TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

2004 Yılı Sınavları

 

 

ANAYASA HUKUKU VİZESİ 14 Nisan 2004

Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümleri  (A Grubu)

No:                                        

Ad-Soyad:

Bölümü:

 

SINAV TALİMATI : Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız. Doğru şıkkı cevap tablosundaki parantezlerin arasını karalayarak [örneğin (  )] işaretleyiniz İşaretlemelerinizi mavi veya siyah tükenmez/mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kağıt değiştirilmez.  Her soru 5 puan değerindedir. Yanlış doğruyu götürmez. Süre 30 dakikadır.

A A         CEVAP TABLOSU  (AH04Vize)       A A  

 1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

11. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

12. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

13. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

14. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

15. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

16. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

17. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

18. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

19. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

20. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

S O R U L A R

1. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de bir “yazısız (teamülî) anayasa” kuralı değildir?

a) Kraliçenin çoğunluk partisi liderini başbakan olarak ataması.

b) Başbakanın Avam Kamarası üyesi olması

c) Avam Kamarası başkanının tarafsız olması

d) Kraliçenin kanunları veto etmemesi

e) Habeas Corpus Act (Kişinin hâkim kararı olmadan hürriyetinden mahrum bırakılamaması)

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Yazılı anayasa kurallarının tek bir belge içinde toplanması zorunlu değildir.

b) Teamülî anayasalar yazısız niteliktedir.

c) Yazısız anayasa sisteminde de bazı kuralların yazılı belgelerde saptanması mümkündür. 

d) Bir anayasanın kendi içinde nasıl değiştirileceğine ilişkin hüküm yoksa, o anayasa katı bir anayasadır.

e)   Bir anayasada değişiklik yapılması için, değişiklik teklifinin parlâmentonun üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla kabulü şart ise bu anayasa katı bir anayasadır.

 

3. Amerikan modeli Anayasa yargısı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Marbury v. Madison kararıyla ilk defa başlamıştır.

b) Lex superior derogat legi inferiori ilkesine dayanır.

c) Amerikan tipi anayasa yargısında verilen karar erga omnes etkiye saiptir.

d) Amerikan modeli anayasa yargısına, “adem-i merkezî tipte anayasa yargısı” da denir.

e) Amerikan modelinde kanunların anayasaya uygunluğu genel mahkemeler tarafından yapılır.

 

4. Anayasalarda yer almakla birlikte devletin temel siyasal düzeniyle ilgili olmayan hükümlerin hükûmet darbelerinden sonra da varlıklarını sürdürmelerine ne denir?

 a) Devrimlerin etkisiyle anayasasızlaştırma

b) İlga

c) Pronociamento

d) Konvansiyon

e) Plebisit

 

5. Münhasır ekonomik bölgenin kaç mile kadar çıkabileceği kabul edilmektedir?

a) 6 mil                         b) 12 mil           c) 100 mil

          d) 200 mil                       e) 300 mil

 

6. “Omnis potestas a Deo, per populum” sözü kime aittir?

a) Aziz Augustinus     b) Aziz Paul      c) XIV. Louis

           d) Aziz Thomas          e) F. Oppenheimer

 

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kralın ölmesi durumunda yerine en büyük çocuğunun geçmesine “primogenitur sistemi” denir.

b) Kral ölünce yerine hanedandaki en yaşlı kişinin geçmesi sistemine “seniorat sistemi” denir.

c) “Kral öldü, yaşasın kral” özdeyişi “interregnum yasağı”nı dile getirir.

d) Kralın küçüklük, daimî hastalık gibi sebeplerle devlet başkanlığı fonksiyonlarını yerine getiremeyecek döneme “niyabet” denir.

e) Krallığın kardeşten kardeşe, amcadan yeğene geçebildiği sisteme “usul-füruu sistemi” denir.

 

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Konfederasyon uluslararası antlaşmayla kurulur

b) Konfederasyonda üye devletlerin ayrılma hakkı vardır.

c) Konfederasyonda üye devletlerin de ayrı bir uluslararası kişiliği vardır.

d) Federasyonda tek tür vatandaşlık vardır.

e) Federasyon anayasayla kurulur.

 

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi federalizmin bir ayırıcı özelliği değildir?

a) Yetkilerin yerel olarak bölüşülmesi

b) Yetki paylaşımının yazılı ve katı bir anayasayla yapılması

c) Muhakkak yetki uyuşmazlıklarının çözümüyle görevli bir federal yüksek mahkemenin bulunması

d) İki meclislilik

e)  Birinci meclislerin ikinci meclislere göre kuvvetli olması.

 

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi meclis hükümeti sisteminin bir özelliği değildir?

a) Devlet başkanını fesih hakkına sahip olmaması

b) Her halükârda meclisin tek meclisli olması

c) Meclisin sürekliliği ilkesi

d) Başbakanlık makamının bulunmaması

e) İcra vekilleri arasında kolektif sorumluluk esasının geçerli olması

 

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi başkanlık sisteminin bir özelliği değildir?

a) Aynı kişinin hem yasamada, hem de yürütmede görev alabilmesi

b) Yürütme organının tek kişilik olması

c) Yürütme organı başının halk tarafından seçilmesi

d) Yürütme organı başının yasama organının güvenine dayanmaması

e) Yürütme organının başının yasama organını feshedememesi

 

12. Aşağıdakilerden hangisi parlâmenter hükûmet sisteminin güçlü yanlarından birisi değildir?

a) Parlâmenter hükûmet sisteminde tıkanıklıkların çözüm yolu vardır.

b) Parlâmenter sistemde hesap sorulabilirlilik oranı yüksektir

c) Parlâmenter hükûmet sistemi esnektir.

d) Parlâmenter sistem kutuplaşmaya yol açmaz.

e) Parlâmenter sistemde devlet başkanının ılımlılaştırıcı ve uzlaştırıcı bir etkisi vardır.

 

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Temsili demokrasinin kökeninde halk egemenliği ilkesi yatmaktadır.

b) Emredici vekâlet yasağı ilkesi bir temsili demokrasi ilkesidir.

c) Doğrudan demokrasinin kökeninde egemenliğin devredilmezliği ilkesi yatmaktadır.

d) Azil yasağı bir temsili demokrasi kurumudur.

e) Almanya’da temsili demokrasi uygulanmaktadır.

 

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Referandumlar başvuruluşları bakımından “istişarî-tasdiki” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

b) Halk teşebbüsü halkın istediği ama parlâmentonun çıkarmaya yanaşmadığı bir kanunun çıkarılmasına yarar.

c) Recall bireysel azil usûlüdür ve ABD’nin bazı eyaletlerinde uygulanır.

d) Abberrufungsrecht bir kolektif azil usûlüdür ve İsviçre’nin bazı kantonlarında görülür.

e) Halk vetosu usûlü, Parlâmentonun kabul ettiği kanun yürürlüğe girmesi engellenir.  

 

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Seçim çevrelerinin belli bir siyasal partiyi kayırmak amacıyla çizilmesine “Gerrymandaring” denir.

b) Oy hakkına sahip olmak için belirli bir miktar vergi ödemi olmak gerekir diyen kişi “kısıtlı oy” ilkesinden yanadır.

c) En büyük artık usûlü bir çoğunluk sistemi usûlüdür.

d) Tek turlu çoğunluk tali kurucu iktidar isimli ve listeli olmak üzere iki değişik şekli vardır.

e) d’Hondt usûlünde artık oy kalmaz.

 

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) “İnsan hakları” terimi “kamu hürriyetleri” teriminden daha geniştir.

b) “Vatandaş hakları” terimi “kamu hürriyetleri” teriminden daha dardır.

c) Konut hakkı bir pozitif statü hakkıdır.

d) Çevre hakkı gibi bazı haklara “üçüncü kuşak insan hakları” denmektedir.

e) Aktif statü haklarına sosyal haklar da denir.

 

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)  Her hak ve hürriyetin niteliğinden kaynaklanan sınırlara “objektif sınırlar” denir.

b) “Ev yanıyorsa ona itfaiye göndermek için hakimden izin istenmez” diyen bir kişi zaruret hâli teorisini dile getirmektedir.

c) Bir kişinin özgür olabilmesi için hürriyetlerin bütününe sahip olabilmesi gerektiği  düşüncesine hürriyetlerin monizmi denmektedir.

d) Sosyal haklara birinci kuşak haklar da denmektedir.

e) Pozitif hukuk bakımından temel hak ve hürriyetler arasında hiyerarşi yoktur.

 

18.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Otomobil sürebilmek için “sürücü belgesi” almak gerekir. Bu izin usûlüne bir örnek teşkil eder.

b) Bina yapmak için “inşaat ruhsatı” almak gerekir. Bu “önleyici sistem”e örnek teşkil eder.

c) Türkiye’de toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılması izin usûlüne bağlanmıştır.

d) Türkiye’de kitap yayınlama hakkının kullanımında serbestlik usûlü geçerlidir.

e) Serbestlik usulünde hürriyetin kullanılması sonucu ortaya bir zarar çıkmış ise, bu o kişiye düzelttirilir.

 

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Temel hak ve hürriyetlerin yasama organına karşı korunmasında Anayasa Mahkemesi önemli rol oynar.

b) Temel hak ve hürriyetler yürütme organı karşı korunmasında idarî yargı önemli rol oynar.

c) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi temel hak ve hürriyetler uluslararası korunması alanında en etkili kuruluşlardan biridir.

d) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kişilerin başvurabilmesi için önce iç hukuk yollarını tüketmeleri gerekir.

e) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları iç hukukta doğrudan doğruya icra edilebilir niteliktedir.

 

20. “Impeachment (suçlama)” usûlü hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) “Impeachment (suçlama)”, Başkanın cezaî sorumluluğuna yol açabilecek bir meclis soruşturması usûlüdür.

b) Bu usûlde suçlandırma yetkisi Temsilciler Meclisine aittir.

c) Suçlandırılan başkanı yargılama yetkisi Senatoya aittir.

d) Senato Bakanın mahkumiyetine üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verir.

e) Suç işlememiş bir başkanın siyasî nedenlerle “Impeachment (suçlama)” usûlüyle görevden alınması mümkün değildir.

Başarılar dilerim./ Doç.Dr. Kemal GÖZLER

 

İsiminizi ve numaranızı yazdınız mı?

Öğrencinin imzası:

 

Cevap anahtarı sınavdan 10 dakika sonra kamu yönetimi ilân panosunda asılacaktır.

 

Soruları ve cevap anahtarını sınavdan yarım saat sonra  www.anayasa.gen.tr           veya www20.uludag.edu.tr/~gozler

adresinden elde edebilirsiniz.


 

 

Cevap Anahtarı Anayasa Hukuku

Kamu Yönetimi+Uluslararası İlişkiler

(A Grubu)

1. E

2. D

3. C

4. A

5. D

6. D

7. E

8. D

9. E

10. E

11. A

12. B

13. A

14. A

15. C

16. E

17. D

18.  C

19. E

20. D

 

 

 

 

 

ANAYASA HUKUKU VİZESİ 14 Nisan 20004

Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümleri  (B Grubu)

No:                                        

Ad-Soyad:

Bölümü:

 

SINAV TALİMATI : Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız. Doğru şıkkı cevap tablosundaki parantezlerin arasını karalayarak [örneğin (  )] işaretleyiniz İşaretlemelerinizi mavi veya siyah tükenmez/mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kağıt değiştirilmez.  Her soru 5 puan değerindedir. Yanlış doğruyu götürmez. Süre 30 dakikadır.

B B         CEVAP TABLOSU  (AH04Vize)       B B  

 1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

11. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

12. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

13. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

14. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

15. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

16. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

17. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

18. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

19. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

20. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

S O R U L A R

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi başkanlık sisteminin bir özelliği değildir?

a) Aynı kişinin hem yasamada, hem de yürütmede görev alabilmesi

b) Yürütme organının tek kişilik olması

c) Yürütme organı başının halk tarafından seçilmesi

d) Yürütme organı başının yasama organının güvenine dayanmaması

e) Yürütme organının başının yasama organını feshedememesi

 

2. Aşağıdakilerden hangisi parlâmenter hükûmet sisteminin güçlü yanlarından birisi değildir?

a) Parlâmenter hükûmet sisteminde tıkanıklıkların çözüm yolu vardır.

b) Parlâmenter sistemde hesap sorulabilirlilik oranı yüksektir

c) Parlâmenter hükûmet sistemi esnektir.

d) Parlâmenter sistem kutuplaşmaya yol açmaz.

e) Parlâmenter sistemde devlet başkanının ılımlılaştırıcı ve uzlaştırıcı bir etkisi vardır.

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Temsili demokrasinin kökeninde halk egemenliği ilkesi yatmaktadır.

b) Emredici vekâlet yasağı ilkesi bir temsili demokrasi ilkesidir.

c) Doğrudan demokrasinin kökeninde egemenliğin devredilmezliği ilkesi yatmaktadır.

d) Azil yasağı bir temsili demokrasi kurumudur.

e) Almanya’da temsili demokrasi uygulanmaktadır.

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Referandumlar başvuruluşları bakımından “istişarî-tasdiki” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

b) Halk teşebbüsü halkın istediği ama parlâmentonun çıkarmaya yanaşmadığı bir kanunun çıkarılmasına yarar.

c) Recall bireysel azil usûlüdür ve ABD’nin bazı eyaletlerinde uygulanır.

d) Abberrufungsrecht bir kolektif azil usûlüdür ve İsviçre’nin bazı kantonlarında görülür.

e) Halk vetosu usûlü, Parlâmentonun kabul ettiği kanun yürürlüğe girmesi engellenir. 

 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Seçim çevrelerinin belli bir siyasal partiyi kayırmak amacıyla çizilmesine “Gerrymandaring” denir.

b) Oy hakkına sahip olmak için belirli bir miktar vergi ödemi olmak gerekir diyen kişi “kısıtlı oy” ilkesinden yanadır.

c) En büyük artık usûlü bir çoğunluk sistemi usûlüdür.

d) Tek turlu çoğunluk tali kurucu iktidar isimli ve listeli olmak üzere iki değişik şekli vardır.

e) d’Hondt usûlünde artık oy kalmaz.

 

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) “İnsan hakları” terimi “kamu hürriyetleri” teriminden daha geniştir.

b) “Vatandaş hakları” terimi “kamu hürriyetleri” teriminden daha dardır.

c) Konut hakkı bir pozitif statü hakkıdır.

d) Çevre hakkı gibi bazı haklara “üçüncü kuşak insan hakları” denmektedir.

e) Aktif statü haklarına sosyal haklar da denir.

 

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)  Her hak ve hürriyetin niteliğinden kaynaklanan sınırlara “objektif sınırlar” denir.

b) “Ev yanıyorsa ona itfaiye göndermek için hakimden izin istenmez” diyen bir kişi zaruret hâli teorisini dile getirmektedir.

c) Bir kişinin özgür olabilmesi için hürriyetlerin bütününe sahip olabilmesi gerektiği  düşüncesine hürriyetlerin monizmi denmektedir.

d) Sosyal haklara birinci kuşak haklar da denmektedir.

e) Pozitif hukuk bakımından temel hak ve hürriyetler arasında hiyerarşi yoktur.

 

8.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Otomobil sürebilmek için “sürücü belgesi” almak gerekir. Bu izin usûlüne bir örnek teşkil eder.

b) Bina yapmak için “inşaat ruhsatı” almak gerekir. Bu “önleyici sistem”e örnek teşkil eder.

c) Türkiye’de toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılması izin usûlüne bağlanmıştır.

d) Türkiye’de kitap yayınlama hakkının kullanımında serbestlik usûlü geçerlidir.

e) Serbestlik usulünde hürriyetin kullanılması sonucu ortaya bir zarar çıkmış ise, bu o kişiye düzelttirilir.

 

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Temel hak ve hürriyetlerin yasama organına karşı korunmasında Anayasa Mahkemesi önemli rol oynar.

b) Temel hak ve hürriyetler yürütme organı karşı korunmasında idarî yargı önemli rol oynar.

c) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi temel hak ve hürriyetler uluslararası korunması alanında en etkili kuruluşlardan biridir.

d) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kişilerin başvurabilmesi için önce iç hukuk yollarını tüketmeleri gerekir.

e) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları iç hukukta doğrudan doğruya icra edilebilir niteliktedir.

 

10. “Impeachment (suçlama)” usûlü hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) “Impeachment (suçlama)”, Başkanın cezaî sorumluluğuna yol açabilecek bir meclis soruşturması usûlüdür.

b) Bu usûlde suçlandırma yetkisi Temsilciler Meclisine aittir.

c) Suçlandırılan başkanı yargılama yetkisi Senatoya aittir.

d) Senato Bakanın mahkumiyetine üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verir.

e) Suç işlememiş bir başkanın siyasî nedenlerle “Impeachment (suçlama)” usûlüyle görevden alınması mümkün değildir.

11. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de bir “yazısız (teamülî) anayasa” kuralı değildir?

a) Kraliçenin çoğunluk partisi liderini başbakan olarak ataması.

b) Başbakanın Avam Kamarası üyesi olması

c) Avam Kamarası başkanının tarafsız olması

d) Kraliçenin kanunları veto etmemesi

e) Habeas Corpus Act (Kişinin hâkim kararı olmadan hürriyetinden mahrum bırakılamaması)

 

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Yazılı anayasa kurallarının tek bir belge içinde toplanması zorunlu değildir.

b) Teamülî anayasalar yazısız niteliktedir.

c) Yazısız anayasa sisteminde de bazı kuralların yazılı belgelerde saptanması mümkündür. 

d) Bir anayasanın kendi içinde nasıl değiştirileceğine ilişkin hüküm yoksa, o anayasa katı bir anayasadır.

e)   Bir anayasada değişiklik yapılması için, değişiklik teklifinin parlâmentonun üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla kabulü şart ise bu anayasa katı bir anayasadır.

 

13. Amerikan modeli Anayasa yargısı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Marbury v. Madison kararıyla ilk defa başlamıştır.

b) Lex superior derogat legi inferiori ilkesine dayanır.

c) Amerikan tipi anayasa yargısında verilen karar erga omnes etkiye saiptir.

d) Amerikan modeli anayasa yargısına, “adem-i merkezî tipte anayasa yargısı” da denir.

e) Amerikan modelinde kanunların anayasaya uygunluğu genel mahkemeler tarafından yapılır.

 

14. Anayasalarda yer almakla birlikte devletin temel siyasal düzeniyle ilgili olmayan hükümlerin hükûmet darbelerinden sonra da varlıklarını sürdürmelerine ne denir?

a) Devrimlerin etkisiyle anayasasızlaştırma

b) İlga

c) Pronociamento

d) Konvansiyon

e) Plebisit

 

15. Münhasır ekonomik bölgenin kaç mile kadar çıkabileceği kabul edilmektedir?

a) 6 mil                         b) 12 mil           c) 100 mil

          d) 200 mil                       e) 300 mil

 

16. “Omnis potestas a Deo, per populum” sözü kime aittir?

a) Aziz Augustinus     b) Aziz Paul      c) XIV. Louis

           d) Aziz Thomas          e) F. Oppenheimer

 

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kralın ölmesi durumunda yerine en büyük çocuğunun geçmesine “primogenitur sistemi” denir.

b) Kral ölünce yerine hanedandaki en yaşlı kişinin geçmesi sistemine “seniorat sistemi” denir.

c) “Kral öldü, yaşasın kral” özdeyişi “interregnum yasağı”nı dile getirir.

d) Kralın küçüklük, daimî hastalık gibi sebeplerle devlet başkanlığı fonksiyonlarını yerine getiremeyecek döneme “niyabet” denir.

e) Krallığın kardeşten kardeşe, amcadan yeğene geçebildiği sisteme “usul-füruu sistemi” denir.

 

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Konfederasyon uluslararası antlaşmayla kurulur

b) Konfederasyonda üye devletlerin ayrılma hakkı vardır.

c) Konfederasyonda üye devletlerin de ayrı bir uluslararası kişiliği vardır.

d) Federasyonda tek tür vatandaşlık vardır.

e) Federasyon anayasayla kurulur.

 

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi federalizmin bir ayırıcı özelliği değildir?

a) Yetkilerin yerel olarak bölüşülmesi

b) Yetki paylaşımının yazılı ve katı bir anayasayla yapılması

c) Muhakkak yetki uyuşmazlıklarının çözümüyle görevli bir federal yüksek mahkemenin bulunması

d) İki meclislilik

e)  Birinci meclislerin ikinci meclislere göre kuvvetli olması.

 

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi meclis hükümeti sisteminin bir özelliği değildir?

a) Devlet başkanını fesih hakkına sahip olmaması

b) Her halükârda meclisin tek meclisli olması

c) Meclisin sürekliliği ilkesi

d) Başbakanlık makamının bulunmaması

e) İcra vekilleri arasında kolektif sorumluluk esasının geçerli olması

 

Başarılar dilerim./ Doç.Dr. Kemal GÖZLER

İsiminizi ve numaranızı yazdınız mı?

Öğrencinin imzası:

 

Cevap anahtarı sınavdan 10 dakika sonra kamu yönetimi ilân panosunda asılacaktır.

 

Soruları ve cevap anahtarını sınavdan yarım saat sonra  www.anayasa.gen.tr           veya www20.uludag.edu.tr/~gozler

adresinden elde edebilirsiniz.


 

 

Cevap Anahtarı Anayasa Hukuku

Kamu Yönetimi+Uluslararası İlişkiler

(B Grubu)

1. A

2. B

3. A

4. A

5. C

6. E

7. D

8.  C

9. E

10. D

11. E

12. D

13. C

14. A

15. D

16. D

17. E

18. D

19. E

20. E

 

 


 

 

 

 

 3  Haziran  2004 

ANAYASA HUKUKU FİNALİ

Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümleri  (A Grubu)

No:                                        

Ad-Soyad:

Bölümü:

 

SINAV TALİMATI : Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız. Doğru şıkkı cevap tablosundaki parantezlerin arasını karalayarak [örneğin (  )] işaretleyiniz İşaretlemelerinizi mavi veya siyah tükenmez/mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kağıt değiştirilmez.  Her soru 5 puan değerindedir. Yanlış doğruyu götürmez. Süre 30 dakikadır.

A A         CEVAP TABLOSU  (AH04Final)       A A

 1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

11. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

12. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

13. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

14. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

15. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

16. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

17. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

18. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

19. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

20. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

Yedek: (a) (b) (c) (d) (e)

 

S O R U L A R

1. Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Islahat Fermanıyla müslümanlar ile gayrimüslimler arasında hukukî eşitlik sağlanıyordu.

b) Kanunu Esasinin ilânına Birinci Meşrutiyet de denir.

c) Kanun-u Esasîye göre, Osmanlı Devletinin resmi bir dili vardı; o da Türkçeydi.

d) Kanun-u Esasî ilk şekline göre, Sadrazam Padişah tarafından; diğer vekiller ise Sadrazamın önerisiyle Padişah tarafından atanırlardı.

e) Kanun-u Esasîye göre, Padişahın şahsı kutsal ve sorumsuzdu.

2. 1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanununun ilk şekli hakkında aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Millî egemenlik ilkesini ilân etmiştir.

b) Meclis hükümeti sistemini benimsemiştir.

c) Devlet başkanlığı makamına ilişkin bu anayasada bir hüküm yoktur.

d) 1921 Teşkilât-ı Esasîye Kanununda, 1876 Anayasa yürürlükten kaldırıldığına ilişkin bir hüküm yoktur.

e) Değiştirilmesi için TBMM üye tamsayısının üçte iki oy çoğunluğu gerekiyordu

3. 1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Katı bir anayasadır.

b) İlk şeklinde lâiklik ilkesi yoktur.

c) Parlâmenter hükûmet sistemini kabul etmiştir.

d) Temel hak ve hürriyetler alanında tabiî hak doktrininden esinlenmiştir.

e) Bu anayasa döneminde çoğunlukçu demokrasi anlayışı egemen olmuştur.

4. 1961 ve 1982 Anayasalarının hazırlanması bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Her iki Anayasa da askerî müdahaleler sonucu hazırlanmıştır.

b) Her iki Anayasa da, bir kısmı askerî müdahaleyi yapan bir kuruldan, diğer kısmı ise sivillerden oluşan Kurucu Meclisler tarafından yapılmıştır.

c) Her iki Anayasanın hazırlanmasında da Kurucu Meclisin sivil kanadı seçimle oluşmamıştır.

d) 1961 Temsilciler Meclisi, 1982 Danışma Meclisine oranla daha temsili niteliktedir.

e) Her iki Anayasanın hazırlanmasına da hiçbir siyasî parti katılmamıştır.

5. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının getirdiği yeniliklerden biri değildir?

a) Sosyal devlet ilkesinin kabul edilmesi ve sosyal hakların Anayasa tarafından sayılması

b) Anayasa Mahkemesinin kurulması

c) Cumhuriyet Senatosunun kurulması

d) Yüksek Hakimler Kurulunun kurulması

e) Bakanlar Kurulunun kolektif sorumluluğu ilkesinin benimsenmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi ampirik demokrasi teorisine göre demokrasinin bir şartı değildir?

a) Halk, halk tarafından halk için yönetilmelidir.

b) Etkin siyasal makamlar seçimle iş başına gelmelidir.

c) Seçimler düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

d) Birden çok siyasal parti olmalıdır.

e) Seçimler serbest olmalıdır.

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Eşitlik ilkesi, 1982 Anayasasında bulunduğu yer itibarıyla bir “temel hak” niteliğindedir.

b) Eşitlik ilkesi, devlet organlarına, idare makamlarına, kanun koyucuya ve kanunun uygulayıcılarına hitap etmektedir.

c) Mutlak eşitlikten kastedilen şey, kişilerin kişisel ve özel durumlarına bakılmaksızın, kanunların herkese eşit olarak uygulanmasıdır.

d) Nispî eşitlik ilkesine göre, farklı durumlarda bulunan kişiler, farklı işlemlere tâbi tutulabilirler.

e) Hiçbiri

8. 1982 Anayasanın temel hak ve hürriyetler sınırlandırılması sistemini düzenleyen 13’üncü maddesi 2001 yılında büyük ölçüde değiştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi 2001 Anayasa  değişikliklerinin getirdiği bir yeniliktir?

a) Temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulamaması.

b) Demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluk kriteri

c) Kanunla sınırla şartı.

d) Sınırlamanın Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olması şartı.

e) Hiçbiri.

9. Varsayalım ki, Türkiye’de 100.000 geçerli oyun kullanıldığı ve 5 milletvekili çıkaran X seçim çevresinde A Partisi 36.000, B partisi 30.000, C partisi, 25.000, D Partisi 9.000 oy almış olsun. Bugün yürürlükte olan seçim sistemine göre hangi parti kaç milletvekili çıkarır (her parti ulusal barajı geçmiştir)?

a) A Partisi 1, B Partisi 1, C Partisi 1 milletvekilliği çıkarır. Geri kalan oylar ulusal havuza gider.

b) A Partisi 2, B Partisi 1, C Partisi 1 milletvekilliği çıkarır. Geri kalan oylar ulusal havuza gider.

c) A Partisi 2, B Partisi 2, C Partisi 1 milletvekilliği çıkarır. D milletvekilliği çıkaramaz.

d) A Partisi 2, B Partisi 1, C Partisi 1 milletvekilliği çıkarır. Geri kalan oylar ulusal havuza gider.

e) A Partisi bütün milletvekilliklerini alır.

10. Milletvekili seçilmeye engel olacak bir suçtan dolayı kesin hüküm giyen milletvekilinin milletvekilliği hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

a) Bu milletvekilinin milletvekilliği düşmez; devam eder.

b) Bu milletvekilinin milletvekilliği, TBMM Genel Kurulu tarafından kaldırılabilir.

c) Bu milletvekilinin milletvekilliği, kesin mahkeme kararının TBMM Genel Kurulunda okunması anında kendiliğinden düşer.

d) Milletvekilliğinin kesin hükümden dolayı sona erebilmesi için ağır cezayı gerektiren bir suçtan mahkûmiyet gerekir.

e) Hiçbiri

 

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Yasama sorumsuzluğu kaldırılamaz; ama yasama dokunulmazlığı kaldırılabilir.

b) Yasama sorumsuzluğu süreklidir; ama yasama dokunulmazlığı geçicidir.

c) Yasama sorumsuzluğu mutlaktır; ama yasama dokunulmazlığı nispidir.

d) Yasama dokunulmazlığı ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde işlemez.

e) Yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin, milletvekilliği bu kararın Resmî Gazetede yayımlandığı gün sona erer.

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) TBMM, her yıl kendiliğinden Ekim ayının ilk günü toplanır.

b) TBMM bir yasama döneminde ençok üç ay tatil yapabilir.

c) TBMM tatildeyken TBMM üyelerinin en az beşte biri TBMM Başkanına başvururlarsa, Başkan, Meclisi toplantıya çağırır.

d) Genel Kurulun belli bir gününde açılan toplantısına “oturum” denir.

e) TBMM Genel Kurulunun toplanabilmesi için üye tamsayısının en az üçte birinin Genel Kurulda olması gerekir.

13. TBMM bir konuyu istediği ölçüde ayrıntılı bir şekilde düzenleyebilir. Bunun  altında yatan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yasama yetkisinin genelliği ilkesi

b) Yasama yetkisinin asliliği ilkesi

c) Yasam yetkisinin secundum constitutionem olmaması ilkesi

d) Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi

e) Yasama yetkisinin ilkelliği ilkesi,

14. İki (2) milletvekili tarafından verilen X sayılı kanun teklifi TBMM’de 360 (üçyüzaltmış) milletvekili hazır olduğu halde görüşülmüş ve 170 (yüzyetmiş) kabul oyu, 160 (yüzaltmış) red oyu ve 30 (otuz) da çekimser oy çıkmıştır. Daha sonra bu kanun Cumhurbaşkanı tarafından 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 1982 Anayasasına göre bu kanun usûlüne uygun olarak kabul edilmiş midir? (Doğru ifadeyi bulunuz).

a) Bu kanun Anayasaya uygundur. Kabul ediliş usulünde bir aykırılık yoktur.

b) Bu kanun Anayasaya aykırıdır. Çünkü teklif yetersayısı yoktur.

c) Bu kanun Anayasaya aykırıdır. Çünkü, bu kanun mecliste görüşülürken olması gereken toplantı yetersayısı yoktur.

d) Bu kanun Anayasaya aykırıdır. Çünkü, karar yeter sayısı yoktur.

e) Cumhurbaşkanı böyle bir kanunu Resmî Gazete yayımlayamaz. Bunu halkoylamasına sunmalıydı.

15. 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarımızın Cumhurbaşkanına ilişkin hükümleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Her Anayasada Cumhurbaşkanı seçilebilmek için TBMM üyesi olmak şartı vardır. 

b) 1961 ve 1982 Anayasalarına göre Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yükseköğrenim görmüş olmak gerekir.

c) 1924 Anayasasında Cumhurbaşkanının görev süresi yasama dönemi kadar; 1961 ve 1982 Anayasalarında ise 7  yıldır.

d) 1924 Anayasasına göre Cumhurbaşkanının tekrar seçilebilmesi mümkün ike, 1961 ve 1982 Anayasasına göre mümkün değildir.

e) 1924 Anayasasında Cumhurbaşkanı TBMM tarafından adî çoğunlukla seçilirken, 1961 ve 1982 Anayasalarında nitelikli çoğunluk ve salt çoğunluk kuralları getirilmiştir.

16. 1982 Anayasasına göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Başbakanın milletvekili olması gerekir.

b) Başbakan doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

c) Bakanların milletvekili olması şart değildir.

d) Bakanlar Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar ve aynı şekilde görevden alınırlar.

e) Başbakan ve bakanlar kişisel suçlarından dolayı yasama dokunulmazlıkları kaldırılırsa, Yüce Divanda yargılanırlar.

 

17. 1982 Anayasasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Olağan dönemlerde kişi hakları ve ödevleri kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemez.

b) Olağan dönem kanun hükmünde kararname çıkarılabilmesi için önce TBMM’nin yetki kanunu çıkarması gerekir.

c) Olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri Resmî Gazete yayınlandıktan sonra onay için TBMM’ye sunulurlar.

d) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerinin onay için TBMM’ne sunulmalarına gerek yoktur.

e) Olağan Dönem KHK’leri Anayasa Mahkemesinin denetimine tâbi, Olağanüstü hâl KHK’leri ise bu denetime tâbi değildir.

18. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin denetimine tâbi bir norm veya işlem değildir?

a) Kanunlar

b) TBMM İçtüzüğü

c) Milletlerarası antlaşmalar

d) Olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri.

e) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararları.

19. 1982 Anayasasına göre kanunların Anayasaya uygunluğunun şekil bakımından denetimi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bir kanunun Anayasa şekil bakımından aykırılığı iddiasıyla açılacak iptal davasını açmaya Cumhurbaşkanı, İktidar ve anamuhalefet partileri Meclis grupları ve 110 milletvekili yetkilidir.

b) Şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açma süresi 10 gündür.

c) Anayasa değişiklikleri somut norm denetimine konu olamazlar.

d) Kanunların şekil bakımından Anayasaya aykırılığı somut norm denetimi yoluyla ileri sürülemez.

e) Hiçbiri

20. 1982 Anayasanın bir maddesinin değiştirilmesi için 200 milletvekili yazılı olarak değişiklik teklifi vermiştir. Bu teklif TBMM Genel Kurulunda iki defa görüşülmüştür. Ve neticede gizli yapılan oylamada  350 milletvekilinin kabul oyuyla kabul edilmiştir. Meclis Başkanı yayımlanmak üzere kabul edilen değişiklik teklifini Cumhurbaşkanına göndermiştir. Cumhurbaşkanı da değişikliği 15 gün içinde onaylamış ve Resmi Gazetede yayımlamıştır.

Yapılan anayasa değişikliği hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Bu Anayasa değişikliği Anayasaya uygundur. Çünkü 175’inci maddenin aradığı tüm koşullara uyulmuştur.

b) Bu Anayasa değişikliği Anayasaya aykırıdır. Çünkü teklif yetersayısı yoktur.

c) Bu Anayasa değişikliği Anayasaya aykırıdır. Çünkü Cumhurbaşkanının böyle bir değişikliği onaylama yetkisi yoktur.

d) Bu Anayasa değişikliği Anayasaya aykırıdır. Çünkü karar yetersayısı yoktur.

e) Hiçbiri.

YEDEK SORU: (Aşağıdaki soruyu da cevaplayınız. Yukarıdaki 20 sorudan birinde hata olur ve bu soruların biri iptal edilirse değerlendirmede aşağıdaki soru dikkate alınır).

1982 Anayasası göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Anayasa Mahkemesi kararları gerekçeli olmak zorundadır.

b) Anayasa Mahkemesi kararları geçmişe yürür.

c) Anayasa Mahkemesinin inter partes karar verme yetkisi yoktur.

d) Anayasa Mahkemesi Anayasa değişikliklerini iptal edebilmesi için bu kararı ancak üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla alabilir.

e) Anayasa Mahkemesi kural olarak üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verir.

Başarılar dilerim./ Doç.Dr. Kemal GÖZLER

Cevap anahtarı sınavdan 10 dakika sonra kamu yönetimi ilân panosunda asılacaktır. Soru metinlerini ve cevap anahtarını sınavdan yarım saat sonra  www.anayasa.gen.tr adresinden elde edebilirsiniz.

İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?
 

Anayasa Hukuku Final Sınavı Cevap Anahtarı

Kamu Yönetimi+Uluslararası İlişkiler

(A A A Grubu)

1. D

2. E

3. C

4. E

5. E

6. A

7. A

8. A

9. C

10. C

11. E

12. D

13. A

14. D

15. A

16. E

17. D

18. C

19: A

20. C

YEDEK SORU B

 

Soru metinlerini sınavdan yarım saat sonra

www.anayasa.gen.tr

adresinden elde edebilirsiniz.

 

Başarılar dilerim

Doç.Dr. Kemal GÖZLER

 

 

 

 

 

 

 

 

Anayasa Hukuku Final Sınavı Cevap Anahtarı

Kamu Yönetimi+Uluslararası İlişkiler

(B B B Grubu)

1. E

2. D

3. A

4. D

5. A

6. E

7. D

8. C

9: A

10. C

11. D

12. E

13. C

14. E

15. E

16. A

17. A

18. A

19. C

20. C

YEDEK SORU B

  

Başarılar dilerim

Doç.Dr. Kemal GÖZLER

 

 

 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2005. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için kgozler@hotmail.com adresine başvurunuz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir fikir ve sanat eserini herhangi bir yöntemle çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis cezası ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu çalışmadan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 4 (dört) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

 


Editör: Kemal Gözler

E.mail: kgozler@hotmail.com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Son Değişiklik: 30 Mart 2006