TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ    [www.anayasa.gen.tr]

Ana Sayfa: WWW.ANAYASA.GEN.TR

 

Yargıtay kararlarI

Kemal Gözler

 

Yargıtay ( www.yargitay.gov.tr ) kararları Yargıtay Kararlar Dergisinde yayınlanmaktadır. Bu dergi YKD şeklinde kısaltılmaktadır. Yargıtay kararlarına ayrıca  www.yargitay.gov.tr ) nin ana sayfasındaki sol maenudeki "Emsal Arama" kısmından veya doğrudan şu adresten ulaşabilirsiniz. http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/

 

Yargıtay kararlarına atıf usûlü örneğin şöyledir:

Y.4.HD, 17.11.1986, E.1986/4898, K.1986/7786, YKD, C.13, S.2, s.200.

Biz daha uzun bir şekilde şöyle atıf yapılmasını tercih ediyoruz:

Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi, 17 Kasım 1986 Tarih ve E.1986/4898, K.1986/7786 Sayılı Karar, Yargıtay Kararlar Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, s.200.

 

Yargıtay kararlarına Kazancıtarafından hazırlanan “İçtihat Bilgi Bankası” (keza www.kazanci.com.tr adresinden) de ulaşılabilir. Doğrudan link şudur: http://www.kazanci.com.tr/kho2/ibb/yargitayindex.htm

Resmi Gazetede yayınlanmış Yargıtay kararlarına Elektronik Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr  nin "fihrist" kısmına tıklayarak (http://rega.basbakanlik.gov.tr/Fihrist/fihrist.asp ) açılan sayfada "MEVZUAT TÜRÜ" kısmından "YARGITAY KARARLARI" seçilerek ulaşılabilir. Bu şekilde yapılmış bir yargıtay kararları listesi için burasını tıklayınız.


YARGITAYIN KENDİSİ HAKKINDA BİLGİ

(Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları kitabından alınmıştır).

Adlî yargı kolunun üst derece (kontrol) mahkemesi Yargıtaydır. Yargıtay, Anayasamızın 154’üncü maddesine göre, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Yargıtay üyeleri birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilirler. Yargıtayın kuruluşu ve çalışma usulleri 2797 sayılı Yargıtay Kanunu ile düzenlenmiştir (Yargıtay Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir). Yargıtayda, şu an,  21 hukuk dairesi, 11 ceza dairesi, bir Hukuk Genel Kurulu, bir Ceza Genel Kurulu ve bir de Büyük Genel Kurul vardır.

a) Daireler.- Yargıtayda 21 hukuk dairesi ve 11 ceza dairesi vardır. Her daire bir başkan ve dört üyenin katılmasıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. İlk derece mahkemesinin temyiz edilen kararı Yargıtayda ilk önce bu dairelerden biri tarafından incelenir. Daire bozma veya onama kararı alır. Ve dosyayı kendisine gönderen ilk derece mahkemesine gönderir.

b) Hukuk ve Ceza Genel Kurullaı.- Hukuk Genel Kurulu  hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinden; Ceza Genel Kurulu, ceza dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşur. Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının en önemli görevi Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına karşı ilk derece mahkemelerinin verdiği direnme kararlarını incelemektir. Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının kararları kesindir. Bu kararlara karşı ilk derece mahkemeleri tekrar direnme kararı veremez.

c) Büyük Genel Kurul.- Büyük Genel Kurul, Yargıtay birinci başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsav-cıvekilinden oluşur. Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kararları kesin olup bunlar aleyhine başka yargı mercilerine başvurulamaz. Büyük Genel Kurulun en önemli görevi “içtihadı birleştirmek”tir. Bu nedenle bu kurula “İçtihadı Birleştirme Kurulu” da denir. Yargıtay Kanunun 16’ncı maddesinde bu görev şu şekilde açıklanmıştır: Yargıtay Büyük Genel Kurulunun görevi, “Hukuk Genel Kurulunun benzer olaylarda birbirine aykırı biçimde verdiği kararları ile Ceza Genel Kurulunun yine benzer olaylarda birbirine aykırı olarak verdiği kararları veya Hukuk Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulu; Hukuk Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi; Hukuk Genel Kurulu ile bir ceza dairesi; Ceza Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi veya bir hukuk dairesi ile bir ceza dairesi arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve içtihatları birleştirmektir”. Yargıtay Büyük Genel Kurulunun verdiği kararlara “içtihadı birleştirme kararı” denir. Bu kararlar Resmi Gazetede yayımlanırlar ve Yargıtay dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlarlar.

 Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

c) Kemal Gözler. 2001-2004. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için kgozler@hotmail.com  adresine başvurunuz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3.3.2004 tarih ve 5101sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir kitabı herhangi bir yöntemle (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar hapis cezası veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla veya zararın ağırlığı dikkate alınarık bunların her ikisiyle birden cezalandırmaktadır.