibi tutuklanabilir ve yargılanabilir.

e) Hiçbiri

SORU 23: Milletvekili olmayan Bakan B’nin Ankara’daki evinin bahçesinde gömülü bir ceset bulunmuştur. Bakan B’nin bu kişiyi öldürdüğü iddia edilmektedir. Bakan B hakkında, 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

a) Dokunulmazlığı kaldırılırsa, Bakan B, suçu  işlediği yer ağır ceza mahkemesi tarafından yargılanır.

b) Meclis soruşturması açılıp kabul edilir ve Yüce Divana sevk edilirse, Bakan B Yüce Divan tarafından yargılanır.

c) Dokunulmazlığı kaldırılırsa, Bakan B Yüce Divan tarafından yargılanır.

d) Bakan B milletvekili olmadığına göre dokunulmazlıktan yararlanmaz. Doğrudan suçu işlediği yer ağır ceza mahkemesi tarafından yargılanır.

e) Burada ağır cezalık suçüstü hali vardır. Dokunulmazlık işlemez. Suçu işlediği yer mahkemesince yargılanır.

SORU 24: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Yasama bağışıklığı, yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı olmak üzere ikiye ayrılır.

b) Yasama sorumsuzluğunun amacı milletvekillerini meclis çalışmaları sırasında oy söz ve düşünce hürriyetlerini korumaktır.

c) Yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin milletvekilliği sona erer.

d) Yasama dokunulmazlığı milletvekilini sadece ceza davalarına karşı korurken, yasama sorumsuzluğu hukuk davalarına karşı da korur.

e) Yasama dokunulmazlığı geçicidir.

SORU 25: TBMM İçtüzüğü hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İçtüzük, yasama meclisinin “yöntemsel bağımsızlığı”nın bir göstergesidir.

b) Meclis çalışmalarıyla ilgili olmayan bir konu İçtüzükle düzenlenemez.

c) İçtüzük, bir “kanun” değil, bir “parlâmento kararı” niteliğindedir.

d) İçtüzük Anayasa Mahkemesinin denetimine tâbi değildir.

e) İçtüzük ile vatandaşlar için bağlayıcı hukuk kuralları konamaz.

SORU 26: Aşağıdakilerden hangisi “12 Mart Muhtırası”ndan sonra yapılan 1971-1973 anayasa değişikliklerinin ana yönlerinden biri değildir?

a) Yürütme organının güçlendirilmesi yönünde değişiklikler yapılmıştır.

b) Temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi yönünde değişiklikler yapılmıştır.

c) Yargı denetiminin sınırlandırılmasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

d) Askerî yargının sivil yargının aleyhine genişlemesine yönelik değişiklikler yapılmıştır.

e) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kurulmuştur.

SORU 27: TBMM Genel Kurulu, Anayasada hakkında başkaca bir hüküm olmayan bir konuyu görüşmüştür. Toplantıya 380 milletvekili katılmıştır. Yapılan oylamada 180 kabul, 160 ret oyu ve 40 çekimser oy çıkmıştır. Aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur?

a) Toplantı yeter sayısı yoktur.

b)  Karar yetersayısı vardır. Çünkü, kabul oyları, ret oylarından çoktur.

c) Karar yetersayısı yoktur. Çünkü, kabul oyları üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.

d) Karar yetersayısı yoktur. Çünkü, kabul oyları toplantıya katılanların salt çoğunluğuna ulaşmamıştır.

e) Hiçbiri

SORU 28: Kanunun anayasa karşısında secundum constitutionem değil, sadece intra constitutionem olmak zorunda olması, yasama yetkisinin hangi özelliğini anlatır?

a) Yasama yetkisinin genelliği

b) Yasama yetkisinin ilkelliği

c) Yasama yetkisinin devredilmezliği

d) Yasama yetkisinin objektifliği

e) Hiçbiri

SORU 29:  1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının TBMM tarafından kabul edilen kanun teklifi ve tasarıları konusunda birtakım yetkileri vardır. Bu konuda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Cumhurbaşkanı beğendiği bir kanunu 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlayabilir.

b) Cumhurbaşkanı beğenmediği kanunu referanduma sunabilir.

c) Cumhurbaşkanı beğenmediği kanunu bir defa daha görüşülmek üzere TBMM’ne geri gönderebilir.

d) Meclis, geri gönderilen kanunu aynen kabul etmişse Cumhurbaşkanı bu kanunu artık Resmi Gazetede yayımlamak zorundadır.

e) Cumhurbaşkanı beğenmediği kanunu Resmi Gazetede yayımladıktan sonra Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilir.

SORU 30: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Türkiye’de milletlerarası andlaşma yapma yetkisi yürütme organına aittir.

b) Türkiye’de milletlerarası andlaşmaları onaylama yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

c) Bütün andlaşmaların onaylanmadan önce T.B.M.M. tarafından kanunla uygun bulunması gerekir.

d) Usûlüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar Türk iç hukukunda kanun değerindedir.

e) Milletlerarası andlaşmalar Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenemez.

SORU 31: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Cumhurbaşkanı gizli oyla seçilir.

b) Bir adayın ilk iki turda Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için TBMM üye tamsayısının üçte ikisinin oyunu alması gerekir.

c) Cumhurbaşkanının seçilmesi için dört tur oylama yapılması ihtimal dahilindedir.

d) Cumhurbaşkanının “temsil” ve “gözetme” olmak üzere iki temel görevi vardır.

e) Yeni Cumhurbaşkanının görev süresi seçildiği gün başlar.

SORU 32: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) 1982 Anayasasının kurduğu yürütme organı düalist yapıdadır.

b) Cumhurbaşkanı seçimi için yapılması muhtemel olan ikinci oylamada karar yetersayısı Meclis üye tamsayısının üçte ikisidir.

c) Cumhurbaşkanı seçiminin uzaması nedeniyle eski Cumhurbaşkanının görev süresi sona ererse, yerine vekaleten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bakar.

d) Cumhurbaşkanının siyasî sorumsuzluğunun temelinde karşı-imza kuralı yatmaktadır.

e) Hiçbiri.

SORU 33: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Devlet Denetleme Kurulu kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında denetim yapabilir.

b) Devlet Denetleme Kurulu işçi ve işveren kuruluşlarında denetim yapabilir.

c) Devlet Denetleme Kurulu kamuya yararlı derneklerde denetim yapabilir.

d) Kamu kurum ve kuruluşları Devlet Denetleme Kurulu raporu doğrultusunda işlem yapmak zorundadır.

e) Devlet Denetleme Kurulu, Silahlı Kuvvetlerde denetleme yapamaz.

SORU 34: 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Bakanlar değil, başbakan milletvekili olmak zorundadır.

b) Başbakan değil, bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

c) Hem başbakan, hem bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

d) Ne başbakan, ne de bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

e) Hiçbiri

SORU 35: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bakanlar Kurulunun görevi sırasında kendi istemi ile yapılan güven oylamasında (m.111) Bakanlar Kurulunun düşürülebilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğunun güvensizlik oyu vermesi gerekir.

b) Gensoru görüşmeleri neticesinde yapılan güven oylamasında (m.99) Bakanlar Kurulunun düşürülebilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğunun güvensizlik oyu vermesi gerekir.

c) Bakanlar Kurulunun kurulması sırasında yapılan güven oylamasında (m.110) Bakanlar Kurulunun güven almış sayılabilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğunun güven oyu vermiş olması gerekir.

d) Gensoru görüşmeleri neticesinde yapılan güven oylamasında (m.99) yalnız güvensizlik oyları sayılır.

e) Hiçbiri.

SORU 36: Bakanlar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Görevleriyle ilgili suçlarından dolayı bakanların cezaî sorumluluğunun işletilebilmesi için, yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekir.

b) Bakanların milletvekili olması zorunlu değildir.

c) Bakanlar Kurulu hakkında değil, sadece bir bakan hakkında gensoru verilebilir.

d) Bakanların kişisel eylem ve işlemlerinden kaynaklanan hukukî sorumlulukları tamdır.

e) Bakanların görevine Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca son verilir.

SORU 37: Olağan dönem kanun hükmünde kararnamesiyle aşağıdakilerden hangisi hakkında düzenleme yapılamaz?

a) Ormanlar

b) Bakanlıklar

c) Yüksek öğretim kurumları

d) Siyasî partiler

e) Valilikler

SORU 38: Aşağıdaki ifadelerden hangisi olağan dönem KHK’leri için yanlıştır?

a) Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerin amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini gösterir.

b) Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme şartları arasında Anayasamızın metninde ivedilik, zorunluluk ve önemlilik gibi şartlar yoktur.

c) Kanun hükmünde kararnameyle çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir.

d) Kanun hükmünde kararnameyle sosyal haklar ve ödevler düzenlenemez.

e) Kanun hükmünde kararnameler onay için Türkiye Büyük Millet Meclisi sunulurlar.

SORU 39: Varsayalım ki, ülkemizin bir ilinde irticai sebeplerle şiddet olayları yaygınlaşmıştır. Göstericiler, Cuma günleri Cuma namazlarından çıkarak harekete geçmektedirler. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu bu ilde bu sebeple olağanüstü hal ilân etmiş ve çıkardığı bir olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi ile bu ilde Cuma namazlarının kılınmasını yasaklamış ve Cuma günleri camileri ibadete kapatmıştır. Bu düzenleme 1982 Anayasasına uygun mudur? 

a) Bu düzenleme Anayasaya uygundur.

b) Bu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, temel hak ve hürriyetler kanun hükmünde kararname ile değil, kanun ile sınırlanabilir.

c) Bu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, ibadet hürriyeti olağanüstü hallerde dahi sınırlanamayacak olan çekirdek alanda bulunur.

d) Bu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü demokratik toplum düzeninin gereklerine uyulmamıştır.

e) Hiçbiri.

SORU 40: Yönetmeliklere ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Yönetmelikler Danıştayın incelemesinden geçmez.

b) Anayasada sayılmamasına rağmen uygulamada Bakanlar Kurulunun da yönetmelik çıkarabileceği kabul edilmektedir.

c) Her yönetmeliğin Resmî Gazetede yayınlanması şart değildir.

d) Yönetmelikler Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır.

e)  Bakanlıklar tarafından çıkarılan yönetmeliklerin yargısal denetimi Danıştayda yapılır.

SORU 41: Aşağıdaki ifadelerden hangisi olağanüstü hal ilânının sonuçlarından birisi değildir?

a) Vatandaşlar için, para ve mal yükümlülükleri getirilebilir.

b) Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir.

c) Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi çıkarılabilir.

d) Vatandaşlar için çalışma yükümlülükleri getirilebilir.

e) Kolluk yetkisi askerî makamlara geçer.

SORU 42:  Yüksek mahkemelerin üyelerinin seçimi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Danıştay üyelerinin dörtte üçü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, dörtte biri de Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

b) Yargıtay üyeleri Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla her boş yer için göstereceği üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir.

c) Askerî Yargıtay üyeleri Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla her boş yer için göstereceği üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir.

d) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından olan üyeleri, mahkemenin bu sınıftan olan başkan ve üyelerinin göstereceği üç aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir.

e) Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olmayan üyeleri, rütbe ve nitelikleri kanunda gösterilen subaylar arasından, Genelkurmay Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek üç aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir.

SORU 43: Aşağıdaki hakimlik teminatlarından hangisi Türkiye’de şu an için yoktur?

a) Azledilmeme teminatı

b) Emekliye sevk edilmeme teminatı

c) Aylık ve ödenekten yoksun bırakılmama teminatı

d) Coğrafî teminat  

e) İdarî görevlere atanmama teminatı

SORU 44: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Sadece adlî yargı değil, idarî yargı hakimlerinin de ataması Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yapılır

b) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun tabiî üyesidir.

c) Kurulun üç asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir.

d) Kurulun iki asil ve iki yedek üyesi Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir.

e) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına karşı açılan davalar Danıştayda görülür.

SORU 45: Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin denetimine tâbidir?

a) Milletlerarası andlaşmalar

b) Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri

c) 1982 Anayasasından önce çıkarılan kanunlar

d) İnkılâp kanunları

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

SORU 46: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Anayasa Mahkemesi kararları gerekçeli olmak zorundadır.

b) Anayasa Mahkemesi kararları geçmişe yürür.

c) Anayasa Mahkemesinin inter partes karar verme yetkisi yoktur.

d) Anayasa Mahkemesi Anayasa değişikliklerini iptal edebilmesi için bu kararı ancak üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla alabilir.

e) Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verir.

SORU 47: Şekil denetimi hakkında Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bir kanunun Anayasaya şekil bakımından aykırılığı iddiasıyla açılacak iptal davasını açmaya Cumhurbaşkanı, İktidar ve anamuhalefet partileri Meclis grupları ve 110 milletvekili yetkilidir.

b) Şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açma süresi 10 gündür.

c) Anayasa değişiklikleri somut norm denetimine konu olamazlar.

d) Kanunların şekil bakımından Anayasaya aykırılığı somut norm denetimi yoluyla ileri sürülemez.

a) Hiçbiri

SORU 48: Somut norm denetimi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bir kanunun Anayasa aykırı olduğunun diğer mahkemeler tarafından ileri sürülmesine somut norm denetimi denir.

b) Somut norm denetimine itiraz yolu da denmektedir.

c) Somut norm denetimi yoluna ancak davaya bakmakta olan bir mahkeme, davada uygulayacağı bir hüküm hakkında başvurabilir. 

d) Somut norm denetimi usûlü, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve Anayasa değişiklikleri hakkında işletilebilir.

e) Somut norm denetimi usulünde, Anayasa Mahkemesi bir kanunun Anayasa uygun olduğuna karar vermişse, o kanunun Anayasa aykırı olduğu bir daha on yıl süreyle iddia edilemez.

SORU 49: Anayasanın örneğin 68’inci maddesinin değiştirilmesi için 192 milletvekili yazılı olarak değişiklik teklifi vermiştir. Bu teklif TBMM Genel Kurulunda iki defa görüşülmüştür. Ve neticede gizli yapılan oylamada  340 oy ile kabul edilmiştir. Meclis Başkanı yayımlanmak üzere kabul edilen değişiklik teklifini Cumhurbaşkanına göndermiştir. Cumhurbaşkanı da değişikliği 15 gün içinde onaylamış ve Resmi Gazetede yayımlamıştır.

Yapılan anayasa değişikliği hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Bu Anayasa değişikliği Anayasaya uygundur. Çünkü 175’inci maddenin aradığı tüm koşullara uyulmuştur.

b) Bu Anayasa değişikliği Anayasaya aykırıdır. Çünkü teklif yetersayısı yoktur.

c) Bu Anayasa değişikliği Anayasaya aykırıdır. Çünkü Cumhurbaşkanının böyle bir değişikliği onaylama yetkisi yoktur.

d) Bu Anayasa değişikliği Anayasaya aykırıdır. Çünkü kararyetersayısı yoktur.

e) Hiçbiri.

SORU 50: Anayasanın 69’uncu  maddesinin değiştirilmesi için 200 milletvekili yazılı olarak değişiklik teklifi vermiştir. Bu teklif TBMM Genel Kurulunda iki defa görüşülmüştür.  Ve neticede işaretle yapılan oylamada 400 oy ile kabul edilmiştir. Meclis Başkanı yayımlanmak üzere kabul edilen değişiklik teklifini Cumhurbaşkanına göndermiştir. Cumhurbaşkanı da değişikliği 15 gün içinde onaylamış ve Resmi Gazetede yayımlamıştır.

Yukarıdaki Anayasa değişikliği hakkında Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılması düşünülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Bu Anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılamaz. Çünkü usulüne göre gerçekleştirilmiş bir anayasa değişikliği Anayasanın bir maddesi haline gelir. Aynı düzeyde yer alan normların birbirine uygunluğu veya aykırılığı söz konusu olamaz.

b) Bu Anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılabilir. Ancak anayasa mahkemesi bu değişikliği iptal edemez.

c) Bu Anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılabilir. Anayasa Mahkemesi bu değişikliği iptal edebilir. Çünkü, bu değişiklik Anayasanın 175’inci maddesine aykırıdır.

d) Bu Anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılabilir. Anayasa Mahkemesi de bu değişikliği iptal edebilir. Çünkü 400 milletvekili ile kabul edilmiştir. Bu Cumhurbaşkanının onaylayıp Resmi Gazete’de yayımlaması için yeterli çoğunluk değildir.

e) Hiçbiri.

Başarılar dilerim/ Doç.Dr.Kemal Gözler

Not: Bütünleme klasik (kısa cevaplı) olabilir
 

 

 

 

(     Haziran 2003)

TÜRK ANAYASA DÜZENİ FİNALİ

Kamu Yönetimi (1. Eğitim)

Her doğru cevap 2 puan.

CEVAP ANAHTARI

SORU 1: C

SORU 2: B

SORU 3: C

SORU 4: C

SORU 5: D

SORU 6: D

SORU 7: A

SORU 8: E

SORU 9: C

SORU 10: A

SORU 11: C

SORU 12: E

SORU 13: C

SORU 14: C

SORU 15: E

SORU 16: A

SORU 17: B

SORU 18: A

SORU 19: E

SORU 20: A

SORU 21: D

SORU 22: D

SORU 23: A

SORU 24: C

SORU 25: D

SORU 26: B

SORU 27: D

SORU 28: B

SORU 29:  B

SORU 30: C

SORU 31: E

SORU 32: C

SORU 33: D

SORU 34: A

SORU 35: C

SORU 36: A

SORU 37: D

SORU 38: D

SORU 39: A

SORU 40: D

SORU 41: E

SORU 42: B

SORU 43: D

SORU 44: E

SORU 45: E

SORU 46: B

SORU 47: A

SORU 48: D

SORU 49: C

SORU 50: B

 

 

 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2005. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için kgozler@hotmail.com adresine başvurunuz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir fikir ve sanat eserini herhangi bir yöntemle çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis cezası ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu çalışmadan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 4 (dört) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

 


Editör: Kemal Gözler

E.mail: kgozler@hotmail.com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Son Değişiklik: 30 Mart 2006