TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

 

TÜZÜK LİSTESİ

(1985-2005 Yılları Arasında Resmi Gazetede Yayınlanan Tüzüklerin Listesidir)

 

Kaynak: Resmi Gazete:  http://rega.basbakanlik.gov.tr  

Aşağıdaki tüzük listesi Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr  nin "fihrist" kısmına tıklayarak (http://rega.basbakanlik.gov.tr/Fihrist/fihrist.asp ) açılan sayfada "MEVZUAT TÜRÜ" kısmından "TÜZÜKLER" seçilip arama yaptırılarak oluşturulmuştur. 16 Eylül 2005.  Listeyi güncelleştirmek için aynı yolu izleyebilirsiniz.

RG Tarihi sütunundaki linklere tıklayarak kararın RG de yayınlanan metnine ulaşabilirsiniz. (2000 yılından önceki linkler çalışmamaktadır).


Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.


Tüzük metinlerine http://proje.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wpg=mbs    veya   http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Karar

No

Tüzüğün Adı

R. G.

Tarihi

R. G.

Sayısı

1985/10163   Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük   09.01.1986   18983  
1986/10534   Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonu Hakkında Tüzük   28.04.1986   19091  
1986/10623   Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahis Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   02.05.1986   19095  
1986/10746   Hayvan Rehni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   18.07.1986   19168  
86/10808   Gemi Adamlarının Yeterliliği ve Sayısı Hakkında Tüzük   26.08.1986   19203  
86/10916   Grev ve Lokavtlarda Mülkiye Amirlerince Alınacak Tedbirlere Dair Tüzük   04.09.1986   19211  
86/11038   Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük   16.10.1986   19253  
1986/10982   Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Tüzüğü (07.12.1986 gün ve 19304 sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   16.11.1986   19283  
1987/11545   Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük   16.03.1987   19402  
1987/11546   Eski Hükümetlerin İstihdamı Hakkında Tüzük   17.03.1987   19403  
1987/11624   Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzük   10.04.1987   19427  
1987/11798   İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Tüzük (7/5736 Sayılı Karar Eki Aynı Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır)   14.06.1987   19487  
1987/11787   Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Tüzük   24.06.1987   19497  
87/12047   Vakıflar Tüzüğüne Ek Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   20.09.1987   19580  
87/12004   Tababet Uzmanlık Tüzüğüne Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Tüzük   21.09.1987   19581  
87/12046   Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük`ün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tüzük   25.09.1987   19585  
87/12028   Tekel Dışında Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanıllması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük   29.09.1987   19589  
87/12076   PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   17.10.1987   19607  
87/12076   Belediye Muhasebe Usulü Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   18.10.1987   19608  
87/12170   Tebligat Nizamnamesinin Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük`ün Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar   05.12.1987   19655  
1988/12497   Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Tüzüğü   11.02.1988   19722  
1988/12580   Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü   10.03.1988   19750  
1988/12609   Gümrüğe Terkedilen, Terkedilmiş Sayılan, Müsadere Edilen Eşyanın Tasfiyesine İlişkin Tüzüğe Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Tüzük   17.03.1988   19757  
198812828   Tunceli ve Rize İllerinde Çeşitli Afetlerden Etkilenen Afetzedelerin Belirlenen Alanlara Yerleştirilmelerine Dair Karar   22.04.1988   19793  
1988/12992   Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük.   17.06.1988   19845  
1989/13956   Hakeme ve Resmî Arabulucuya Başvurma Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   17.04.1989   20142  
1989/13969   Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük`te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   29.04.1989   20153  
1989/14111   Petrol Tüzüğü (4/5633 Sayılı Karar Ekinde yürürlüğe giren "Petrol Nizamnanesi" yürürlükten kaldırılmıştır)   17.07.1989   20224  
1989/20240   Türk Medenî Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük`ün Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Tüzük   02.08.1989   20240  
1989/14367   Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzükün 12. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Tüzük   18.08.1989   20256  
1989/14400   Türkiyede Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolu Hakkında Nizamnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   23.08.1989   20261  
1989/14381   Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzük`ün 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Tüzük   01.09.1989   20269  
1989/14348   İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Kuruluşu ve Çalışma Esasları Hakkında Tüzük`te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   02.09.1989   20270  
1989/14389   İş Teftişi Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   09.09.1989   20277  
1989/14477   Grev ve Lokavtlarda Mülkî İdare Amirlerince Alınacak Önlemlere İlişkin Tüzük   05.10.1989   20303  
1989/14894   Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük`ün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Karar   06.01.1990   20394  
1990/217   Türk Hava Kurumu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   13.04.1990   20491  
1990/426   Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Tüzük   18.05.1990   20522  
1990/500   Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü`nün Yürürlüğe Konulmasına Dair Tüzük   16.07.1990   20576  
1990/578   Tababet Uzmanlık Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   02.08.1990   20593  
1990/608   PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   29.08.1990   20620  
1990/671   Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü`nün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar   14.09.1990   20635  
1990/711   Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü   15.09.1990   20636  
1990/712   Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü   17.09.1990   20638  
1990/789   Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğü   24.09.1990   20645  
1990/1062   Sivil Savunma Fonu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   13.11.1990   20694  
91/1374   Gümrüğe Terkedilen, Terkedilmiş Sayılan, Müsadere Edilen Eşyanın Tasfiyesine İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük`ün Yürürlüğe Konulmasına Dair Tüzük (26/2/1991 gün ve 20798 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   20.02.1991   20792  
91/1467   Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğü`nün Yürürlüğe Konulmasına Dair Tüzük   01.03.1991   20801  
91/1629   Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü`nün Yürürlüğe Konulmasına Dair Tüzük   05.04.1991   20836  
91/1746   Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük`ün Yürürlüğe Konulmasına Dair Tüzük   08.05.1991   20865  
91/1714   Ptt Biriktirme ve Yardım Sandığı Tüzüğü`nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük`ün Yürürlüğe Konulmasına Dair Tüzük   10.05.1991   20867  
91/1546   Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük`ün Yürürlüğe Konulmasına Dair Tüzük   25.05.1991   20881  
91/1767   Sosyal Sigorta Sağlık Hizmetleri Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük`ün Yürürlüğe Konulmasına Dair Tüzük   26.05.1991   20882  
91/1918   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü`nün Yürürlüğe Konulmasına Dair Tüzük   22.06.1991   20909  
91/1871   Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlüğe Konulmasına Dairtüzük   30.06.1991   20915  
91/2028   Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük`ün Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar   03.08.1991   20949  
91/2002   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü   06.08.1991   20952  
91/2019   Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğü   07.08.1991   20953  
91/2080   Sahil Güvenlik Komutanlığının İdari ve Adli Görevlerine İlişkin Tüzüğün 5nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Tüzük`ün Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar   24.08.1991   20970  
91/2081   Samsun Liman Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   28.08.1991   20974  
91/2159   Türk Medenî Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük`ündeğiştirilmesine İlişkin Tüzük   12.09.1991   20989  
91/2152   Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğü (16/10/1991 Tarihli ve 21023 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   13.09.1991   20990  
91/2109   Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğü   16.09.1991   20993  
91/2474   Ticarî İşletme Rehni Sicili Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar   18.12.1991   21085  
91/2526   Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük   24.01.1992   21121  
92/2902   Çevre Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü   29.04.1992   21213  
92/3381   Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü   04.09.1992   21335  
92/3718   Polis Vazife ve Selahiyet Nizamnamesinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Tüzük   28.11.1992   21419  
92/3770   Çalışma Bakanlığı Yurt Dışı İşçi Sorunları Tüzüğü`nün Yürürlükten Kal-dırılmasına Dair Tüzük   07.01.1993   21458  
92/3870   Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   12.01.1993   21463  
93/4055   Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü   19.02.1993   21501  
93/4257   Din Şurası Tüzüğü   30.04.1993   21567  
93/4270   Tababet Uzmanlık Tüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Tüzük   30.04.1993   21567  
93/4295   Türk Bayrağı Tüzüğünün 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   02.05.1993   21569  
93/4397   Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü   22.05.1993   21588  
93/4441   Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaretodaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   05.06.1993   21598  
93/4603   Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   18.07.1993   21641  
93/4688   Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğü   17.08.1993   21671  
93/4772   Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü   11.09.1993   21695  
93/4927   Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   22.11.1993   21766  
93/5061   Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında Tüzük   11.01.1994   21815  
94/5435   Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   21.04.1994   21912  
1994/5623   Tapu Sicili Tüzüğü (1930/10012 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Tapu Sicil Nizamnamesi" yürürlükten kaldırılmıştır)   07.06.1994   21953  
94/5630   Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkındaki Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   21.06.1994   21967  
94/5663   Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğününün (A) Bendinin İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Olmak veya Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünde 3 Yılını Doldurmuş Olmak Şeklinde Değiştirilmesine Dair Tüzük   29.06.1994   21975  
94/5382   Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   29.06.1994   21975  
94/5702   PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Tüzüğü   05.07.1994   21981  
94/5799   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü   31.08.1994   22037  
94/5812   Polis Kıyafet Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük   05.09.1994   22042  
94/5884   Polis Mesleğine Giriş ve Poliste Terfi Esaslarını Gösteren Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük   16.09.1994   22053  
94/6002   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzmanlığı Tüzüğü   23.09.1994   22060  
94/5916   Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü   27.09.1994   22064  
1994/6127   Türk Hava Kurumu Tüzüğü (7/637 Sayılı Tüzük Bu Tüzük ile; Bu Tüzük ise, 99/13485 Sayılı Tüzükle yürürlükten kaldırılmıştir)   17.11.1994   22114  
94/6228   Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğüne Bir Madde (Müfettişler Kendi İstekleri Dışında veya Teftiş Hizmetlerinin Gerekleriyle Bağdaşmayan Sıhhi, Ahlaki veya Mesleki Yetersizlikleri Saptanmadıkça Görevden Alınamaz ve İdari Görevlere Atanamazlar) Eklenmesine Dair Tüzük   17.12.1994   22144  
94/6251   Belediye Memur ve Müstahdemleri Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük   23.12.1994   22150  
94/6321   Konut Kapıcıları Tüzüğü   31.12.1994   22158  
95/6542   Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Tüzük   02.03.1995   22218  
95/6589   Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   28.03.1995   22241  
95/6593   Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu Tüzüğü   31.03.1995   22244  
95/6649   Türk Bayrağı Tüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Tüzük   31.03.1995   22244  
95/6746   Tababet Uzmanlık Tüzüğüne Geçci Maddeler Eklenmesine İlişkin Tüzük   20.05.1995   22288  
95/6889   Toplu Konut Fonunun Kullanım Şekline İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapıl-ması Hakkında Tüzük   22.06.1995   22321  
95/7075   Türk Bayrağı Tüzüğünün Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tüzük   29.07.1995   22358  
96/7949   İşkolları Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   10.04.1996   22607  
96/7994   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü   15.04.1996   22612  
96/8043   Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   26.04.1996   22622  
96/8044   Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   26.04.1996   22622  
96/8156   Ziraî Mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında Nizamnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   15.05.1996   22637  
96/8192   Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   27.05.1996   22648  
96/8442   İstanbul Liman Tüzüğü   06.09.1996   22749  
96/8512   Sivil Savunma ile İlgili Sahsi Mülkiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Tüzük.   30.09.1996   22773  
96/8650   Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Tüzük   05.11.1996   22808  
96/8849   Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   24.12.1996   22857  
96/8880   Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   06.01.1997   22869  
97/9176   Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   01.05.1997   22976  
97/9187   İş Kanununa (1475 Sayılı) Tabi İşyerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük   01.05.1997   22976  
97/9192   Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   01.05.1997   22976  
97/9295   Özel Hastaneler Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   22.05.1997   22996  
97/10048   Türk Hava Kurumu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   17.10.1997   23143  
97/10337   Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   18.12.1997   23204  
97/10403   Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   02.01.1998   23218  
1998/10514   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kontrolörler Tüzüğü   03.02.1998   23247  
98/10653   Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Tüzük   02.03.1998   23274  
98/10943   Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğüne Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Tüzük   25.04.1998   23323  
98/11046   Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Tüzük   23.05.1998   23350  
98/11402   Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü   04.08.1998   23423  
98/11470   Din Şurası Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   17.08.1998   23436  
98/11548   Ticaret Sicili Nizamnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tüzük   28.08.1998   23447  
98/11860   Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü`nün Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar   06.11.1998   23515  
98/12079   Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü`nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   09.12.1998   23548  
99/12574   Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük   01.04.1999   23653  
99/12591   İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzük   01.04.1999   23653  
99/12660   Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü`nün Bir Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Tüzük   05.05.1999   23686  
99/12746   Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük Te Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   14.05.1999   23695  
99/12845   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapıl Ması Hakkında Tüzük   01.06.1999   23712  
99/13097   Pamukların Kontrolüne Dair Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   31.07.1999   23772  
99/13105   Trabzon Liman Tüzüğü   12.08.1999   23784  
99/13185   At Yarışları Tüzüğü`nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   21.08.1999   23793  
1999/13485   Türk Hava Kurumu Tüzüğü`nün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük   01.11.1999   23863  
1999/13554   Türk Bayrağı Tüzüğü`nün 38`inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   15.12.1999   23907  
1999/13624   Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzük   15.12.1999   23907  
2000/113   Türk Hava Kurumu Tüzüğünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Tüzük   17.02.2000   23967  
2000/315   PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   03.05.2000   24038  
2000/369   Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   05.05.2000   24040  
2000/441   Askerî İşyerleriyle Yurt Emniyeti için Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   05.05.2000   24040  
2000/481   Türk Hava Kurumu Tüzüğü   05.05.2000   24040  
2000/1647   İş Teftişi Tüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Tüzük   23.12.2000   24269  
2000/1726   Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   23.12.2000   24269  
2000/1724   Tasfiye Tüzüğü (83/7385 Sayılı Kararla yürürlüğe konulan Aynı Konulu Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır)   03.01.2001   24276  
2001/2130   Türk Bayrağı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   06.04.2001   24365  
2001/2199   Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   27.04.2001   24385  
2001/2443   Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   23.05.2001   24410  
2001/2574   Türk Bayrağı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   29.06.2001   24447  
2001/2583   Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Tüzük   20.07.2001   24468  
2001/3146   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   26.10.2001   24565  
2001/3241   İstanbul Liman Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   29.11.2001   24598  
2001/3283   Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   13.12.2001   24612  
2001/3418   Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   05.01.2002   24631  
2002/3598   Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   14.02.2002   24671  
2002/4198   Tıpta Uzmanlık Tüzüğü (7/6229 Sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır)   19.06.2002   24790  
2002/4222   Millî Müdafaa Mükellefiyeti Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   26.06.2002   24797  
2002/4328   Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   05.07.2002   24806  
2002/4568   Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnamenin Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Tüzük   29.08.2002   24861  
2002/4660   Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   03.09.2002   24865  
2002/4683   Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   24.09.2002   24886  
2002/4724   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kontrolörler Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   24.09.2002   24886  
2002/4938   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   10.01.2003   24989  
2003/5960   Türk Medenî Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük (6/5100 Sayılı Karar ile yürürlüğe konulan Aynı Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır)   10.08.2003   25195  
2003/6263   At Yarışları Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   07.11.2003   25282  
2003/6570   Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   03.01.2004   25335  
2004/6800   Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   25.02.2004   25384  
2004/6858   Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   25.02.2004   25384  
2004/7030   Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   22.04.2004   25441  
2004/7095   Sivil Savunma Fonu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük   22.04.2004   25441  
2004/7180   Sivil Savunma ile İlgili Şahsî Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Tüzük   30.04.2004   25448  
2004/7212   Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   15.05.2004   25463  
2004/7336   Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Esaslarına İlişkin Tüzüzte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   29.05.2004   25476  
2004/7626   Emekli, Adî Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük   23.07.2004   25531  
2004/7830   Türk Hava Kurumu Tüzüğü   22.09.2004   25591  
2004/8057   Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   12.11.2004   25641  
2004/8061   Gıda Maddelerinin ve Umumî Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususî Vasıflarını Gösteren Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   13.11.2004   25642  
2004/8109   Tapu Sicili Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük   02.12.2004   25658  
2004/8404   At Yarışları Müşterek Bahisler Tüzüğü   09.02.2005   25722  
2005/8741   Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük   05.05.2005   25806  
2005/8778   Tiftik İhracatının Murakabesine Dair Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük   11.05.2005   25812  
2005/8779   Palamut İhracatının Murakabesine Dair Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük   11.05.2005   25812  
2005/8792   Antepfıstığı İhracatının Denetlenmesine Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük   11.05.2005   25812  
2005/8913   Bazı Tüzüklerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük (Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük, Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Bazı Özel Usul ve Kurallar Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük, Fazla Çalışma Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük, Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük, Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük, Konut Kapıcıları Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük, Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük, İş Süreleri Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük, İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük ve İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük)   12.06.2005   25843  
2005/9263   Kamu Kurum ce Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veye İndirimli Olarar Yararlandırılacaklara İlişkin 4736 Sayılı Kanunun Birinci Maddesi Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar   02.09.2005   25924  

Yukarıdaki liste Resmi Gazete fihristinden oluşturulmuştur.


Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.


Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

A-mail: kgozler@hotmail.com