TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

www.anayasa.gen.tr

 

 


"Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, 32+1072 s." Künyeli Kitabın "İçindekiler" listesidir.


 

Aynı "İçindekiler"i PDF olarak görmek için burasını tıklayınız.

Kitabın tamamını PDF olarak okumak için burasını tıklayınız.

 
İçindekİler

 

Bölüm 1
osmanlı anayasal Gelİşmelerİ

I. Sened-i İttifak (1808)............................................................................................................... 3

1. Hazırlanışı.......................................................................................................................... 3

2. Hükümleri.......................................................................................................................... 4

3. Getirdikleri......................................................................................................................... 6

4. Değeri................................................................................................................................. 8

5. Sened-i İttifakın Hukukî Biçimi....................................................................................... 10

6. Sened-i İttifakın Anayasal Niteliği................................................................................... 11

II. Tanzimat Fermanı: Gülhane Hattı Hümayunu (1839)......................................................... 12

1. Hükümleri........................................................................................................................ 12

2. Temel Haklar Beyannamesi............................................................................................. 16

3. Anayasacılık Özelliği....................................................................................................... 16

4. Hukukî Biçimi.................................................................................................................. 17

5. Anayasal Niteliği............................................................................................................. 17

6. Tanzimat Fermanının Müeyyidesi.................................................................................. 18

III. Islahat Fermanı (1856)........................................................................................................ 19

1. Hazırlanışı........................................................................................................................ 19

2. Hükümleri........................................................................................................................ 20

3. Hukukî Biçimi.................................................................................................................. 22

4. Anayasal Niteliği............................................................................................................. 22

IV. Kanun-u Esasî (1876)......................................................................................................... 23

A. Hazırlanışı....................................................................................................................... 23

B. Anayasal Niteliği............................................................................................................. 24

C. Temel İlkeleri.................................................................................................................. 26

D. Temel Hak ve Özgürlükler.............................................................................................. 26

E. Devletin Temel Organları................................................................................................ 28

1. Yasama Organı: Meclis-i Umumî............................................................................... 29

2. Yürütme Organı.......................................................................................................... 31

a) Padişah.................................................................................................................. 31

b) Heyet-i Vükelâ...................................................................................................... 34

3. Yargı Organı................................................................................................................ 34

F. Kanun-u Esasînin Üstünlüğü ve Değiştirilmesi............................................................... 35

G. Kanun-u Esasînin Değeri................................................................................................ 36

H. Uygulama........................................................................................................................ 36

V. 1909 Kanun-u Esasî Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)....................................................... 36

A. Olaylar............................................................................................................................ 37

B. Temel Hak ve Özgürlükler ile ilgili değişiklikler.............................................................. 38

C. Devletin Temel Organları................................................................................................ 39

1. Yasamayla İlgili Değişiklikler..................................................................................... 39

2. Yürütmeyle İlgili Değişiklikler.................................................................................... 39

3. Yargı........................................................................................................................... 40

D. 1909 Değişikliklerinin Değerlendirilmesi........................................................................ 41

1876 Kanun-u Esasîsinde Yapılan Değişiklikler.................................................................. 41

Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Hakkında Bir Genel Değerlendirme......................................... 42

 

Bölüm 2
1921 Teşkİlât-ı Esasîye Kanunu

1. Olaylar.................................................................................................................................. 45

2. Hazırlanışı............................................................................................................................. 46

3. Hukukî Niteliği...................................................................................................................... 47

4. 1876 Kanun-u Esasîsinin Yürürlüğü Sorunu......................................................................... 48

5. 1921 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun Üstünlüğü ve Katılığı Sorunu...................................... 48

6. “Türk Devleti” mi, “Türkiye Devleti” mi?........................................................................... 49

7. Millî Egemenlik İlkesi........................................................................................................... 50

8. Hükûmet Sistemi: Meclis Hükûmeti..................................................................................... 50

9. Devlet Başkanlığının Yokluğu............................................................................................... 51

10. İcra Vekilleri Heyetinin Meclis Tarafından Seçilmesi......................................................... 52

11. Milletlerarası Andlaşma Yapma Yetkisi............................................................................. 52

12. Yargı Organının Durumu..................................................................................................... 52

13. Yerinden Yönetim............................................................................................................... 52

14. Saltanatın Kaldırılması........................................................................................................ 53

15. Birinci Meclisin Sonu.......................................................................................................... 54

16. Cumhuriyetin İlânı.............................................................................................................. 55

17. Hilâfetin Kaldırılması.......................................................................................................... 55

 

Bölüm 3
1924 Teşkİlât-ı Esasîye Kanunu

1. Hazırlanışı............................................................................................................................. 57

2. Anayasanın Üstünlüğü.......................................................................................................... 58

3. Anayasanın Katılığı............................................................................................................... 61

4. 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun Anayasal Niteliği........................................................ 62

5. Genel Hükümler.................................................................................................................... 62

6. Yasama.................................................................................................................................. 63

7. Yürütme................................................................................................................................ 64

8. Hükûmet Sistemi: Kuvvetler Birliği ve Görevler Ayrılığı Sistemi........................................ 65

9. Yargı...................................................................................................................................... 66

10. Temel Hak ve Hürriyetler................................................................................................... 68

11. Çok Partili Döneme Geçiş................................................................................................... 71

12. 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun Demokrasi Anlayışı.................................................. 71

13. “1945 Anayasası”............................................................................................................... 72

1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununda Yapılan Değişiklikler....................................................... 74

 

Bölüm 4
1961 Anayasası

A. 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi............................................................................................ 77

B. Yeni Anayasanın Hazırlanması............................................................................................ 82

C. 1961 Anayasasının İçeriği.................................................................................................... 84

1. Genel Esaslar................................................................................................................... 84

2. Temel Hak ve Özgürlükler............................................................................................... 86

3. Yasama............................................................................................................................. 86

4. Yürütme........................................................................................................................... 87

5. Yargı................................................................................................................................. 88

D. 1961 Anayasasının Uygulanması......................................................................................... 89

1. 12 Mart Muhtırası ve 1971-1973 Anayasa Değişiklikleri............................................... 89

2. 1961 Anayasasının Yıkılışı.............................................................................................. 91

1961 Anayasasında yapılan Değişikliklerinin Listesi.......................................................... 92

 

Bölüm 5
1982 Anayasasının Hazırlanması

I. 12 Eylül Askerî Müdahalesi.................................................................................................. 93

II. Anayasa Düzeni Hakkında Kanun....................................................................................... 94

III. Kurucu Meclis Hakkında Kanun........................................................................................ 96

IV. 1961 ve 1982 Anayasalarının Hazırlanışları Bakımından Karşılaştırılması........................ 97

A. Benzerlikleri.................................................................................................................... 97

B. Farkları............................................................................................................................ 98

V. 1982 Anayasasının Başlıca Özellikleri................................................................................. 99

Anayasanın Resmî Kaynakları ve Değişiklikleri..................................................................... 103

 

Bölüm 6
Temel İlkeler

I. Cumhuriyetçilik İlkesi......................................................................................................... 105

A. Cumhuriyet Nedir?....................................................................................................... 106

1. Dar Anlamda Tanım: Cumhuriyet Monarşinin Tersidir.......................................... 107

2. Geniş Anlamda Tanım: “Cumhuriyet = Demokrasi”............................................... 108

3. Hangi Anlayış Doğru: Ampirik Veriler.................................................................... 109

B. Türkiye’de Cumhuriyet Anlayışı................................................................................. 110

1. Türk Anayasa Hukuku Doktrininin Cumhuriyet Anlayışı...................................... 110

2. Türk Anayasa Mahkemesinin Cumhuriyet Anlayışı............................................... 114

Sonuç................................................................................................................................. 115

II. Üniter Devlet İlkesi............................................................................................................ 115

A. Genel Olarak Üniter Devlet.......................................................................................... 116

B. Türkiye Devletinin Üniter Niteliği................................................................................ 117

1. Ülkenin Bölünmez Bütünlüğü.................................................................................. 117

2. Milletin Bölünmez Bütünlüğü.................................................................................. 118

III. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi................................................................................ 119

A. “İnsan Hakları” Terimi................................................................................................. 119

B. “Saygılı” Terimi............................................................................................................ 120

C. “İnsan Haklarına Dayalı” Terimi ile “İnsan Haklarına Saygılı” terimi Arasında
Fark Var mıdır?............................................................................................................. 121

D. İnsan Haklarına Saygı “Toplumun Huzuru, Millî Dayanışma ve Adalet” Anlayışı
ile Çerçevelendirilmiş midir?......................................................................................... 121

IV. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet................................................................................ 123

A. Millet Kavramı............................................................................................................. 124

1. Objektif Millet Anlayışı........................................................................................... 125

2. Sübjektif Millet Anlayışı.......................................................................................... 126

B. Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı Nedir?..................................................................... 127

1. Atatürk’ün Yazılarında............................................................................................. 127

2. Anayasada................................................................................................................ 128

3. Anayasa Mahkemesi Kararlarında........................................................................... 129

Hukukumuzdaki Objektif Milliyetçilik Unsurları............................................................. 130

V. Demokratik Devlet İlkesi................................................................................................... 131

A. Demokrasi Nedir?......................................................................................................... 132

1. Normatif Demokrasi Teorisi.................................................................................... 132

2. Ampirik Demokrasi Teorisi..................................................................................... 133

B. 1982 Anayasasına Göre Demokratik Devlet................................................................ 135

VI. Lâik Devlet ilkesi.............................................................................................................. 137

A. Din Hürriyeti................................................................................................................ 139

1. İnanç Hürriyeti......................................................................................................... 139

2. İbadet Hürriyeti........................................................................................................ 142

B. Din ve Devlet işlerinin Ayrılığı..................................................................................... 143

1. Devletin Resmî Bir Dini Olmamalıdır...................................................................... 143

2. Devlet Bütün Dinler Karşısında Tarafsız Olmalıdır................................................. 145

3. Devlet Bütün Din Mensuplarına Eşit Davranmalıdır............................................... 145

4. Din Kurumları ile Devlet Kurumları Birbirinden Ayrı Olmalıdır............................. 146

5. Hukuk Kuralları Din Kurallarına Uymak Zorunda Olmamalıdır.............................. 148

Lâiklik Konusunda Değerlendirmeler................................................................................. 150

1. Dünya Devletleri Anayasalarında Lâiklik İlkesi....................................................... 150

2. Lâiklik ile Demokrasi Arasında Bir İlişki Var mıdır?................................................ 152

VII. Sosyal Devlet İlkesi......................................................................................................... 154

A. Genel Olarak Sosyal Devlet Anlayışı........................................................................... 155

1. Tanım....................................................................................................................... 155

2. Tarihsel Gelişim: Jandarma Devletten Sosyal Devlete............................................. 155

3. Sosyal Devlet - Sosyalist Devlet.............................................................................. 155

4. Sosyal Devlet - Devletçilik....................................................................................... 156

5. Sosyal Devletin Hürriyet Anlayışı: “Özgürleştirme”.............................................. 156

6. Anayasa Mahkemesinin Sosyal Devlet Anlayışı..................................................... 157

B. Anayasada Ekonomik Sistem Tercihi Var mıdır?.......................................................... 158

C. Sosyal Devleti Gerçekleştirmeye Yönelik Tedbirler..................................................... 160

1. Herkese İnsan Onuruna Yaraşan Asgarî Bir Yaşam Düzeyi Sağlamaya Yönelik
Tedbirler: Sosyal Haklar         160

2. Gelir ve Servet Farklılıklarının Azaltılmasına Yönelik Tedbirler.............................. 163

Değerlendirmeler................................................................................................................ 164

1. Sosyal Devlet Hakkında........................................................................................... 164

2. “Anayasal İktisat” veya “İktisat Politikası Anayasası” Hakkında.......................... 168

VIII. Hukuk Devleti................................................................................................................ 169

A. Genel Olarak Hukuk Devleti İlkesi............................................................................... 169

1. Tanım....................................................................................................................... 169

2. Tarihsel Gelişim: Polis Devleti ve Hazine Teorisi................................................... 170

3. Anayasa Mahkemesinin Hukuk Devleti Anlayışı.................................................... 171

B. Hukuk Devletinin Gerekleri.......................................................................................... 173

1. Yasama Organı Hukuka Bağlı Olmalıdır................................................................... 173

2. Yürütme Organı Hukuka Bağlı Olmalıdır................................................................. 174

3. Yargı Organı da Hukuka Bağlı Olmalıdır.................................................................. 176

Hukuk Devleti Kavramı Hakkında Değerlendirme....................................................... 178

IX. Eşitlik İlkesi...................................................................................................................... 180

A. Hukukî Niteliği............................................................................................................. 180

B. Muhatapları.................................................................................................................. 181

1. Kanunun Uygulayıcıları........................................................................................... 181

2. Kanun Koyucu......................................................................................................... 181

C. Çeşitleri......................................................................................................................... 181

1. Mutlak Eşitlik.......................................................................................................... 182

2. Nispî Eşitlik............................................................................................................. 182

D. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetiminde Eşitlik İlkesi.............................. 185

1. Mutlak Eşitlik İlkesi Bakımından Denetim.............................................................. 185

2. Nispî Eşitlik İlkesi Bakımından Denetim................................................................. 185

E. “Eşitsizlik” - “Eksik Düzenleme” İlişkisi ve Anayasa Mahkemesinin Eksik
Düzenleme Nedeniyle İptal Kararı Vermemesi Gerekliliği........................................... 189

X. Başlangıçta Belirtilen Temel İlkeler.................................................................................... 193

Atatürk İlke ve İnkılâpları Üzerine Bir not....................................................................... 196

1. Atatürk İlkeleri......................................................................................................... 197

2. Atatürk İnkılâpları.................................................................................................... 200

Temel İlkeler Hakkında Genel Bir Değerlendirme................................................................... 201

 

Bölüm 7
Temel Hak ve Hürrİyetler

I. Kavramlar............................................................................................................................ 203

A. Hürriyet........................................................................................................................ 204

B. Hak................................................................................................................................ 205

C. İnsan Hakları................................................................................................................. 206

D. Kamu Hürriyetleri........................................................................................................ 207

E. Kişi Hak ve Hürriyetleri................................................................................................ 207

F. Vatandaş Hakları........................................................................................................... 207

G. Temel Hak ve Hürriyetler............................................................................................. 208

H. Anayasal Haklar........................................................................................................... 209

İ. Tercihimiz...................................................................................................................... 209

II. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması..................................................................... 210

A. Jellinek’in Sınıflandırması............................................................................................. 210

1. Negatif Statü Hakları................................................................................................ 210

2. Pozitif Statü Hakları................................................................................................. 211

3. Aktif Statü Hakları................................................................................................... 211

B. 1982 Anayasasının Sınıflandırması............................................................................... 211

1. Kişinin Hakları ve Ödevleri...................................................................................... 212

2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler................................................................... 212

3. Siyasî Haklar ve Ödevler.......................................................................................... 214

4. Anayasada Düzenlenmemiş Hürriyetler: “İsimsiz Hürriyetler” Sorunu.................. 214

III. 1982 Anayasasının Temel Hak Ve Hürriyetler Konusundaki Temel Yaklaşımı............... 216

A. Tabiî Hak Anlayışı mı, Pozitivist Hak Anlayışı mı?.................................................... 216

B. İnsan Haklarına “Dayalı” Devlet - İnsan Haklarına “Saygılı” Devlet........................... 217

C. İnsan Haklarına Saygı “Toplumun Huzuru, Millî Dayanışma ve Adalet” Anlayışı
ile Çerçevelendirilmiş midir?......................................................................................... 218

D. Devletin “Özgürleştirme” Ödevi.................................................................................. 218

E. Hak - Ödev İlişkisi........................................................................................................ 218

F. Hürriyet - Otorite Dengesi............................................................................................ 219

IV. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlılığı ve sınırlanması...................................................... 220

A. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlılığı........................................................................... 221

1. Anayasal Sınırlar...................................................................................................... 221

2. Nesnel (Objektif) Sınırlar......................................................................................... 222

3. İçkin Sınırlar............................................................................................................. 222

B. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması...................................................................... 223

V. Olağan Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin sınırlandırılması Sistemi........................ 225

A. Sınırlama Kanunla Yapılmalıdır.................................................................................... 225

B. Sınırlama Genel veya Özel Sebeplere Dayanmalıdır..................................................... 227

1. Genel Sınırlama Sebepleri......................................................................................... 227

a) Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünün Korunması.................. 229

b) Millî Egemenliğin Korunması............................................................................. 229

c) Cumhuriyetin Korunması................................................................................... 229

d) Millî Güvenliğin Korunması............................................................................... 230

e) Kamu Düzeninin Korunması.............................................................................. 230

f) Genel Asayişin Korunması................................................................................. 230

g) Kamu Yararının Korunması................................................................................ 231

h) Genel Ahlâkın Korunması.................................................................................. 231

i) Genel Sağlığın Korunması.................................................................................... 231

2. Özel Sınırlama Sebepleri........................................................................................... 232

C. Sınırlama Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Uygun Olmalıdır......................................... 233

1. Anayasanın Sözüne Uygunluk................................................................................. 233

2. Anayasanın Ruhuna Uygunluk................................................................................ 234

D. Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Uygunluk............................................... 235

1. Getiriliş Nedeni: Belirginlik, Kullanışlılık ve Uluslararası Sözleşmelerde Geçme.... 235

a) Belirginlik............................................................................................................ 235

b) Kullanışlılık......................................................................................................... 236

c) Uluslararası Sözleşmelerde Kabul Edilmişlik...................................................... 237

2. Hangi “Demokratik Toplum”?................................................................................. 237

a) “1982 Anayasasının Benimsediği Demokratik Toplum” Görüşü....................... 237

b) “Batılı Demokratik Toplum” Görüşü................................................................. 238

c) Anayasa Mahkemesinin Benimsediği “Demokratik Toplum” Anlayışı............. 239

d) Görüşümüz......................................................................................................... 240

3. Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Nelerdir?................................................ 241

4. “Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri” ile “Hakkın Özü” Kavramları
Özdeş Kavramlar mıdır?.......................................................................................... 242

E. Sınırlama Öngörüldüğü Amaç Dışında Kullanılmamalıdır............................................. 246

F. Ölçülülük İlkesi Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanmasında Geçerli Bir İlke midir?.. 248

1. m.13/2....................................................................................................................... 248

2. m.15/1....................................................................................................................... 249

3. m.2: Hukuk Devleti İlkesi........................................................................................ 250

VI. Olağanüstü Hal rejimlerinde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması...................... 252

A. Savaş, Seferberlik, Sıkıyönetim veya Olağanüstü Hallerden Biri Mevcut Olmalıdır.... 255

B. Milletlerarası Hukuktan Doğan Yükümlülüklerin İhlâl Edilmemesi Kaydı................... 256

C. Ölçülülük İlkesine Uyulması Şartı................................................................................ 258

1. Elverişlilik İlkesi....................................................................................................... 258

2. Gereklilik İlkesi........................................................................................................ 259

3. Oranlılık İlkesi.......................................................................................................... 259

D. Çekirdek Alana Dokunma Yasağı................................................................................. 260

 

Bölüm 8
TBMM üyelerİnİn Seçİmİ

Ön Bilgiler............................................................................................................................... 263

I. Milletvekili Seçilme Yeterliliği............................................................................................. 265

A. Olumlu Şartlar............................................................................................................... 265

1. Türk Vatandaşlığı..................................................................................................... 265

2. Yaş............................................................................................................................ 267

3. Öğrenim.................................................................................................................... 267

4. Askerlik.................................................................................................................... 267

B. Olumsuz Şartlar............................................................................................................ 268

1. Kısıtlı Olmamak....................................................................................................... 268

2. Kamu Hizmetlerinden Yasaklı Olmamak................................................................. 268

3. Toplam Bir Yıldan Fazla Hapis Cezasına Hüküm Giymiş Olmamak...................... 268

4. Ağır Hapis Cezasına Hüküm Giymiş Olmamak...................................................... 270

5. “Yüz Kızartıcı Suçlar”dan Hüküm Giymiş Olmamak.............................................. 270

6. Belirli Suçlardan Hüküm Giymemiş Olmak............................................................. 271

7. Seçilme Yeterliliğine Sahip Olup da İstifa Etmedikçe Aday Olamayanlar............... 272

C. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Şartları Konusunda Yüksek Seçim Kurulunun
Denetimi....................................................................................................................... 273

II. Seçimlerin Başlangıcı.......................................................................................................... 274

A. Meclisin Seçim Döneminin Sona Ermesiyle................................................................. 275

B. Meclisin “Seçimin yenilenmesi”ne karar vermesiyle.................................................... 275

c. Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanınca Yenilenmesi (Fesih).. 278

D. Cumhurbaşkanının Dördüncü Turda Seçilememesi...................................................... 279

III. Seçimlerin Geriye Bırakılması........................................................................................... 280

IV. Ara Seçimler...................................................................................................................... 280

V. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi.............................................................................. 282

VI. Seçmen Olabilmenin Şartları.............................................................................................. 282

A. Olumlu Şartlar............................................................................................................... 282

1. Vatandaşlık............................................................................................................... 282

2. Yaş............................................................................................................................ 283

3. Seçmen Kütüğüne Yazılı Olmak............................................................................... 283

B. Olumsuz Şartlar............................................................................................................ 284

1. Kısıtlı Olmamak....................................................................................................... 284

2. Kamu Hizmetlerinden Yasaklı Olmamak................................................................. 284

3. Seçme Hakkına Sahip Olup da Oy Kullanamayacak Olanlar................................... 284

VII. Seçim İlkeleri.................................................................................................................... 285

1. Seçimlerin Serbestliği İlkesi...................................................................................... 285

2. Genel Oy İlkesi........................................................................................................ 286

3. Eşit Oy İlkesi........................................................................................................... 287

4. Tek Dereceli Seçim İlkesi......................................................................................... 287

5. Gizli Oy İlkesi.......................................................................................................... 287

6. Açık Sayım ve Döküm İlkesi.................................................................................... 288

7. Seçimlerin Yargı Organlarının Yönetimi ve Denetimi Altında Yapılması İlkesi........ 288

VIII. Seçim Çevreleri............................................................................................................... 289

IX. Adaylık............................................................................................................................. 290

X. Seçim Sistemi..................................................................................................................... 291

A. Genel Olarak Seçim Sistemleri...................................................................................... 291

1. Çoğunluk Sistemi...................................................................................................... 291

2. Nispî Temsil Sistemi................................................................................................ 292

B. Türkiye’deki Seçim sistemi........................................................................................... 293

1. Nispî Temsil Sistemi - d’Hondt Usûlü.................................................................... 293

2. Baraj......................................................................................................................... 294

3. “Temsilde Adalet” ve “Yönetimde İstikrar” İlkeleri................................................ 295

 

Bölüm 9
TBMM ÜYELERİNİN
Hukukî Statüsü

I. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması.................................................................................... 297

II. Milletvekilliğinin Sona Ermesi............................................................................................ 298

III. Milletvekilliğinin Düşmesi................................................................................................ 300

A. İstifa.............................................................................................................................. 301

B. Kesin Hüküm Giyme.................................................................................................... 302

C. Kısıtlama Kararı............................................................................................................ 303

D. Milletvekilliği ile Bağdaşmayan Bir Görev Veya Hizmeti Sürdürmekte Israr
Etme Hali...................................................................................................................... 304

E. Devamsızlık................................................................................................................... 306

F. Partisinin Temelli Kapatılmasına Beyan ve Eylemleriyle Sebep Olma......................... 307

G. Cumhurbaşkanı Seçilme................................................................................................ 307

H. Türk Vatandaşlığının Kaybı, Milletvekilliğini Düşürür mü?........................................ 307

I. Milletvekilliğinin Düşmesi Kararının Yargısal Denetimi................................................ 311

IV. Milletin Temsili İlkesi....................................................................................................... 313

V. Andiçme............................................................................................................................. 314

VI. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler................................................................................ 315

VII. Yasama Bağışıklığı........................................................................................................... 318

A. Yasama Sorumsuzluğu.................................................................................................. 319

B. Yasama Dokunulmazlığı................................................................................................ 323

VIII. Milletvekillerinin Malî Statüsü...................................................................................... 331

 

Bölüm 10
TBMM'nİn İç Yapısı ve Çalışma Düzenİ

I. İçtüzük................................................................................................................................. 333

II. TBMM'nin İç Yapısı......................................................................................................... 337

A. Başkanlık Divanı........................................................................................................... 337

b. Siyasî Parti Grupları...................................................................................................... 339

C. Danışma Kurulu............................................................................................................ 341

D. Komisyonlar................................................................................................................. 341

III. TBMM'nin Çalışma Düzeni............................................................................................. 342

A. Kavramlar..................................................................................................................... 342

1. Yasama Dönemi........................................................................................................ 342

2. Yasama Yılı............................................................................................................... 343

3. Birleşim.................................................................................................................... 343

4. Oturum..................................................................................................................... 343

B. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Toplanması ve Tatili.............................................. 344

1. Kendiliğinden Toplanma.......................................................................................... 344

2. Tatil.......................................................................................................................... 344

3. Ara Verme................................................................................................................ 345

4. Olağanüstü Toplantı................................................................................................. 345

C. Toplantı Yetersayısı..................................................................................................... 347

1. Üye Tamsayısı......................................................................................................... 347

2. Toplantı Yetersayısı................................................................................................. 347

D. Karar Yetersayısı.......................................................................................................... 348

1. Toplantıya Katılanlar............................................................................................... 349

2. Salt Çoğunluk........................................................................................................... 349

3. Örnekler.................................................................................................................... 350

4. Özel Karar Yetersayıları........................................................................................... 351

E. Oylama Usûlleri............................................................................................................ 352

1. İşaretle Oylama........................................................................................................ 352

2. Açık Oylama............................................................................................................ 353

3. Gizli Oylama............................................................................................................ 353

F. Meclis Görüşmeleri....................................................................................................... 354

 

Bölüm 11
Yasama Fonksiyonu

I. Yasama Fonksiyonunun Tanımı ile Yürütme ve yargı Fonksiyonlarından Ayrılması......... 357

A. Maddî Kriter................................................................................................................. 357

B. Şeklî veya Organik Kriter.............................................................................................. 360

II. 1982 Anayasasına göre Yasama Fonksiyonunun Tanımı ile Yürütme ve Yargı
Fonksiyonlarından Ayrılması             362

III. Yasama Yetkisinin Tanımı ve Kapsamı............................................................................ 363

IV. Yasama Yetkisinin Özellikleri........................................................................................... 364

A. Yasama Yetkisinin Genelliği......................................................................................... 364

B. Yasama Yetkisinin Aslîliği............................................................................................ 367

C. Yasama Yetkisinin Devredilmezliği............................................................................... 368

 

Bölüm 12
Yasama İşlemleri: parlâmento kararı ve Kanun

I. Genel Olarak Yasama İşlemi................................................................................................ 371

A. Yasama İşleminin Tanımı ve İdarî İşlem ile Yargı İşleminden Ayrılması...................... 371

1. Yasama İşleminin Tanımı......................................................................................... 371

2. Yasama İşlemi - Yargı İşlemi Ayrımı........................................................................ 372

3. Yasama İşlemi - İdarî İşlem...................................................................................... 372

4. Yasama Organının Tüzel Kişilik Sıfatından Kaynaklanan İşlemleri Yasama
İşlemi Değildir......................................................................................................... 373

B. Yasama İşlemlerinin Türleri.......................................................................................... 375

“Kanun” - “Parlâmento Kararı” Ayrımı....................................................................... 375

II. Parlâmento Kararları........................................................................................................... 377

1. Yasama Organının Kendi İç Yapısına veya Çalışma Düzenine İlişkin Aldığı
Parlâmento Kararları     378

2. Yasama Organının Yürütme Organı ile İlişkileri Çerçevesinde Aldığı
Parlâmento Kararları................................................................................................ 378

3. Yasama Organının Yargı Organıyla İlişkileri Çerçevesinde Aldığı Parlâmento Kararları 379

4. Yasama Organının Sui Generis Parlâmento Kararları............................................... 380

5. Yeni Bir Tür Parlâmento Kararı: Yasama Organının Bağımsız İdarî
Otoritelere Üye Seçme Kararları............................................................................. 381

“Parlâmento Kararı” Biçiminde Yapılması Gereken Bir İşlem “Kanun”
Biçiminde Yapılabilir mi?........................................................................................ 381

B. Parlâmento Kararlarının Kabulü ve Yayımlanması Usûlü............................................. 383

C. Parlâmento Kararlarının Yargısal Denetimi Sorunu....................................................... 384

1. Parlâmento Kararları Anayasa Mahkemesi Tarafından Denetlenemezler................ 384

2. Parlâmento Kararları Danıştay veya İdare Mahkemeleri Tarafından da Denetlenemez 385

3. Bir Örnek: Sayıştaya Üye Seçilmesine İlişkin TBMM'nin 12 Kasım 1985
Tarih ve 27 Sayılı Kararının Yargısal Denetimi Sorunu........................................... 385

4. Parlâmento Kararlarının Yargı Denetimi Dışında Kalması Sakıncalı mıdır?............. 387

a) Yasama Organının Kendi İç Örgütlenişi ve Çalışma Düzenine İlişkin
Parlâmento Kararları.......................................................................................... 388

b) Yasama Organının Yürütme Organı ile Olan İlişkileri Çerçevesinde Aldığı
Parlâmento Kararları  389

c) Savaş İlânı, Silahlı Kuvvetlerin Yabancı Ülkelere Gönderilmesine İzin
Verilmesi Yolundaki Parlâmento Kararları......................................................... 389

d) Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim İlânının Onaylanması Kararları........................ 390

e) Kalkınma Plânlarının Onaylanması Kararı.......................................................... 393

f) Parlâmento Kararlarının Denetlenemeyeceği Kuralının Anayasa Mahkemesi
Tarafından Aşılması: “İçtüzük Düzenlemesi Niteliğindeki Diğer Meclis Kararları”................................................................................................ 394

III. Kanun................................................................................................................................ 399

A. Tanımı........................................................................................................................... 399

B. Kanunların Yapılış Usûlü.............................................................................................. 401

1. Öneri......................................................................................................................... 401

a) Kanun Tasarısı.................................................................................................... 401

b) Kanun Teklifi...................................................................................................... 402

2. Görüşme................................................................................................................... 402

3. Kabul........................................................................................................................ 405

4. Yayım....................................................................................................................... 406

5. Kanunların Yürürlüğe Girmesi.................................................................................. 411

 

Bölüm 13
TBMM'nİn Görev ve Yetkİlerİ

I. Kanun Koymak................................................................................................................... 414

II. Hükûmeti Denetlemek........................................................................................................ 414

A. Soru............................................................................................................................... 414

B. Genel Görüşme............................................................................................................. 417

C. Meclis Araştırması........................................................................................................ 418

D. Meclis Soruşturması..................................................................................................... 419

1. Fonksiyonu.............................................................................................................. 420

a) Yargı Organına Karşı Başbakan veya Bakanları Koruma Fonksiyonu................ 420

b) Siyasî Fonksiyon................................................................................................ 420

2. Meclis Soruşturması Açılması İstemi....................................................................... 421

a) Kimler Hakkında Soruşturma Açılması İstenebilir?............................................ 421

b) Kimler ve Nasıl Soruşturma Açılmasını İsteyebilir?........................................... 423

3. Meclis Soruşturması Açılması İsteminin Görüşülmesi............................................ 424

4. Meclis Soruşturma Komisyonu............................................................................... 424

5. Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun Genel Kurulda Görüşülmesi............ 425

7. Yüce Divanda Yargılama ve Yüce Divan Kararı....................................................... 427

8. Meclis Soruşturmasının Etkililiği............................................................................. 428

E. Gensoru......................................................................................................................... 428

III. Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi Vermek (Yetki Kanunu) 433

IV. Bütçe ve Kesin Hesap tasarılarını Görüşmek ve Kabul Etmek......................................... 433

A. Bütçe Kanunu............................................................................................................... 433

B. Kesin Hesap Kanunu.................................................................................................... 436

V. Para Basılmasına Karar Vermek......................................................................................... 437

VI. Savaş İlânına Karar Vermek.............................................................................................. 438

VII. Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasını Uygun Bulmak......................................... 440

A. Onaylanması İçin Kanunla Uygun Bulunması Gereken Andlaşmalar.......................... 441

B. Onaylanması İçin Kanunla Uygun Bulunmaları Gerekmeyen Andlaşmalar................. 444

C. Milletlerarası Andlaşmaların Türk normlar hiyerarşindeki Yeri................................... 449

D. Milletlerarası Andlaşmaların Anayasaya Uygunluk Denetimi Yapılabilir mi?............. 454

VIII. Genel ve Özel Af İlânına Karar Vermek......................................................................... 458

IX. Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Karar Vermek..................................................... 461

1. Tarihsel Kökeni............................................................................................................. 461

2. Meclisin Yetkisi............................................................................................................. 462

3. Kanun Tasarısı............................................................................................................... 462

4. Başbakanlık Yazısı......................................................................................................... 462

4. Meclisin Üç Muhtemel Tavrı........................................................................................ 463

a) Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesi Hakkında Kanun.............................................. 463

b) Ölüm Cezasının Yerine Getirilmemesi Hakkında Kanun......................................... 464

c) Meclisin Bir Kanun Kabul Etmemesi....................................................................... 465

5. Uygulama....................................................................................................................... 464

6. “Kanun” mu, “Karar” mı?............................................................................................. 466

7. Savaş Halinde Ölüm Cezalarının İnfazı......................................................................... 468

X. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Diğer Görev ve Yetkileri............................................. 468

XI. Anayasada Belirtilenler Dışında Türkiye Büyük Millet Meclisine Kanunla Başka
Görev ve Yetki Verilebilir mi?............................................................................................ 469

 

 

Bölüm 14
yürütme

I. Yürütmeyi Hangi Hukuk Dalı İnceler? Anayasa Hukuku-İdare Hukuku Ayrımı............... 471

II. Organik ve Fonksiyonel Açıdan Yürütme.......................................................................... 475

III. Yürütme Organı................................................................................................................. 475

A. Yürütme Organının Yasama Organından Ayrılması...................................................... 475

B. Yürütme Organının Yargı Organından Ayrılması.......................................................... 475

C. Yürütme Organının İdare Organından Ayrılması.......................................................... 476

1. İdare.......................................................................................................................... 476

2. Yürütme Organının İdare Dışında Kalan Kısmı........................................................ 476

3. Yürütme Organının Yapısı........................................................................................ 479

 

Bölüm 15
Cumhurbaşkanı

I. Cumhurbaşkanının Seçimi.................................................................................................... 482

A. Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliliği................................................................................ 482

1. Türk Vatandaşlığı..................................................................................................... 482

2. Kırk Yaşını Doldurmuş Olmak................................................................................. 482

3. Yüksek Öğrenim Şartı............................................................................................... 482

4. Milletvekili Olmak veya Milletvekili Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmak................ 484

5. Daha Önce Cumhurbaşkanlığı Yapmamış Olmak..................................................... 484

B. Seçme Yetkisi................................................................................................................ 485

C. Seçim Usûlü.................................................................................................................. 485

II. Cumhurbaşkanlığı Görevinin Başlaması ve Sona Ermesi.................................................... 587

A. Göreve Başlama............................................................................................................ 487

1. Görev Süresi Dolan Cumhurbaşkanının Durumu..................................................... 487

2. Göreve Başlayıncaya Kadar Cumhurbaşkanı Seçilen Kişinin Statüsü..................... 487

3. Andiçme................................................................................................................... 488

4. Göreve Başlama Anı (Görev Süresinin Başlangıç Anı)............................................ 488

B. Cumhurbaşkanlığı Görevinin Sona Ermesi Halleri........................................................ 489

1. Sürenin Dolması....................................................................................................... 489

2. Çekilme (İstifa)......................................................................................................... 490

3. Ölüm......................................................................................................................... 490

4. “Başka Bir Sebeple” Cumhurbaşkanlığı Makamının Boşalması............................... 490

5. Vatana İhanet ile Suçlandırılma................................................................................. 491

III. Cumhurbaşkanına Vekâlet................................................................................................. 492

A. Cumhurbaşkanının Geçici Olarak Görevinden Ayrılması Hali..................................... 493

B. Cumhurbaşkanlığı Makamının Boşalması Hali............................................................. 493

C. Vekilin Yetkileri............................................................................................................ 493

IV. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri.............................................................................. 494

A. Cumhurbaşkanının Yasama ile İlgili Görev ve Yetkileri................................................ 495

1. Yasama Yılının İlk Günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde Açılış
Konuşmasını Yapmak                495

2. Türkiye Büyük Millet Meclisini Toplantıya Çağırmak........................................... 495

3. Kanunları Yayımlamak............................................................................................. 496

4. Kanunları Tekrar Görüşülmek Üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine Geri Göndermek  496

4. Anayasa Değişikliklerine İlişkin Kanunları Halkoyuna Sunmak.............................. 497

5. Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açmak......................................................... 497

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine Karar Vermek............. 497

A. Cumhurbaşkanının Yürütme ile İlgili Görev ve Yetkileri.............................................. 498

1. Başbakanı Atamak ve İstifasını Kabul Etmek.......................................................... 498

2. Başbakanın Teklifi Üzerine Bakanları Atamak ve Görevlerine Son Vermek............ 498

3. Gerekli Gördüğü Hallerde Bakanlar Kuruluna Başkanlık Etmek veya Bakanlar
Kurulunu Başkanlığı Altında Toplantıya Çağırmak               499

4. Yabancı Devletlere Türk Devletinin Temsilcilerini Göndermek, Türkiye Cumhuriyetine
 Gönderilecek Yabancı Devlet Temsilcilerini KabulEtmek.. 500

5. Milletlerarası Andlaşmaları Onaylamak ve Yayımlamak......................................... 502

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin
Başkomutanlığını Temsil Etmek.............................................................................. 504

7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kullanılmasına Karar Vermek........................................ 505

8. Genelkurmay Başkanını Atamak.............................................................................. 506

9. Millî Güvenlik Kurulunu Toplantıya Çağırmak ve Millî Güvenlik Kuruluna
Başkanlık Etmek         506

10. Başkanlığında Toplanan Bakanlar Kurulu Kararıyla Sıkıyönetim veya
Olağanüstü Hal İlân Etmek ve Kanun Hükmünde Kararname Çıkarmak................ 506

11. Kararnameleri İmzalamak....................................................................................... 507

12. Sürekli Hastalık, Sakatlık veya Kocama Sebebiyle Belirli Kişilerin Cezalarını
Hafifletmek veya Kaldırmak    510

13. Devlet Denetleme Kurulunun Üyeleri ile Başkanını Atamak ve Bu Kurula
İnceleme, Araştırma ve Denetleme Yaptırmak            512

14. Yükseköğretim Kurulu Üyelerini Seçmek.............................................................. 513

15. Üniversite Rektörlerini Seçmek.............................................................................. 513

C. Cumhurbaşkanının Yargı ile İlgili Olan Görev ve Yetkileri........................................... 514

Cumhurbaşkanının Diğer Yetkileri..................................................................................... 515

V. Cumhurbaşkanının Tek Başına Yapacağı İşlemler Sorunu................................................. 515

A. Genel Olarak Karşı-İmza Kuralı ve Değişik Ülkelerden Örnekler................................ 515

B. 1982 Anayasasında Karşı-İmza Kuralı......................................................................... 518

1. Anayasada Belirtilenler............................................................................................ 521

2. “Tarafsız” Devlet Başkanı Olma Sıfatıyla Kullanılan Yetkiler:
Cumhurbaşkanının Yasama ve Yargıyla İlgili Yetkileri............................................ 522

3. Cumhurbaşkanının Yürütmeyle İlgili Yetkileri......................................................... 523

VI. Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamak Zorunda mıdır?.............................................. 526

A. Cumhurbaşkanı Siyasal Yerindelik Düşüncesiyle Kararnameleri İmzalamayı
Reddedebilir mi?              527

B. Cumhurbaşkanı, Hukuka Aykırılık Sebebiyle Kararnameleri İmzalamayı
Reddedebilir mi?........................................................................................................... 527

C. Görüşümüz................................................................................................................... 528

VII. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu...................................................................................... 531

A. Siyasî Sorumluluk......................................................................................................... 531

B. Cumhurbaşkanının Cezaî Sorumluluğu......................................................................... 534

1. Cumhurbaşkanının Kişisel Suçlarından Dolayı Sorumluluğu................................... 535

2. Cumhurbaşkanının Göreviyle İlgili Suçlarından Dolayı Sorumluluğu...................... 538

a) Kural: Sorumsuzluk............................................................................................ 538

b) İstisna: Cumhurbaşkanının Vatana İhanetten Dolayı Sorumluluğu.................... 540

.... aa) Suçlandırma ve Yargılama Usûlü.................................................................. 540

.... bb) Vatana İhanet Kavramı................................................................................ 542

.... cc) Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi Karşısında Vatana İhanet Suçu........ 544

....      aaa) Fransa’daki Görüşler............................................................................. 544

....      bbb) Türkiye’deki Durum............................................................................. 547

....      ccc) Görüşümüz............................................................................................ 547

C. Cumhurbaşkanının Hukukî Sorumluluğu...................................................................... 550

1. Cumhurbaşkanının Göreviyle İlgili Eylem ve İşlemlerinden Dolayı Hukukî Sorumluluğu   551

2. Cumhurbaşkanının Göreviyle İlgili Olmayan Eylem ve İşlemlerinden Dolayı
Hukukî Sorumluluğu................................................................................................ 552

VIII. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği.............................................................................. 554

IX. Devlet Denetleme Kurulu................................................................................................. 555

1. Amacı....................................................................................................................... 555

2. Yapısı....................................................................................................................... 555

3. Görevleri................................................................................................................... 555

4. Çalışma Usûlü.......................................................................................................... 556

5. Kurul Kararlarının Hukukî Niteliği........................................................................... 556

6. Eleştiri...................................................................................................................... 557

 

Bölüm 16
Bakanlar Kurulu: Başbakan ve bakanlar

I. Bakanlar Kurulu................................................................................................................... 559

A. Kuruluşu....................................................................................................................... 560

1. Atama....................................................................................................................... 560

2. Uygulamadaki Usûl.................................................................................................. 560

3. Bakanlar Kurulunun Kurulma Anı........................................................................... 564

4. Göreve Başlama Sırasında Güvenoyu (m.110)......................................................... 565

B. Bakanlar Kurulunun Görevinin Sona Ermesi................................................................ 569

1. Güvensizlik Oyu...................................................................................................... 569

a) Göreve Başlarken Güvenoyu (m.110)................................................................ 569

b) Görev Sırasında Güvenoyu (m.111)................................................................... 569

c) Gensoru Görüşmeleri Sırasında Güvenoyu (m.99/3-4)....................................... 570

2. Genel Seçimlerden Sonra Yeni Türkiye Büyük Millet Meclisinin Toplanması....... 570

3. Geçici Bakanlar Kurulunun Kurulması..................................................................... 571

4. Başbakanın Görevinin Sona Ermesi.......................................................................... 571

5. İstifa......................................................................................................................... 572

6. Bütçenin Reddi......................................................................................................... 572

“İşgüder Bakanlar Kurulu”........................................................................................... 573

C. Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri........................................................................ 573

1. “Genel Siyaseti” Yürütmek...................................................................................... 574

2. Kanun Hükmünde Kararname Çıkarmak.................................................................. 575

3. Tüzük Çıkarma Yetkisi............................................................................................ 575

4. Yönetmelik Çıkarma Yetkisi..................................................................................... 575

5. Bakanlar Kurulu Kararnamesi Çıkarmak.................................................................. 576

6. Kanun Tasarısı Hazırlamak...................................................................................... 576

7. Bütçeyi ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarını Hazırlamak......................................... 577

8. Olağanüstü Hâl ve Sıkıyönetim İlân Etmek.............................................................. 577

9. Millî Güvenliğin Sağlanması..................................................................................... 577

10. Silahlı Kuvvetlerin Yurt Savunmasına Hazırlanması.............................................. 577

11. Genel Kurmay Başkanını Seçmek.......................................................................... 578

12. Anayasada Verilmiş Diğer Görev ve Yetkiler......................................................... 578

13. Kanunlarla Verilmiş Görev ve Yetkiler................................................................... 579

D. Bakanlar Kurulunun Sorumluluğu................................................................................. 579

1. Kolektif Sorumluluk................................................................................................. 579

a) Kolektif Sorumluluğun Araçları.......................................................................... 580

.... aa) Göreve Başlarken Güven Oyu (m.110)........................................................ 580

.... bb) Görev Sırasında Güven Oyu (m.111).......................................................... 580

.... cc) Gensoru Görüşmeleri Sırasında Güvenoyu (m.99/3-4)................................ 580

b) Kolektif Sorumluluğun Sebebi: “Hükûmetin Genel Siyaseti” Kavramı.............. 581

c) Kolektif Sorumluluğun Sonuçları........................................................................ 582

.... aa) Dayanışma.................................................................................................... 582

.... bb) Gizlilik......................................................................................................... 583

.... cc) Bakanların Sır Saklama Yükümlülüğü........................................................... 583

.... dd) Eleştirmeme Yükümlülüğü........................................................................... 584

2. Bireysel Sorumluluk................................................................................................. 584

E. Geçici Bakanlar Kurulu................................................................................................. 584

II. Başbakan............................................................................................................................ 586

A. Başbakanın Göreve Atanması....................................................................................... 586

B. Başbakanın Görevinin Sona Ermesi.............................................................................. 587

1. Ölüm......................................................................................................................... 587

2. İstifa......................................................................................................................... 587

3. Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesi........................................................................ 588

4. Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesi........................................ 590

5. Yüce Divana Sevk..................................................................................................... 591

6. Güvensizlik Oyu...................................................................................................... 591

7. Cumhurbaşkanlığına Seçilme.................................................................................... 592

8. Parti Liderliğini Yitirme............................................................................................ 592

C. Başbakanlığa Vekâlet Sorunu........................................................................................ 593

D. Başbakanın Görev ve Yetkileri..................................................................................... 595

1. Bakanları Seçmek ve Görevlerinden Alınmalarını Önermek..................................... 595

2. Bakanlar Kuruluna Başkanlık Etmek........................................................................ 596

3. Bakanlıklar Arasında İşbirliğini Sağlamak................................................................. 596

4. Bakanların Görevlerinin Yerine Getirilmesini Gözetmek......................................... 596

5. Hükûmetin Genel Siyasetinin Yürütülmesini Gözetmek......................................... 596

6. Millî Güvenlik Kuruluna Katılma............................................................................ 596

7. Yönetmelik Çıkarma Yetkisi..................................................................................... 596

“Başbakanlık” Teşkilâtı Sorunu................................................................................... 597

D. Başbakanın Sorumlulukları........................................................................................... 597

III. Bakanlar............................................................................................................................ 598

A. Bakanlıkların Kurulması............................................................................................... 598

B. Bakanların Göreve Atanması........................................................................................ 599

1. Bakan Seçilme Yeterliliği.......................................................................................... 599

2. Bakanların Atanması Usûlü...................................................................................... 600

C. Bakanların Görevlerinin Sona Ermesi............................................................................ 601

1. Azil: Bakanın Görevine Başbakanın Önerisi Üzerine Cumhurbaşkanınca Son Verilmesi    601

2. Ölüm......................................................................................................................... 602

3. İstifa......................................................................................................................... 602

4. Milletvekilliği Seçilme Yeterliliğinin Kaybı.............................................................. 603

5. Yüce Divana Sevk..................................................................................................... 604

6. Gensoru.................................................................................................................... 604

7. Başbakanın Görevinin Sona Ermesiyle..................................................................... 605

D. Bakanların Görev ve Yetkileri....................................................................................... 605

1. Devlet Tüzel Kişiliğini Temsil Yetkisi..................................................................... 605

2. Hiyerarşi Yetkisi...................................................................................................... 605

3. Yönetmelik Çıkarma Yetkisi..................................................................................... 606

4. Harcama Yetkisi....................................................................................................... 606

5. İdarî Vesayet Yetkisi................................................................................................ 606

D. Bakanların Sorumlulukları............................................................................................. 606

1. Siyasî Sorumluluk..................................................................................................... 607

a) Kolektif (Ortak) Sorumluluk............................................................................... 608

b) Bireysel Sorumluluk........................................................................................... 609

.... aa) Meclise Karşı Bireysel Sorumluluk.............................................................. 609

.... bb) Başbakana Karşı Bireysel Sorumluluk......................................................... 609

2. Cezaî Sorumluluk..................................................................................................... 610

a) Bakanların Kişisel Suçlarından Dolayı Cezaî Sorumluluğu................................. 611

b) Bakanların Görevleriyle İlgili Suçlarından Dolayı Cezaî Sorumluluğu................ 612

3. Bakanların Hukukî Sorumluluğu............................................................................... 615

a) Bakanların Kişisel Eylem ve İşlemlerinden Kaynaklanan Hukukî
Sorumluluğu....................................................................................................... 615

b) Bakanların Görevleriyle İlgili İşlemlerinden Dolayı Hukukî Sorumluluğu.......... 616

.... aa) Bakanın Hizmet Kusuru Teşkil Eden Eylem ve İşlemleri (İdarenin
      Kusurlu Sorumluluğu).................................................................................. 616

.... aa) Bakanın Kişisel Kusur Teşkil Eden Eylem ve İşlemleri............................... 616

 

Bölüm 17
Yürütme organının Düzenleyİcİ İşlemlerİ

I. Genel olarak Yürütme Organının İşlemleri........................................................................... 621

A. Yürütme İşleminin Tanımı............................................................................................ 621

B. Yürütme İşlemi - Yasama İşlemi Ayrımı....................................................................... 622

C. Yürütme İşlemi - Yargı İşlemi Ayrımı........................................................................... 623

D. Yürütme İşlemlerinin Türleri........................................................................................ 623

II. Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi...................................................... 624

A. Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin Kaynağı............................. 624

B. Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin Niteliği............................... 626

1. Kanuna Dayanma: Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma
Yetkisinin “Secundum Legem” Niteliği      626

2. Kanuna Aykırı Olmama: Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma
Yetkisinin “Intra Legem” Niteliği.......................................................................... 627

C. Yürütme Organının Düzenleme Alanı........................................................................... 627

III. Kanun Hükmünde Kararnameler....................................................................................... 628

A. Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri......................................................... 628

B. Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri............................... 629

IV. Tüzükler............................................................................................................................ 630

A. Yetki............................................................................................................................. 630

B. Sebep............................................................................................................................. 630

C. Konu............................................................................................................................. 631

D. Usul ve Şekil: Danıştayın İncelemesi............................................................................ 632

1. Aslî Şekil Şartı.......................................................................................................... 632

2. Danıştay İnceleme Kararının İstişarî Niteliği........................................................... 632

3. Danıştayın İncelemesinin Kapsamı: “Kanuna Uygunluk” mu, “Yerindelik” mi?.... 635

4. Yayım, İmza ve Yürürlüğe Girme............................................................................. 637

E. Yargısal Denetim........................................................................................................... 638

V. Yönetmelikler..................................................................................................................... 638

A. Yetki............................................................................................................................. 639

1. Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kamu Tüzel Kişileri.................................................... 639

2. Bakanlar Kurulu Yönetmelik Çıkarabilir mi?............................................................ 639

3. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kamu Kuruluşları Yönetmelik Çıkarabilir mi?............. 640

B. Konu............................................................................................................................. 641

C. Sebep Unsuru................................................................................................................ 642

D. Usul ve Şekil................................................................................................................. 642

E. Denetim......................................................................................................................... 643

VI. Yürütme Organının Diğer Düzenleyici İşlemleri: “Adsız Düzenleyici İşlemler”.............. 643

VII. Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri Arasında Hiyerarşi Sorunu....................................... 647

 

 

Bölüm 18
olağan dönem KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMElerİ

Giriş........................................................................................................................................ 651

A. Kanun Hükmünde Kararnamenin Tanımı..................................................................... 652

B. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukukî Niteliği: “Yasama İşlemi” mi,
“İdarî İşlem” mi?........................................................................................................... 654

1. Maddî Kritere Göre.................................................................................................. 654

2. Şeklî (Organik) Kritere göre...................................................................................... 654

a) Yasama Organı Tarafından Kabul veya Reddedilmesinden Önceki Dönemde.... 655

b) Yasama Organı Tarafından Kabul veya Reddedilmesinden Sonraki Dönemde... 655

C. Kanun Hükmünde Kararname Kurumuna Ihtiyaç Duyulmasının Nedenleri................ 656

D. Kanun Hükmünde Kararname Çıkarılması “İstisnaî” Bir Usûl müdür?....................... 657

E. Kanun Hükmünde Kararnameyle Düzenleme Yapılması, Kanunla Düzenleme
Yapılmasına Göre Daha Az Demokratik midir?           658

F. Türk Pozitif Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararname Kurumunun
Tarihsel Gelişimi........................................................................................................... 658

1. 1876 Kanun-u Esasîsi: “Kanun-u Muvakkat”......................................................... 658

2. 1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu Dönemi................................................................. 660

3. 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Dönemi................................................................. 661

4. 1961 Anayasası Dönemi.......................................................................................... 662

I. Yetki Kanunu....................................................................................................................... 664

A. TBMM'nin Bakanlar Kuruluna KHK Çıkarma Yetkisi Vermesinin Hukukî
Niteliği Nedir?............................................................................................................... 669

B. Yetki Kanunlarında Bulunması Gereken Unsurlar........................................................ 673

1. Amaç Unsuru........................................................................................................... 674

a) “Amaç” Kavramının Tanımı............................................................................... 674

b) Anayasa Mahkemesinin “Amaç” Unsuruna İlişkin İçtihadı............................... 675

2. Kapsam Unsuru....................................................................................................... 677

a) “Kapsam” Kavramının Tanımı........................................................................... 677

b) Anayasa Mahkemesinin “Kapsam” Unsuru Hakkındaki İçtihadı...................... 678

3. İlkeler Unsuru........................................................................................................... 682

a) “İlke” Kavramının Tanımı................................................................................... 682

b) Anayasa Mahkemesinin “İlke” Anlayışı............................................................ 683

4. Süre Unsuru.............................................................................................................. 684

a) Yetki Süresi İçinde Birden Fazla Kanun Hükmünde Kararname
Çıkarılabilir mi?.................................................................................................. 685

b) Bakanlar Kurulunun Değişmesiyle Süre Sona Erer mi?...................................... 685

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi Yetki Kanununun Süresi İçinde O
Alanda Kanun Çıkarabilir mi?............................................................................ 686

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi Yetki Kanununun Süresini Kısaltabilir mi?....... 687

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi Yetki Kanununun Süresini Uzatabilir mi?......... 687

f) Süre Ne Kadar Uzun Olacaktır?.......................................................................... 689

C. TBMM'nin Bakanlar Kuruluna KHK Çıkarma Yetkisi Vermesinin Şartları
Var mıdır? (İvedilik, Zorunluluk ve Önemlilik Şartları Üzerine).................................. 692

1. Anayasa Mahkemesinin İçtihadı.............................................................................. 692

2. Anayasa Mahkemesi İçtihadının Değerlendirilmesi................................................. 696

a) Yetki Kanunlarının ve KHK'lerin, TBMM'de Öncelik ve İvedilikle
Görüşüleceği Kuralından Çıkarılan Argüman..................................................... 697

b) Yasama Yetkisinin Genelliği ve Aslîliği Argümanı.............................................. 698

c) Yasama Yetkisinin Devredilmezliği Argümanı.................................................... 698

d) Demokratik Yapılanma Argümanı...................................................................... 699

e) Yasama ve Yürütme Organları Arasında Denge.................................................. 700

f) Tarihsel Argüman................................................................................................ 701

3. Önemlilik, Zorunluluk ve İvedilik Şartlarının Belirsizliği Konusunda Eleştiri......... 702

4. Eleştiri: Anayasa Mahkemesi Tali Kurucu İktidarı Gasp Etmektedir..................... 702

II. Kanun Hükmünde Kararname............................................................................................ 704

A. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Konusu.................................................................. 705

1. Anayasanın “Kanunla Düzenlenir” Dediği Konular Kanun Hükmünde
Kararname ile Düzenlenebilir mi?............................................................................ 705

2. Bütün Sosyal ve Ekonomik Haklar Kanun Hükmünde Kararname ile
Düzenlenebilir mi?................................................................................................... 708

3. Anayasanın 91’inci Maddesin İlk Fıkrasındaki Konu Yasağının Kapsamı Nedir?.. 709

B. Kanun Hükmünde Kararname Çıkarılmasında Usûl ve şekil........................................ 711

C. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yargısal Denetimi.................................................. 712

1. Kanun Hükmünde Kararnameler Danıştay Tarafından Denetlenebilir mi?.............. 712

2. Anayasa Mahkemesinin Denetimi........................................................................... 713

3. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yetki Kanunlarına Uygunluğu
Denetlenebilir mi?.................................................................................................... 714

4. Yetki Kanunları İptal Edilen Kanun Hükmünde Kararnamelerin Geçerliliği
Sorunu..................................................................................................................... 715

III. Ret, Onay ve Değiştirerek Onay Kanunları...................................................................... 720

A. kanun hükmünde kararnamelerin Meclise Sunulmaları ve Görüşülmeleri..................... 720

B. Meclisin Ret, Kabul veya Değiştirerek Kabul İşleminin Hukukî Niteliği
Nedir? (“Kanun” mu, “Karar” mı?)        723

1. Doktrindeki Hâkim Görüş........................................................................................ 724

2. Görüşümüz............................................................................................................... 727

3. Uygulama................................................................................................................. 727

C. Ret Kanunu................................................................................................................... 728

1. Ret Kanununun Biçimi............................................................................................. 728

2. Ret Kanununun Sonuçları......................................................................................... 730

3. Ret Kanununun Anayasa Mahkemesi Tarafından Denetlenmesi............................. 730

4. KHK'nin Reddi Halinde, KHK'nin İlga Ettiği Kanunlar Kendiliğinden
Yürürlüğe Girer mi?................................................................................................. 731

D. Onay Kanunu............................................................................................................... 732

1. Onay Kanununun Biçimi.......................................................................................... 733

2. Önerimiz: Üç Maddelik Kanunla Onay................................................................... 736

3. Onay Kanununun Sonuçları..................................................................................... 737

4. Onaylanan Kanun Hükmünde Kararname Ne Olur?................................................ 737

E. Değiştirerek Onay Kanunu............................................................................................ 740

1. Değiştirerek Onay Kanununun Biçimi..................................................................... 740

2. Değiştirerek Onay Kanununun Sonuçları................................................................. 742

.... Sonuç.................................................................................................................................. 743

1. Anayasa Mahkemesinin Tutumu............................................................................. 743

2. Anayasa Mahkemesine Karşı Ne Yapılabilir?.......................................................... 743

3. Doktrinin Tutumu.................................................................................................... 746

4. Uygulama................................................................................................................. 746

5. 17 Ağustos 1999 Depremi Sonrası Uygulama......................................................... 750

6. Uygulamadaki Son Gelişmeler.................................................................................. 751

 

 

 

Bölüm 19
Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetİm Kanun
Hükmünde Kararnamelerİ

Anayasal Düzenleme.............................................................................................................. 756

a) m.121/3 ve m.122/2-3.................................................................................................... 756

b) Bir Ön Sorun: m.121/3 ve 122/2-3’te Hüküm Yoksa, m.91 Uygulanabilir mi?............. 756

I. Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Unsurları................. 759

A. Yetki............................................................................................................................. 759

B. Sebep............................................................................................................................. 760

C. Usûl ve Şekil................................................................................................................. 761

D. Konu............................................................................................................................. 763

1. Anayasa, m.15’ten Kaynaklanan Sınırlamalar.......................................................... 764

2. Anayasa, m.121/3 ve 122/2’den Kaynaklanan Sınırlar: “Sıkıyönetim
ve Olağanüstü Halin Gerekli Kıldığı Konular”........................................................ 764

E. Süre................................................................................................................................ 767

F. Yer................................................................................................................................. 769

Olağanüstü Hal KHK'si ile Kanunlarda ve Özellikle Olağanüstü Hal
Kanununda Değişiklik Yapılabilir mi?         773

G. Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnameleri Anayasa
Mahkemesi Tarafından Denetlenebilir mi?................................................................... 775

1. Yargısal Denetim Yasağının Eleştirisi ve Savunulması............................................. 775

2. Yargısal Denetim Yasağının Aşılması: 1990’daki Görüşlerimiz ve Anayasa
Mahkemesinin İçtihadı  777

3. 1990’daki Görüşümüzün ve Anayasa Mahkemesi İçtihadının Eleştirisi................. 780

4. “Anayasa Mahkemesi Önündeki Metnin Resmî Gazetedeki Adıyla Bağlı
Değildir; O Metnin Hukukî Tavsifini Serbestçe Yapabilir” Görüşünün Eleştirisi.. 781

5. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Hangi Kritere Göre
Tanımlanır?.............................................................................................................. 782

6. “Dönüştürme (Conversion) Kuramı”....................................................................... 784

7. Ortada Gerçekten Bir “Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnamesi”
Olabilir mi?.............................................................................................................. 786

8. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi Hakkında Yokluk
Müeyyidesi Uygulanabilir mi?   787

9. İlk İnceleme: İptal İsteminin Yetkisizlik Nedeniyle Reddi....................................... 787

II. Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Onaylanması......... 789

1. İçtüzük, m.128: Otuz Günlük Görüşme Süresi........................................................ 789

2. Kanun Hükmünde Kararname Otuz Gün İçinde Görüşülmezse Ne Olur?.............. 789

a) Görüşümüz......................................................................................................... 790

b) Erdoğan Teziç’in Görüşü.................................................................................... 791

c) Necmi Yüzbaşıoğlu’nun Görüşü......................................................................... 792

3. Yayımlandıkları Gün Meclisinin Onayına Sunulmayan Kanun Hükmünde
Kararnameler Ne Olur?   794

4. Görüşme Sırası......................................................................................................... 795

5. TBMM'nin Ret, Onay veya Değiştirerek Onay İşleminin Hukukî
Niteliği Nedir? (“Kanun” mu, “Karar” mı?)               796

6. Ret Kanunu.............................................................................................................. 797

a) Ret Kanununun Biçimi........................................................................................ 797

b) Ret Kanununun Sonuçları................................................................................... 797

c) Ret Kanununun Anayasa Mahkemesi Tarafından Denetlenmesi....................... 798

d) Kararnamenin Reddedilmesiyle, Kararnamenin İlga Ettiği Kanunlar
 Kendiliğinden Yürürlüğe Girer mi?      799

e) Ret Kanunu Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilirse, Reddedilen
Kanun Hükmünde Kararname Tekrar Yürürlüğe Girer mi?............................... 799

7. Onay Kanunu........................................................................................................... 799

a) Onay Kanununun Biçimi.................................................................................... 799

b) Onay Kanununun Sonuçları................................................................................ 802

c) Onaylanan Kanun Hükmünde Kararname Ne Olur?........................................... 802

8. Değiştirerek Onay Kanunu....................................................................................... 803

a) Değiştirerek Onay Kanununun Biçimi................................................................ 803

b) Değiştirerek Onay Kanununun Sonuçları........................................................... 805

9. Onaylandıktan Sonra Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde
Kararnameleri Anayasa Mahkemesi Tarafından Denetlenebilir mi?................................................................................................................................. 806

 

Bölüm 20
Olağanüstü Yönetİm usûllerİ

I. Olağanüstü Hal.................................................................................................................... 810

A. Olağanüstü Hal İlân Kararı........................................................................................... 810

1. Yetki......................................................................................................................... 810

2. Usûl ve Şekil............................................................................................................. 811

3. Sebep........................................................................................................................ 813

4. Konu......................................................................................................................... 813

5. Amaç........................................................................................................................ 814

B. Olağanüstü Hal İlânının Sonuçları................................................................................. 814

1. Vatandaşlar İçin Para, Mal ve Çalışma Yükümlülükleri Getirilebilir........................ 814

2. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılması Kısmen veya Tamamen Durdurulabilir.. 815

3. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi Çıkarılabilir.................................. 816

C. Olağanüstü Halin Uygulanması..................................................................................... 817

D. Olağanüstü Halin Sona Ermesi...................................................................................... 817

II. Sıkıyönetim........................................................................................................................ 817

A. Sıkıyönetim İlân Kararı................................................................................................. 818

1. Yetki......................................................................................................................... 818

2. Usûl ve Şekil............................................................................................................. 819

3. Sebep........................................................................................................................ 820

4. Konu......................................................................................................................... 821

5. Amaç........................................................................................................................ 821

B. Sıkıyönetim İlânının Sonuçları: Sıkıyönetimin Konusu................................................ 821

1. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılması Kısmen veya Tamamen Durdurulabilir.. 822

2. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi Çıkarılabilir.................................. 823

3. Kolluk Yetkilerinin Askerî Makamlara Geçmesi...................................................... 823

4. Bazı Suçların Yargılaması Askerî Mahkemelerce Yapılır......................................... 824

C. Sıkıyönetimin Uygulanması.......................................................................................... 824

D. Sıkıyönetimin Sona Ermesi........................................................................................... 824

III. Olağanüstü Yönetim Usûllerinde Yargısal Denetim.......................................................... 824

A. Olağanüstü Hal veya Sıkıyönetim İlânı İşlemleri Üzerindeki Yargısal Denetim........... 824

1. Olağanüstü Hal veya Sıkıyönetim İlânına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Üzerindeki Yargısal Denetim................................................................................... 825

2. Olağanüstü Hal veya Sıkıyönetim İlânına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının
Türkiye Büyük Millet Meclisince Onaylanması Kararı Üzerinde
Yargısal Denetim..................................................................................................... 826

B. Olağanüstü Hal veya Sıkıyönetim Makamlarının İşlemleri Üzerindeki
Yargısal Denetim........................................................................................................... 828

 

Bölüm 21
Yargı

I. Yargı Organı ve Yargı Fonksiyonu Kavramları.................................................................... 831

A. Yargı Organı.................................................................................................................. 831

B. Yargı Fonksiyonu.......................................................................................................... 832

1. Maddî Kriter............................................................................................................ 832

2. Şeklî (Organik) Kriter............................................................................................... 834

II. Türkiye’de Yargı Kolları.................................................................................................... 835

A. Anayasa Yargısı............................................................................................................ 837

B. Adlî Yargı...................................................................................................................... 837

2. Üst Derece Mahkemesi: Yargıtay............................................................................ 837

C. İdarî Yargı...................................................................................................................... 838

1. İlk Derece Mahkemeleri........................................................................................... 838

2. Üst derece Mahkemeleri........................................................................................... 839

D. Askerî Ceza Yargısı...................................................................................................... 840

1. İlk Derece Mahkemeleri........................................................................................... 840

2. Üst Derece Mahkemesi: Askerî Yargıtay................................................................. 841

E. Askerî İdarî Yargı: Askerî Yüksek İdare Mahkemesi.................................................... 842

F. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık mahkemesi............................................................... 842

G. Hesap Yargısı: Sayıştay................................................................................................ 843

Sonuç................................................................................................................................. 844

III. Tabiî (Kanunî, Olağan) Hâkim İlkesi................................................................................ 844

IV. Hâkimlerin Bağımsızlığı İlkesi........................................................................................... 847

A. Yasama Organına Karşı Bağımsızlık............................................................................. 848

B. Yürütme Organına Karşı Bağımsızlık............................................................................ 848

C. Yargı Organına Karşı Bağımsızlık................................................................................. 849

D. Çevreye Karşı Bağımsızlık........................................................................................... 850

V. Hâkimlik Teminatı.............................................................................................................. 850

A. Amacı, Tanımı ve Niteliği............................................................................................. 851

B. Unsurları....................................................................................................................... 851

1. Azledilmeme Teminatı............................................................................................. 852

2. Emekliye Sevk Edilmeme Teminatı.......................................................................... 852

3. Malî Teminat (Aylık ve Ödeneklerinden Yoksun Kılınamama Teminatı)............... 852

4. Coğrafî Teminat (Yoktur)......................................................................................... 853

5. Savcılık Sınıfına Atanmama Teminatı (Yoktur)........................................................ 853

6. İdarî Görevlere Atanmama Teminatı........................................................................ 854

VI. Hâkimlerin Özlük İşleri: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu......................................... 854

 

Bölüm 22
anayasa Yargısı

I. Genel Olarak........................................................................................................................ 860

A. Anayasa Yargısının Varlık Nedeni................................................................................ 860

B. Anayasa Yargısının Meşruluğu Sorunu......................................................................... 860

C. Anayasa Yargısı Modelleri............................................................................................ 861

1. Amerikan Modeli..................................................................................................... 861

2. Avrupa Modeli......................................................................................................... 862

D. Anayasa Yargısının Varlık Şartları................................................................................ 863

E. Anayasa Yargısının Türkiye’de Tarihsel Gelişimi........................................................ 864

II. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu (Üyeler)...................................................................... 866

A. Seçim Usûlü.................................................................................................................. 866

B. Meslekleri İtibarıyla Üyeler ve Bunların Seçilme Şartları............................................. 866

1. Yüksek Hakimler...................................................................................................... 867

2. Öğretim Üyesi.......................................................................................................... 867

3. Üst Kademe Yöneticileri veya Avukatlar................................................................. 868

C. Üyelerin Statüsü........................................................................................................... 869

III. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri..................................................................... 873

1. Bazı Normların Anayasaya Uygunluğunu Denetlemek........................................... 874

2. Bazı Kişileri Yüce Divan Sıfatıyla Yargılamak......................................................... 874

3. Siyasî Partilerin Kapatılmasına Karar Vermek......................................................... 874

4. Siyasî Partilerin Malî Denetimini Yapmak............................................................... 874

5. Siyasî Partilerle İlgili İhtar İstemlerini Karara Bağlamak.......................................... 874

6. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Kararlarını Denetlemek............................ 875

7. Milletvekilliğinin Düşmesi Kararlarını Denetlemek................................................. 875

8. Uyuşmazlık Mahkemesine Başkan Seçmek............................................................. 875

IV. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Normlar.......................................................... 875

A. Kanunlar....................................................................................................................... 876

B. Kanun Hükmünde Kararnameler................................................................................... 877

C. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü...................................................................... 877

D. Anayasa değişiklikleri................................................................................................... 877

V. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Olmayan Normlar ve İşlemler......................... 878

A. Milletlerarası Andlaşmalar............................................................................................ 878

B. Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnameleri............................... 878

C. İnkılâp Kanunları.......................................................................................................... 878

D. Millî Güvenlik Konseyi Döneminde Çıkarılan Kanunlar............................................. 879

E. Üç İstisna Dışında Parlâmento Kararları....................................................................... 881

VI. Denetiminin Ölçüsü: Anayasa.......................................................................................... 881

1. Genel Olarak............................................................................................................. 881

2. “Anayasallık Bloğu” Kavramına İhtiyaç var mıdır?................................................. 882

3. Ölçü Normlar, “Bağımsız Ölçü Norm - Destek Ölçü Norm” Şeklinde
Ayrılabilir mi?......................................................................................................... 885

VII. Anayasa Mahkemesinin Denetiminin Kapsamı.............................................................. 887

A. Şekil Bakımından Denetim............................................................................................ 887

1. Kanunlarda Şekil Denetiminin Anlamı: “Öngörülen Çoğunluk”............................... 887

2. Anayasa Değişikliklerinde Şekil Denetiminin Anlamı: “Teklif ve Oylama
Çoğunluğu ve İvedilikle Görüşülemeyeceği Şartı”          888

3. Kanun Hükmünde Kararnamelerde Şekil Denetiminin Anlamı................................ 888

4. TBMM İçtüzüğünün Şekil Bakımından Denetlenmesinin Anlamı.......................... 889

A. Esas Bakımından Denetim............................................................................................ 889

1. Sebep Unsuru........................................................................................................... 890

2. Amaç Unsuru........................................................................................................... 891

3. Konu Unsuru............................................................................................................ 894

a) Kanunun Düzenlediği Konu, Anayasada Öngörülmüştür................................... 895

b) Kanunun Düzenlediği Konu, Anayasada Öngörülmemiştir................................ 895

VIII. Anayasaya Uygunluk Denetimi Şekilleri (Denetim yolları)........................................... 899

A. Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)........................................................................... 899

1. Dava Açma Yetkisi................................................................................................... 899

2. Dava Açma Süresi.................................................................................................... 901

B. Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu)............................................................................. 902

1. Konusu..................................................................................................................... 902

2. Şartları...................................................................................................................... 903

a) Bakılmakta Olan Bir Dava Olmalıdır.................................................................. 903

b) Davaya Bakmakta Olan Bir “Mahkeme” Olmalıdır........................................... 904

c) Uygulanacak Hüküm Olmalıdır........................................................................... 906

d) Mahkeme Uygulanacak Hükmü Anayasaya Aykırı Görmeli veya Aykırılık İddiasının
Ciddi Olduğu Kanısına Varmalıdır        907

3. İşleyiş Usûlü............................................................................................................ 908

IX. Anayasa Mahkemesi Kararları......................................................................................... 910

A. Kararların Çeşitleri........................................................................................................ 910

1. Ret Kararı................................................................................................................. 910

a) İlk İncelemeden (İptidaen) Ret Kararı................................................................. 910

b) Esastan Ret Kararı.............................................................................................. 913

2. İptal Kararı............................................................................................................... 916

B. Kararların Gerekçeli Olması Zorunluluğu..................................................................... 917

C. Kararların Kesin Hüküm Gücü..................................................................................... 919

1. Şeklî Anlamda Kesin Hüküm................................................................................... 919

2. Maddî Anlamda Kesin Hüküm................................................................................ 920

D. Kararların Taraflar Bakımından Etkisi.......................................................................... 921

E. Kararların Yürürlüğe Girmesi........................................................................................ 921

1. Resmî Gazetede Yayım............................................................................................ 921

2. Bir Yıl Erteleme........................................................................................................ 922

F. İptal Kararının Geriye Yürümezliği............................................................................... 923

G. İptal Edilen Kanunun İlga Ettiği Kanun Kendiliğinden Yürürlüğe Girer mi?................ 924

X. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı................................................................. 926

1. Kararın “Bağlayıcılığı” Ne Anlama Gelir?................................................................ 926

2. Kararın Gerekçesi Bağlayıcı mıdır?.......................................................................... 927

a) Hâkim Görüş....................................................................................................... 927

b) Anayasa Mahkemesinin Görüşü........................................................................ 928

c) Görüşümüz......................................................................................................... 928

3. Anayasa Mahkemesi Kararları, Anayasa Mahkemesini Bağlar mı?......................... 931

4. Anayasa Mahkemesi Kararları Yasama Organını Bağlar mı?................................... 932

5. Yasama Organı İptal Edilen Kanunu Tekrar Çıkarabilir mi?.................................... 933

6. Anayasa Mahkemesi Kararları Tali Kurucu İktidarı Bağlar mı?.............................. 942

7. Tali Kurucu İktidar İptal Edilen Kanunu Anayasa Normu Olarak
Kabul Edebilir mi?................................................................................................... 942

XI. Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usûlü...................................................... 944

1. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı................................................................................. 944

2. Taleple Bağlılık......................................................................................................... 945

3. Talebin Gerekçesiyle Bağlı Olmamak....................................................................... 945

4. Karar Alma Süreci.................................................................................................... 946

5. Anayasa Mahkemesi Çalışma Hızı.......................................................................... 946

6. Öneriler..................................................................................................................... 947

XII. Anayasa Mahkemesi “Yokluk” Kararı Verebilir mi?...................................................... 949

XIII. Anayasa Mahkemesi “Yorumlu Ret Kararı” Verebilir mi?............................................ 955

XIV. Anayasa Yargısında “İhmal” Sorunu Veya Anayasa Hükümleri Doğrudan
Doğruya Uygulanabilir mi?................................................................................................ 960

A. Sorunun Ortaya Konulması.......................................................................................... 960

B. Anayasa Mahkemesinin İçtihadı................................................................................... 961

C. Doktrindeki Görüşler.................................................................................................... 962

D. Görüşümüz................................................................................................................... 963

1. İhmal Mümkündür: m.11’e Dayalı Cevap............................................................... 963

2. İhmal Mümkün Değildir: m.152 ve Geçici m.15’e Dayalı Cevap............................ 963

3. Bu İki Cevaptan Hangisi Doğrudur?........................................................................ 964

4. m.177/e’den Bir Sonuç Çıkarılabilir mi?................................................................... 965

XV. Anayasa Mahkemesi Yürürlüğü Durdurma Kararı Verebilir mi?.................................... 970

1. Etkinlik Sağlama Argümanı....................................................................................... 971

2. “Dava” Kavramı Argümanı...................................................................................... 972

3. “İhtiyatî Tedbir” Argümanı...................................................................................... 973

4. Argumentum a maiore ad minus.............................................................................. 973

5. Hukuk Boşluğu ve Hakimin Boşluk Doldurma Yetkisi Argümanı........................... 974

6. Yetkili Olmak İçin, Yetkinin Tanınmasının Şart Değil, Yetkinin
Yasaklanmamasının Yeterli Olduğu Argümanı........................................................ 975

XVI. Kanun Koyucu Gibi Hareketle Yeni Bir Uygulamaya Yol Açacak Biçimde
Hüküm Tesis Etme Yasağı................................................................................................. 977

 

Bölüm 23
Anayasanın Değİştİrİlmesİ

I. Teklif................................................................................................................................... 983

A. Yetki............................................................................................................................. 983

B. Şekil............................................................................................................................... 984

C. Konu............................................................................................................................. 985

II. Görüşme............................................................................................................................. 985

A. Komisyonda Görüşme.................................................................................................. 986

B. Genel Kurulda Görüşme............................................................................................... 986

1. Birinci Görüşmedeki Aşamalar................................................................................. 987

2. İkinci Görüşmedeki Aşamalar.................................................................................. 988

III. Karar................................................................................................................................. 990

A. Karar Yetersayısı.......................................................................................................... 990

B. Oylamanın Şekli: Gizli Oy............................................................................................ 993

IV. Onay................................................................................................................................. 994

Halkoylaması..................................................................................................................... 997

Anayasa Değişikliği Sürecinde Cumhurbaşkanının Yetkileri........................................... 1000

1. Onaylama Yetkisi................................................................................................... 1000

2. Geri Gönderme Yetkisi........................................................................................... 1000

3. Halkoylamasına Sunmak Yetkisi............................................................................ 1001

V. Anayasanın değiştirilemeyecek Hükümleri...................................................................... 1002

VI. Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi Sorunu...................................................... 1005

A. 1961 Anayasası Döneminde....................................................................................... 1005

1. 1971 Öncesi............................................................................................................ 1005

a) 16 Haziran 1970 Tarih ve K.1970/31 Sayılı Karar........................................... 1006

b) 3 Nisan 1971 Tarih ve K.1971/37 Sayılı Karar................................................ 1015

2. 1971’den Sonra....................................................................................................... 1016

15 Nisan 1975 Tarih ve K.1975/87 Sayılı Karar........................................................ 1016

B. 1982 Anayasası Döneminde....................................................................................... 1022

1. Anayasal Düzenlemeler.......................................................................................... 1022

2. Anayasa Mahkemesinin İçtihadı: 18 Haziran 1987 Tarih ve K.1987/15
Sayılı Karar............................................................................................................ 1022

 

Bibliyografya........................................................................................................................ 1029

İndeks.................................................................................................................................... 1047

.... I. Kavram ve İsim İndeksi................................................................................................ 1047

.... II. 1982 Anayasası Madde İndeksi.................................................................................. 1068

.... III.  Anayasa Mahkemesi Kararları İndeksi..................................................................... 1069

Yazarın Özgeçmişi ve Yayın Listesi..................................................................................... 1070

 

 

Aynı "İçindekiler"i PDF olarak görmek için burasını tıklayınız.

Kitabın tamamını PDF olarak okumak için burasını tıklayınız.

 


Bu Sayfa: www.anayasa.gen.tr/tah-icindekiler.htm

anayasa.gen.tr/tah.htm içinde ilk yayınlanış tarihi 4 Nisan 2004.

Son Güncelleştirme: 22 Ocak 2016

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler[at]hotmail.com