TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

 

YÖNETMELİK LİSTESİ

(1985-2005 Yılları Arasında Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmeliklerin Listesidir)

 

Kaynak: Resmi Gazete:  http://rega.basbakanlik.gov.tr  

Aşağıdaki yönetmelik listesi Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr  nin "fihrist" kısmına tıklayarak (http://rega.basbakanlik.gov.tr/Fihrist/fihrist.asp ) açılan sayfada "MEVZUAT TÜRÜ" kısmından "YÖNETMELİKLER" seçilip arama yaptırılarak oluşturulmuştur. 16 Eylül 2005.  Listeyi güncelleştirmek için aynı yolu izleyebilirsiniz.

RG Tarihi sütunundaki linklere tıklayarak kararın RG de yayınlanan metnine ulaşabilirsiniz. (2000 yılından önceki linkler çalışmamaktadır).


Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.


Yönetmelik metinlerine http://proje.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wpg=mbs    veya   http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz
 
Karar
 
No

Yönetmeliğin Adı

R. G.

Tarihi

R. G.Sayısı

  Profesyonel Futbol Takımı Bulunan Kulüplerin Forma ve Eşofmanlarında Reklam Yapılması Kakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 05.04.2001 gün ve 24364 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   06.03.1980   16921  
  Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetlerinde Sporcuların Forma ve Eşofmanlarına Reklam Konulmasına İlişkin Yönetmelik (Bu Yönetmelik ve Aynı Konulu Talimat 05.04.2001 gün ve 24364 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   01.10.1980   17475  
  Gençlik ve Spor Tesislerine Ad Verme Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 27.03. 2001 gün ve 24355 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   25.11.1982   17879  
  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(Bu Yönetmelik 09.12.1986 gün ve 19306 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   24.02.1983   17969  
  Trakya ÜniversitesiTıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 21.12.1989 gün ve 20379 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   16.11.1983   18223  
  Devlet Personel Uzmanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 02.11.2002 gün ve 24924 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   26.10.1984   18557  
  Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmelerinin Mali ve İdari İşlemleri ile Muhasebe Usulleri Yönetmeliği   02.01.1985   18623  
  Silahlı Kuvvetler Astsubay Sınıf Okulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   04.01.1985   18625  
  Adalet Meslek Lisesi Yönetmeliği   04.01.1985   18625  
  Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik Değişikliği   05.01.1985   18626  
  Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenci Ücretlerinin Tebit ve Tahsiline Ait Yönetmelik   05.01.1985   18626  
  Dernekler Biriminin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile Dernekler Kütüğünün Tesisi Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 15.10.2002 gün 24907 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   03.02.1985   18655  
  Millî Kütüphane Okuyucu Hizmetleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 09.11.2002 gün ve 24931 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürülükten kaldırılmıştır)   04.02.1985   18656  
  Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik   31.07.1985   18828  
  Baden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (Bu Yönetmelik 03.02.2005 gün ve 25716 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştı)   22.08.1985   18850  
  Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Derneklerinin Yurtdışında Temsili ile Tanıtma Faaliyetleri ve Ulusal Bayram ve Kurtuluş Günleri Törenlerinde Giyecekleri Kıyafet Hakkında Yönetmeliğin 20`inci Maddesinin ve Ek-A Çizelgesinin Paşalar-Generaller Bölümünün Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   23.10.1985   18907  
  Askerî Hakim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   26.10.1985   18910  
  Halihazırda Harita Alımı ve Zeminde Arazi ve Arsa Düzenleme Uygulaması İşlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Esaslar Hakkında Yönetmelik   02.11.1985   18916  
  İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği   02.11.1985   18916  
  İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik   02.11.1985   18916  
  Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği   02.11.1985   18916  
  İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik   02.11.1985   18916  
  İmar Kanunu`nda Kurulması Öngörülen Yeminli Serbest Mimarlık ve Mühendislik Büroları Yönetmeliği   02.11.1985   18916  
  İmar Kanunu`nun 38. Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik   02.11.1985   18916  
  İmar Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği   02.11.1985   18916  
  Otopark Yönetmeliği   02.11.1985   18916  
  Ulaştırma Şurası Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   03.11.1985   18917  
  Yurt İçinde Fuar, Sergi ve Panayır Düzenlenmesine Dair Yönetmelik`in Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   03.11.1985   18917  
  Gümrük Kanunu`na Bağlı Gümrük Yönetmeliği`nin 412, 440 ve 1505`inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.11.1985   18918  
  Yağlı Güreş Yönetmeliğinin 33`üncü Maddesinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   04.11.1985   18918  
  Özel Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği   05.11.1985   18919  
  Topluk Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Uzmanlığı Yeterlik İmtihanı Yönetmeliği   08.11.1985   18922  
  Sivil Hava-Araç Kazaları Soruşturma Yönetmeliği   10.11.1985   18924  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 77, 111 ve 112. Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.11.1985   18935  
  Telsiz Çağrı Cihazları ve Halk Bandı Telsiz Cihazlarını Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12,14,15,17,18`inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   24.11.1985   18938  
  Tababet Uzmanlık Yönetmeliği`nin 40,41,42,45,46`ıncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   26.11.1985   18940  
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetmeliği   27.11.1985   18941  
  Gemilerde Rasat Yapılması Hakkında Yönetmelik   03.12.1985   18947  
  Beden Terbiyesi Ceza Yönetmeliğinin 75`inci Maddesinin a ve e Bendinin Değiştirilmesine, g Bendinin Eklenmesine Dair Yönetmelik   09.12.1985   18953  
  Spor-Toto İsim Hakları Yönetmeliğine Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   09.12.1985   18953  
  Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Özel Eğitim Okulları Yönetmeliği   09.12.1985   18953  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği   18.12.1985   18962  
  Soba Verim Yönetmeliği`nin 2,3 ve 4`üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   21.12.1985   18965  
  İthalat Yönetmeliği   26.12.1985   18970  
  İhracat Yönetmeliğine Ek Yönetmelik   26.12.1985   18970  
  Borsa Bankerliği Belgesi Verilmesine Dari Yönetmelik`e Ek Yönetmelik   27.12.1985   18971  
  Emekli Sandığı Borç Para Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.01.1986   18977  
  Talih Oyunları Yönetmeliğinin 6 ve 19`uncu Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   15.01.1986   18989  
  Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Hasta Kabul ve Tedavi Yönetmeliği   05.02.1986   19010  
  Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin Tadiline Dair Yönetmelik   05.02.1986   19010  
  Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Başbakanlık Uzmanlığı İmtihanları ile İmtihan Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 13.06.2002 gün ve 24784 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   06.02.1986   19011  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğininin Tadiline Dair Yönetmelik   06.02.1986   19011  
  1615 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 709`uncu Maddesinin 4`üncü Paragrafında Değişiklik Dair Yönetmelik   06.02.1986   19011  
  Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşları Memurları Sicil Yönetmeliğinin 18`inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   06.02.1986   19011  
  Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılma Nitelkleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik   07.02.1986   19012  
  Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğü İhale ve Satınalma Yönetmeliğinin Tadiline Dair Yönetmelik   07.02.1986   19012  
  İstanbul Polis Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği   09.02.1986   19014  
  İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmeliğin Tadiline Dair Yönetmelik   09.02.1986   19014  
  İl Özel İdareleri, Belediyeler veya Bunlara Bağlı Kurumlar Tarafından İşletilen Elektrik, Havagazı, Tramvay ve Tünel İşletmelerinin Alım ve Satım Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin Tadiline Dair Yönetmelik   10.02.1986   19015  
  Hentbol Müsabaka Yönetmeliğininde Yapılan Tadilata Dair Yönetmelik   10.02.1986   19015  
  Kültür Bakanlığı Kurullar Huzur Hakkı Ödeme Yönetmeliğinin Tadiline Dair Yönetmelik   10.02.1986   19015  
  Cevher İstihracı Yapan Maden Sahaları için İmalat Haritası Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 03.02.2005 gün ve 25716 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle Yürürlükten Kaldırılmıştır)   12.02.1986   19017  
  Polis Koleji Yönetmeliğinin 9 uncu, 12 inci ve 20 nci maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   12.02.1986   19017  
  Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği`nin Tadiline Dair Yönetmelik   17.02.1986   19022  
  Toplu Konut Fonu`ndan Faydalanan 506 Sayılı Kanuna tabi Sigortalılara Açılacak Konut Kredisi Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 12.02.1987 gün ve 19370 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   17.02.1986   19022  
  Devlet Memurlarına ve Diğer Kamu Görevlilerine Açılacak Konut Kredisi Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 12.02.1987 gün ve 19370 sayılı resmî Gazete`de yayınlanan Atnı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   17.02.1986   19022  
  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Değiştirilmesi Hakkındaki Yönetmelik   20.02.1986   19025  
  Hâkimlik ve Savcılık Mesleğinde Bulunanlara Uygulanacak Sicil Fişleri Yönetmeliğinin Değiştirilmesi Hakkındaki Yönetmelik   20.02.1986   19025  
  Subay Sicil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine DairT Dair Yönetmelik   28.02.1986   19033  
  Astsubay Sicil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.02.1986   19033  
  Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin Tadiline Dair Yönetmelik   28.02.1986   19033  
  Devlet Konukevleri Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Tadiline Dair Yönetmelik   28.02.1986   19033  
  Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin Tadli Hakkında Yönetmelik   03.03.1986   19036  
  Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.03.1986   19036  
  Yeraltısuları Enerji Tesislerinin TEK`e Devir Muameleleri ile Çok Maksatlı Projelerin Enerji Maksadına Düşen Maliyet Hisselerinin Tesbiti ve Etüt, Planlama, Kurulma ve İşletme Koordinasyonu Esasları Hakkında Yönetmelik   04.03.1986   19037  
  Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliğinnin Tadline Dair Yönetmelik   04.03.1986   19037  
  Telsiz Telgraf ve Telsiz Telefon Operatörleri Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   05.03.1986   19038  
  Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Yönetmeliğinin 5, 7 ve 70`inci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe Dört Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   07.03.1986   19040  
  Sivil Havacılık İstatistiki Bilgiler Yönetmeliği SHY-25   08.03.1986   19041  
  Otomatik Frekans Tarama Özellikli Telsiz Cihazları Yönetmeliği   08.03.1986   19041  
  Vakıflar Orta Öğrenim Öğrenci Yurtları Yönetmeliği (09.09.1971 gün ve 13951 sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten Kaldırılmıştır)   09.03.1986   19042  
  Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitin Araçları İnceleme Yönetmeliği   11.03.1986   19044  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Yönetmeliğinin Tadiline Dair Yönetmelik   14.03.1986   19047  
  Döner Sermayeli İşletmelerin Muamele Yönetmeliğinin Tadiline Dair Yönetmelik   14.03.1986   19047  
  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişilik, Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliğinin Tadiline Dair Yönetmelik   14.03.1986   19047  
  Spastik Çocuklar Özel Rehabilitasyon Merkezleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik   21.03.1986   19054  
  Akaryakıt Ölçek ve Sayaçları Muayene ve Ayar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.03.1986   19054  
  Özel Tiyatrolara Yapılacak Yardımlara Ait Yönetmeliğin Tadiline Dair Yönetmelik   26.03.1986   19059  
  Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliğinde Ek ve Değişiklikler Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.03.1986   19061  
  Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilâtı Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   28.03.1986   19061  
  Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan veya Bulunmak Üzere İmal Edilen Plastikler Hakkında Yönetmelikin Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Maddesine İki Fıkra Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   01.04.1986   19065  
  Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Yapılan Değişikliğe Dair Yönetmelik   01.04.1986   19065  
  Trafik Kuruluşları ile Personelin Görev ve Çalışma Yönetmeliğininde Yapılan Değişiklik Hakkında Yönetmelik   03.04.1986   19067  
  Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Göre Arananların Yakalanmalarına Yardımcı Olanlara Ödenecek Para Ödülüne Dair Yönetmelik   04.04.1986   19068  
  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   04.04.1986   19068  
  Bilgisayardan Yararlanılacak Saymanlıklarda Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği ile Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği Eki Bazı Belgelerin Şekillerinin Tespitine Dair Yönetmelik   04.04.1986   19069  
  Hakkında Dava Açılan Polis için Avukat Tutma ve Ücret Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   09.04.1986   19073  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.04.1986   19074  
  Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmelikde Yapılan Değişikliğe Dair Yönetmelik   11.04.1986   19075  
  Yurtdışında İlkokulu Dışardan Bitirme İmtihanları Yönetmeliği   11.04.1986   19075  
  Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (13.05.1983 gün ve 18046 sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan Aynı Yönetmelik Bu Yönetmelik ile; Bu Yönetmelikle; Bu Yönetmelik ise; 29.05.2001 gün ve 24416 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   11.04.1986   19075  
  Türk Sporunun Geliştirilmesi Ödeneğinin Harcama Esas ve Şekillerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   12.04.1986   19076  
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Mahallî, Millî ve Milletlerarası Kültür ve Turizm Faaliyetlerine Yardım Yönetmeliği   12.04.1986   19076  
  Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi Yönetmeliği   14.04.1986   19078  
  Lisasnüstü Öğretim Yönetmeliği`nin 6 ve Geçici 5`inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   14.04.1986   19078  
  Gümrük Kanunu`na Bağlı Gümrük Yönetmeliği`de Yapılan Değişikliğe Dair Yönetmelik   15.04.1986   19079  
  Sendika ve Konfederasyonların Kuruluşunda İstenilecek Belgelerin Şekli ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.   15.04.1986   19079  
  Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliğinin Yapılan Değişikliğe Dair Yönetmelik   17.04.1986   19081  
  Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğü İhale ve Satınalma Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliğe Dair Yönetmelik   17.04.1986   19081  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Konut Kredisi Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliğe Dair Yönetmelik   17.04.1986   19081  
  Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği   18.04.1986   19082  
  Tarihi ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişikliğe Dair Yönetmelik   20.04.1986   19084  
  Basketbol Müsabaka Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliğe Dair Yönetmelik   22.04.1986   19086  
  Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenci Ücretlerinin Tespit ve Tahsiline Ait Yönetmelik`in Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Yönetmeliğe 3 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   24.04.1986   19087  
  Toplu Konut Fonu`ndan Faydalanan 506 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılara Açılacak Konut Kredisi Yönetmeliği`nin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.04.1986   19089  
  Toplu Konut Fonundan Faydalanan Devlet Memurlarına ve Diğer Kamu Görevlilerine 2985 Sayılı Kanuna Göre Açılacak Konut Kredisi Yönetmeliğinin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.04.1986   19089  
  Er ve Erbaş Sınıfından Askerî Araç Sürücülerinin Özel Sınavları ve Belge Verme İşlemlerinin Usulü ve Bu Belgelerle Hangi Cins Taşıtların Nerelerde Kullanılacağına Dair Yönetmeliğin 7`inci ve 8`inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   02.05.1986   19095  
  Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu`nun Kapalı Devre Televizyon Yayınları Yönetmeliği`nin 13`üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   07.05.1986   19100  
  Polis Akademisine Giriş Yönetmeliğinin 6,8`inci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   09.05.1986   19102  
  Tapu ve Kadastro Meslek Lisesini Okul Dışından Bitirme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki Yönetmelik   11.05.1986   19104  
  Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği (07.09.1985 gün ve 18861 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Yönetmelik Bu Yönetmelikle; Bu Yönetmelik ise 16.02.1991 gün ve 20788 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   15.05.1986   19108  
  Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarını Dışarıdan Bitirme Sınavları Yönetmeliği (28.03.1969 gün ve 13160 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   18.05.1986   19111  
  Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 8`inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Hakkında Yönetmelik   18.05.1986   19111  
  Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Silahlı Kuvvetler Posta Hizmetleri YönetmeliğininBazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.05.1986   19112  
  Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.05.1986   19113  
  Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliği   26.05.1986   19118  
  Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği   26.05.1986   19118  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   29.05.1986   19121  
  Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Yönetmeliği   30.05.1986   19122  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği`nin 6 ıncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ek Yönetmelik   06.06.1986   19129  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği`nin 326`ıncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.07.1986   19152  
  Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği (08.09.1983 gün ve 18159 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   02.07.1986   19152  
  Bağ-Kur Üyelerine Verilecek Konut ve Toplu İşyeri Kredilerine İlişkin Yönetmeliğe Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   03.07.1986   19153  
  Elektrik Tarifeleri Talimatnamesinde Değişiklik Yapan Yönetmeliğin 1-B Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   03.07.1986   19153  
  Sporcu Lisans Yönetmeliğinin 4, 12, 13 ve 14. Maddelerinin Değiştirilmesine ile Ek Maddesinin 1 ve 4 Fıkralarının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   04.07.1986   19154  
  Futbol Teknik Yönetici ve Öğretici Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddeler Eklenmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   04.07.1986   19154  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 127`inci Madde 3`üncü Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.07.1986   19160  
  Bağ-Kur Sigortalılarının Ödemek Zorunda Bulundukları Primlerin Hesaplanması- Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 19.04.1988 gün ve 19790 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   10.07.1986   19160  
  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Yönetmeliği   17.07.1986   19167  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   17.07.1986   19167  
  Yardım Toplama Kanunu`nun Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   17.07.1986   19167  
  İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapılara Uygulanacak İşlemler Hakkında3290 Sayılı Kanunla Bazı Maddeler Ekleyen 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (12.05.1984 gün ve 18399 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   23.07.1986   19173  
  Araçların Muayeneleriyle Muayene İstasyonlarının Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmeliğin 3, 4, 7 ve 10`uncu Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe Geçici 3`üncü Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   27.07.1986   19177  
  Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Mimarlık Hizmetleri Asgarî Ücret Yönetmeliği   29.07.1986   19179  
  Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği   30.07.1986   19180  
  Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.07.1986   19180  
  Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Vekâlet Ücreti Tevzi Yönetmeliği   31.07.1986   19181  
  Sayıştay`a Alınacak Yönetim Mensuplarının Yeterlik ve Yarışma Sınavı Yönetmeliği (18.04.1976 gün ve 15563 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   03.08.1986   19184  
  Türk Standartlar Enstitüsü Organları Yönetmeliğinin 21 ve 28`inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   08.08.1986   19189  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1372`inci Maddesinin Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   09.08.1986   19190  
  Orman Ürünlerine Verilecek Tezkerelere Ait Yönetmelik (Bu Yönetmelik 04.06.2004 gün ve 25482 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   12.08.1986   19193  
  Yeminli Özel Teknik Bürolar Yönetmeliği`nin 9`uncu Maddesine Bir Fıkra ve Yönetmeliğe Ek 1, Ek 2, Ek 3 Maddelerinin Eklenmesine Dair Yönetmelik   13.08.1986   19194  
  Özel Teknik Bürolar Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 14. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   13.08.1986   19194  
  Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipler ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik   15.08.1986   19196  
  Spor-Toto İsim Hakları Yönetmeliği`nin 3`üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.08.1986   19198  
  Spor Yarışmalarının Yapıldığı Yerlere Serbest Gireceklere Dair Yönetmeliğin 7 ve 9 uncu Maddelerine Birer Bend Eklenmesi ve 25`inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.08.1986   19198  
  Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayrî Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği`nin 57`inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   22.08.1986   19199  
  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Ait Tababet Uzmanlık Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   23.08.1986   19200  
  3290 Sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanun Gereğince Kurulan Fonun Harcama Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik (13.04.1984 gün ve 18371 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   24.08.1986   19201  
  Bağ-Kur Sigortalılarının Başvurma Usulleri ile Uymak Mecburiyetinde Oldukları Esaslar ve Tescille İlgili İşlemler Hakkında Yönetmelik (26.08.1983 gün ve 18147 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   24.08.1986   19201  
  Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 03.08.2005 gün ve 25895 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   25.08.1986   19202  
  Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 77`inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.08.1986   19204  
  Devlet Personel Uzmanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.08.1986   19206  
  Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliği (04.10.1979 gün ve 16774 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   31.08.1986   19207  
  Orman Kanunu`na Göre Orman Kadastrosu ve Aynı Kanunun 2/b Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik (20.05.1984 gün ve 18406 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Yönetmelik Bu Yönetmelikle; Bu Yönetmelik ise, 15.07.2004 gün ve 25523 Sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   02.09.1986   19209  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   04.09.1986   19211  
  Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik   04.09.1986   19211  
  Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik   04.09.1986   19211  
  Basın Kartları Yönetmeliği   10.09.1986   19217  
  Harp Okulları Yönetmeliğinin 8`inci Maddesinin a Fıkrasının 6`ıncı Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   11.09.1986   19218  
  Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliğin 25`inci Maddesinin Birinci Fıkrasının a Bendinin 4`üncü Alt Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   11.09.1986   19218  
  Uzman Erbaş Yönetmeliği   12.09.1986   19219  
  Harp Akademileri Yönetmeliğinin 56`ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   14.09.1986   19221  
  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu`na 3279 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 2`inci Madde Hükmüne Göre, Çocuklara Temin Edilecek Protez Araç ve Gereçlerine Dair Yönetmelik   16.09.1986   19223  
  Hazine ve Dışticaret Müşteşarlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı İmtihan Yönetmeliği   18.09.1986   19225  
  Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   23.09.1986   19230  
  Orman Emvalinin İstihsaline Ait Yönetmelik   24.09.1986   19231  
  Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Tarımsal Krediler Yönetmeliği (22 Haziran 1979 Tarih ve 16674 Sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelik Yürürlükten Kaldırılmıştır)   26.09.1986   19233  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Aynî ve Nakdî Yardım Yönetmeliği   28.09.1986   19235  
  Türk Kültür Merkezi Yönetmeliği   04.10.1986   19241  
  Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   06.10.1986   19243  
  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   09.10.1986   19246  
  Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   09.10.1986   19246  
  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerine İlave Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.10.1986   19247  
  Türk Silâhlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   15.10.1986   19252  
  Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   15.10.1986   19252  
  Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelik (12.06.1959 gün ve 7356 sayılı Resmî Gazete ile 07.09.1962 gün ve 11200 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelikler Yürürlükten Kaldırılmıştır)   25.10.1986   19262  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Yönetmeliğe İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (08.11.1986 gün ve 19275 sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   28.10.1986   19265  
  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği   31.10.1986   19267  
  Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (27.12.1986 gün ve 19324 sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır; Bu Yönetmelik 07.10.2004 gün ve 25606 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   02.11.1986   19269  
  Ondokuzmayıs Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   05.11.1986   19272  
  Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulları Yönetmeliği   06.11.1986   19273  
  Meslekî ve Teknik Öğretim Kurumları Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi Yönetmeliği   06.11.1986   19273  
  Meslek Kursları Yönetmeliği   06.11.1986   19273  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi ve Yayın Yönetmeliği   13.11.1986   19280  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İstisna Sözleşmesi Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 03.09.1999 gün ve 23805 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   13.11.1986   19280  
  Harp Okulları Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   15.11.1986   19282  
  Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkında Yönetmelik (14.09.1972 gün 14306 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   17.11.1986   19284  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 309 uncu Madde Birinci Fıkrası 3 üncü Bendinin (C) alt Bendinde Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   22.11.1986   19289  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği (Bu Yönetmeliğin Açıklama Ekleri 02.12.1986 gün ve 19299 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanmıştır; 7/15002 sayılı Kararname ile Yürürlüğe Konulan Aynı yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   24.11.1986   19291  
  Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Sportif Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair Yönetmelik (09.01.1975 gün ve 15113 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   26.11.1986   19293  
  Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.11.1986   19296  
  Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeiğe Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   30.11.1986   19297  
  Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil İşlemlerine Ait Yönetmelik   02.12.1986   19299  
  Selçuk Üniversitesi Lisans Üstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği   10.12.1986   19307  
  Gürültü Kontrol Yönetmeliği (01.07.2005 Tarih ve 25862 Sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelik Yürürülükten Kaldırılmıştır)   11.12.1986   19308  
  Millî Parklar Yönetmeliği (08.02.1973 gün ve 6304-586/9 Sayılı Bakan Onaylı Ynetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   12.12.1986   19309  
  Millî Parklar Fon Yönetmeliği   12.12.1986   19309  
  Havagazı Sayaçları (H.S.M.T.) Ayar ve Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.12.1986   19309  
  Su Sayaçları (S.S.M.Y.) Ayar ve Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.12.1986   19309  
  Elektrik Sayaçları Muayene, Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesinde Değişiklik yapılmasına Dair Tarife   12.12.1986   19309  
  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Danışma Kurulunun Teşkili ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik   15.12.1986   19312  
  Çıraklık Eğitimi Yönetmeliği (Aynı Konulu Eski Yönetmelik yürürlükten Kaldırılmıştır)   16.12.1986   19313  
  Meteorolojik Rasat Mesajlarının Alınması ve Gönderilmesi Hakkında Yonetmelik   18.12.1986   19315  
  Futbol Hakemliği, Gözlemciliği ve Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (27.05.1983 Gün ve 18059 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   19.12.1986   19316  
  İstanbul Boğaziçi Köprüsü İşletme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.12.1986   19319  
  Vergi İdaresini Geliştirme Fonu Yönetmeliği   25.12.1986   19322  
  Tasfiye İşletmeleri Ambarlarının Açılması, İşletilmesi ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik. ( 02.07.2004 gün ve 25510 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   26.12.1986   19323  
  İthalat Yönetmeliğine Ek Yönetmelik (Ana Yönetmelik 26.12.1985 gün ve18970 sayılı Resmî Gazete2de dir)   27.12.1986   19324  
  Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 77. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.   27.12.1986   19324  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1190. Maddesinin Zatî Eşsa ile İlgili 23 No`lu Eki Listenin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik.   31.12.1986   19328  
  Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliğinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.01.1987   19329  
  Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliğinde Ek ve Değişiklikler Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.01.1987   19329  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi Yönetmeliği   08.01.1987   19335  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 144. Maddesinin (d) Bendine Bir Paragraf Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   10.01.1987   19337  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 144. Maddesinin (d) Bendine Bir Paragraf Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   10.01.1987   19337  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 144. Maddesinin (d) Bendine Bir Paragraf Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   10.01.1987   19337  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 88 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması ile Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   17.01.1987   19344  
  Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkındaki 3320 Sayılı Kanun`un Uygulama Yönetmeliği (20.01.1987 tarih ve 19347 sayılı Resmi Gazete`de düzeltmesi vardır)   17.01.1987   19344  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 88 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması ile Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   17.01.1987   19344  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 88 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması ile Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   17.01.1987   19344  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 88 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması ile Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   17.01.1987   19344  
  Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü İl ve İlçe Danışma Kurulları Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği   22.01.1987   19349  
  Yakalanan Ateşli Silah, Mermi ve Patlayıcı Maddelerin Muhbir ve Müsadirlerine (1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun gereğince) Ödenecek İkramiye Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 23.06.2004 gün ve 25501 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   24.01.1987   19351  
  Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Sigorta İşlemleri Hakkında Yönetmelik   29.01.1987   19356  
  Dış Ülkelerdeki Kuruluşların Yerel İhtiyaçlarının Sağlanmasına Ait Yönetmelik   30.01.1987   19357  
  Devlet Sanatçısı Olacak ve Bu Haktan Yararlanacaklar ile Bunların Nitelikleri, Seçimleri ve Görevleri Hakkında Yönetmelik (23.06.1981 gün ve 17379 sayılı Resmî Gazee`de yayınlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaşdırılmıştır)   01.02.1987   19359  
  Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği   03.02.1987   19361  
  Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılmasında Uyulacak Esaslar Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 19.01.2005 gün ve 25705 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   11.02.1987   19369  
  Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odalarında Mesleklerin Gruplandırılmasında Uyulacak Esaslar hakkında Yönetmelik (05.07.1982 gün ve 17745 sayılı Resmî Gazete`de yayınlannan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   11.02.1987   19369  
  Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği (06.03.1987 gün ve 19392 sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır) (28.02.11985 gün ve 18738 sayılı Resmî Gazete`de Tayınlanan Yönetmelik Bu Yönetmelikle; Bu Yönetmelik ise 30.05.1989 gün ve 20180 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   12.02.1987   19370  
  Devlet Memurlarına ve Diğer Kamu Görevlilerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği   12.02.1987   19370  
  506 Sayılı Kanuna Tabî Sigortalılara ve Bunların Emeklilerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği   12.02.1987   19370  
  Vergi Usul Kanununa 3239 Sayılı Kanunla İlave Edilen Ek 11`inci Madde ile Getirilen Tarhiyat (Düzenleme) Öncesi Uzlaşmaya İlişkin, Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Yönetmelik   15.02.1987   19374  
  Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği   19.02.1987   19377  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Görme Özürlüler Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği   21.02.1987   19379  
  2547 Sayılı kanun gereğince Kurulacak Üniversiteler Araştırma Fonlarının Kullanım ve Yönetim Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   23.02.1987   19381  
  Sivil Savunma İdaresi Fon Hesaplarının Toplanması ve Kayıt Usullerini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.02.1987   19382  
  Maden Kanunu`nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   27.02.1987   19385  
  Madencilik Fonu Kredi Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 25.07.1989 gün ve 20232 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetöelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   27.02.1987   19385  
  Gümrük Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.02.1987   19386  
  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İç Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   01.03.1987   19387  
  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliğine Bir Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   06.03.1987   19392  
  Çok Hafif Hava Araçları İşletme Yönetmeliği. SHY-6C   08.03.1987   19394  
  Polis Akademisi`ne Giriş Yönetmeliği`nin 6, 8, 15 ve 16`ıncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19604 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan Yönetmelikle 6 ncı Maddenin (k) bendinde değişiklik yapılmıştır)   09.03.1987   19395  
  Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Uzmanlığı Yeterlik İmtihanı Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   11.03.1987   19397  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine Yeni Bendler Eklenmesi ve İki Geçici Madde İlavesi Hakkında Ek Yönetmelik   11.03.1987   19397  
  Tenis Müsabaka Yönetmeliği   12.03.1987   19398  
  Profesyonel Sporcular ile Millî Takım Sporcularının Sigortalanmaları Hakkında Yönetmelik   14.03.1987   19400  
  İdarî Yargı Hâkim ve Savcılar Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   14.03.1987   19400  
  İhracatçı Birlikleri Yönetmeliği   20.03.1987   19406  
  Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri Yönetmeliği   24.03.1987   19410  
  Masa Tenisi Müsabaka Yönetmeliği (08.08.1983 bün ve 18483 sayılı Resmî Gazete`de Yayınlanan Yönetmelik Bu Yönetmelikle; Bu Yönetmelik ise, 26.01.1997 gün ve 22889 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   26.03.1987   19412  
  İzmit Liman Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   27.03.1987   19413  
  Yapı,Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.03.1987   19416  
  Çıraklık ve İşletmelerde Yapılan Meslek Eğitiminin Denetimi Hakkında Yönetmelik   01.04.1987   19418  
  Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik   05.04.1987   19422  
  Tekel Bey`iyeleri Üçtebirlerinin Tahsis ve Dağıtımına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   06.04.1987   19423  
  İşletmelerde Çalışan Personel için Açılan Geliştirme ve Uyum Kursları Yönetmeliği   10.04.1987   19427  
  Talih Oyunları Yönetmeliği`nin 19`uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.04.1987   19431  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 157`inci Maddesi Birincinci Fıkrasında Değişiklik Yapılması ve Bu Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   15.04.1987   19432  
  Sanayi ve Ticaret BakanlığıTaşra Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin 5 inci Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.04.1987   19438  
  Otopark Yönetmeliğinin 12 inci Maddesinin (g) Bendi Yürürlükten Kaldırılmıştır   01.05.1987   19447  
  Finansal Kiralama İşlemlerinde Bulunacak Şirketlerin Kuruluş ve Şube Açmaları ile Denetlenmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   05.05.1987   19451  
  Ağaçlandırma Yönetmeliği (27.08.1984 gün ve 18502 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Yönetmelik Bu Yönetmelik ile; Bu Yönetmelik ise, 11.03.1989 gün ve 20105 sayılı Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   06.05.1987   19423  
  Çanakkale Liman Yönetmeliği`nin 6. Maddesinin d Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   06.05.1987   19452  
  Dikili Liman Yönetmeliğinin 21. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   06.05.1987   19452  
  Memur ve İşçi Sayısı Beşyüzden Fazla Olan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Fabrikaların Yapmakla Mükellef Oldukları Spor Tesisleri Hakkında Yönetmelik   11.05.1987   19456  
  İskenderun Şehri Liman Yönetmeliğinin 4. ve 6. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   11.05.1987   19456  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Konser, Festival ve Benzeri Sanat Faaliyetlerinde Görevlendirilme Usûl ve Esaslarına Dair Yönetmelik   11.05.1987   19457  
  Polis Kolejlerine Giriş Yönetmeliği 6`ıncı Maddesi (c) Fıkrasının "Kolejlere Giriş Sınavlarının Yapılacağı Yılın 30 Eylül Tarihi İtibarı İle 16 Yaşından Gün Almamış Olmak" Şeklinde Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   12.05.1987   19458  
  Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyonlar Fonu Yönetmeliği   14.05.1987   19460  
  Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkında Yönetmeliğe Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   15.05.1987   19461  
  Koruyucu Aile Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   15.05.1987   19461  
  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişilik, Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliğinin 4, 7 ve 8 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.05.1987   19462  
  Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ve 18`inci MaddesineÇalışmış (g) Fıkrası Eklenmesine Dair Yönetmelik   17.05.1987   19463  
  Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 22.02.1991 gün ve 20794 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kadırılmıştır)   21.05.1987   19466  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Konut Kredisi Yönetmeliğine Geçici 5`inci Maddesine İlave Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.05.1987   19470  
  Futbol Hakemliği, Gözlemciliği ve Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin 5, 29, 30, 32 ve 40 ıncı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   27.05.1987   19472  
  Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine Dair Yönetmeliğin 7`inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.05.1987   19472  
  65 Yaşını Doldurmuş Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 2022 Sayılı Kanun Gereğince Alınacak Sağlık Raporları ve Bunların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (29.07.1978 gün ve 16361 sayılı Resmî Gazete`de yayınlananAynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   01.06.1987   19474  
  Sanayi Şurası Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik   05.06.1987   19478  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Subtropik Meyveler Araştırma Enstitüsü Kuruluş Yönetmeliği   07.06.1987   19480  
  Maden Kanunu`nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Değişik 74. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   11.06.1987   19484  
  Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ile Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yeterlik İmtihanı Yönetmeliği   12.06.1987   19485  
  Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetmeliği`nin 10 ve 12`inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.06.1987   19490  
  Yüzme Müsabaka Yönetmeliği (20.04.1971 gün ve 13815 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   19.06.1987   19492  
  İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlikler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Müeessese ve İşletmelerde, İlk Defa Memuriyete Atanacaklara Ait Sınav Yönetmeliği   23.06.1987   19496  
  Sutopu Müsabaka Yönetmeliği (14.07.1970 gün ve 13548 sayılı Resmî Gazete`de Yayınlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   25.06.1987   19498  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmeliği Değiştiren Yönetmelik   06.07.1987   19509  
  İl Özel İdareleri Fon Yönetmeliğine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   07.07.1987   19510  
  Okçuluk Müsabaka Yönetmeliği   08.07.1987   19511  
  Orman Kanununun 84`üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 7`inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.07.1987   19515  
  Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik   13.07.1987   19516  
  Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 8 ve 19`uncu Maddelerine Birer Fıkra Eklenmesi ile, 19`uncu Madde, (b) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.07.1987   19518  
  Futbol Teknik Yönetici ve Öğretici Yönetmeliği (23.07.1983 gün ve 18113 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Anı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   17.07.1987   19520  
  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Destekleme Yönetmeliği   19.07.1987   19522  
  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı Lisans Üstü Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği   19.07.1987   19522  
  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşlarında Sözleşmeli Uzman Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik   22.07.1987   19525  
  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşlar Ödül Yönetmeliği   22.07.1987   19525  
  Yeminli Özel Teknik Bürolar Yönetmeliği`nin 3366 Sayılı Kanun Uyarınca Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   23.07.1987   19526  
  Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliğinin 21. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   01.08.1987   19535  
  Türk Silâhlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   03.08.1987   19537  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliği   03.08.1987   19537  
  3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği   12.08.1987   19542  
  6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik   14.08.1987   19544  
  Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanun Gereğince Kurulan Fonun Harcama Esaslarını Düzenleyen Yönetmeliğin 3366 Sayılı Kanun Uyarınca Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Yönetmelik   15.08.1987   19545  
  Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Müsabaka Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 16.07.1992 gün ve 21286 sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan Aynı Adlı Yönmetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   16.08.1987   19546  
  Antrenör Eğitim Yönetmeliği   17.08.1987   19547  
  3290 Sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3366 Sayılı Kanun Uyarınca Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Yönetmelik   18.08.1987   19548  
  Özel Tiyatrolara Yapılacak Yardımlara Ait Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   19.08.1987   19549  
  Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği   20.08.1987   19550  
  İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Merkezleri Yönetmeliği   21.08.1987   19551  
  Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Uzmanlığı Yeterlik İmtihanı Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   22.08.1987   19552  
  Katma Değer Vergisi Fon Yönetmeliğinin 5. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   22.08.1987   19552  
  Özel Hukuka Tabi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mülkiyetinde Bulunan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Katkı Fonu Yönetmeliğinin 18`inci Madde, 2`inci Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   22.08.1987   19552  
  Akaryakıt Tüketim Fonundan Belediyelere Ayrılan Payın Dağıtımı Hakkındaki Yönetmeliğin 13`üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   22.08.1987   19552  
  Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik   23.08.1987   19553  
  İlkokul Yönetmeliği (10.11.1976 gün ve 15759 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   27.08.1987   19557  
  Gümrük Kanunu`na Bağlı Gümrük Yönetmeliğinin Değişik 12`inci Maddesine Bir Hüküm Eklenmesine Dair Yönetmelik   28.08.1987   19558  
  Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurtdışı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik (Bu yönetmelik 07.12.1995 gün ve 22486 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   28.08.1987   19558  
  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bağlı Kuruluşları Ödül Yönetmeliğinin Adının ve 22`inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   31.08.1987   19560  
  Aliağa Gemi Söküm Bölgesi Yönetmeliği (12.12.1977 gün ve 16137 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Yönetmelik Bu Yönetmelikle; Bu Yönetmelik ise, 08.09.2004 gün ve 25396 Sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   01.09.1987   19208  
  Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   01.09.1987   19561  
  Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik   02.09.1987   19562  
  Devlet Mezarlığı Tesisi, Yönetimi, Bakım ve Onarımı Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinin c Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   04.09.1987   19564  
  Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmeliğin, 3 üncü Maddesi ile 9 uncu Maddenin 2 nci Paragrafı ve Değişik 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   04.09.1987   19564  
  Bağ-Kur Sigortalılarının Malüllük Hallerinin Tesbitine Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (04.11.1987 Tarih ve 19624 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   11.09.1987   19571  
  Teknisyen Okulları Geçici Yönetmeliği`nin Değişik 4 üncü Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   13.09.1987   19573  
  Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği`nin 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesi, 6 ncı Maddesinin Son Fıkrası ile Geçici Birinci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   14.09.1987   19574  
  Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliği   26.09.1987   19586  
  Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 102. Maddesinde Belirtilen Yol Paraları ile Zarurî Masraf Karşılıklarına Dair Yönetmeliğin 8. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   27.09.1987   19587  
  Spor - Toto İsim Hakları Yönetmeliği (11.11.1987 Tarih ve 19631 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   30.09.1987   19590  
  Basın Kartları Yönetmeliğinin Bazı Madelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   02.10.1987   19592  
  Tütün ve Tütün Mamüllerinin Üretimi İle İlgili Fabrikaların Kurulmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik   03.10.1987   19593  
  Spor-Toto Hasılatının Dağıtım Şekli Hakkında Yönetmelik (18.08.1984 gün ve 18493 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   05.10.1987   19595  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçimi, Atama Esasları İle Görev Sürelerine Dair Yönetmelik (11.06.1973, 28.02.1979, 10.03.1980, 07.08.1980 gün ve 14561, 16564, 16925 ve 17071 sayılı Resmî Gazete`lerde yayınlanan Aynı Konulu yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır)   06.10.1987   19596  
  Taksi ve Servis Otobüsleri İşletmeleri Telsiz Sistemleri Yönetmeliği   07.10.1987   19597  
  Fakülte ve Yüksekokullar Askerî öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliğin 14 ve 22 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.10.1987   19599  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu Masraf Karşılıklarının Tesbiti ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik   11.10.1987   19601  
  Polis Akademisine Giriş Yönetmeliği`nin Değişik 6 ncı Maddesinin (k) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   14.10.1987   19604  
  Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin 28. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   20.10.1987   19610  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   22.10.1987   19612  
  İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik   28.10.1987   19618  
  Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelik   28.10.1987   19618  
  Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik   28.10.1987   19618  
  Kadastro Çalışma Alanlarındaki Taşınmaz Mallara Girebilecek Görevliler Hakkında Yönetmelik   28.10.1987   19618  
  Kadastro Çalışmalarında Taksim Sebebiyle Ayırma ve Birleştirmeler Hakkında Yönetmelik   28.10.1987   19618  
  Kadastro Çalışma Alanının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik   28.10.1987   19618  
  Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik   28.10.1987   19618  
  Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik   28.10.1987   19618  
  Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkında Yönetmelik   28.10.1987   19618  
  Harp Akademileri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (03.12.1987 gün ve 19653 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   30.10.1987   19619  
  Harp Akademileri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   30.10.1987   19619  
  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği   30.10.1987   19619  
  Bağ - Kur Personel Yönetmeliği (Sosyal Güvenlik Bakanlığı`nın 1253/7040 sayılı onayı ile yüyrlüğe konulan Pesonel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır)   31.10.1987   19620  
  Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri ile Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmelik   03.11.1987   19623  
  Ticaret Borsalarına Dahil Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik (15.07.1982 gün ve 17755 Sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   03.11.1987   19623  
  Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik   04.11.1987   19624  
  Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinin 168`nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   14.11.1987   19634  
  Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmeliğe Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   14.11.1987   19634  
  Sırf Sporda Kullanılan Nişan Tüfek ve Tabancaları ve Bunlara Ait Mermiler ile Yivli Av Tüfeklerinin Mermilerinin Yurda Sokulmasına ve Tevziinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik   15.11.1987   19635  
  Polis Akademisine Giriş Yönetmeliği`nin 6 ncı Maddesinin (b) Bendinin Yürülükten Kaldırılması ve 7 nci Maddesinin (1) inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   19.11.1987   19639  
  Yabancı Ülkelerle Yapılan Spor Yarışmalarında Türkiye`yi Temsil Görevini Alan Sporculara Dair Yönetmelik (Aynı Konulu Eski Yönetmelik ve Talimatlar yürürlükten kaldırılmıştır)   19.11.1987   19639  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Aynî ve Nakdî Yardım Yönetmeliği`nin 7 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   19.11.1987   19639  
  Özel İstihdam Danışmanlığı ve İşgücü Yetiştirme Hizmeti Yönetmeliği   20.11.1987   19640  
  Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Yutdışı Atama Yönetmeliği   22.11.1987   19642  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.11.1987   19646  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.11.1987   19646  
  İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik   28.11.1987   19648  
  Futbol Teknik Yönetici ve Öğretici Yönetmeliğine Geçici Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   28.11.1987   19648  
  Huzurevleri Yönetmeliğinin 36 ncı Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   28.11.1987   19648  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin 74 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   01.12.1987   19651  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin 74 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   01.12.1987   19651  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin 74 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   01.12.1987   19651  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin 74 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   01.12.1987   19651  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliği`nin 10, 66/10, 77, 101, 105, 11 ve 112 nci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   01.12.1987   19651  
  Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinin (c) Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   03.12.1987   19653  
  3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği`nin 36, 44 ve 63 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   04.12.1987   19654  
  İl Özel İdaresi Bütçesinin Hazırlanması, Kabulü ve Onaylanması Hakkında Yönetmelik   04.12.1987   19654  
  Spor Kulüpleri Yardım Yönetmeliği (13.12.1987 Tarih ve 19663 Sayılı Resmi Gazete`de düzeltmesi vardır) (08.07.2005 gün ve 25869 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Yönetmelikle yürülükten kaldırılmıştır)   08.12.1987   19658  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   08.12.1987   19658  
  Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   09.12.1987   19659  
  Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit-Tescili ve Sit Alanı İlanı Sırasındaki Müktesep Hakların Korunması İle İlgili Yönetmelik   10.12.1987   19660  
  Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   10.12.1987   19660  
  Beden Terbiyesi ve Spor Ceza Yönetmeliği (13.09.1985 gün ve 18867 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   11.12.1987   19661  
  6831 Sayılı Orman Kanununun Birinci Maddesine Göre Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaçcıklardan Sahiplerinin Faydalanma Şekil ve Esasları Hakkında Yönetmelik (18.05.1984 gün ve 18405 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   11.12.1987   19661  
  Başarılı Sporculara ve Çalıştırıcılarına Ayni ve Nakdi Yardım Yapılmasına ve Ödül Verilmesine Dair Yönetmelik (20.08.1981 gün ve 17434 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan "Ödül Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır)   12.12.1987   19662  
  Kayak Öğretmenliği Yönetmeliği   13.12.1987   19663  
  Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik (18.12.1987 gün ve 19668 sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   13.12.1987   19663  
  Köy ve Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy ve Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek Resmi Evrak ile Mahalle Muhtarlarının Harç Tahsilatının ve Paylarının Ödenme Biçimi Hakkında Yönetmelik (04.04.1979 Tarih ve 16599 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   16.12.1987   19666  
  Silah Taşıma ve Bulundurma Yetkisine Sahip Emekli Kamu Görevlileri için Düzenlenecek Kimlik Kartları İle Diğer Belgeler Hakkında Yönetmelik (17.02.1982 gün ve 17608 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   18.12.1987   19668  
  Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik (06.07.2005 gün ve 25867 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   19.12.1987   19669  
  Subay Sicil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe İki Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   20.12.1987   19670  
  Astsubay Sicil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Yönetmeliğe Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   20.12.1987   19670  
  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sicil Amirliği Yönetmeliği   24.12.1987   19674  
  Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliğinde Ek ve Değişiklikler Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.12.1987   19680  
  Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.12.1987   19680  
  Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinin 12. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve Bu Yönetmeliğin 15. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   30.12.1987   19680  
  Yükseköğretim Kurulu Teşkilatı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği ( 18.02.1982 Gün ve 17600 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır )   31.12.1987   19681  
  Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   31.12.1987   19681  
  Silahlı Kuvvetler Askerî Öğretmenler Staj Yönetmeliği Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   04.01.1988   19684  
  Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 912`nci Maddesine Bir Hüküm Eklenmesine Dair Yönetmelik   06.01.1988   19686  
  Sosyal Sigortalar (506 Sayılı) Kanunu`nun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 102. Maddesinde Belirtilen Yol Paraları ile Zarurî Masraf Karşılıklarına İlişkin Yönetmelik`in Değişik 4. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   10.01.1988   19690  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu İşgücü Yetişirme Yönetmeliği   11.01.1988   19691  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu İşgücü Yetişirme Yönetmeliği   11.01.1988   19691  
  Mersin Serbest Bölgesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddlerine Yeni Fıkralar Eklenmesine Dair Yönetmelik   12.01.1988   19692  
  Antalya Serbest Bölgesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddlerine Yeni Fıkralar Eklenmesine Dair Yönetmelik   12.01.1988   19692  
  İmalatçı Kamu Kuruluşlarında Verimlilik Çalışmalarının Esaslarını Belirleyen Çerçeve Yönetmeliği.   12.01.1988   19692  
  İthalat Yönetmeliği.   16.01.1988   19696  
  Ayniyat Talimatnamesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   19.01.1988   19699  
  Sermaye Piyasası Kurulu Kaydında Bulunan Anonim Ortaklıklar ile İlgili Tebliğ. Seri: VIII, No: 15   19.01.1988   19699  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.   20.01.1988   19700  
  Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun İşleyişi Hakkında Yönetmelik`e Ek Yönetmelik   26.01.1988   19706  
  Borsa Bankerliği Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelik`e Ek Yönetmelik   26.01.1988   19706  
  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 56`ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik.   29.01.1988   19709  
  Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği   31.01.1988   19711  
  Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin 20. Maddesinin 1. Fıkrasının Değiştirilmesi ve Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   04.02.1988   19715  
  Orman Kanununun (6831 Sayılı) 16, 17, 18 ve 115. Maddeleri Gereğince Yapılacak Arazi Tahsisleri ve Verilecek İzinlere Ait Yönetmelik   07.02.1988   19718  
  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği   10.02.1988   19721  
  Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelikin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Ek ve İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   10.02.1988   19721  
  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği   13.02.1988   19724  
  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği   13.02.1988   19724  
  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği (17.05.1983 gün ve 18050 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   19.02.1988   19730  
  İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği (15.05.1983 gün ve 18048 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   19.02.1988   19730  
  Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği`nin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.02.1988   19737  
  506 Sayılı Kanununa Tabi Sigortalılara ve Bunların Emeklilerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.02.1988   19737  
  Devlet Memurlarına ve Diğer Kamu Görevlilerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.02.1988   19737  
  Gümrük Yönetmeliğinin 519 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   01.03.1988   19741  
  Karayolları Trafik Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   03.03.1988   19743  
  Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği (04.07.1983, 24.04.1984 gün ve 18097, 18381 sayılı Resmî Gazete`lerde yayımlanan Aynı Yönemelik ve Ekleri ile konuyla ilgili diğer mevzuat yürürlükten kaldırılmıştır)   06.03.1988   19746  
  Gümrük Yönetmeliğinin 258`inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   09.03.1988   19749  
  Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ile Uzmanlık Yeterlik İmtihanı Yönetmeliğine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   22.03.1988   19762  
  Polis Kolejlerine Giriş Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   25.03.1988   19765  
  Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik   07.04.1988   19778  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulu`nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   15.04.1988   19786  
  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği Eki Taşra Teşkilatına Ait Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   17.04.1988   19788  
  Karayolları Trafik Yönetmeliği`nin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   19.04.1988   19790  
  Karayolları Trafik Yönetmeliği`nin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   19.04.1988   19790  
  Karayolları Trafik Yönetmeliği`nin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   19.04.1988   19790  
  Bağ-Kur Sigortalılarının Ödemek Zorunda Bulundukları Primlerin Hesaplanması-Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelik   19.04.1988   19790  
  Sosyal Sigortalar (506 Sayılı) Kanuna Tabi Sigortalıların Çocuklarına Temin Edilecek Protez Araç ve Gereçlerine Dair Yönetmeliğin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   19.04.1988   19790  
  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği.   20.04.1988   19791  
  Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Hentbol Müsabaka Yönetmeliği (04.04.1979, 25.08.1981 gün ve 16599, 17439 sayılı Resmî Gazete`lerde Yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır)   20.04.1988   19791  
  Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 16.07.1992 gün ve 21286 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   21.04.1988   19792  
  Binicilik Müsabaka Yönetmeliği (19.09.1985 gün ve 18873 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   22.04.1988   19793  
  Halter Müsabaka Yönetmeliği   24.04.1988   19794  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 138 inci Maddesinin (I) Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   25.04.1988   19795  
  Futbol Hakemliği, Gözlemciliği ve Kururluşları Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   25.04.1988   19795  
  Kültür ve Türizm Bakanlığı Döner sermaye İşletmesi Satış İşleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   25.04.1988   19795  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Konut Kredisi Yönetmeliğine Geçici 6 ncı Madde İlavesine Dair Yönetmelik   30.04.1988   19800  
  Etnografik Nitelikteki Taşınır Kültür Varlıkları Hakkında Yönetmelik   03.05.1988   19803  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçimi Atama Esasları ile Görev Sürelerine Dair Yönetmelik   06.05.1988   19806  
  Radyo ve Televizyon Alıcı Cihazlarının Standardına Ait Yönetmelik   09.05.1988   19809  
  Sınır Anlaşmazlığı, Mülkî Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   11.05.1988   19811  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliği   15.05.1988   19815  
  Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik   16.05.1988   19816  
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliği   16.05.1988   19816  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliği   20.05.1988   19817  
  Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 12. Maddesine Bir Hüküm Eklenmesi ve 864. Maddesi ile 889. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   21.05.1988   19818  
  Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliği.   01.06.1988   19829  
  Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 77`nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.   04.06.1988   19832  
  Özel Eğitim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tesbit ve Tahsil Yönetmeliği.   04.06.1988   19832  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliği.   08.06.1988   19836  
  Pul ve Değerli Kâğıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik.   08.06.1988   19836  
  Asgari Ücret Yönetmeliğinin 14 Üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   08.06.1988   19836  
  Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği.   10.06.1988   19838  
  Yardım Toplama Kanununun Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 Üncü Maddesinin Altıncı ve Son Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik.   11.06.1988   19839  
  Yardım Toplama Kanununun Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 Üncü Maddesinin Altıncı ve Son Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   11.06.1988   19839  
  Yetiştirme Yurtları Yönetmeliğinin 20 Nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik.   14.06.1988   19842  
  Çocuk Yuvaları Yönetmeliğinin 59 Uncu Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik.   14.06.1988   19842  
  Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Yurtdışı Atama Yönetmeliği   20.06.1988   19848  
  Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik   21.06.1988   19849  
  Dernekler Özel Denetleme Grubunun Kuruluş, Çalışma ve Denetleme Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik   22.06.1988   19850  
  Heliport Yönetmeliği   01.07.1988   19859  
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Yönetmeliği.   02.07.1988   19860  
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik.   03.07.1988   19861  
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik.   03.07.1988   19861  
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik.   03.07.1988   19861  
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik.   03.07.1988   19861  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1190`ıncı Maddesi ile İgili 23 No`lu Eki Oluşturan Zatî Eşya Listesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Yönetmelik.   09.07.1988   19867  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 17.02.1991 gün ve 20789 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   10.07.1988   19868  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği   10.07.1988   19869  
  Sayıştay Denetçi ve Rapörtörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Yönetmelik (18.05.1989 gün ve 20169 sayılı Resmî Gazete`dedüzeltmesi var)   30.07.1988   19884  
  Emniyet Teşkilatında İlk Defa Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar için Mecburî Yeterlik ve Yarışma Sınavları Özel Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 15.12.1989 gün ve 20373 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   15.09.1988   19930  
  Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler için Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrenvilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmeliğe Ekli Örnek-2 Çizelgenin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   25.12.1988   20030  
  İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Döner Sermaye Yönetmeliği   26.12.1988   20031  
  Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu Yönetmeliğinin 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.12.1988   20033  
  Bağ-Kur Sigortalılarının Başvurma Usulleri ile Uymak Mecburiyetinde Oldukları Esaslar ve Tescille İlgili İşlemler Hakkında Yönetmelik   30.12.1988   20035  
  İthalat Yönetmeliği   31.12.1988   20036  
  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Disiplin Yönetmeliğinin 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   03.01.1989   20038  
  Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinin 36 ncı Maddesinin (a) Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.01.1989   20038  
  Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ek Yönetmelik   03.01.1989   20038  
  Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü Maddesinin Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.01.1989   20041  
  Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair 2521 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Yönetmelik   08.01.1989   20043  
  Araçların Muayeneleriyle Muayene İstasyonlarının Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik Konu ile İlgili eski Yönetmelik ve Tebliğleri yürürlkten kaldırmıştır) (Bu Yönetmelik 11.07.2002 gün ve 24812 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   09.01.1989   20044  
  Selçuk Üniversitesi Konya Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği   10.01.1989   20045  
  Askerî İşyerleri ile Yurt Emniyeti için Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerininKapatılmasına karar vermeye Yetkili Komisyonun Yapısı, Çalışma Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik   11.01.1989   20046  
  Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   15.01.1989   20050  
  Seyahat Acentalarının Hac Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik   17.01.1989   20052  
  Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulaması ile İlgili Yönetmeliğin Bir Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   17.01.1989   20052  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   19.01.1989   20054  
  Subay Sicil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   23.01.1989   20058  
  Astsubay Sicil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   23.01.1989   20058  
  Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkilerinin Üretimi ve İhracına Ait Yönetmelik   24.01.1989   20059  
  Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   26.01.1989   20061  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Rütbe Terfiinde Uygulanacak Sınav Yönetmeliğnin 20. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   27.01.1989   20062  
  Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik (01.02.1989 gün ve 20062 sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır) (16.06.1985 gün ve 18786 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   27.01.1989   20062  
  Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   27.01.1989   20062  
  Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 45. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   27.01.1989   20062  
  Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliğine Ek Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.01.1989   20062  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinin 38. Maddesinin 12. Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkındaki Yönetmelik   30.01.1989   20065  
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulları ile Koruma Kurulları Yönetmeliği (16.02.1984 gün ve 18314 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten Kaldırılmıştır)   30.01.1989   20065  
  Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik   30.01.1989   20065  
  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği   03.02.1989   20069  
  Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv Yönetmeliği (22.05.1985 gün ve 19816 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Vakıf Arşiv Talimatı Bu Yönetmelikle; Bu Yönetmelik ise, 15.06.2005 gün ve 25846 Sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   07.02.1989   20073  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği (16.08.1980 gün ve 17077 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   08.02.1989   20074  
  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği   08.02.1989   20074  
  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği   08.02.1989   20074  
  Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 32 ve 37 nci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   08.02.1989   20074  
  Gümrük Kanunu`nun Uygulanmasına Dair (1615 Sayılı) Gümrük Yönetmeliği`nin 862 nci Maddesi ile İlgili Ek: 13 No`lu Cetvele İlave Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.02.1989   20075  
  Silahlı Kuvvetler Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 46 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   13.02.1989   20079  
  Polis Mesleğine Gireceklerde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.02.1989   20087  
  Emniyet Teşkilâtında İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar için Mecburî Yeterlilik ve Yarışma Sınavları Özel Yönetmeliğinin 9. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.02.1989   20087  
  Gümrük Yönetmeliğinin 323. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.02.1989   20087  
  Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 12.07.2005 gün ve 25873 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   24.02.1989   20090  
  Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği`nin Geçici 1. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   06.03.1989   20100  
  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (Bu Yönetmelik 10.08.2005 gün ve 25902 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   09.03.1989   20103  
  Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği. Seri No: 12   10.03.1989   20104  
  Sosyal Sigortalar 506 Sayılı Kanunu`nun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 102. Maddesinde Belirtilen Yol Paraları ile Zaruri Masraf Karşılıklarına İlişkin Yönetmelik`in Değişik 4. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   10.03.1989   20104  
  Ağaçlandırma Yönetmeliği   11.03.1989   20105  
  Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmelik   11.03.1989   20105  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik   17.03.1989   20111  
  Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Kuruluşları Arşiv Yönetmeliği (26.03.1978 gün ve 16239 sayılı Resmî Gaete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelik Bu Yönetmelikle; Bu Yönetmelik İse, 16.07.2005 gün ve 25877 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten Kaldırılmıştır)   22.03.1989   20116  
  Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri Kontrolörlerinin Atama, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik   27.03.1989   20121  
  Tapu ve Kadastro Meslek Lisesini Okul Dışından Bitirme Yönetmeliği Değişikliği   28.03.1989   19414  
  Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili Yönetmeliğin 22 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (30.03.1984 gün ve 18357 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelik yürürlükten kadırılmıştır)   28.03.1989   20122  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği.   02.04.1989   20127  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine Yeni Bendler Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   05.04.1989   20130  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   11.04.1989   20136  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   11.04.1989   20136  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   11.04.1989   20136  
  Talih Oyunları Yönetmeliğinin 8. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   18.04.1989   20112  
  Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği   19.04.1989   20113  
  Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (02.05.1989 gün ve 20156 sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   01.05.1989   20155  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İstisna Sözleşmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Yönetmelik   02.05.1989   20156  
  Millî Prodüktivite Merkezi Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliği (22.03.1976 gün ve 15536 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   03.05.1989   20157  
  Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik`in 6. Maddesi 3. Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   04.05.1989   20158  
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği (08.09.1979 gün ve 15000 Sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yönetmeliği Bu Yönetmelikle; Bu Yönetmelik ise 15.06.2005 gün ve 25846 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   05.05.1989   20159  
  Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 06.08.2005 gün ve 25898 sayılı Remî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır   11.05.1989   20162  
  Asansör Yönetmeliği   12.05.1989   20163  
  Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.05.1989   20164  
  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği   14.05.1989   20165  
  Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (15.06.2005 tarih ve 25846 sayılı Resmi Gazete`de Yayınlanan Yönetmelikle Yürürlükten Kaldırılmıştır)   17.05.1989   20168  
  Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliği`nin Değişik 22 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   17.05.1989   20168  
  Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği`nin 17 ve 23 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   17.05.1989   20168  
  Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliği`nin Değişik 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   17.05.1989   20168  
  TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği   18.05.1989   20169  
  Millî Eğitim Bakanlığı İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Yönetmeliği (12.03.1983 gün ve 17985 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelikle; Bu Yönetmelik ise, 05.04.2002 gün ve 24717 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   18.05.1989   20169  
  Yapı,Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.05.1989   20169  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1357 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.05.1989   20170  
  İthalat Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   23.05.1989   20173  
  Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.05.1989   20176  
  Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tesbit ve Tahsil Yönetmeliği`nin 5 inci Maddesinin (F) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   30.05.1989   20180  
  Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği   30.05.1989   20180  
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik   01.06.1989   20182  
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahilik Kültür Haftası Kutlama Yönetmeliğinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   01.06.1989   20182  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği   02.06.1989   20183  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçimi, Atama Esasları ile Görev Sürelerine Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   02.06.1989   20183  
  Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Sağlık Kontrol Yönetmeliği   03.06.1989   20184  
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebat Konrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği (08.12.1973 gün ve 14736 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   07.06.1989   20188  
  Dışişleri Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik   08.06.1989   20189  
  Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri ile Döner Sermayesinin Harcama Usulleri ve Arsa İşlerine Dair Yönetmeliğin Değişik 49. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   10.06.1989   20191  
  Emniyet Genel Müdürlüğünce Standard Dışı Bırakılan Silahların Satışına Dair Yönetmelik   14.06.1989   20195  
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Millî Emlâk Kontrolörleri Yönetmeliğinin 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   14.06.1989   20195  
  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarını Dışarıdan Bitirme Sınavları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   14.06.1989   20195  
  İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Çalışma Yönetmeliği (19.04.1967 gün ve 12577 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan "Teftiş Kurulu Çalışma Yönetmeliği" ile "Mülkiye Müfettişleri Tarafından Yapılacak İnceleme ve Soruşturmaya İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır)   15.06.1989   20196  
  Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Geçici Kurulu ile Değerlendirme ve Sınav Komisyonlarının Kurulması ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik   15.06.1989   20196  
  Ziraî Karantina Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 08.03.1991 gün ve 20808 Sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   16.06.1989   20197  
  Turizm Alanlarında ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.06.1989   20197  
  Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik (23.06.1983 gün ve 17733 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Yönetmelik Bu Yönetmelikle; Bu Yönetmelik ise, 24.09.2004 gün ve 25593 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   21.06.1989   20202  
  Aşılama ve Serumlama Ücretleri Yönetmeliği (17.09.1989 gün ve 20285 sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   24.06.1989   20205  
  Turizm Müdürlüklerinin Görev - Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (30.07.1985 gün ve 18827 sayıl Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   24.06.1989   20205  
  Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.06.1989   20206  
  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğine İlişkin Bölgeleri Gösteren Cetvele Yeni Kurulan İlçelerin İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   25.06.1989   20206  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 02.05.2002 gün ve 24743 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   27.06.1989   20208  
  Turzim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilâtında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik   01.07.1989   20212  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   02.07.1989   20213  
  Spor Toto - Spor Loto Bayilik Yönetmeliği (22.10.1982 gün ve 17846 sayılı resmî Gazete`de yayınlanan "Bayilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır)   05.07.1989   20216  
  Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   06.07.1989   20217  
  Polis Akademisine Giriş Yönetmeliği`nin 6 ncı Maddesinin (İ) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   06.07.1989   20217  
  Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün, Hasılattan Ayrılan Karşılık Hesabından Yapılacak Harcama Esasları Hakkında Yönetmelik   06.07.1989   20217  
  Emniyet Genel Müdürlüğünce Standart Dışı Bırakılan Silahların Satışına Dair Yönetmelik`in Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   08.07.1989   20219  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   08.07.1989   20219  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Eğitim Okulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetemlik   08.07.1989   20219  
  Hayvan Sağlığı Özel Laboratuvarları Yönetmeliği   10.07.1989   20221  
  Tütün Üretimini Geliştirme Fonu Yönetmeliği.   11.07.1989   20222  
  Spor Şürası Yönetmeliği.   11.07.1989   20222  
  Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği   12.07.1989   20223  
  Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliği   20.07.1989   20227  
  Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 12 ve 14. Maddeleri ve 1 Nolu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   22.07.1989   20229  
  Madencilik Fonu Kredi Yönetmeliği   25.07.1989   20232  
  Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik   25.07.1989   20232  
  İhracat Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 29.12.1984, 26.12.1985 gün ve 18620, 18970 sayılı Resmî Gazeteler`de yayımlanan "İhracat Yönetmeliği" ile "İhracat Yönetmeliğine Ek Yönetmelik" yerine Geçerlidir)   27.07.1989   20234  
  Ordu Mensupları Adlarına Gönderilecek Posta Maddeleriyle Havalelerin Postahanelerden Alınma ve Sahiplerine Verilme Tarzını Gösterir Yönetmeliğe Bir Fıkra İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   28.07.1989   20235  
  Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununun Geçici Maddelerinin Uygulama Usul ve Esasları ile Başvurular Hakkında Yönetmelik   28.07.1989   20235  
  Kültür Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 11.07.2004 gün ve 25519 sayılı Resmî Gazte`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   29.07.1989   20236  
  Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğininin 1 Nolu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (Bu Yönetmeliğin Eki 01.08.1989 gün ve 20239 sayılı Resmî Gazetede dir)   30.07.1989   20237  
  Katma Değer Vergisi Fon Yönetmeliğinin 5. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   31.07.1989   20238  
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği   01.08.1989   20239  
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklor Ürünlerini Derleme ve Değerlendirme Yönetmeliğinin Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   02.08.1989   20240  
  Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 862. Maddesi ile İlgili Ek: 13 Nolu Cetvele İlave Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.08.1989   20245  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Yönetmeliğinin 6 ve 53. Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   10.08.1989   20248  
  Turizm Bakanlığı Yurtdışı Teşkilâtında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bir Hükmünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   11.08.1989   20249  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği (Aynı Kurumun "Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır)   12.08.1989   20250  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği (03.09.1965 gün ve 12091 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   12.08.1989   20250  
  Balıkçı Barınakları Yönetmeliği   14.08.1989   20252  
  Sağlık Bakanlığı Anadolu Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliği   16.08.1989   20254  
  Araştırma Reaktörü İşleticilerine Lisans Verilmesi, Görev, Yetki ve Sorumluluklarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik   17.08.1989   20255  
  Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 475. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   18.08.1989   20256  
  Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit-Tescili ve Sit Alanı İlanı Sırasındaki Müktesep Hakların Korunması ile İlgili Yönetmeliğin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki Yönetmelik   19.08.1989   20257  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   19.08.1989   20257  
  Turizm Bakanlığı Yurtdışı Teşkilâtında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.08.1989   20260  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1313. Maddesinin Değiştirilmesine ve 1333. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   23.08.1989   20261  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   23.08.1989   20261  
  Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 77. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bir Bent Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   24.08.1989   20262  
  Dağcılık Öğretmenliği Yönetmeliği   24.08.1989   20262  
  Konaklama ve Yeme-İçme İşletmeleri Personeli Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliği (10.09.1981 gün ve 17454 sayıl Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   26.08.1989   20264  
  Karate Müsabaka Yönetmeliği   26.08.1989   20264  
  Eskrim Müsabaka Yönetmeliği ( 27.03.1975 gün ve 15190 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   26.08.1989   20264  
  Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği (05.10.1974, 04.04.1979 gün ve 15027, 16599 sayılı Resmî Gazete`lerde yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelikler Bu Yönetmelikle; Bu Yönetmelik ise, 15.10.1999 gün ve 23847 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle kürürlükten kaldırılmıştır)   26.08.1989   20264  
  Cimnastik Müsabaka Yönetmeliği   28.08.1989   20266  
  Atıcılık ve Avcılık Müsabaka Yönetmeliği (01.11.1973 gün ve 14699 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   28.08.1989   20266  
  Futbol Teknik Yönetici ve Öğretici Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (A) Bendinin 5. Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.08.1989   20267  
  Kayak Yarışmaları Yönetmeliği   29.08.1989   20267  
  Atletizm Yarışma Yönetmeliği (Bu yönetmelik 28.05.2004 gün ve 25475 sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   29.08.1989   20267  
  Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   31.08.1989   20268  
  Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Müsabaka Yönetmeliği   31.08.1989   20268  
  Yelken Müsabaka Yönetmeliği   01.09.1989   20269  
  Sport -Toto İsim Hakları Yönetmeliği Adının ve 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.09.1989   20269  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Konser, Festival ve Benzeri Sanat Faaliyetlerinde Görevlendirilme Usül ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.09.1989   20269  
  Judo Musabaka Yönetmeliği   05.09.1989   20273  
  Gemiadamları Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 18.04.1992 gün ve 21203 Sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlikten kaldırılmıştır)   06.09.1989   20274  
  Askerî Adalet Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6 Ncı Maddesinin Değişitirilmesi Hakkında Yönetmelik   08.09.1989   20276  
  Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 19.01.2005 gün ve 25705 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   09.09.1989   20277  
  Askerî Hakim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   10.09.1989   20278  
  Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği Değişikliği   12.09.1989   20280  
  Uluslararası Temel Ölçü Birimleri ve Bu Birimlerden Türetilen Birimlerin Tarifelerine İlişkin Yönetmelik (Bu Yönetmelik 07.12.1990 gün ve 20718 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   15.09.1989   20283  
  Patlayıcı Maddelerin Yok Edilme ve Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (26.09.1959 gün ve 10316 sayılı Resmî Gazete`de yalımlanan "Barut ve Patlayıcı Maddelerin Sureti İmhasına Dair Talimatname" yürürlükten kaldırılmıstır)   19.09.1989   20287  
  Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri; Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik   20.09.1989   20288  
  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ait Bazı Faaliyet Bedellerinin Geri Ödenmesine Dair Yönetmelik   21.09.1989   20289  
  Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 19`uncu Maddesinin İkinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.09.1989 gün ve 20295 sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   23.09.1989   20291  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği`nin 14 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   24.09.1989   20292  
  Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.09.1989   20293  
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 30.10.1999 gün ve 23861 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır)   27.09.1989   20295  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği Değişikliği   28.09.1989   20296  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün, Teftiş Kurulu Yönetmeliği Değişikliği.   29.09.1989   20297  
  Gümrük Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   30.09.1989   20298  
  Resmî Gazetede Yayımlanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararları, Meclisin Yaptığı Seçimlerin Sonuçları, Başkanlık Divanı Kararları Hakkında Yönetmelik   01.10.1989   20299  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik   01.10.1989   20299  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesine Satın Alınacak Yayınlar ile Kütüphaneden Yararlanma Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 17.02.2004 gün ve 25376 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   01.10.1989   20299  
  Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelik (08.11.1975 gün ve 15406 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   04.10.1989   20302  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.10.1989   20303  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.10.1989   20303  
  Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okuldan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.10.1989   20303  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.10.1989   20303  
  Silahlı Kuvvetler Astsubay Hazırlama Okulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.10.1989   20303  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliğinin Bazı Baddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.10.1989   20303  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hizmetlerine Katılımın Sağlanması ve Katkıda Bulunanların Onurlandırılmasına İlişkin Yönetmelik (28.12.1983 gün ve 18265 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmeli yürürlükten kaldırılmıştır)   06.10.1989   20304  
  Yapı,Tesis ve Onarım İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.10.1989   20305  
  Gümrük Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   14.10.1989   20342  
  Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliği   14.10.1989   20342  
  Konut Sertifikaları Uygulama Yönetmeliği   15.10.1989   20313  
  İlkokul Yönetmeliğinin 32 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   23.10.1989   20321  
  Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılarının Sınav Yöntemi, Yetişirilmeleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik   25.10.1989   20323  
  Özel Tiyatrolara Yapılacak Yardımlara Ait Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.10.1989   20324  
  Çıraklık ve Meslek Eğitiminde Belge ve Diplomaları Değerlendirme Yönetmeliği   02.11.1989   20330  
  Kültür Bakanlığı Millî Kültür Şûrası Yönetmeliği (03.02.1985 gün ve 18655 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Kültür ve Türizm Bakanlığının Aynı Adlı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır)   02.11.1989   20330  
  Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.11.1989   20335  
  Orta Okul ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik   08.11.1989   20336  
  İskân Kanununu Uygulama ve Özel İskân Fonu Yönetmeliği (08.06.1971 gün ve 13859 sayılı Resmî Gazete`de Yayınlanan Yönetmelik Bu Yönetmelikle; Bu Yönetmelik ise, 17.08.2002 gün ve 24849 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   09.11.1989   20337  
  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğine İlişkin Bölgeleri Gösteren Cetvele, Yeni Kurulan İl ve İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   09.11.1989   20337  
  Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik   11.11.1989   20339  
  Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik   11.11.1989   20339  
  Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (Bu Yönetmelik 01.06.2004 gün ve 25479 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   15.11.1989   20343  
  Akaryakıt Tüketim Fonundan Belediyelere Ayrılan Payın Dağıtımı Hakkındaki Yönetmeliğin Adının Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   15.11.1989   20343  
  Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlık Sınav Yönetmeliği   16.11.1989   20344  
  Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistik Eğitim Merkezi Kuruluş ve Program Yönetmeliği   17.11.1989   20345  
  Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistik Eğitim Merkezi Kuruluş ve Program Yönetmeliği   17.11.1989   20345  
  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   18.11.1989   20346  
  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   18.11.1989   20346  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Okullar ile Lise ve Dengi Okulların Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   19.11.1989   20347  
  Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   21.11.1989   20349  
  Türkiye İzcilik Yönetmeliği   21.11.1989   20349  
  Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Başvuru ve Staj Yönetmeilği   24.11.1989   20352  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin Değişik 78. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   30.11.1989   20358  
  Devlet Planlama Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği.   01.12.1989   20359  
  Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmelik (25.02.1975 gün ve 15160 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Yönetmelik Bu Yönetmelikle; Bu Yönetmelik ise 20.11.1993 gün ve 21764 Sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   07.12.1989   20365  
  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği.   11.12.1989   20369  
  Emniyet Teşkilatında İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Özel Yönetmeliği`nin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   15.12.1989   20373  
  Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim-öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde ve Bunların Asil Memurluğa Atanmlarında Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik (03.04.1973 gün ve 14496 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   16.12.1989   20374  
  Yan Dal Asistanlık Sınavı Yönetmeliği.   17.12.1989   20375  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmelik   19.12.1989   20377  
  Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik   20.12.1989   20378  
  Mezuniyet Belgesine Sahip Olmadan Mesleklerini İcra Etmekte Olan Diş Teknisyenlerine Ehliyet Sınavı ile Diş Protez Teknisyeni Ünvanı Kazandırılmasına Dair Yönetmelik   20.12.1989   20378  
  Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik   20.12.1989   20378  
  Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik   20.12.1989   20378  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.12.1989   20378  
  Basketbol Müsabaka Yönetmeliğinin 6. Maddesinin A Bendinin (B) Alt Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   25.12.1989   20383  
  Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulunun Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik   26.12.1989   20384  
  Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliği   28.12.1989   20386  
  Finansal Kiralama İşlemlerinde Bulunacak Şirketlerin Kuruluş ve Şube Açmaları ile Denetlenmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   28.12.1989   20386  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 394. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.12.1989   20386  
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.12.1989   20386  
  Emniyet Teşkilatında Kullanılacak Tanıtıcı Bayraklar Hakkında Yönetmelik   28.12.1989   20386  
  Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.12.1989   20386  
  Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.12.1989   20386  
  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   28.12.1989   20386  
  Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Geçici Bir Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   29.12.1989   20387  
  Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 233. Maddesine Bir Bend Eklenmesi ve741. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   02.01.1990   20390  
  Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik   02.01.1990   20390  
  Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   02.01.1990   20390  
  Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelik   02.01.1990   20390  
  İhracat Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.01.1990   20390  
  Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu ile Sekreteryasının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve 27. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   02.01.1990   20390  
  Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelik   03.01.1990   20391  
  Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   03.01.1990   20391  
  Polis Okulları Yönetmeliği   05.01.1990   20393  
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği (15.06.2005 tarih ve 25846 sayılı Resmi Gazete`de Yayınlanan Yönetmelikle Yürürlükten Kaldırılmıştır)   09.01.1990   20397  
  Devlet Muhasebesi Yönetmeliği   14.01.1990   20402  
  İl Özel İdaresi Bütçesinin Hazırlanması, Kabulü ve Onaylanması Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddalerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   17.01.1990   20405  
  İthalat Yönetmeliği   17.01.1990   20405  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hakkında 351 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   18.01.1990   20406  
  Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımları Hakkında Yönetmeliğe Bazı Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Yönetmelik   18.01.1990   20406  
  Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik   18.01.1990   20406  
  Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği`nin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.01.1990   20408  
  Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   20.01.1990   20408  
  Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim-öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik   21.01.1990   20409  
  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği`nin Ek 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   22.01.1990   20410  
  Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik`in Geçici 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   24.01.1990   20412  
  İl Özel İdareleri ve Belediyeler Arşiv Yönetmeliği   27.01.1990   20415  
  Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.01.1990   20419  
  Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.01.1990   20419  
  Devlet İstatistik Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği   01.02.1990   20420  
  Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev, ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.02.1990   20422  
  Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev, ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.02.1990   20422  
  İlaç Ruhsatlandırma Danışma Komisyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik (Bü Yönetmelik 09.10.2003 gün ve 25254 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   06.02.1990   20425  
  Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   08.02.1990   20427  
  Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   08.02.1990   20427  
  Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.02.1990   20431  
  Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   14.02.1990   20433  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sportif Musabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   20.02.1990   20439  
  İller Bankası Personel Yönetmeliği   20.02.1990   20439  
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği   21.02.1990   20440  
  Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği   21.02.1990   20440  
  Telsiz Yayın Kontrolü (TYK) Yönetmeliği   22.02.1990   20441  
  Tarım Alanlarının Tarım Dışı, Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   23.02.1990   20442  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 Nolu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik.   25.02.1990   20444  
  Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Ödenen Yol Paraları ile Zarurî Masraf Karşılıkları Hakkında Yönetmelik   26.02.1990   20445  
  T.C. Ziraat Bankası Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği   01.03.1990   20448  
  Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.03.1990   20449  
  Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik   03.03.1990   20450  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   05.03.1990   20452  
  Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğinin Bir Ek Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   06.03.1990   20453  
  Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Başbakanlık Uzmanlığı İmtihanları ile İmtihan Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Yönetmeliğinin 23 ve 24. Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   07.03.1990   20454  
  İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliği   09.03.1990   20456  
  Belediye Zabıta Kıyafet Yönetmeliği   12.03.1990   20459  
  İl Özel İdareleri, Belediyeler veya Bunlara Bağlı Kurumlar Tarafından İşletilen Elektrik, Havagazı, Tramvay ve Tünel İşletmelerinin Alım ve Satım Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   13.03.1990   20460  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   13.03.1990   20460  
  Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   13.03.1990   20460  
  Çevre Müsteşarlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği   14.03.1990   20461  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinden Polis Memurlarının Komiser Yardımcılığına Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik   14.03.1990   20461  
  Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   16.03.1990   20463  
  Orman Ürünleri Sanayi Kurumu Satış Yönetmeliği   17.03.1990   20464  
  Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik   18.03.1990   20465  
  Adlî ve İdarî Yargıda Adaylık Yazılı Sınav ve Mülakat Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   19.03.1990   20466  
  Harp Okulları Yönetmeliğinin 14. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.03.1990   20466  
  Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlılıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayesinin İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   20.03.1990   20467  
  Borsa Bankerliği Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Anılan Yönetmeliğe Geçici İki Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   21.03.1990   20468  
  Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Yönetmeliği.   22.03.1990   20469  
  Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği. (08.07.2004 tarihli ve 25516 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır)   23.03.1990   20470  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   24.03.1990   20471  
  Memur ve İşçi Sayısı 500`den Fazla Olan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Fabrikaların Yapmakla Mükellef Oldukları Spor Tesisleri Hakkındaki Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Geçici Bir Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   26.03.1990   20473  
  Memur ve İşçi Sayısı 500 Den Fazla Olan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Fabrikaların Yapmakla Mükellef Oldukları Spor Tesisleri Hakkındaki Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Geçici Bir Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   26.03.1990   20473  
  Memur ve İşçi Sayısı 500 Den Fazla Olan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Fabrikaların Yapmakla Mükellef Oldukları Spor Tesisleri Hakkındaki Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Geçici Bir Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   26.03.1990   20473  
  Memur ve İşçi Sayısı 500 den Fazla Olan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Fabrikaların Yapmakla Mükellef Oldukları Spor Tesisleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Geçici Bir Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   26.03.1990   20473  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin 133. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   26.03.1990   20473  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1190. Maddesi ile İlgili 23 Nolu Eki Oluşturan Zati Eşya Muafiyeti Listesinin Tüketim Maddeleri Bölümünün 1 Nolu Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.03.1990   20475  
  Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.03.1990   20475  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   29.03.1990   20476  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   29.03.1990   20476  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   29.03.1990   20476  
  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   29.03.1990   20476  
  Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü İnşaat İhale Yönetmeliği   03.04.1990   20481  
  Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü İnşaat İhale İşleriyle İlgili Geçici ve Kesin Kabul Yönetmeliği   03.04.1990   20481  
  Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik.   04.04.1990   20482  
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fon Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirlmesi Hakkında Yönetmelik   05.04.1990   20483  
  Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 05.06.2002 gün ve 24776 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   08.04.1990   20486  
  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   08.04.1990   20486  
  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   08.04.1990   24086  
  Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.04.1990   20489  
  Orman Kadastrosu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.04.1990   20489  
  Uçak Bakım Teknisyeni Lisans Yönetmeliği (SHY-T-35)`nin Değişik 17 nci Maddesinde Değişiklik Dair Yönetmelik   12.04.1990   20490  
  Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atama ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin 34 Üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Yönetmeliğe Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   14.04.1990   20492  
  Turizm Bakanlığı Turizm Müdürlüklerinin Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.04.1990   20495  
  Mahallî İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinin 7/c, 8 ve 9. Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   18.04.1990   20496  
  Orüs Emanet Yapım İşleri Yönetmeliği   19.04.1990   20497  
  Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmeliğin Geçici Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   20.04.1990   20498  
  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Serbest Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği   22.04.1990   20500  
  Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliği   30.04.1990   20504  
  Subay Sicil Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değişitirilmesine Dair Yönetmelik   01.05.1990   20505  
  Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   01.05.1990   20505  
  Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği.   02.05.1990   20506  
  Genel Nüfus Sayımı Komiteleri ve Bürolarının Kuruluş. Görev ve Çalışma Esaslarına Ait Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   03.05.1990   20507  
  Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   09.05.1990   20513  
  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Dinlenme ve Bakımevleri (Huzurevleri) Yönetmeliğinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   09.05.1990   20513  
  Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Faillerinin Yakalanmasınayardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.05.1990   20514  
  Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthal ve İhracatında Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik   10.05.1990   20514  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeilk   11.05.1990   20515  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   11.05.1990   20515  
  İstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest Bölgesi Yönetmeliği   13.05.1990   20517  
  Turizm Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği   14.05.1990   20518  
  Turizm Bakanlığı Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   15.05.1990   20519  
  Hac ve Umre Seyehatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   16.05.1990   20520  
  Polis Kolleji Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   16.05.1990   20520  
  Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Damgalanması veya Damga Yerine Belge Verilmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   18.05.1990   20522  
  Aile Araştırma Kurumu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yetiştirilme ve Sınav Yönetmeliği   21.05.1990   20524  
  İlkokul Öğretmenliği Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü Değişikliği   21.05.1990   20524  
  Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakında Yönetmelik   26.05.1990   20529  
  Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Hemen Kazan Oyunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakında Yönetmelik   26.05.1990   20529  
  Mezuniyet Belgesine Sahip Olmadan Mesleklerini İcra Etmekte Olan Gözlükçülere Ehliyet Sınavı ile Gözlükçü Ünvanı Kazandırılmasına Dair Karar   01.06.1990   20535  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe ve İhale Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 05.08.1997 gün ve 23071 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   03.06.1990   20537  
  Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   05.06.1990   20539  
  Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği   07.06.1990   20541  
  Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliği   11.06.1990   20545  
  Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği   15.06.1990   20549  
  Gümrük Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Fıkra Eklenmesine ve Zatı Eşya Listesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Yönetmelik   21.06.1990   20555  
  Serbest Muhasebecilik , Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği   22.06.1990   20556  
  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Unvan Yükselmelerinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik   23.06.1990   20557  
  Kürek Müsabaka Yönetmeliği.   25.06.1990   20559  
  Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.06.1990   20563  
  Spor Toto-loto İsim Hakları Yönetmeliğinin 3. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.06.1990   20563  
  Çiftçi Eğitim Hizmetleri Hakkında Yönetmelik.   29.06.1990   20563  
  Polis Okulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   07.07.1990   20567  
  Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   07.07.1990   20567  
  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği   09.07.1990   20569  
  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği   09.07.1990   20569  
  Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzman ve Uzman Yardımcılğı İmtihan Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   11.07.1990   20571  
  Karakucak ve Mahalli Güreş Yönetmeliği   11.07.1990   20571  
  Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinin 37 Nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   12.07.1990   20572  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Kontrolörlüğü Yönetmeliği   12.07.1990   20572  
  Kültür Müdürlüklerinin Görev - Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik   13.07.1990   20573  
  Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   15.07.1990   20575  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliği`nin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   15.07.1990   20575  
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebat Kontrolöleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   18.07.1990   20578  
  Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.07.1990   20580  
  Bağ-Kur Sigorta Yardımları İşlemleri Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.07.1990   20580  
  Gümrük Yönetmeliğinin 862 Nci Maddesi ile İlgili Ek:13 No.Lu Cetvele İlave Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   23.07.1990   20583  
  Federasyonlar Fonu Yönetmeliğine Bir Fıkra İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   23.07.1990   20583  
  T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Örgütüne Atanacak Personel Hakkında Sınav Yönetmeliği   24.07.1990   20584  
  T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Örgütüne Atanacak Personel Hakkında Sınav Yönetmeliği   24.07.1990   20584  
  İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atama Yönetmeliği   25.07.1990   20585  
  İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Özel Yönetmeliği   25.07.1990   20585  
  Bağ-Kur Sigortalılarının Ödeme Zorunda Bulundukları Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.07.1990   20588  
  Bağ-Kur Sigortalılarının Ödeme Zorunda Bulundukları Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.07.1990   20588  
  Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.07.1990   20588  
  Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.07.1990   20588  
  Aile Şürası (Devlet Bakanlığı) Yönetmeliği   31.07.1990   20591  
  Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliği   01.08.1990   20592  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği   03.08.1990   20594  
  Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik   03.08.1990   20594  
  Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Yönetmeliği   05.08.1990   20596  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği   07.08.1990   20598  
  Gümrük Muhafaza Konrolörleri Yönetmeliği   09.08.1990   20600  
  Karayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliği   10.08.1990   20601  
  Karayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliği   10.08.1990   20601  
  Karayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliği   10.08.1990   20601  
  Özel Çevre Koruma Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik   15.08.1990   20606  
  Sualtı Sporları, Cankurtarma ve Su Kayagı Federasyonu Dalış Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 02.07.2003 gün ve 25156 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   15.08.1990   20606  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğnin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Anılan Yönetmeliğe Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   18.08.1990   20609  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği   19.08.1990   20610  
  Emniyet Genel Müdürlüğü İl Polis Spor Güçleri Yönetmeliğnin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   19.08.1990   20610  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Koordinatörlüğü Yönetmeliğine Bir Ek Madde ile Geçici Bir Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   20.08.1990   20611  
  Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 77. Maddesinde Ek ve Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Karar   21.08.1990   20612  
  Sporcu Tesçil ve Lisans Yönetmeliğinin 13. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.08.1990   20612  
  Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatındaki Görevlere İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar ile Devlet Memurlarından Öğretmenliğe İlk Defa Atanacaklar için Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Yönetmeliği   23.08.1990   20614  
  Mahalli İdareler Fon Yönetmeliğinin 6 ve 14 Üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   25.08.1990   20616  
  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Unvan Yükselmelerinde Ulgulanacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.08.1990   20619  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 37, 111 ve 112. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.08.1990   20621  
  Adlî ve İdarî Yargıda Adaylık Yazılı Sınav ve Mülakat Yönetmeliği`ne Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   04.09.1990   20625  
  Adana - Yumurtalık Serbest Bölgesi Yönetmeliği   05.09.1990   20626  
  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   06.09.1990   20627  
  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği   06.09.1990   20627  
  Beşerî İspençiyarî ve Tıbbî Müstahzarların Tıbbî Tanıtım Yönetmeliği   07.09.1990   20628  
  Yabancı Devlet Harp Okullarında Öğrenim Görecek Askeri Öğrenciler Hakkında Yönetmelik   08.09.1990   20629  
  T.C. Emekli Sandığı Yoklama Yönetmeliği.   11.09.1990   20632  
  Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmeliğe Geçici 4 üncü Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   11.09.1990   20632  
  Gümrük Yönetmeliğinin 261ve 682`nci Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile 955`inci Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   11.09.1990   20632  
  Subay Sicil Yönetmeliğinin Ek 2 Nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   12.09.1990   20633  
  Astsubay Sicil Yönetmeliğinin Ek Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   12.09.1990   20633  
  Asgari Ücret Yönetmeliğinin 14`üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   12.09.1990   20633  
  Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik   14.09.1990   20635  
  Yazma ve Arap Harfli Basma Eserler ile Şer`i Sicillerin Künyelerinin Tesbiti, Yabancı Dil ve Türkçe Eserlerin Katalog Fişlerinin Çıkartılması ve Şer`i Sicilleri Türkçeleştirme Ücret Yönetmeliği   15.09.1990   20636  
  Millî Prodüktivite Merkezi Sınav Yönetmeliği   17.09.1990   20638  
  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğine İlişkin Bölgeleri Gösteren Cetvele Yeni Kurulan İl ve İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   18.09.1990   20639  
  Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik   18.09.1990   20639  
  Silahlı Kuvvetler Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.09.1990   20641  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği   21.09.1990   20642  
  Devlet Personel Uzmanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   24.09.1990   20645  
  Aile Araştırma Kurumu Aile Araştırma Kurulu Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği   26.09.1990   20647  
  Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 01.04.2002 gün ve 24713 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle Yürürlükten kaldırılmıştır)   29.09.1990   20650  
  Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği   03.10.1990   20654  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu İşgücü Yetiştirme Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   04.10.1990   20655  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu İşgücü Yetiştirme Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   04.10.1990   20655  
  Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi veya Yürürlükten Kaldırılması ve Yönetmeliğe Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   04.10.1990   20655  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Yöneticilerinin Nitelikleri ile Atanmaları Hakkında Yönetmelik   05.10.1990   20656  
  Konaklama ve Yeme-İçme İşletmeleri Perosneli Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   08.10.1990   20659  
  Lise Muzunlarının Meslekî Eğitimi Yönetmeliği   09.10.1990   20660  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1313, 1321, Ve 1323. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Yönetmeliğe 62, 63 Numaralı Eklerin İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   10.10.1990   20661  
  Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistik Eğitim Merkezi Kuruluş ve Program Yönetmeliğinin Bazı Maddelerin Değiştirlemisen Dair Yönetmelik   17.10.1990   20668  
  Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz ve Sakat 65 Yaşını Doldurmuş Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Yönetmeliğin 20 ve 21 İnci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.10.1990   20672  
  Kenevir Ekimi ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik   21.10.1990   20672  
  Atletizm Yarışma Yönetmeliğinin 13 Üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.10.1990   20672  
  Kültür Bakanlığı Yurtdışı Teşkilâtında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik   24.10.1990   20675  
  Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatındaki Görevlere İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar ile Devlet Memurlarından Öğretmenliğe İlk Defa Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Yönetmeliği`nin Adının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   25.10.1990   20676  
  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliği   27.10.1990   20678  
  Borsa Bankerliği Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelik`in 2 Nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Anılan Yönetmelik`e Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   27.10.1990   20678  
  Devlet Personel Uzmanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.10.1990   20679  
  Voleybol Ligi Yönetmeliğinin 3 Üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   30.10.1990   20680  
  Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Danışma Kurulları ve Araştırma Gruplarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları ile Bu Kurul ve Gruplarda Çalıştırılacaklara Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   31.10.1990   20681  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   01.11.1990   20682  
  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   02.11.1990   20683  
  Tohumlukları Perakende Satacakların Uyacağı Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   03.11.1990   20684  
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Millî Emlâk Kontrolörleri Yönetmeliği`nin 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   04.11.1990   20685  
  Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin 26 Ncı Maddesinin 3 Üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   04.11.1990   20685  
  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Okul ve Orta Öğretim Kurumlarını Dışarıdan Bitirme Sınavları Yönetmeliğinin Bir Bendinin Değiştirilmesi ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   06.11.1990   20687  
  Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Bir Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   06.11.1990   20687  
  Gümrük Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   08.11.1990   20689  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Uzmanlık Yönetmeliği   09.11.1990   20690  
  Motorlu Taşıt Sürüçüleri Kursu Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bir Ek Madde ile Geçici Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   09.11.1990   20690  
  İhracat Yönetmeliği   14.11.1990   20695  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Kur`an Kursları Yönetmeliği   16.11.1990   20697  
  Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliğine Geçici Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   16.11.1990   20697  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Kur`an Kursları Yönetmeliği.   16.11.1990   20697  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.11.1990   20702  
  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğine İlişkin Bölgeleri Cetvele Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   22.11.1990   20703  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Kur`an Kursları Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   27.11.1990   20708  
  Ölçüler ve Ayar Hizmetleri Fonu Yönetmeliği   28.11.1990   20709  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatına Atanacak Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.11.1990   20710  
  Gümrük Hattı Dış Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.11.1990   20710  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Millî Saraylar Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   30.11.1990   20711  
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrük Kontrolörleri Yönetmeliği (18.5.1980 gün ve 16992 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   01.12.1990   20712  
  Gümrük Yönetmeliğinin 26 Numaralı Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.12.1990   20712  
  Millî Prodüktivite Merkezi Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   01.12.1990   20712  
  Özel Çevre Koruma Fonu Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 16.04.2002 gün ve 24728 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan "Çevre Koruma Başkanlığı Bütçe, Gelir ve Gider Usul ve Esasları" Yönetmeliğiyle yürürlükten kaldırılmıştır)   02.12.1990   20713  
  Özel Çevre Koruma Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   02.12.1990   20713  
  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik   02.12.1990   20713  
  Telsiz, Telgraf ve Telsiz Telefon Operatörleri Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   03.12.1990   20714  
  Devlet Büyüklerinin Garnizonlara Gelişlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri ve Emekli Orgeneral/oramiral ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Diğer Mensupları ve Emeklilerinin Güvenliği Yönetmeliği (22.07.1980 gün ve 17055 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   05.12.1990   20716  
  Başarılı Sporculara ve Bunların Kulüpleri ile Millî Takım Teknik Direktör ve Antrenörlerine Aynî ve Nakdî Yardım Yapılmasına ve Ödül Verilmesine Dair Yönetmelik (12.12.1987 gün ve 19662 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   06.12.1990   20717  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İl Spor Dalı Temsilci Yönetmeliği   06.12.1990   20717  
  Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (Bu Yönetmelik 21.06.2002 gün ve 24792 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   07.12.1990   20718  
  Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   11.12.1990   20722  
  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği   12.12.1990   20723  
  Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde Yeralan Ödenekten Kalkınmada Öncelikli İllerdeki İl Özel İdareleri, Beledilyeler, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Yapılacak Yardım ve Ödemelerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   15.12.1990   20726  
  Polis Okulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   16.12.1990   20727  
  Otopark Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 09.02.1991 gün ve 20780 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   21.12.1990   20732  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Personeline Verilecek Tanınma Karneleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.12.1990   20733  
  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Yayın Yönetmeliği   23.12.1990   20734  
  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Dinlenme ve Bakımevleri (Huzurevleri) Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   24.12.1990   20735  
  Özel Tiyatrolara Yapılacak Yardımlara Ait Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   25.12.1990   20736  
  Türkiye Deplasmanlı Greko-Romen ve Serbest Güreş Lig Müsabakaları Yönetmeliği   25.12.1990   20736  
  Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   26.12.1990   20737  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği`nin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.12.1990   20740  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Yönetmeliği`nin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.12.1990   20740  
  Millî Eğitim Bakanlığı İç Hizmet Yönetmeliği`nin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   02.01.1991   20743  
  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Fon Yönetmeliği   03.01.1991   20744  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliği (28.10.1982 gün ve 17852 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   03.01.1991   20744  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yetki Yönetmeliği`nin 4 üncü Maddesi ile 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmaına Dair Yönetmelik   03.01.1991   20744  
  Meslek Kursları Yönetmeliği`nin 24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   08.01.1991   20749  
  Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   10.01.1991   20751  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.01.1991   20751  
  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personel Seçimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   10.01.1991   20751  
  Savunma Sanayii Müsteşarlığı İdarî İşler İhale Yönetmeliği   11.01.1991   20752  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği`nin 70 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.01.1991   20752  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği (15.06.2005 tarih ve 25846 sayılı Resmi Gazete`de Yayınlanan Yönetmelikle Yürürlükten Kaldırılmıştır)   15.01.1991   20756  
  Karayolları Trafik Yönetmeliği`nin 144 üncü Maddesinin (C) Azamî Uzunluklar Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   23.01.1991   20764  
  Gümrük Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine Dair Yönetmelik   23.01.1991   20764  
  Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği SHY-22   25.01.1991   20766  
  Güreş Hakem Yönetmeliği`nin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   25.01.1991   20766  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği (23.03.1968 gün ve 12856 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan "İzin Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır)   28.01.1991   20769  
  Subay Sicil Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   29.01.1991   20770  
  Astsubay Sicil Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerenin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   29.01.1991   20770  
  Hentbol Müsabaka Yönetmeliği`nin 21 ve 36 ncı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   01.02.1991   20773  
  Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş ve Müfettişlik Yeterlik Sınavı Yönetmeliği   01.02.1991   20773  
  Döner Sermayeli İşletmelerin (969 Sayılı Kanunla Kurulan) Muamele Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   02.02.1991   20774  
  Voleybol Müsabaka Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   03.02.1991   20775  
  Türkiye Elektrik Kurumu Personel Yönetmeliği`nin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.02.1991   20777  
  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler Araştırmave Eğitim Merkezi Yönetmeliği`nin Bir Maddesine Ekleme Yapılması Hakkında Yönetmelik   08.02.1991   20780  
  Otopark Yönetmeliği   09.02.1991   20781  
  Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik`te Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   09.02.1991   20781  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1190 ıncı Maddesi ile İlgili 23 No.lu Ekini Oluşturan Zatî Eşya Muafiyeti Listesinin Sağlık Cihazları Bölümüne İlave Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.02.1991   20782  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği (Başkanlığın Onayılı Eski Yönetmelik uygulamadan kaldırılmıştır)   11.02.1991   20783  
  İstanbul-Trakya Serbest Bölgesi Yönetmeliği   12.02.1991   20784  
  Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği (03.07.1973 gün ve 14583 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelik ve 26.07.1990 gün ve 14606 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İnceleme ve Soruşturma İşlerine Ait Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   13.02.1991   20785  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1189 uncu Maddesine Bir Paragraf Eklenmesine Dair Yönetmelik   14.02.1991   20786  
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yetiştirme ve Sınav Yönetmeliği   15.02.1991   20787  
  TODAİE Kamu Yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Programı Yönetmeliği (20.06.1979 sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   15.02.1991   20787  
  Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliği`nin 22 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   15.02.1991   20787  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik`in Degiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   16.02.1991   20788  
  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği   16.02.1991   20788  
  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Fon İhale Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 10.05.2002 gün ve 24751 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan "Özel Çevre Koruma Kurumu İhale Yönetmeliği" ile yürürlükten kaldırılmıştır)   17.02.1991   20789  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği   17.02.1991   20789  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği (15.04.1973 gün ve 14508 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   20.02.1991   20792  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu İşgücü Yetiştirme Yönetmeliği`ne Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   22.02.1991   20794  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik   22.02.1991   20794  
  Tütkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Disiplin Yönetmeliği   26.02.1991   20798  
  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği`nin Adı ile Bazı Maddelerinin ve Bu Yönetmeliğe Ekli Bölgeleri Gösteren Listenin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   27.02.1991   20799  
  Teftiş Kurulu Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   27.02.1991   20799  
  İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi Kıyı (Off-Shore) Bankacılığı Merkezi Yönetmeliği   27.02.1991   20799  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   28.02.1991   20800  
  Sümerbank Holding Anonim Şirketi Personel Yönetmeliği   01.03.1991   20801  
  Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yönetmeliği`nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   05.03.1991   20805  
  Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yönetmeliği`nin 10 ve 22 nci Maddelerinin Sonuna Birer Fıkra Eklenmesi ve Yönetmeliğe Bir Geçici Madde İlave Edilmesi Hakkında Yönetmelik   05.03.1991   20805  
  Gümrük Muhafaza Yönetmeliği`nin 138 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   05.03.1991   20805  
  Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliğine Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   06.03.1991   20806  
  Basketbol Müsabaka Yönetmeliğine Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   06.03.1991   20806  
  İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   06.03.1991   20806  
  Ziraî Karantina Yönetmeliği   08.03.1991   20808  
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik   09.03.1991   20809  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği (15.11.1972 gün ve 14362 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   10.03.1991   20810  
  Trabzon Serbest Bölgesi Yönetmeliği   11.03.1991   20811  
  Teftiş Kurulu Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   12.03.1991   20812  
  Halter Müsabaka Yönetmeliği`nin 9 Uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   13.03.1991   20813  
  Öncelikli Spor Dalları Yönetmeliği`nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dairyönetmelik   14.03.1991   20814  
  Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği   14.03.1991   20814  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliği`nin 16 ncı Maddesi Eki Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Okutulan Öğrencilerin İstihkak Cetvelinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   14.03.1991   20814  
  Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Özel İhtisas Komisyonlarıyönetmeliği   15.03.1991   20815  
  Kadın Misafirhanelerinin Kuruluş ve İşleyişine Dair Yönetmelik   16.03.1991   20816  
  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetme-liğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   18.03.1991   20818  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 348 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   19.03.1991   20819  
  Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliği`nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   19.03.1991   20819  
  Devlet Konuk Evleri Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   19.03.1991   20819  
  Otopark Yönetmeliği   20.03.1991   20820  
  Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik (1/5/1991 Tarihli ve 20858 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   21.03.1991   20821  
  Spor Toto Teşkilât Müdürlüğü Personel Yönetmeliği`nin 8 inci Maddesinin (b) Özel Şartlar Bendinin 1 inci Altbendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   22.03.1991   20822  
  Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik   23.03.1991   20823  
  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yayın Yönetmeliği   25.03.1991   20825  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Araştırma ve Geliştirme Projelerini Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik   27.03.1991   20827  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilâtına Atanacak Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   27.03.1991   20827  
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Tasfiye Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği   28.03.1991   20828  
  Karakucak ve Mahallî Güreş Yönetmeliği`nin 5 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   28.03.1991   20828  
  Okul Spor Kolları Yönetmeliği   01.04.1991   20832  
  Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik   03.04.1991   20834  
  Katı Atıkların Kontrolu Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Yönetmeliğe Bir Ek Madde ile İki Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   03.04.1991   20834  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1 No.lu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   04.04.1991   20835  
  Askerî Hakimler Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği   05.04.1991   20836  
  Devlet Büyüklerinin Garnizonlara Gelişlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri ve Emekli Orgeneral/Oramiraller ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Diğer Mensupları ve Emeklilerinin Güvenliği Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.04.1991   20838  
  Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yerdeğiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 nci Maddesi ile Bölgeler ve Bölgelerarası Hudutları Gösterir Ek-1 Haritanın Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   07.04.1991   20838  
  Akaryakıt Tüketim Vergisi Hasılatından Belediyelere Ayrılan Pay ile Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Verilen Payın Dağıtımı Hakkındaki Yönetmelik`in 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   07.04.1991   20838  
  Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği`nin 28 inci Maddesinin Değiştirilmesihakkında Yönetmelik   11.04.1991   20842  
  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeligine İlişkin Bölgeleri Gösteren Cetvele Yeni Kurulan Bir İlçenin Eklenmesi ve Bir İlçenin Bağlı Bulunduğu Ağırceza Merkezinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   11.04.1991   20842  
  Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurtdışı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   12.04.1991   20843  
  Sümerbank Holding A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliği   12.04.1991   20843  
  Gümrük Yönetmeliği`nin Değişik 1313, 1321 ve 1323 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Yönetmeliğin 62 Numaralı Ekinin Değiştirilmesi ve 63 Numaralı Ekinin Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   12.04.1991   20843  
  Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliği   13.04.1991   20844  
  Talih Oyunları Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   13.04.1991   20844  
  Spor Toto Hasılatının Dağıtım Şekli Hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   13.04.1991   20844  
  Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeli-ği (7/5/1991 Tarihli ve 20864 Sayılı Resmi Gazete`de Düzeltmesi Vardır.)   13.04.1991   20844  
  Madencilik Fonu Kredi Yönetmeliği   15.04.1991   20846  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.04.1991   20846  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 57 nci Maddesinin (C) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   19.04.1991   20847  
  Telsiz Operatörleri Sınav Yönetmeliği   20.04.1991   20848  
  Sosyal Sigortalar Kanunu`nun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 102 nci Maddesinde Belirtilen Yol Paraları ile Zarurî Masraf Karşılıklarına İlişkin Yönetmelik`in Değişik 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.04.1991   20849  
  Beşerî İspençiyarî ve Tıbbî Müstahzarlar Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 12.08.2005 gün ve 25904 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   24.04.1991   20851  
  Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı Maddesi (B) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   28.04.1991   20855  
  Voleybol Müsabaka Yönetmeliği`nin Geçici Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   30.04.1991   20857  
  Gümrük Yönetmeliği`nin Değişik 261 ve 652 nci Maddeleri ile 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.05.1991   20859  
  Binicilik Müsabaka Yönetmeliği   04.05.1991   20861  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliği`nin 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ek Yönetmelik   05.05.1991   20862  
  Ziraî Karantina Yönetmeliği`nin Bir Maddesinin ve III No`lu Ekinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   05.05.1991   20862  
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği   06.05.1991   20863  
  Askerî Adalet Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dairyönetmelik   07.05.1991   20864  
  Kültür Bakanlığı Yurtdışı Teşkilâtında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik (Bu Yönetmelik 16.10.2003 gün ve 25261 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   09.05.1991   20866  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   11.05.1991   20868  
  Karayolları Trafik Yönetmeliği Ekinde Yer Alan (1) Sayılı Cetvelin (C) Bölümüne İlave Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.05.1991   20868  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   14.05.1991   20871  
  Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliği   15.05.1991   20872  
  İller Bankası İhale Yönetmeliği   17.05.1991   20874  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe Bir Ek Madde ile Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   18.05.1991   20875  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 358 inci Maddesi ile 4 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.05.1991   20876  
  Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetme-liği   20.05.1991   20876  
  Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği   21.05.1991   20877  
  T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 18.07.2005 gün ve 25879 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   23.05.1991   20879  
  Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   28.05.1991   20884  
  Akupunktur Tedavi Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 17.09.2002 gün ve 24879 sayılı resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   29.05.1991   20885  
  İller Bankası İhale Yönetmeliği`nin 26 Ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   29.05.1991   20885  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   30.05.1991   20886  
  Mezuniyet Belgesine Sahip Olmadan Mesleklerini İcra Etmekte Olan Diş Teknisyenlerine Ehliyet Sınavı ile Diş Protez Teknisyeni Unvanı Kazandırılmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Yönetmeliğe Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   31.05.1991   20887  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.05.1991   20887  
  Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmelerinin Malî ve İdarî İşlemleri ile Muhasebe Usulleri Yönetmeliği`nin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   03.06.1991   20890  
  Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği   03.06.1991   20890  
  Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   03.06.1991   20890  
  Turizm Bakanlığı Yurtdışı Teşkilâtında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik (Bu Yönetmelik16.10.2003 gün ve 25261 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelıkle yürürlükten Kaldırılmıştır)   04.06.1991   20891  
  Büyük Şehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri ve Fon Yönetmeliği`nin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.06.1991   20894  
  Geliştirme ve Destekleme Fonundan Bilim ve Teknoloji Alanındaki Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine Yapılacak Yardımların Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik   08.06.1991   20895  
  Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği`nin 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   08.06.1991   20895  
  Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü İl ve İlçe Danışma Kurulları Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği`nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   11.06.1991   20898  
  Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı İmtihan Yönetmeliği`nin 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   12.06.1991   20899  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluş Yönetmeliği   14.06.1991   20901  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluş Yönetmeliği   14.06.1991   20901  
  Memur ve İşçi Sayısı Beş Yüzden Fazla Olan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Fabrikaların Yapmakla Mükellef Oldukları Spor Tesisleri Hakkındaki Yönetmeliğin Geçici Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   15.06.1991   20902  
  Gençlik ve Spor Tesislerine Ad Verme Yönetmeliği`nin 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   15.06.1991   20902  
  Futbol Müsabaka Yönetmeliği`nin 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin Birinci Paragrafının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   15.06.1991   20902  
  Askerî Müzeler Yönetmeliği`nin 33 üncü Maddesinin Birincinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Yönetmelik   17.06.1991   20904  
  Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   19.06.1991   20906  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.06.1991   20907  
  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik   28.06.1991   20913  
  Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinin Değiştirilmesinedair Yönetmelik   02.07.1991   20917  
  Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu ile Sekreteryasının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (19/7/1991 Tarihli ve 20934 Sayılı Resmi Gazete`de düzeltmesi vardır)   04.07.1991   20919  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 561 inci Maddesinin 4 üncü Fıkrasında ve 1189 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.07.1991   20921  
  İlkokul Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   08.07.1991   20923  
  Pratik Kız Sanat Okulları Yönetmeliği   19.07.1991   20934  
  Tütün Fonu Yönetmeliği   27.07.1991   20942  
  Voleybol Müsabaka Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   27.07.1991   20942  
  Hentbol Müsabaka Yönetmeliği`nin 25 inci Maddesinin (ş) Bendinin, 34 üncü Maddesinin (g) Bendinin ve 42 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   01.08.1991   20947  
  Çıraklık Eğitimi Merkezleri Yönetmeliği   01.08.1991   20947  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1 No.lu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   02.08.1991   20948  
  Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin 3716 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik   02.08.1991   20948  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İstisna Sözleşmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Yönetmelik   03.08.1991   20949  
  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce İlgililere İstihkaklarından Fazla veya Yersiz Olarak Yapılan Ödemelerin Tahsili Hakkında Yönetmelik   04.08.1991   20950  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Ambar Yönetmeliği   08.08.1991   20954  
  Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Marka Kaydı ile Tip ve Sisteminin Onaylanması Hakkında Yönetmelik   10.08.1991   20956  
  Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin (a) (1) Alt Bendinin Değiştirilmesine ve (g) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   12.08.1991   20958  
  Millî Takım Mensuplarının Sigortalanmaları Hakkında Yönetmelik   13.08.1991   20959  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe ve İhale Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   15.08.1991   20961  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Eki 14 Nolu Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.08.1991   20961  
  Türrkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sabit Kıymetler Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   19.08.1991   20965  
  Millî Prodüktivite Merkezi Harcırah Yönetmeliği   20.08.1991   20966  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Araştırma ve Geliştirme Projelerini Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik`in 10 Uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.08.1991   20967  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Araştırma Ünitesi Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik   22.08.1991   20968  
  Devlet Sanatçısı Olacak ve Bu Haktan Yararlanacaklar ile Bunların Nitelikleri ve Seçimleri Hakkında Yönetmelik   22.08.1991   20968  
  Gümrük Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 338 inci Maddesinin Sonuna 19 ve 20 No.lu Bentlerin Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   30.08.1991   20976  
  Ticaret ve Sanayi Odaları,Ticaret Odaları,Sanayi Odaları,Deniz Ticaretodaları,Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   30.08.1991   20976  
  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği   31.08.1991   20977  
  İhracat Yönetmeliğinin Kayda Bağlı İhracat Listesi Ek:2`ye 2 Bent Eklenmesine İlişkin Ek Yönetmelik   01.09.1991   20978  
  Döner Sermayeli İşletmelerin Muamele Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   02.09.1991   20979  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği   02.09.1991   20979  
  Devlet Personel Uzmanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 28 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   02.09.1991   20979  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliği`nin Değişik 111 ve 112 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.09.1991   20982  
  Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği   06.09.1991   20983  
  İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülakat, Atama ve Nakil Yönetmeliği   07.09.1991   20984  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   07.09.1991   20984  
  Adlî ve İdarî Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliği (23.09.1983 gün ve 18170 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   09.09.1991   20986  
  Nükleer Tanımlar Yönetmeliği   09.09.1991   20986  
  Gümrük Muhafaza Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   11.09.1991   20988  
  Silahlı Kuvvetler Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (18/10/1991 Tarihli ve 21025 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   12.09.1991   20989  
  Çevre Şurası Yönetmeliği   14.09.1991   20991  
  Madencilik Fonu Kredi Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   19.09.1991   20996  
  Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği   19.09.1991   20996  
  Gümrük Yönetmeliği`ne 9 Ek Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   19.09.1991   20996  
  Silahlı Kuvvetler Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   20.09.1991   20997  
  Toplu Konut Kanunu (2985 Sayılı) Uygulama Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.09.1991   20997  
  Toplu Konut Fonu`ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği (26/9/1991 Tarihli ve 21003 Sayılı Resmi Gazete`de Düzeltmesi Vardır.)   21.09.1991   20998  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   22.09.1991   20999  
  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği   24.09.1991   21001  
  Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz ve Islah Kurumları İşyurtları Döner Sermaye Kontrolörleri Yönetmeliği   27.09.1991   21004  
  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Dinlenme ve Bakımevleri (Huzurevleri) Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   01.10.1991   21008  
  Adalet Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   02.10.1991   21009  
  Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   02.10.1991   21009  
  Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği`nin 17 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   03.10.1991   21010  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 922 nci ve 1157 nci Maddelerine Birer Fıkra Eklenmesine ve 1 No.lu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   04.10.1991   21011  
  Turizm Uygulama Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik   04.10.1991   21011  
  Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esasları Hakkında Yönetmelik   05.10.1991   21012  
  Çiftçi ve Kooperatifçilik Tanıtma, Eğitim ve Ödüllendirme Fonu Yönetmeliği   08.10.1991   21015  
  T.C. Emekli Sandığı Borç Para Verme Yönetmeliği (9/10/1991 Tarihli ve 21016 Sayılı Resmi Gazete`de Düzeltmesi Vardır.)   08.10.1991   21015  
  Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmelik   09.10.1991   21016  
  Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik`in Geçici Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   10.10.1991   21017  
  Turizm Bakanlığınca Mahallî, Millî ve Milletlerarası Turizm Faaliyetlerini Düzenleyen İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardım Yönetmeliği   11.10.1991   21018  
  Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarları Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Yönetmeliği   13.10.1991   21020  
  Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği   14.10.1991   21021  
  Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 10.07.2003 gün ve 25164 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   15.10.1991   21022  
  Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerin Hazırlanmasında Uyulacak Esaslar ve Şekil Kuralları Hakkında Yönetmelik   16.10.1991   21023  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliği`nin 21 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.10.1991   21024  
  Polis Kolejlerine Giriş Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   17.10.1991   21024  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yönetici Atama Yönetmeliği   17.10.1991   21024  
  Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği   18.10.1991   21025  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1 No.lu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   19.10.1991   21026  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğine Bir Geçici Madde ve Yönetmelik Ekindeyer Alan (1) Sayılı Cetvelin (C) Bölümü ile (2) Sayılı Cetvel`e İlave Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.10.1991   21029  
  T.C. Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Yönetmeliği`nin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   22.10.1991   21029  
  Tütün Fonu Yönetmeliği`nin 15 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   23.10.1991   21030  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   23.10.1991   21030  
  Sigorta ve Reasürans Aracıları Hakkında Yönetmelik   24.10.1991   21031  
  Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik   26.10.1991   21033  
  Amatör Telsizcilik Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 18.03.2004 gün ve 25406 Sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   28.10.1991   21035  
  Voleybol Müsabaka Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   30.10.1991   21036  
  Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   06.11.1991   21043  
  Harp Akademileri Yönetmeliği   07.11.1991   21044  
  Özel Tiyatrolara Yapılacak Yardımlara Ait Yönetmeliğin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   08.11.1991   21045  
  İller Bankası İhale Yönetmeliği`nin 8 ve 9 Uncu Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   12.11.1991   21049  
  Adlî Sicil Yönetmeliği   13.11.1991   21050  
  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   13.11.1991   21050  
  Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun`un (2380 Sayılı) 3004 Sayılı Kanunla Değişik Birinci Maddesine Göre İçişleri Bakanlığı Emrinde Toplanan %20 İl Özel İdaresi Payının Dağıtım ve Kullanım Esaslarını Gösterir Yönetmelik   15.11.1991   21052  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği   16.11.1991   21053  
  Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği`nin 10 ve 11 Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlşişkin Yönetmelik   19.11.1991   21056  
  Spor Yarışmalarının Yapıldığı Yerlere Serbest Gireceklere İlişkin Yönetmeliğe Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   21.11.1991   21058  
  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   23.11.1991   21060  
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tesbitine Ait Yönetmelik   29.11.1991   21066  
  Polis Okulları Yönetmeliği`nin 45 inci Madde Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   14.12.1991   21081  
  Tarım Meslek Liseleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik Yürürlükten Kaldırılmıştır)   15.12.1991   21082  
  Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği   19.12.1991   21086  
  Teftiş Kurulu Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.12.1991   21088  
  Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığına Giriş Sınavı ve Denetçi Yardım-cısı Adayları ile Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilme ve Meslek Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   24.12.1991   21091  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği   26.12.1991   21093  
  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Yönetmeliğine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   26.12.1991   21093  
  Esnaf ve Sanatkarların Meslek Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu Yönetmeliği   27.12.1991   21094  
  Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun (507 Sayılı) Çıraklık ve Mesleki Eğitimle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik   02.01.1992   21099  
  Pratik Eğitim Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik   05.01.1992   21102  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği`nin 5 inci Madde, İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   10.01.1992   21107  
  Maliye Teftiş Kurulu, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teftiş Kurulu, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Millî Emlâk Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörleri Görev ve Çalışma, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrük Kontrolörleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Görev ve Çalışma ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı Tasfiye Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin Değiştirilmesine ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Değişik 23 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   14.01.1992   21111  
  Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması, Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Yönetmelik   16.01.1992   21113  
  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programı Yönetmeliği`nin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   18.01.1992   21115  
  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği`ne Ekli Bölgeleri Gösteren Listede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.01.1992   21115  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yönetici Atama Yönetmeliği`nin Yürürlükten Kaldırılmasına Oair Yönetmelik   25.01.1992   21122  
  Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   28.01.1992   21125  
  Ağaçlandırma Yönetmeliği`nin 8`inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   30.01.1992   21127  
  Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Kuruluşlarında Görevlendirilecek Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.01.1992   21127  
  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tef-tiş Kurulu Yönetmeliği   30.01.1992   21127  
  Aracılık Faaliyetlerinde Bulunacak Kuruluşlar ile Bunların Faaliyetle-rine ve Yetkilendirilmelerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik   31.01.1992   21128  
  Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   01.02.1992   21129  
  Çevre Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 19.12.2003 gün ve 25321 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   03.02.1992   21131  
  Çevre Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 19.12.2003 gün ve 25321 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   04.02.1992   21132  
  Çevre Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği   05.02.1992   21133  
  Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.02.1992   21134  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 690 ıncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi; 691 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   06.02.1992   21134  
  Karayolları Trafik Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   09.02.1992   21137  
  Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 09.05.2004 gün ve 25457 Sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   09.02.1992   21137  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliği`nin 8 İncimaddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   11.02.1992   21139  
  Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler için Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmeliğe Ekli Örnek-2 Çizelgenin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   13.02.1992   21141  
  İhracat Yönetmeliği   14.02.1992   21142  
  Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz ile Değiştirilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   19.02.1992   21147  
  Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz ile Değiştirilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   19.02.1992   21147  
  Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   22.02.1992   21150  
  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Projelerinin Yaptırılması Esaslarına Dair Yönetmelik   24.02.1992   21152  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği`nin 8 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Bir No`lu Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   25.02.1992   21153  
  Tarım Şurası Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 05.10.2004 gün ve 25604 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Ayn Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   25.02.1992   21153  
  Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliğinin 21 inci Maddesine (I) Bendinin İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   27.02.1992   21155  
  Ziraat Bankası Personeli Yer ve Görev Değiştirme Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 10.11.1999 gün ve 23872 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   28.02.1992   21156  
  Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   28.02.1992   21212  
  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği`nin Bir Maddesinde Değişiklik Ya-pılmasına Dair Yönetmelik   01.03.1992   21158  
  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   04.03.1992   21161  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Uzmanlık Yönetmeliği`nin Geçici Birinci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   04.03.1992   21161  
  İller Bankası İhale Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.03.1992   21161  
  Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.03.1992   21163  
  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetme-liğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   07.03.1992   21164  
  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (11/3/1992 Tarihli ve 21168 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır; Bu Yönetmelik 07.08.1992 gün ve 21308 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   09.03.1992   21166  
  T.C. Ziraat Bankası Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerine İlaveler Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.03.1992   21168  
  Maden Kanunu`nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerini Değiştiren Yönetmelik   12.03.1992   21169  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında Görevlendi-rilecek Personelin Seçimi, Atama Esasları ile Görev Sürelerine Dair Yönetmeliğe Geçici 3 Üncü Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   13.03.1992   21170  
  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği`ne Ekli Bölgeleri Gösteren Listede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.03.1992   21175  
  Gümrük Muhafaza Yönetmeliği`nin, 20988 Sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan Yönetmelik ile Değişik 29 ve 30 uncu Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   20.03.1992   21177  
  Mahallî İdareler Fon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   20.03.1992   21177  
  Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu Subay ve Astsubaylara Verilecek Evlenme İzni Hakkında Yönetmelik (26.3.1992 Tarihli ve 21183 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   21.03.1992   21178  
  Çevre Bakanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği   22.03.1992   21179  
  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve Üst Kuruluşlarının Yapacakları Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik   23.03.1992   21180  
  Gümrük Yönetmeliği`nin Bazı Maddeleri ile Eklerinde Değişiklik Yapılması ve Bazı Fıkralar Eklenmesine Dair Yönetmelik   25.03.1992   21182  
  Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik   26.03.1992   21183  
  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   30.03.1992   21187  
  Millî Eğitim Bakanlığı Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönetmeliği   03.04.1992   21191  
  Et ve Balık Kurumu İhale Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 10.03.2004 gün ve 25398 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   13.04.1992   21198  
  Teftiş Kurulu Yönetmeliğine Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   17.04.1992   21202  
  Gemiadamları Yönetmeliği (Bu Yönetmelik "Amatör Denizci Belgesine İlişkin Bölümü, 30.01.1997 gün ve 22893 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   18.04.1992   21203  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.04.1992   21205  
  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Eğitim Yönetmeliği   20.04.1992   21205  
  Basın Kartları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   21.04.1992   21206  
  Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   21.04.1992   21206  
  Finansal Kiralama Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik   28.04.1992   21212  
  Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   28.04.1992   21212  
  Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5`inci Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Yönetmelik   30.04.1992   21214  
  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetme-liğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   01.05.1992   21215  
  Yardım Toplama Kanununun Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Yönetmelik   02.05.1992   21216  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ayniyat Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 02.11.1999 gün ve 23864 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   04.05.1992   21218  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurluklarına Atanacaklar için Özel Sınav Yönetmeliği   04.05.1992   21218  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği   04.05.1992   21218  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü Personeli ve Stenografikursu Yönetmeliği   05.05.1992   21219  
  T.C. Ziraat Bankası Disiplin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değişti-rilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   08.05.1992   21222  
  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği   11.05.1992   21225  
  Sigorta Eksperleri Yönetmeliği   11.05.1992   21225  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği`nin 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   15.05.1992   21229  
  Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   16.05.1992   21230  
  Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları İzcilik Yönetmeliği   16.05.1992   21230  
  Silahlı Kuvvetler Askerî Liseler Yönetmeliği`nin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.05.1992   21231  
  Turizm Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.05.1992   21231  
  Orman Ürünlerine Verilecek Tezkerelere Ait Yönetmeliğin 33`üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   17.05.1992   21231  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. İşe Giriş ve Sınav Esasları Yönetmeliği   18.05.1992   21232  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatına Atanacak Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik`in Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   20.05.1992   21233  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Sınav Yönetmeliğinin Geçici Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.05.1992   21233  
  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 14.06.2003 gün ve 25138 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükren kaldırılmıştır)   21.05.1992   21234  
  Eur.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği (15/10/1992 Tarihli ve 21376 Sayılı Resmî Gazete`de Düzeltmesi Vardır)   22.05.1992   21235  
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   22.05.1992   21235  
  Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Gereğince Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik   22.05.1992   21235  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1 No`lu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   24.05.1992   21237  
  Aliağa Liman Yönetmeliği`nin 21 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   24.05.1992   21237  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyonlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   27.05.1992   21240  
  Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı ve Planlama Uzmanlığı Yeterlik İmtihanı Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   28.05.1992   21241  
  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine Ek Geçici İki Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   29.05.1992   21242  
  Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   30.05.1992   21243  
  Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği`ne Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   03.06.1992   21247  
  Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğine Ek Maddeler Eklenmesine Dair Yönetmelik   04.06.1992   21248  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 10 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.06.1992   21248  
  T.C. Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Yönetmeliği   04.06.1992   21248  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   05.06.1992   21249  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.06.1992   21257  
  Türk İdareciler Şurası Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik   18.06.1992   21258  
  Sümerbank Holding A.Ş. Sözleşmeli Personel Yönetmeliği   20.06.1992   21260  
  Millî Eğitim Bakanlığı Zihinsel Özürlü Çocukların Eğitim Uygulamaları Yönetmeliği   22.06.1992   21262  
  Yurtiçinde Fuar, Sergi ve Panayır Düzenlenmesine Dair Yönetmelik`in Adının ve 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.06.1992   21268  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1 No`lu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.06.1992   21268  
  Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   30.06.1992   21270  
  Hakkında Dava Açılan Asker Kişiler için Avukat Tutma ve Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   01.07.1992   21271  
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   02.07.1992   21272  
  Araçların Muayeneleriyle Muayene İstasyonlarının Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   05.07.1992   21275  
  Yem Sanayii Türk A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   05.07.1992   21275  
  Millî Prodüktivite Merkezi Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliği   06.07.1992   21276  
  Harp Akademileri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   08.07.1992   21278  
  Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliğin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   10.07.1992   21280  
  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Kadrolarına Atanacak Personel ile Sandık Personelinin Ünvan Yükselmesi Sınav Yönetmeliği   10.07.1992   21280  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkındaki Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   10.07.1992   21280  
  Ticarî Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   13.07.1992   21283  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatına Atanacak Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   14.07.1992   21284  
  Millî Prodüktivite Merkezi İhale Yönetmeliği   15.07.1992   21285  
  Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelik   15.07.1992   21285  
  Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   16.07.1992   21286  
  Basketbol Müsabaka Yönetmeliği   16.07.1992   21286  
  Basketbol Federasyonu Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliği   16.07.1992   21286  
  Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna (6136 Sayılı) 3831 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 8 inci Maddenin Uygulanmasını Gösteren Yönetmelik   16.07.1992   21286  
  Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Kuruluşları Arşiv Yönetmeliğine Ekli (1) ve (2) No`lu Listelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.07.1992   21287  
  Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkındaki Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   24.07.1992   21294  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü Personeli ve Stenografikursu Yönetmeliği`nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   25.07.1992   21295  
  Turizm Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği   30.07.1992   21300  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   31.07.1992   21301  
  Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Staj Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 23.08.1997 gün ve 23089 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   01.08.1992   21302  
  Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliği`nin 7 nci Maddesinin Son Fıkrası ile 10 uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Maddelerinde ve İki Madde Başlığında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.08.1992   21307  
  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 27.08.2003 gün ve 25212 sayılı Sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   07.08.1992   21308  
  Esnaf ve Sanatkârlar Odaları ve Üst Kuruluşlarının Yapacakları Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   10.08.1992   21311  
  Bağ-Kur Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği   12.08.1992   21313  
  Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik   13.08.1992   21314  
  Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği`nin 28 inci Maddesinin Değiştirilmesihakkında Yönetmelik   14.08.1992   21315  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Eskort Hizmetleri Yönetmeliği   14.08.1992   21315  
  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik (22.9.1992 Tarihli ve 21353 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   14.08.1992   21315  
  Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması Muhafazası ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik   15.08.1992   21316  
  İhracat Yönetmeliği`nin Kayda Bağlı İhracat Listesi Ek:2 de Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.08.1992   21316  
  Basketbol Federasyonu Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliği`nin 8 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine ve Yönetmeliğe Geçici 3 ve 4 üncü Maddelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   15.08.1992   21316  
  Çevre Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 2004 gün ve 25487 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   17.08.1992   21318  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   24.08.1992   21325  
  Uçak Bakım Teknisyeni Lisans Yönetmeliği (SHD-T-35)`nin, Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   25.08.1992   21326  
  İller Bankası Personel Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.08.1992   21327  
  Talih Oyunları Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 17 ile 19`uncu Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Geçici 2 Madde İlave Edilmesi Hakkında Yönetmelik   31.08.1992   21331  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 26 No.lu Ekini Oluşturan Listeye İlave Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.09.1992   21333  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisine Giriş Yönetmeliği`nin 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   08.09.1992   21339  
  Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmelik Tasarılarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslar   08.09.1992   21339  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   08.09.1992   21339  
  Kalkınmada Öncelikli Yörelere İlişkin Program ve Projeleri Desteklemek Amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde Yeralan Ödenekten Yapılacak Yardımların Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   09.09.1992   21340  
  Polis Okulları Yönetmeliği`ne Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   09.09.1992   21340  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 26 No.lu Ekini Oluşturan Listeye İlave Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.09.1992   21343  
  Silahlı Kuvvetler Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   12.09.1992   21343  
  Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlere Ait Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik   16.09.1992   21347  
  Odaların Kayıt Ücreti, Yıllık Aidat, Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alınacak Ücretler Hakkında Yönetmelik   19.09.1992   21350  
  Odaların Birlik ve Federasyonlara, Birlik ve Federasyonların Konfederasyon`a Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Birlik, Federasyon ve Konfederasyon`un Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler İle Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik   19.09.1992   21350  
  Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 2380 Sayılı Kanun`un 3004 Sayılı Kanunla Değişik Birinci Maddesine Göre İçişleri Bakanlığı Emrinde Toplanan % 20 İl Özel İdaresi Payının Dağıtım ve Kullanım Esaslarını Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   22.09.1992   21353  
  Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   23.09.1992   21354  
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hazine Avukatlığına Atanacaklar için Yarışma Sınavı Yönetmeliği   24.09.1992   21355  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 27 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.09.1992   21355  
  Devlete Ait Taşınmazmal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayrî Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 72 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   27.09.1992   21358  
  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   30.09.1992   21361  
  Yem Sanayii Türk A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliği`nin 5 İnci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   30.09.1992   21361  
  Subay Sicil Yönetmeliği`nin Ek-2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   01.10.1992   21362  
  Astsubay Sicil Yönetmeliği`nin Ek Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   01.10.1992   21362  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 281 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   05.10.1992   21366  
  Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.10.1992   21368  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   09.10.1992   21370  
  Sendika ve Konfederasyonların Kuruluşunda İstenecek Belgelerin Şekli İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 Üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   12.10.1992   21373  
  Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik   13.10.1992   21374  
  Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   13.10.1992   21374  
  Eur.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.10.1992   21377  
  İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği`nin 17 nci Maddesine Bir Bent ve 25 inci Maddesinden Sonra Gelmek Kaydıyla Bir Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   17.10.1992   21378  
  Tababet Uzmanlık Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.10.1992   21380  
  Millî Eğitim Bakanlığı`na Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği`nin 65 înci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   24.10.1992   21385  
  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğine İlişkin Bölgeleri Gösteren Cetvele Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   25.10.1992   21386  
  Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   26.10.1992   21387  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 19 Numaralı Ekinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik   26.10.1992   21387  
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Beşinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   05.11.1992   21396  
  Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarında Çalışacak Taşıma Araçları Yönetmeliği   08.11.1992   21399  
  İçişleri Bakakanlığı Dernekler Özel Denetleme Grubunun Kuruluşu ve Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 22.09.2004 gün ve 25591 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   09.11.1992   21400  
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği   12.11.1992   21403  
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Tasfiye Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğine Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   12.11.1992   21403  
  EUR. 1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.11.1992   21405  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliği`nin 21 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.11.1992   21405  
  Ormancılık Şurası Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 23.10.2004 gün ve 25622 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   14.11.1992   21405  
  Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik   14.11.1992   21405  
  Merkezde Görevlendirilen Valilerin Görev ve Çalışma Yönetmeliği   18.11.1992   21409  
  Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik`in 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   18.11.1992   21409  
  TCDD Alım ve Satım Yönetmeliği   19.11.1992   21410  
  TCDD Taşınmaz Mallar İhale Yönetmeliği   20.11.1992   21411  
  TCDD İnşaat İşleri İhale Yönetmeliği   21.11.1992   21412  
  Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanun`un Uygulanması ile İlgili Yönetmeliğin 10 uncu Maddesine İki Fıkra Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   21.11.1992   21412  
  Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği   21.11.1992   21412  
  Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği   26.11.1992   21417  
  Ticarî Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)`ne Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   28.11.1992   21419  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1 No.lu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.11.1992   21420  
  Taksi ve Servis Otobüsleri İşletmeleri Telsiz Sistemleri Yönetmeliği`nin 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (F) Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   03.12.1992   21424  
  Orman Bakanlığı Merkez Teşkilâtının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik   03.12.1992   21424  
  M.K.E. Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği   09.12.1992   21430  
  Proje Kontrol Müşavirliği Hizmeti Yönetmeliği   10.12.1992   21431  
  Temel Kanunlarda Çalışmalar Yapmak Üzere Kurulacak Komisyonların Kuruluş ve Çalışma Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.12.1992   21432  
  Millî Eğitim Bakanlığı Anaokulu-Anasınıfı ve Uygulama Sınıfı Yönetmeliği   16.12.1992   21437  
  Devlet Büyüklerinin Garnizonlara Gelişlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri ve Emekli Orgeneral/oramiraller ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Diğer Mensupları ve Emeklilerinin Güvenliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   21.12.1992   21442  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği (Bu yönetmelik 04.01.2002 gün ve 24630 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten Kaldırılmıştır)   22.12.1992   21443  
  Voleybol Hakem Yönetmeliğinin 3 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   23.12.1992   21444  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   23.12.1992   21444  
  Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   23.12.1992   21444  
  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik`in (Ek-4)`ünde Yer Alan İlk Kısmın Başlığının Değiştirilmesi ve Bu Kısma Bir Bent Eklenmesine Dair Yönetmelik   23.12.1992   21444  
  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarını Dışarıdan Bitirme Sınavları Yönetmeliğinin 5 inci Maddesi (A) ve (B) Bendlerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   24.12.1992   21445  
  İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Özel Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   26.12.1992   21447  
  Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   26.12.1992   21447  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.12.1992   21447  
  Kültür Bakanlığı Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   27.12.1992   21448  
  Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.12.1992   21451  
  İthalat Yönetmeliği   31.12.1992   21452  
  Başarılı Sporcular ile Millî Takım Teknik Direktör ve Antrenörlerine Ayni ve Nakdi Yardım Yapılmasına ve Ödül Verilmesine Dair Yönetmelik   04.01.1993   21455  
  İhracat Yönetmeliği`ne Bir Madde İlavesi Hakkında Yönetmelik   05.01.1993   21456  
  İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Bölge Müdürlüğüne Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İhtiva Edeceği Bilgiler Hakkında Yönetmelik   05.01.1993   21456  
  Mahallî İdareler Fon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   06.01.1993   21457  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Şurası Yönetmeliği   06.01.1993   21457  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği   07.01.1993   21458  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü Personeli ve Stenografi Kursu Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.01.1993   21458  
  İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği`nin 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   07.01.1993   21458  
  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Kadrolarına Atanacak Personel ile Sandık Personelinin Ünvan Yükselmesi Sınav Yönetmeliği`nin 4, 5 ve 22 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   07.01.1993   21458  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında Görevlendi-rilecek Personel Yönetmeliği   09.01.1993   21460  
  Millî Eğitim Şurası Yönetmeliği   10.01.1993   21461  
  Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Yönetmeliğe Bazı Maddelerin Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   12.01.1993   21463  
  Belediye Tahsilat Talimatnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.01.1993   21464  
  Toplu Konut Kanunu (2985 Sayılı) Uygulama Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.01.1993   21467  
  Toplu Konut Fonu`ndan Şehit Ailelerine, Malüller ile Dul ve Yetimleri-ne Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   16.01.1993   21467  
  Özel Ambulans Servisleri Yönetmeliği   17.01.1993   21468  
  Subay Sicil Yönetmeliği`nin 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.01.1993   21469  
  Kültür Bakanlığı Folklor Ürünlerini Derleme ve Değerlendirme Yönetmeliği`nin ve 5`inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   18.01.1993   21469  
  Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliği`nin 8 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   20.01.1993   21471  
  Et ve Balık Kurumu İhale Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştiril-mesi Hakkında Yönetmelik   20.01.1993   21471  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik`in 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   21.01.1993   21472  
  Polis Okulları Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dairyönetmelik   26.01.1993   21477  
  Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarına Alınacak Ögrencilerde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik   27.01.1993   21478  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Akşam Okulları Yönetmeliği   28.01.1993   21479  
  İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik   29.01.1993   21480  
  Pratik Kız Sanat Okulları Yönetmeliği`nin 24 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   30.01.1993   21481  
  Bağ-Kur Demirbaş ve Tüketim Malzemeleri Yönetmeliği`nin 23`üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.01.1993   21481  
  Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği   31.01.1993   21482  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   31.01.1993   21482  
  Astsubay Sicil Yönetmeliği`nin 35 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.02.1993   21484  
  Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 21.10.2004 gün ve 25620 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   03.02.1993   21485  
  Teknik Lise Yönetmeliği   05.02.1993   21487  
  Subay Sicil Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.02.1993   21487  
  Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.02.1993   21488  
  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği   07.02.1993   21489  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliği   07.02.1993   21489  
  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğine İlişkin Bölgeleri Gösteren Cetvele Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   08.02.1993   21490  
  Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğine Geçici Bir Madde Eklenmesine Dairyönetmelik   12.02.1993   21494  
  Orman Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Görev ve Çalışma Yönetmeliği   14.02.1993   21496  
  Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bakım, Onarım, Restorasyon, Değerlendirme, Muhafaza ve Nakil İşleri ile Bu Maksatla Hazırlanacak Projelerin Yapılması ve Arkeolojik Kazılarda Kullanılacak Aletlerin Alımı Hakkında Yönetmelik   14.02.1993   21496  
  Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı İmtihan Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   16.02.1993   21498  
  Millî Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Yönetmeliği   22.02.1993   21504  
  Yabancı Devlet Harp Okullarında Öğrenim Görecek Askerî Öğrenciler Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   25.02.1993   21507  
  Dernekler Özel Denetleme Grubunun Kuruluşu ve Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.02.1993   21507  
  İstanbul Polis Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.02.1993   21510  
  Sigara ve Tütün Mamulleriyle İlgili Fabrikaların Kurulması, Sigara Üretimi, İthalatı, Satışı ve Denetimiyle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik   28.02.1993   21510  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.02.1993   21510  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 23.11.1999 gün ve 23885 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   01.03.1993   21511  
  Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik`de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.03.1993   21515  
  Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği   06.03.1993   21516  
  İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Bölge Müdürlüğüne Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İhtiva Edeceği Bilgiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.03.1993   21517  
  Çevre Bakanlığı Mahallî Çevre Kurulları Çalışma Esas ve Usulleri Yönetmeliği   08.03.1993   21518  
  Damga Yönetmeliği`nin 8`inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   10.03.1993   21520  
  Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği   10.03.1993   21520  
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Repertuar İnceleme ve Danışma Kurulu Yönetmeliği`nin Adı ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   11.03.1993   21521  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Eskort Hizmetleri Yönetmeliği`nin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   14.03.1993   21524  
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları Yönetmeliği`nin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   15.03.1993   21525  
  Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı ve Uzmanlık Yönetmeliği   17.03.1993   21527  
  Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaçcıklardan Sahiplerinin Faydalanma Şekil ve Esasları Hakkında Yönetmelik   18.03.1993   21528  
  Ziraî Mücadele İşlerini Ücret Karşılığında Yapmak İsteyenler Hakkında Yönetmelik   19.03.1993   21529  
  Gümrük Yönetmeliğinin Bazı Maddeleri ile 1, 3 ve 13 Numaralı Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.03.1993   21531  
  Ders Geçme ve Kredi Sistemi Uygulayan Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi Yönetmeliği   27.03.1993   21534  
  Ziraî Mücadele İlaçlarının Perakende Satılması Hakkında Yönetmelik   29.03.1993   21536  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği   02.04.1993   21540  
  Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.04.1993   21541  
  Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik   03.04.1993   21541  
  İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliğinin 121 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   04.04.1993   21542  
  Kültür Bakanlığı Yerel, Ulusal ve Uluslararası Kültür Etkinliklerine Yardım Yönetmeliği   08.04.1993   21546  
  Hemen-kazan Oyunu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Ve Yönetmeliğe Bir Geçici Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   08.04.1993   21546  
  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   09.04.1993   21547  
  Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Personeli Görevde Yükselme Sınav Yönetmeliği   09.04.1993   21547  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar için Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik   11.04.1993   21549  
  Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Pilot Lisans ve Sertifika Talimatının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   11.04.1993   21549  
  Film-Radyo-Televizyon ile Eğitim Merkezi (FRTM) III. Akşam Sanat Okulu Yönetmeliği`nin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   13.04.1993   21551  
  Dikili Liman Yönetmeliği`nin 21 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   14.04.1993   21552  
  Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.04.1993   21553  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği   17.04.1993   21555  
  Maden Kanunu`nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin De-ğiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   19.04.1993   21557  
  Kültür Müdürlüklerinin Görev -Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8`inci Maddesine Bir Bend Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   19.04.1993   21557  
  Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.04.1993   21560  
  Nemrut Koyu Liman Yönetmeliği`nin 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   22.04.1993   21560  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 83 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.04.1993   21563  
  Çevre Bakanlığı Yayın Yönetmeliği   26.04.1993   21563  
  T.C.Ziraat Bankası Personel Alınması Yönetmeliği   26.04.1993   21563  
  Eur.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dairyönetmelik   29.04.1993   21566  
  Maliye Kursu Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.04.1993   21567  
  Voleybol Hakem Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi ve Yönetmeliğe Geçici 2 nci Maddenin Eklenmesine Dair Yönetmelik   04.05.1993   21571  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 ve 4 Numaralı Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.05.1993   21572  
  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   05.05.1993   21572  
  İdarî Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında Atama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   05.05.1993   21572  
  Hâkimler ve Savcılar Kanununun 61 ve 121 inci Maddeleri Uyarınca Hâkimlik ve Savcılık Mesleğinde Bulunanlara Uygulanacak Sicil Fişleri Hakkındaki Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   05.05.1993   21572  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş.Personel Yönetmeliği   07.05.1993   21574  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliği   10.05.1993   21577  
  Çevre Bakanlığı Taşra Teşkilâtı Görev,Yetki,Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ( 08.08.2004 tarihli ve 25547 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan aynı konulu yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)   12.05.1993   21579  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Resmî Okullar Yönetmeliği Bu Yönetmelik (05.11.1999 gün ve 23867 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan "Anadolu Liseleri Yönetmeliği" ile yürürlükten kaldırılmıştır)   13.05.1993   21580  
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği   14.05.1993   21581  
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   15.05.1993   21582  
  Orman Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 29.02.2004 gün ve 25388 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yömetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   16.05.1993   21583  
  Polis Kolejlerine Giriş Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   18.05.1993   21585  
  Silahlı Kuvvetler Askerî Liseler Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.05.1993   21585  
  Silahlı Kuvvetler Astsubay Hazırlama Okulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.05.1993   21585  
  Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 22.07.2005 gün ve 25883 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   20.05.1993   21586  
  Aile Araştırma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği   26.05.1993   21592  
  Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Atama ve Nakil Yönetmeliğine Ekli Bölgeleri Gösteren Listede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.05.1993   21594  
  Fen Liseleri Yönetmeliği   29.05.1993   21595  
  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği   29.05.1993   21595  
  Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.05.1993   21595  
  Aile Araştırma Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği   31.05.1993   21597  
  Huzurevleri Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   31.05.1993   21597  
  Çevre Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   31.05.1993   21597  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği   07.06.1993   21600  
  Millî Eğitim Bakanlığı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Resmî Okullar Yönetmeliğinin 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   09.06.1993   21602  
  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci Maddesinin (Ç) Bendinde Değişiklik Yapılmsına Dair Yönetmelik   09.06.1993   21602  
  Sporcu Tescil,Vize ve Transfer Yönetmeliği   10.06.1993   21603  
  Gümrük Yönetmeliğinin 284 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   11.06.1993   21604  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Görev ve Çalışma Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 18.08.2002 gün ve 24850 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   15.06.1993   21608  
  Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliği   15.06.1993   21608  
  Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği   16.06.1993   21609  
  Yüksek Çevre Kurulu ile Çevre Teknik Komitesi Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Bu Yönetmelik 18.12.2004 gün ve 25674 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle Yürürlükten kaldırılmıştır)   16.06.1993   21609  
  Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Persolin İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   17.06.1993   21610  
  Subay Sicil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   18.06.1993   21611  
  Astsubay Sicil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   18.06.1993   21611  
  Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.06.1993   21611  
  Ders Kitapları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   19.06.1993   21612  
  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetme-liğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   19.06.1993   21612  
  Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 20.08.1999 gün ve 23792 sayılı Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   20.06.1993   21613  
  Teftiş Kurulu Yönetmeliği   21.06.1993   21614  
  TCDD Personel Yönetmeliği   22.06.1993   21615  
  Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   24.06.1993   21617  
  Polis Okulları Yönetmeliğinin 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   25.06.1993   21618  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Ünvan Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik   27.06.1993   21620  
  Türkiye Elektrik Kurumuna İlk Defa Sözleşmeli Olarak Atanacak Personele İlişkin Sınav Yönetmeliği   29.06.1993   21622  
  Basın Kartları Yönetmeliğinin 44 ve 46 ncı Maddelerinin Değiştirilmesihakkında Yönetmelik   29.06.1993   21622  
  Otopark Yönetmeliği   01.07.1993   21624  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.07.1993   21624  
  Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Çalışma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   05.07.1993   21628  
  Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik   07.07.1993   21630  
  Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği   11.07.1993   21634  
  Ziraî Karantina Yönetmeliğinin III No`lu Ekinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   13.07.1993   21636  
  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   13.07.1993   21636  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Millî Saraylar Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   14.07.1993   21637  
  İhale Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.07.1993   21643  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Temel Eğitim II. Kademe (Ortaokul) ile Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.07.1993   21644  
  Devlet Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği Koroları Yönetmeliğ   22.07.1993   21645  
  Kalorifer Kazanı Verim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik   30.07.1993   21653  
  Adlî ve İdarî Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav,Mülakat ve Atama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.07.1993   21653  
  Polis Akademisine Giriş Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinin (H) Bendi ile (J) Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   31.07.1993   21654  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğine İlişkin Bölgeleri Gösteren Cetvele Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   04.08.1993   21658  
  Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik`in Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   06.08.1993   21660  
  Bağ-Kur Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   06.08.1993   21660  
  TCDD Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.08.1993   21661  
  Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   08.08.1993   21662  
  Çevre Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 25.02.2004 gün ve 25384 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   09.08.1993   21663  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.08.1993   21664  
  Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bakım, Onarım, Restorasyon, Değerlendirme, Muhafaza Venakil İşleri ile Bu Maksatla Hazırlanacak Projelerin Yapılması ve Arkeolojik Kazılarda Kullanılacak Aletlerin Alımı Hakkında Yönetmeliğin Yürürlük Tarihinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   11.08.1993   21665  
  Diş Hekimliğinde Kullanılan Röntgen Cihazları Lisanslama Yönetmeliği   12.08.1993   21666  
  Polis Kolejlerine Giriş Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   12.08.1993   21666  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Eskort Hizmetleri Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   14.08.1993   21668  
  İhracatçı Birlikleri Yönetmeliği   14.08.1993   21668  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   14.08.1993   21668  
  Spor Kontrolörlüğü Yönetmeliğinin Ek Birirnci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   14.08.1993   21668  
  Bağ-Kur Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Yönetmeliği   15.08.1993   21669  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Tesbiti, İncelenmesi Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelik   19.08.1993   21673  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğine Geçici ve 3 üncü Maddelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   19.08.1993   21673  
  Antrenör Eğitim Yönetmeliğine Geçici 2 nci Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   19.08.1993   21673  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Tesbiti,İncelenmesi Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelik   19.08.1993   21673  
  Organ Nakli Merkezleri Yönetmeliği   20.08.1993   21674  
  Kornea Naklinde Kornea Sağlanması ve Paylaşımı Yönetmeliği   20.08.1993   21674  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   20.08.1993   21674  
  İhracat Yönetmeliği`nin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.08.1993   21675  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin 71 İnci Maddesine (C) Bendi Eklenmesine Dair Yönetmelik   22.08.1993   21676  
  İller Bankası Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   23.08.1993   21677  
  Basketbol Müsabaka Yönetmeliği   24.08.1993   21678  
  Turizm Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.08.1993   21679  
  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   25.08.1993   21679  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliği   26.08.1993   21680  
  Botaş Teftiş Kurulu Yönetmeliği   26.08.1993   21680  
  Polis Akademisine Giriş Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   27.08.1993   21681  
  Polis Kolejlerine Giriş Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesinedair Yönetmelik   28.08.1993   21682  
  Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayrî Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   28.08.1993   21682  
  Hentbol Müsabaka Yönetmeliği   28.08.1993   21682  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İstisna Sözleşmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.08.1993   21683  
  Gençlık ve Spor Genel Müdürlüğü Fderasyonlar Fonu Yönetmeliğinin 18, 26 ve 64 Üncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   31.08.1993   21684  
  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   31.08.1993   21684  
  Kültür Bakanlığı Yayın Yönetmeliği   31.08.1993   21684  
  Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği   01.09.1993   21685  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerine Alt Bentler Eklenmesine Dair Yönetmelik   02.09.1993   21686  
  Basketbol Fedarasyonu Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliği   02.09.1993   21686  
  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   03.09.1993   21687  
  Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   05.09.1993   21689  
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   07.09.1993   21691  
  Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 02.10.1994 gün ve 22069 sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan (TEDAŞ)`ın Aynı Yönetmeliği ile yürürlüklten kaldırılmıştır)   10.09.1993   21694  
  Yasanın (2147 Sayılı) Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik`in 13 Üncümaddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   11.09.1993   21695  
  Etibank Personel Yönetmeliği   12.09.1993   21696  
  Çevre Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulu ile Çevre Teknik Komitesi Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   14.09.1993   21698  
  Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 23 No`lu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   14.09.1993   21698  
  Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinin 1 No`lu Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   14.09.1993   21698  
  Polis Okulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   17.09.1993   21701  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Yönetmelik Ekinde Yer Alan Ek:14 deki Plaka Harf ve Rakam Gruplarına İlave Yapılması Hakkında Yönetmelik (24/09/1993 Tarihli ve 21708 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   17.09.1993   21701  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Eskort Hizmetleri Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   18.09.1993   21702  
  Kültür Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği   19.09.1993   21703  
  Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   20.09.1993   21704  
  Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   21.09.1993   21705  
  Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.09.1993   21705  
  Vakıflar Genel Müdürlüğü Fon Yönetmeliği   22.09.1993   21606  
  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   22.09.1993   21706  
  Silahlı Kuvvetler Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeligine Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   22.09.1993   21706  
  Gümrük Kanununun (1615 Sayılı) Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 12-II Maddesinin 3 (a) Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   24.09.1993   21708  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 12/II Maddesinin 3-A Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   24.09.1993   21708  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatına Atanacak Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Ve Bu Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   25.09.1993   21709  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilâtına Atanacak Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Yönetmeliğe Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   25.09.1993   21709  
  Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliği   26.09.1993   21710  
  Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Çalışma Yönetmeliği   26.09.1993   21710  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Alım-satım İşlemleri Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   26.09.1993   21710  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş.Personel Yönetmeliğinin Eki Sicil Amirleri Tablosunun Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.09.1993   21710  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Alım-satım İşlemleri Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   26.09.1993   21710  
  Tekel Teftiş Kurulu Yönetmeliği   27.09.1993   21711  
  Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri Kontrolörlerinin Atama, Çalışma Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik   27.09.1993   21711  
  Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri Kontrolörlerinin Atama,Çalışma,Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik   27.09.1993   21711  
  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   28.09.1993   21712  
  Otopark Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.09.1993   21713  
  Gümrük Yönetmeliğ`nin 1 Numaralı Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.10.1993   21715  
  Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   01.10.1993   21715  
  Spor-toto Hasılatının Dağıtım Şekli Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.10.1993   21715  
  Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 1 No`lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.10.1993   21715  
  Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   01.10.1993   21715  
  Sağlık Bakanlığı Anadolu Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   01.10.1993   21715  
  Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği   03.10.1993   21717  
  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   03.10.1993   21717  
  Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Madde-lerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   05.10.1993   21719  
  Araçların İmal, Bakım ve Montajı Hakkında Yönetmelik`in Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   05.10.1993   21719  
  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   05.10.1993   21719  
  Petrol Ofisi A.Ş.Sözleşmeli Personel Yönetmeliği   07.10.1993   21721  
  Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kuru-lu Yönetmeliği   08.10.1993   21722  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş.Teftiş Kurulu Yönetmeliği   09.10.1993   21723  
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.10.1993   21723  
  Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik   11.10.1993   21725  
  Koruyucu Aile Yönetmeliği   14.10.1993   21728  
  Koruyucu Aile Yönetmeliği   14.10.1993   21728  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma-larına Dair Yönetmelik   15.10.1993   21729  
  Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.10.1993   21729  
  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yöretmeliği   15.10.1993   21729  
  Sümerbank Holding A.Ş.Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 16,18 ve 45 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   15.10.1993   21729  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik   15.10.1993   21729  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1 No`lu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   16.10.1993   21730  
  Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme Esasları ile Kıymetlimadenler Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyet Şartlarına İlişkin Yönetmelik   16.10.1993   21730  
  Gümrük Yönetmeliğinin (1615 Sayılı Gümrük Kanununun Uygulanmasına İlişkin) 1 No`lu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   16.10.1993   21730  
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   18.10.1993   21732  
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   18.10.1993   21732  
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Denetleme Dairesi Başkanlığı Kontrolörleri Atama Görev ve Yetki Yönetmeliği   19.10.1993   21733  
  Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Meslekibelgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik   20.10.1993   21734  
  Özel Hukuka Tabi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mülkiyetinde Bulunan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Katkı Fonu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   22.10.1993   21736  
  Tütün Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   25.10.1993   21739  
  Tütün Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   25.10.1993   21739  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğine Ekli Bölgeleri Gösteren Listeye Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   26.10.1993   21740  
  Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 24.03.2004 gün ve 25412 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   26.10.1993   21740  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği (26.08.2004 gün ve 25565 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   27.10.1993   21741  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   27.10.1993   21741  
  Voleybol Müsabaka Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.10.1993   21742  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.10.1993   21742  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   28.10.1993   21742  
  Organ Nakli Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.10.1993   21743  
  Sigara ve Tütün Mamulleriyle İlgili Fabrikaların Kurulması, Sigara Üretimi, Satışı ve Denetimiyle İlgili Usül ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.10.1993   21743  
  Gümrük Kanununun (1615 Sayılı) Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin Bir No`lu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   30.10.1993   21743  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1 No.lu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   30.10.1993   21743  
  Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliğinin 5 ve 15 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   30.10.1993   21743  
  Türkiye Halk Bankası A.Ş.Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   31.10.1993   21744  
  Devlet Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği Koroları Yönetmeliğinin 42 ve 43`üncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   01.11.1993   21745  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin 48 İnci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   04.11.1993   21748  
  Kültür Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   05.11.1993   21749  
  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.11.1993   21749  
  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   07.11.1993   21751  
  Türkiye Zirai Donatım Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği   08.11.1993   21752  
  Kültür Bakanlığı Yurtdışı Teşkilâtında Gerevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.11.1993   21753  
  Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe Bazı Maddeler Eklenmesine Hakkında Yönetmelik   10.11.1993   21754  
  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği   12.11.1993   21756  
  Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   12.11.1993   21756  
  Gümrük Kanununun (1615 Sayılı) Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 853 üncü Maddesinin 10 No`lu Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   12.11.1993   21756  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Eskort Hizmetleri Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   12.11.1993   21756  
  Telsiz Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   13.11.1993   21757  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.11.1993   21758  
  Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Kalan Personeline Verilecek Tanıtma Karneleri Hakkında Yönetmelik   15.11.1993   21759  
  Tek Taraflı, İki Taraflı Türk-Yabancı veya Yabancı-Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   16.11.1993   21760  
  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Bağlı Müesseseleridisiplin Yönetmeliği   16.11.1993   21760  
  Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   17.11.1993   21761  
  Gümrük 1615 Sayılı Gümrük Kanununun Uydulanmasına Dair Yönetmeliği`nin 26 No.lu Ekini Oluşturan Listeye İlave Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.11.1993   21761  
  Gümrük 1615 Sayılı Gümrü Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 26 No`lu Ekini Oluşturan Listeye İlave Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.11.1993   21761  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu İşgücü Yetiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   19.11.1993   21763  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu İşgücü Yetiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   19.11.1993   21763  
  Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği   20.11.1993   21764  
  Gelirler Bölge Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Yönetmeliği   21.11.1993   21765  
  Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzmanlığı Görev,Çalışma ve Atama Yönetmeliği   21.11.1993   21765  
  Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı Görev,Çalışma ve Atama Yönetmeliği   21.11.1993   21765  
  Gümrük Kanununun (1615 Sayılı) Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 412 ve 440 ıncı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.11.1993   21765  
  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   21.11.1993   21765  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 412 ve 440 ıncı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.11.1993   21765  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği   22.11.1993   21766  
  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği (Yönetim Kurulunun1987/124 Sayılı Kararıyla Uygulanan Yönetmelik uygulamadan kaldırılmıştır)   24.11.1993   21768  
  Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenlerinin Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Usulüne İlişkin Yönetmelik   26.11.1993   21770  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin Değişik 111 ve 112 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.11.1993   21771  
  İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.11.1993   21771  
  Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.(TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   28.11.1993   21772  
  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği (Genel Müdürlüğün 1237 sayılı Kararı ile uygulanmakta olan Yönetmelik uygulamadan kaldırılmıştır)   29.11.1993   21773  
  GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   30.11.1993   21774  
  Tarım Şurası Yönetmeliğini Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.12.1993   21776  
  Turban Turizm İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   02.12.1993   21776  
  Denizcilik Müsteşarlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Sicil Amirleri Yönetmeliği   03.12.1993   21777  
  Denizcilik Müsteşarlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Sicil Amirleri Yönetmeliği   03.12.1993   21777  
  Denizcilik Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   04.12.1993   21778  
  Mahallî İdareler Fon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   05.12.1993   21779  
  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   05.12.1993   21779  
  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   11.12.1993   21785  
  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   11.12.1993   21785  
  Millî Saraylar Daire Başkanlığı Koruma ve Değerlendirme Kurulu Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliği   14.12.1993   21788  
  Basın Kartları Yönetmeliğinin 44 üncü Maddesinin (F) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   16.12.1993   21790  
  İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Çalışma Yönetmeliğinin 81 inci Maddesine Ek Fıkralar Eklenmesine Dair Yönetmelik   17.12.1993   21791  
  Kayak Öğretmenliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   18.12.1993   21792  
  Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliği   19.12.1993   21793  
  Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliği   19.12.1993   21793  
  Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   19.12.1993   21793  
  Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliği   19.12.1993   21793  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği   20.12.1993   21794  
  Bedminton Hakem Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 13.07.2005 gün ve 25874 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   20.12.1993   21794  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   20.12.1993   21794  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği   20.12.1993   21794  
  Maliye Başkanlıklarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik   21.12.1993   21795  
  Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Millî Emlâk Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği   21.12.1993   21795  
  Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Devlet Malları Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği   21.12.1993   21795  
  Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği   22.12.1993   21796  
  Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   22.12.1993   21796  
  Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi Yönetmelğinin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   22.12.1993   21796  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği   22.12.1993   21796  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kredi Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği   22.12.1993   21796  
  Radyofarmasötik Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 19.01.2005 gün ve 25705 sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan "Beşerî Tıbbî Ürunler Ruhsatlandırma Yönetmeliği" ile yürürlükten kaldırılmıştır)   23.12.1993   21797  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Bazı Maddeleri ile Yönetmelik Ekindeyer Alan Belgelerin Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe Geçici Bir Madde İlave Edilmesi Hakkında Yönetmelik   23.12.1993   21797  
  Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   24.12.1993   21798  
  T.C. Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik (4 Ocak 1994 Tarih ve 21808 Sayılı Resmi Gazete`de Düzeltmesi Vardır.)   24.12.1993   21798  
  Maden Kanunu`nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   25.12.1993   21799  
  T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   26.12.1993   21800  
  Orman Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği   27.12.1993   21801  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.12.1993   21803  
  Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.12.1993   21804  
  Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.12.1993   21804  
  Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.12.1993   21804  
  Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Kontrolörlük Yönetmeliği   31.12.1993   21805  
  Turizm Alan ve Merkezlerinde Yeralan Termal Suların Kullanma Hakkı ve İşletilme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   31.12.1993   21805  
  İthalat Yönetmeliği   31.12.1993   21805  
  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   02.01.1994   21806  
  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğineek Maddeler ve Bir Maddesine İbareler Eklenmesine Dair Yönetmelik   06.01.1994   21810  
  Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma, Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik   06.01.1994   21810  
  İçişleri Bakanlığı Emrinde Toplanan % 20 İl Özel İdare Payının Dağıtım ve Kullanım Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   06.01.1994   21810  
  Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 65 Yaşını Doldurmmuş Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik   06.01.1994   21810  
  Spor-toto Teşkilat Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği   07.01.1994   21811  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   12.01.1994   21816  
  Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Millî Emlâk Denetmenlerinin Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Usulüne İlişkin Yönetmelik   13.01.1994   21817  
  Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin (G) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   14.01.1994   21818  
  Güreş Hakem Yönetmeliği   16.01.1994   21820  
  Masa Tenisi Hakem Yönetmeliği   16.01.1994   21820  
  AET Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.01.1994   21820  
  Eskrim Hakem Yönetmeliği   17.01.1994   21821  
  Binicilik Hakem Yönetmeliği   17.01.1994   21821  
  Atletizm Hakem Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 28.05.2004 gün ve 25475 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   17.01.1994   21821  
  Buz Sporları Hakem Yönetmeliği   17.01.1994   21821  
  Vücut Geliştirme Sporları Hakem Yönetmeliği   18.01.1994   21822  
  Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin 61 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   18.01.1994   21822  
  İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   19.01.1994   21823  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik`in 5 înci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   19.01.1994   21823  
  Çay Bahçesi Ruhsatlarının Yeniden Düzenlenmesinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmelik   19.01.1994   21823  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.01.1994   21823  
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   19.01.1994   21823  
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği   19.01.1994   21823  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Personel Yönetmeliğinin Eki Sicil Amirleri Tablosunun Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.01.1994   21824  
  Et ve Balık Kurumu İhale Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   21.01.1994   21825  
  Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   22.01.1994   21826  
  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği   24.01.1994   21828  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğine Ekli Bölgeleri Gösteren Cetvele (Oğuzlar, İyidere, İnönü, Çandır Gibi) Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   25.01.1994   21829  
  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   26.01.1994   21830  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1 No.lu Ekindeki "İzmit Gümrükleri Başmüdürlüğü" Başlıklı Kısmında Değişiklik Yabılmasına DairYönetmelik   26.01.1994   21830  
  Spor-toto Teşkilat Müdürlüğü Personel Yönetmeliği   26.01.1994   21830  
  Atıcılık ve Avcılık Hakem Yönetmeliği   27.01.1994   21831  
  Otomobil Sporları Hakem Yönetmeliği   27.01.1994   21831  
  Satranç Hakem Yönetmeliği   29.01.1994   21833  
  Polis Okulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   30.01.1994   21834  
  Orüs-Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   30.01.1994   21834  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği   31.01.1994   21835  
  Uzman Erbaş Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   04.02.1994   21839  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 6 Ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   05.02.1994   21840  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Atama, Yer Değiştirme ve Görevde Yükselme Yönetmeliği   06.02.1994   21841  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü İşitme ve Konuşma Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği   06.02.1994   21841  
  Ulusal Gıda Kodeks Komitesi Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 13.09.2004 gün ve 25582 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   07.02.1994   21842  
  Tekel Personelinin Yer ve Görev Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik   08.02.1994   21843  
  İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği   08.02.1994   21843  
  Tekel Personelinin Yer ve Görev Değiştirme Suretiyle Atanmaların İlişkin Yönetmelik   08.02.1994   21843  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırlmasına Yeni Bazı Maddeler Konulmasına ve Bazı Maddelerine Yeni Fıkralar Eklenmesine Dair Yönetmelik   09.02.1994   21844  
  Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Eğitim Merkezleri Yönetmeliği   11.02.1994   21846  
  Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   12.02.1994   21847  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   12.02.1994   21847  
  Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)`nın VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma`ya İlişkin Yönetmelik   12.02.1994   21847  
  Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 233 üncü Maddesine Bir Bend Eklenmesine Dair Yönetmelik   12.02.1994   21847  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   13.02.1994   21848  
  İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği   13.02.1994   21848  
  Kültür Merkezi Müdürlükleri Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   15.02.1994   21850  
  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği   17.02.1994   21852  
  Tekel Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.02.1994   21852  
  Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulu Yönetmeliği   19.02.1994   21854  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Harita ve Harita veya Deniz Bilgileri ve Hava Fotoğraflarının Temin, Muhafaza ve Kullanma Yönetmeliği   21.02.1994   21856  
  Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği   23.02.1994   21858  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Anadolu Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği   24.02.1994   21859  
  Telsiz Yayın Kontrolü (TYK) Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.02.1994   21863  
  Devlete Ait Taşınmazmal Satış, Trampa, Kiraya Verme Mülkiyetin Gayrî Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.03.1994   21866  
  Gümrük Kanunu`nun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin Bir No`lu Ekindeki "Trabzon Gümrükleri Başmüdürlüğü" Başlıklı Kısmının 6 ncı Sırasına 3 üncü Sınıf Trabzon Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   03.03.1994   21866  
  Türksilahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 74, 77 ve 79 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.03.1994   21867  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği   07.03.1994   21870  
  Subay Sicil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Yönetmeliğe İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (17/3/1994 Tarih ve 21877 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   08.03.1994   21871  
  Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin Bir No`lu Ekinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   10.03.1994   21873  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hizmetlerine Katılımın Sağlanması ve Katkıda Bulunanların Onurlandırılmasına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve İki Ek Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   10.03.1994   21873  
  Talih Oyunları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   10.03.1994   21873  
  Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 4 No`lu Ekinde Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik   11.03.1994   21874  
  Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   11.03.1994   21874  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin 4 Üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   16.03.1994   21876  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   18.03.1994   21878  
  Atıcılık ve Avcılık Hakem Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştiril-mesine Dair Yönetmelik   18.03.1994   21878  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği`ne Ekli Bölgeleri Gösteren Listeye Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   19.03.1994   21879  
  Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   22.03.1994   21882  
  Kaymakam Adayları Yönetmeliği   23.03.1994   21883  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin 13 Üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   24.03.1994   21884  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Personel Yönetmeliğinin 128 İnci Maddesinindeğiştirilmesine Dair Yönetmelik   24.03.1994   21884  
  T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   25.03.1994   21885  
  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   25.03.1994   21885  
  Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (Bu Yönetmelik 07.10.2004 gün ve 25606 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   28.03.1994   21888  
  Harp Akademileri Yönetmeliğinin 38 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.03.1994   21889  
  Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 20 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   29.03.1994   21889  
  Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetmeliği   29.03.1994   21889  
  Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   30.03.1994   21890  
  Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Yönetmeliğe Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   30.03.1994   21890  
  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Ünvan Yükselmesi Yönetmeliği   03.04.1994   21894  
  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sınav Yönetmeliği   03.04.1994   21894  
  İller Bankası Personel Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   04.04.1994   21895  
  Harp Okulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.04.1994   21895  
  İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atama Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 27.10.1999 gün ve 23859 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   06.04.1994   21897  
  Cimnastik Hakem Yönetmeliği   06.04.1994   21897  
  Toplu Konut Fonunundan Şehit Ailelerine, Malüller ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Konut Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   06.04.1994   21897  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin Ek: 1 Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   07.04.1994   21898  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliğinin 7 ve 19 uncu Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   07.04.1994   21898  
  Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.04.1994   21898  
  Kozmetik Yönetmeliği   08.04.1994   21899  
  Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliği   09.04.1994   21900  
  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   10.04.1994   21901  
  Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 20.08.1999 gün ve23792 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   12.04.1994   21903  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticilerinin Atama Yönetmeliğinin 24 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.04.1994   21904  
  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.04.1994   21905  
  Orman Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 25.02.2004 gün ve 25384 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   17.04.1994   21908  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinin 55 İnci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   18.04.1994   21909  
  Ticaret Borsalarına Dahil Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.04.1994   21910  
  Gülhane Askerî Tıp Akademesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Yönetmeliği   20.04.1994   21911  
  Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   22.04.1994   21913  
  TCDD Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.04.1994   21913  
  Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   22.04.1994   21913  
  Tcdd Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.04.1994   21913  
  Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik`in 4 üncü Madde, İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   25.04.1994   21915  
  Okçuluk Hakem Yönetmeliği   26.04.1994   21916  
  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği   28.04.1994   21918  
  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği   28.04.1994   21918  
  Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   28.04.1994   21918  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   03.05.1994   21923  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1381 ve 1382 nci Maddelerinin Madde Başlıkları ile Birlikte Değiştirilmesine ve Yönetmeliğin 1 No`lu Ekinde Değişiklik Yapılması ile 12 No`lu Ekin İlavesine Dair Yönetmelik   04.05.1994   21924  
  Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliği (06.140.1970, gün ve 13631, sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   04.05.1994   21924  
  Astsubay Sicil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Yönetmeliğe Bir Ek Madde ile Bir Ek Geçici Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   04.05.1994   21924  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetmeliğinin 53 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   04.05.1994   21924  
  Ayniyat Talimatnamesinin 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   05.05.1994   21925  
  Türkiye Bilimler Akademisi Araştırma Desteği Esasları Yönetmeliği   05.05.1994   21925  
  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği   11.05.1994   21931  
  Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   12.05.1994   21932  
  Ziraî Karantina Yönetmeliğinin III No`lu Ekinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   12.05.1994   21932  
  Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   12.05.1994   21932  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelikte Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Yönetmelik   13.05.1994   21933  
  Farmasötik Müstahzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik   27.05.1994   21942  
  Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin, 192 nci Maddesinin Değiştirilmesine, Bir No`lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.05.1994   21944  
  Gümrük Yönetmeliği`nin, 192 nci Maddesinin Değiştirilmesine, 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.05.1994   21944  
  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   30.05.1994   21945  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   31.05.1994   21946  
  Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   01.06.1994   21947  
  Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği   01.06.1994   21947  
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fonlar Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   03.06.1994   21949  
  Mahallî İdareler Fon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   06.06.1994   21952  
  Subay Meslek Programları Yönetmeliğinin 24 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   07.06.1994   21953  
  2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.06.1994   21953  
  Yargıtay Yayınları Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   07.06.1994   21953  
  Gülhahe Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin 116 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   08.06.1994   21954  
  Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Alım Yönetmeliği (Aynı Adlı Yönetim Kurulu Onaylı Eski Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   09.06.1994   21955  
  Ticarî Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   10.06.1994   21956  
  Orman Ürünlerine Verilecek Tezkerelere Ait Yönetmeliğin 36`ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   11.06.1994   21957  
  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 66 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   14.06.1994   21960  
  Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   17.06.1994   21963  
  Gümrük Yönetmeliği`nin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   17.06.1994   21963  
  Gamma ve Elektron Demeti Işınlama Tesislerinin Güvenliği ve Lisanslan-ması Yönetmeliği   18.06.1994   21964  
  D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   19.06.1994   21965  
  Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 08.10.2000 gün ve 24194 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   20.06.1994   21966  
  Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Geçici İkinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.06.1994   21967  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet   22.06.1994   21968  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Personel Yönetmeliğinin "nakil" ile İlgili Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   22.06.1994   21968  
  Tcdd Alım ve Satım Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   23.06.1994   21969  
  TCDD Alım ve Satım Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   23.06.1994   21969  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 49 Uncu Maddesinin 2 Nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   24.06.1994   21970  
  Ağaçlandırma Yönetmeliği   26.06.1994   21972  
  İstanbul Polis Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve 7 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Yönetmelik   01.07.1994   21977  
  Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliği   04.07.1994   21980  
  Sigara ve Tütün Mamulleriyle İlgili Fabrikaların Kurulması, Sigara Üretimi, İthalatı, Satışı ve Denetimiyle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   06.07.1994   21982  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Desteklemeesaslarına İlişkin Yönetmelik   07.07.1994   21983  
  Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   08.07.1994   21984  
  Veteriner Hekimliği Deontoloji Yönetmeliği   09.07.1994   21985  
  Dernekler Biriminin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile Dernekler Kütüğünün Tesisi Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinde ve Bu Yönetmeliğe Ekli (Ek-1) ve (Ek-2) Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   09.07.1994   21985  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   10.07.1994   21986  
  Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmeliktedeğişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   11.07.1994   21987  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   19.07.1994   21995  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   19.07.1994   21995  
  Harp Okulları Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasınadair Yönetmelik   19.07.1994   21995  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   19.07.1994   21995  
  Etibank Teftiş Kurulu Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 22.10.1999 gün ve 23854 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Eti Holding A.Ş`nin Aynı Yönetmeliği ile yürürlükten Kaldırılmıştır)   19.07.1994   21995  
  Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarını İçeren Tesislere Lisans Verme Yönetmeliği   21.07.1994   21997  
  Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun`un 3004 Sayılı Kanunla Değişik Birinci Maddesine Göre İçişleri Bakanlığı Emrinde Toplanan % 20 İl Özel İdaresi Payının Dağıtım ve Kullanım Esaslarını Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   21.07.1994   21997  
  Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği (18/8/1994 Tarih ve 22025 Sayılı Resmi Gazetede Düzeltmesi Vardır.)   22.07.1994   21998  
  Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği   24.07.1994   22000  
  Gümrük Yönetmeliğinin 926 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.07.1994   22002  
  Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.07.1994   22002  
  Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik   26.07.1994   22002  
  Denizcilik Müsteşarlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 14.01.2004 gün ve 25346 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   27.07.1994   22003  
  Denizcilik Müsteşarlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 14.01.2004 gün ve 25346 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   27.07.1994   22003  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.07.1994   22005  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Ünvan Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5 İnci Maddesinin (D) Bendinin (3) Numaralı Alt Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   29.07.1994   22005  
  Basketbol Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliği   31.07.1994   22007  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   31.07.1994   22007  
  Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kuruluyönetmeliği (Yönetim Kurulunun 3/26 Sayılı Onaylı Aynı Adlı Eski Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   01.08.1994   22008  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğine Ekli Bölgeleri Gösteren Listeye Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   02.08.1994   22009  
  Basketbol Müsabaka Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   03.08.1994   22010  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği (24.04.1981 gün ve 17320 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan "Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş ve Denetleme Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır)   04.08.1994   22011  
  Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayrî Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   07.08.1994   22014  
  Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği   07.08.1994   22014  
  Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliği   08.08.1994   22015  
  Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliği (08.10.1994 gün ve 22075 sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   08.08.1994   22015  
  Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   08.08.1994   22015  
  Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarına Alınıcak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliğin 12 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   09.08.1994   22016  
  Türkiye Radyo-Relevizyon Kurumu Alım Satım ve İhale Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   11.08.1994   22018  
  Vakıflar Orta Öğrenim Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   12.08.1994   22019  
  Malî Danışma Kurulunun Oluşturulması, Toplanma ve Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik   17.08.1994   22024  
  Sosyal Sigortalar Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   17.08.1994   22024  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1314 üncü Madde (B) Bendinin Değiştirilmesine, 1332 nci Maddesinin "deniz Taşıtları" Başlıklı Bölümünün (C) Bendinin Kaldırılmasına, 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına ve 1555 inci Maddesi ile İlgili Olarak 50 No.lu Ekine 50/A ve 50/B No.lu Eklerin İlavesine Dair Yönetmelik   19.08.1994   22026  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.08.1994   22027  
  Orman Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik (Bu Yönetmelik ile Bakan Onaylı Aski Yönetmelik 15.04.2004 gün ve 25434 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   22.08.1994   22029  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1380 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.08.1994   22032  
  Denizcilik Müsteşarlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   03.09.1994   22040  
  Devlet PlanlamaTeşkilatı Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği   03.09.1994   22040  
  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği   03.09.1994   22040  
  Denizcilik Müsteşarlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.09.1994   22042  
  Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   06.09.1994   22043  
  Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Derneklerinin Yurtdışında Temsili ile Tanıtma Faaliyetleri ve Ulusal Bayram ve Kurtuluş Günleri Törenlerinde Giyecekleri Kıyafet Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.09.1994   22044  
  Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği   07.09.1994   22044  
  Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı Kodrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği   07.09.1994   22044  
  Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 25.02.2004 gün ve 25384 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır; 17/09/1994 Tarih ve 22054 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   08.09.1994   22045  
  Devlet Planlama Teşkilatı Müstaşarlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği   09.09.1994   22046  
  Antrenör Eğitim Yönetmeliği   11.09.1994   22048  
  Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Eki Sicil Amirleri Cetveli`nin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (2/10/1994 Tarih ve 22069 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   13.09.1994   22050  
  Türk Veteriner Hekimleri Birliği Veteriner Hekim Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik   13.09.1994   22050  
  Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmelerine Dair Yönetmelik   15.09.1994   22052  
  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   15.09.1994   22052  
  Türk Veteriner Hekimleri Birliği Veteriner Hekim Odaları Soruşturma Yöntemleri ve Veteriner Hekimlik Disiplin Yönetmeliği   16.09.1994   22053  
  Gümrük Kanununun (1615 Sayılı) Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 440 ıncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   17.09.1994   22054  
  Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma, Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Sekizinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   17.09.1994   22054  
  Silahlı Kuvvetler Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   21.09.1994   22058  
  Hopa Liman Yönetmeliğinin 6, 7 ve 24 Üncü Maddelerinin Değiştirilmele-rine Dair Yönetmelik   21.09.1994   22058  
  Rize Liman Yönetmeliğinin 6 ve 42 Nci Maddelerinde Değişiklik Yapılma-sına ve Ek Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   21.09.1994   22058  
  Bandırma Liman Yönetmeliğinin 22 ve 35 İnci Maddelerinin Değiştirilme-sine Dair Yönetmelik   21.09.1994   22058  
  Ayvalık Liman Yönetmeliğinin 5 İnci Maddesinin (C) Bendi ile 44 Üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   21.09.1994   22058  
  Nemrut Koyu Liman Yönetmeliğinin 22 Nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.09.1994   22058  
  Dikili Liman Yönetmeliğinin 21 İnci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.09.1994   22058  
  Aliağa Liman Yönetmeliğinin 21 ve 44 Üncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.09.1994   22058  
  Fethiye Liman Yönetmeliğinin 42 Nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.09.1994   22058  
  Güllük Liman Yönetmeliğinin 21 ve 43 Üncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.09.1994   22058  
  İskenderun 3. Devre Çelik (İsdemir) Liman Yönetmeliğinin 7, 24 ve 36 Ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   21.09.1994   22058  
  İskenderun Şehri Liman Yönetmeliğinin 23 Üncü Maddesinin Değiştirilme-sine Dair Yönetmelik   21.09.1994   22058  
  Botaş (Ceyhan) Liman Yönetmeliğinin 9 ve 11 İnci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.09.1994   22058  
  Organ Nakli Merkezleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   22.09.1994   22059  
  Devlet Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği Koroları Yönetmeliğinin 42 ve 43`üncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   23.09.1994   22060  
  Tescilli Çeşitlere Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik   28.09.1994   22065  
  Telsiz Çağrı Cihazları ve Halk Bandı Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.09.1994   22066  
  Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Yönetmeliği   29.09.1994   22066  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 35 inci Maddesine Bir Fıkrasının İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   30.09.1994   22067  
  Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   30.09.1994   22067  
  Güreş Hakem Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   30.09.1994   22067  
  Türkiye Elektirik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Teftiş Kurulu Yönetmeliği   02.10.1994   22069  
  Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Alım Yönetmeliğinin 74 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   02.10.1994   22069  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. İşe Giriş ve Sınav Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   02.10.1994   22069  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No. lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.10.1994   22070  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   08.10.1994   22075  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile Bu Yönetmeliğe Geçici Bir Madde İlave Edilmesi ve Yönetmelik Ekinde Yer Alan (1) Sayılı Cetvelin (C) Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   11.10.1994   22078  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Teftiş Kurulu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   11.10.1994   22078  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Personel Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (2/11/1994 Tarih ve 22099 Sayılı Resmî Gazetede düzeltmesi vardır)   11.10.1994   22078  
  Türkiye Bilimler Akademisi Araştırma Desteği Esasları Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinin 2. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.10.1994   22078  
  Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği (19.03.1968 gün ve 12852 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   12.10.1994   22079  
  Polis Okulu Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliği (Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde zikredilen 01.03.1990 Tarihli Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   14.10.1994   22081  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Yönetmeliği (01.04.1974 gün ve (......) Sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Sigorta Müfettişliği Servislerinin Kuruluşu ile Sigorta Müfettişleri ve Kontrol Memurlarının Görevleri" Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır)   14.10.1994   22081  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Ünvan Yükseltilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   16.10.1994   22083  
  Etibank Satınalma ve İhale Yönetmeliği   16.10.1994   22083  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim Hastanelerinde Eğitilen Asistanların Uzmanlık Kadrolarına Atanmalarına Dair Yönetmelik (Bu Yönetmelik 04.11.1999 gün ve 23866 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönretmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   16.10.1994   22083  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu İhale Yönetmeliği   16.10.1994   22083  
  Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliği   17.10.1994   22084  
  Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   18.10.1994   22085  
  Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemi (GMDSS) Telsiz Operatör Ehliyetnameleri ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 04.06.2004 gün ve 25482 sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   18.10.1994   22085  
  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşra Teşkilatı`nın Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik   19.10.1994   22086  
  Gümrük Yönetmeliğinin 519 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Yönetmeliğe 15 No.lu Ekin İlavesine Dair Yönetmelik   19.10.1994   22086  
  Devlet Planlama Teşkilatı Basın Yayın ve Tanıtma Yönetmeliği   21.10.1994   22088  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin Beşinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   22.10.1994   22089  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar için Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   25.10.1994   22092  
  Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (08.08.2004 gün ve 25547 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   25.10.1994   22092  
  Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilâtı Yatak ve Kadro Standardları Yönetmeliği   26.10.1994   22093  
  İller Bankası İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.10.1994   22093  
  Gümrük Kanununun (1615 Sayılı) Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin; Sundurma ve Genel Antrepolara Alınmayacak Maddeler Listesine (Ek: 3/ı) İlave Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.10.1994   22095  
  Silahlı Kuvvetler Astsubay Hazırlama Okulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.10.1994   22097  
  Belediye Gelirleri Kanununun (2464 Sayılı) Harcamalara Katılma Paylarıile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   01.11.1994   22098  
  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Yönetmeliğe Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   02.11.1994   22099  
  Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.11.1994   22099  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.11.1994   22099  
  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   02.11.1994   22099  
  Ticarî Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin Geçici Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   03.11.1994   22100  
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği   03.11.1994   22100  
  Gümrük Yönetmeliğinin 853 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.11.1994   22101  
  Silahlı Kuvvetler Askerî Liseler Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.11.1994   22106  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğine Ekli Bölgeleri Gösteren Listeye Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   09.11.1994   22106  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin Beşinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   10.11.1994   22107  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.11.1994   22107  
  Araçların İmâl, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik`in 122 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.11.1994   22114  
  Esnaf ve Sanatkârlar Şurası Yönetmeliği   18.11.1994   22115  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Uzmanlık Yönetmeliği`ne İki Cetvel ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   19.11.1994   22116  
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilâtının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik   20.11.1994   22117  
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik   20.11.1994   22117  
  Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Reklam ve Yayın İlkeleri ve Usulleri ile Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 17.04.2003 gün ve 25082 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır)   20.11.1994   22117  
  TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği   22.11.1994   22119  
  TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği   22.11.1994   22119  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1190 ıncı Maddesi ile İlgili 23 No`lu Eki Oluşturan Zatî Eşya Muafiyet Listesi`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   23.11.1994   22120  
  Gümrük Yönetmeliğinin (1615 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair) 1 No`lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.11.1994   22121  
  Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.11.1994   22121  
  Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları ile Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği Organlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik   24.11.1994   22121  
  Sofralık Zeytinlerin Nitelikleri ile Zeytin Salamurahanelerinin ve Yarı Mamul Zeytin Muhafaza Ünitelerinin Teknik Şartları, Teknolojik Kontrol ve Muayeneleri ile İlgili Yönetmelik (15.09.1983 gün ve 18166 sayılı Yönetmelik Bu Yönetmelikle; Bu Yönetmelik ise, 30.03.2005 gün ve 25771 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır)   25.11.1994   22122  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin Değişik 111 ve 112 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.11.1994   22122  
  Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği   26.11.1994   22123  
  Savunma Sanayii Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   26.11.1994   22123  
  Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   01.12.1994   22128  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarına Genel Sekreter Atama Yönetmeliği   02.12.1994   22129  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   02.12.1994   22129  
  Basketbol Müsabaka Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   02.12.1994   22129  
  Millî Piyângo İdaresi Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.12.1994   22129  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1380 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   03.12.1994   22130  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Verilecek Tanıtma Karneleri ile Polis Kimlik Kokartları Hakkında Yönetmelik   07.12.1994   22134  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğine Ekli Bölgeleri Gösteren Listeye Yeni Kurulan Çiftlik, Çatalpınar ve Alpu İlçelerinin Eklenmesine Dair Yönetmelik   07.12.1994   22134  
  Eskrim Müsabaka Yönetmeliği   08.12.1994   22135  
  Hentbol Müsabaka Yönetmeliği   10.12.1994   22137  
  Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.12.1994   22137  
  Kürek Müsabaka Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 13.07.2005 gün ve 25874 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   11.12.1994   22138  
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İhale Yönetmeliği   12.12.1994   22139  
  Kürek Hakem Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 13.07.2005 gün ve 25874 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   13.12.1994   22140  
  Sigorta Acenteleri Yönetmeliği   14.12.1994   22141  
  İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun (4250 Sayılı) 19 uncu Maddesine Göre, İspirto ile Bira ve Şarap Dahil Her Türlü İspirtolu İçki Satmak İsteyenlere Tekel İdaresince Verilecek Ruhsatnamelere Dair Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin (B) ve (C) Bentlerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   14.12.1994   22141  
  Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   15.12.1994   22142  
  Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğine Ekli Çizelgeye Bazı İlaveler Yapılması Hakkında Yönetmelik   16.12.1994   22143  
  Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metodlarla Üretilmesine Dair Yönetmelik (Bu Yönetmelik 11.07.2002 gün ve 24812 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   18.12.1994   22145  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekindeki İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü Başlıklı Kısmında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.12.1994   22146  
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği   20.12.1994   22147  
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği   20.12.1994   22147  
  İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik   21.12.1994   22148  
  Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik   21.12.1994   22148  
  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Değişik 56 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve Bu Yönetmeliği Değiştiren Yönetmeliğin Eki 2 Numaralı Örneğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.12.1994   22148  
  Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik   22.12.1994   22149  
  Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Madde-lerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   23.12.1994   22150  
  Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenleri Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliği   24.12.1994   22151  
  Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği   24.12.1994   22151  
  Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği   24.12.1994   22151  
  Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı Görevyetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliği   25.12.1994   22152  
  Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği   25.12.1994   22152  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Türk Kalibrasyon Servisi Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği   25.12.1994   22152  
  Polis Okulları Yönetmeliğinin (Polis Olmak Üzere Müracaat Eden 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Kapsamanına Giren Şehit ve Görev Malüllerinin Eş ve Çocuklarında Boy ve Kilo Şartı Aranmaz) Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.12.1994   22153  
  Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği   26.12.1994   22153  
  Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği   26.12.1994   22153  
  Konteynerlerle İlgili 1972 Gümrük Sözleşmesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik   26.12.1994   22153  
  Maliye Bakanlığı Gelirler Bölge Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Yönetmeliği   27.12.1994   22154  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM) Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 15.09.2004 gün ve 25584 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   27.12.1994   22154  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.12.1994   22156  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.12.1994   22156  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönet-meliğinin 12 Nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.12.1994   22156  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Voleybol Müsabaka Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.12.1994   22156  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. İşe Giriş ve Sınav Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.12.1994   22156  
  Talih Oyunları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   30.12.1994   22157  
  Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 15.04.2004 gün ve 25434 sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   31.12.1994   22158  
  İthalat Yönetmeliği   31.12.1994   22158  
  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.12.1994   22158  
  Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Merkezleri Yönetmeliği   04.01.1995   22161  
  İl Özel İdareleri, Belediyeler veya Bunlara Bağlı Kurumlar Tarafından İşletilen Elektrik, Havagazı, Tramvay ve Tünel İşletmelerinin Alım ve Satım Esaslarına Dair 4768 Sayılı Kanunun 3 Üncü Maddesi Uyarınca Tertiplenen Yönetmeliğin Bazı Maddelerini Değiştiren Yönetmelik   06.01.1995   22163  
  Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.01.1995   22164  
  Etibank Personel Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasıhakkında Yönetmelik   08.01.1995   22165  
  Gümrük Müsteşarlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik   09.01.1995   22166  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Karate Müsabaka Yönetmeliği   10.01.1995   22167  
  İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Hakkında 3023 Sayılı Kanunla Değişik 4250 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesine Göre İspirto ile Bira ve Şarap Dahil Her Çeşit İspirtolu İçki Satmak İsteyenlere Tekel İdaresince Verilecek Ruhsatnamelere Dair Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   10.01.1995   22167  
  Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği   12.01.1995   22169  
  Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   12.01.1995   22169  
  Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Personeli Görevde Yükselme Sınav Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   12.01.1995   22169  
  Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Personel Alınması Yönetmeliğinin (Ek: 1) Sayılı Cetvelinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   12.01.1995   22169  
  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   13.01.1995   22170  
  Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği   18.01.1995   22175  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.01.1995   22175  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   19.01.1995   22176  
  Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 03.04.1997 gün ve 22953 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   20.01.1995   22177  
  Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne İlk Defa Sözleşmeli Olarak Atanacak Personele İlişkin Sınav Yönetmeliği   20.01.1995   22177  
  Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Mürürlüğü Disiplin Yönetmeliği   20.01.1995   22177  
  Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Yönetmeliği   20.01.1995   22177  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.01.1995   22178  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Atama, Yer Değiştirme ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   25.01.1995   22182  
  Millî Eğitim Bakanlığı Öğrenci Disiplin Kurulu Yönetmeliği   28.01.1995   22185  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Kur`an Kursları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.01.1995   22186  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.01.1995   22186  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.01.1995   22186  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.01.1995   22186  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.01.1995   22186  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin 1 No`lu Ekinde Yer Alan Güreş Federasyonunda Tescil Süresi, 2 Yıl, Yaş Sınırının İse 22 Olarak Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.01.1995   22186  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Kur`an Kursları Yönetmeliğinin Bazı Maddele-rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.01.1995   22186  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 55 inci Maddesinin (E) Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   30.01.1995   22187  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Personel Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   30.01.1995   22187  
  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği   31.01.1995   22188  
  Europalia 96-Türkiye Festivaline İlişkin 4033 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik   02.02.1995   22190  
  İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   04.02.1995   22192  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde ve 348 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.02.1995   22192  
  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönetmeliği   08.02.1995   22196  
  Kültür Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Eki Olan Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.02.1995   22198  
  Kültür Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Eki Olan Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.02.1995   22198  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim Hastanelerinde Eğitilen Asistanların Uzmanlık Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 7 Nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   11.02.1995   22199  
  Noterlik Dairesi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   15.02.1995   22203  
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kapalı Devre Televizyon Yayınları Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 19.10.2002 gün ve 24911 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   15.02.1995   22203  
  Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5`inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   18.02.1995   22206  
  Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Çalışma Yönetmeliği (25.2.1995 Tarih ve 22213 Sayılı Resmi Gazete`de Düzeltmesi Vardır.)   20.02.1995   22208  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinin (C) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   23.02.1995   22211  
  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği   26.02.1995   22214  
  Maliye Bakanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı, Hesap Uzman Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavlarına Katılacaklar için Eleme Sınavı Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 20.05.2001 gün ve 24407 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu yönetmelikle yürürlükten kaldırılmlştır)   01.03.1995   22217  
  Millî Eğitim Bakanlığı Anaokulu, Anasınıfı ve Uygulama Sınıfı Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   02.03.1995   22218  
  Tıbbî Farmasötik Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 19.01.2005 gün ve 25705 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan "Tıbbî Farmasötik Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği" ile yürürlükten kaldırılmıştır)   02.03.1995   22218  
  Yapı,Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.03.1995   22218  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   06.03.1995   22219  
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Ticaret Müfettişleri Sınav Yönetmeliği   06.03.1995   22219  
  Yükseköğretim Kanununun (2547) 58 İnci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   06.03.1995   22219  
  Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   08.03.1995   22221  
  Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği   08.03.1995   22221  
  Madencilik Fonu Kredi Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesihakkında Yönetmelik   08.03.1995   22221  
  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yurtdışı Kadrolarına Yapılacak Atama Esasları ile Yurtdışındaki Kadrolarda Çalışanların Görev ve Sorumluluklarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik   08.03.1995   22221  
  Dış Ticarette Standardizasyon Yönetmeliği   09.03.1995   22222  
  Radyo ve Televizyon Yayın İzni ve Lisans Yönetmeliği   10.03.1995   22223  
  Türkiye Taşkömürü Kurumuna İlk Defa Sözleşmeli Olarak Atanacak Personele İlişkin Sınav Yönetmeliği   10.03.1995   22223  
  Çevre Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   10.03.1995   22223  
  Su Ürünleri Yönetmeliği   10.03.1995   22223  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.03.1995   22224  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Personel Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   11.03.1995   22224  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 24.06.2004 gün ve 25502 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   13.03.1995   22226  
  Voleybol Hakem Yönetmeliği   13.03.1995   22226  
  Emniyet Nizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin Son Fıkrasında Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   14.03.1995   22227  
  Et ve Balık Kurumu İhale Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   14.03.1995   22227  
  Özel Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlarının Uyması Gerekli Asgarî İdarî ve Malî Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri Hakkında Yönetmelik   16.03.1995   22229  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Turumu Eureka Projelerini Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik   17.03.1995   22230  
  Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 14.09.2002 gün ve 24876 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan "Elektrik Üretim AŞ`nin Aynı Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır)   17.03.1995   22230  
  Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 14.09.2002 gün ve 22876 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Elektrik Üretim AŞ`nin Aynı Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır)   17.03.1995   22230  
  Orman Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.03.1995   22230  
  Avrupa Ekonomk Topluluğu AET Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.03.1995   22231  
  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy İçmesuyu Tesisleri İşletme Bakım ve Onarım Yönetmeliği   18.03.1995   22231  
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelik   20.03.1995   22233  
  Tapulama ve Kadastro Paftalarına Yenileme Yönetmeliği   21.03.1995   22234  
  Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği   21.03.1995   22234  
  Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliği   26.03.1995   22239  
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 4 Üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkındayönetmelik   30.03.1995   22243  
  Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişikilik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.03.1995   22243  
  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bir Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   05.04.1995   22249  
  Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik   05.04.1995   22249  
  Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetemeliğin 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (E) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   07.04.1995   22251  
  Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği   08.04.1995   22252  
  Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme-lik   11.04.1995   22255  
  Türk Patent Estitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 06.08.2004 gün ve 25545 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   14.04.1995   22258  
  Patent ve Marka Vekilleri Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 30.06.2004 gün ve 25508 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   14.04.1995   22258  
  Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   16.04.1995   22260  
  Köy ve Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy ve Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek Resmî Evrak ile Mahalle Muhtarlarının Harç Tahsilatının ve Paylarının Ödenme Biçimi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   16.04.1995   22260  
  Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği   17.04.1995   22261  
  Markalar Kanununun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik   18.04.1995   22262  
  Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirlmesine Dair Yönetmelik   19.04.1995   22263  
  Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   19.04.1995   22263  
  Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin 64 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.04.1995   22264  
  Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   22.04.1995   22266  
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzmanlığı Sınav ve Çalışma Esasları Yönetmeliği   24.04.1995   22267  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi`nde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmalarını Düzenleyen Yönetmelik   26.04.1995   22269  
  Kültür Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliği   26.04.1995   22269  
  Dış Ticaret Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği   27.04.1995   22270  
  Dış Ticaret Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   27.04.1995   22270  
  Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (29/4/1995 Tarih ve 22272 Sayılı Resmî Gazete`de Düzeltmesi Vardır)   27.04.1995   22270  
  Harp Akademileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.04.1995   22271  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   28.04.1995   22271  
  Çıraklık Eğitimi Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliği   30.04.1995   22273  
  Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Enstitüsü Yönetmeliği   30.04.1995   22273  
  Gümrük Yönetmeliğinin 50 No.lu Ekine İlave Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.05.1995   22274  
  Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Eğitim, Kültür, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Programlarında Yer Vermeleri Gerekli Yayın Türleri ve Oranlarına Ait Esaslar Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 17.04.2003 gün ve 25082 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan "Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik"ile yürürlükten kaldırılmıştır)   02.05.1995   22275  
  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   03.05.1995   22276  
  Pratik Kız Sanat Okulları Yönetmeliği   04.05.1995   22277  
  Merkezde Görevlendirilen Valilerin Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   04.05.1995   22277  
  Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik`in 7 nci Maddesinin (a) ve (b) Bentlerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   07.05.1995   22280  
  Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği   07.05.1995   22280  
  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliği   16.05.1995   22285  
  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Ünvan Yükselmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   16.05.1995   22285  
  Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Yönet-meliği   17.05.1995   22286  
  İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının 6 ncı Bendinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   17.05.1995   22286  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşlet Me Yönetmeliği   18.05.1995   22287  
  Karadeniz Ekonomik İşbirliği Uluslararası Sekreteryası ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Uluslararası Sekreteryası Türkiye`de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara İlişkin Yönetmelik   20.05.1995   22288  
  Tekel Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.05.1995   22288  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Bilişim Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeli Ği   22.05.1995   22290  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği   22.05.1995   22290  
  Sayıştay Denetçi ve Rapotörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkın-da Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Yönetmeliğe Bir Cetvel Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   22.05.1995   22290  
  Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   25.05.1995   22293  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği   26.05.1995   22294  
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Ticaret Müfettişleri Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.05.1995   22294  
  Hazine Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Yapılacak Atamala-rın Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik   27.05.1995   22295  
  Radyo ve Televizyon Yayınları Yayın Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 17.04.2003 gün ve 25082 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   28.05.1995   22296  
  Hazine Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği   29.05.1995   22297  
  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği   29.05.1995   22297  
  TCDD Alım ve Satım Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetemelik   29.05.1995   22297  
  Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği   30.05.1995   22298  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 15.08.2002 gün ve 24847 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   30.05.1995   22298  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 92`nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   30.05.1995   22298  
  Yeminli Mali Müşavirlerin Bankalar Kanununun 46 Incı Maddesine Göre Yapacakları Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   31.05.1995   22299  
  İstanbul Polis Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinin 5 inci Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   31.05.1995   22299  
  Yeminli Malî Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Yönetmelike Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   31.05.1995   22299  
  İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği   01.06.1995   22300  
  Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği   01.06.1995   22300  
  Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmelik   01.06.1995   22300  
  İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli Ülkeler Menşeili Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik   01.06.1995   22300  
  Türkiyenin Ticarî Haklarının Korunması Hakkında Yönetmelik   01.06.1995   22300  
  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Elemanlarının Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (3.6.1995 Tarih ve 22302 Sayılı Resmi Gazetede düzeltmesi vardır)   01.06.1995   22300  
  T.C. Ziraat Bankasi Genel Müdürlüğü İnşaat ve İhale İşleriyle İlgili Geçici ve Kesin Kabul Yönetmeliği   01.06.1995   22300  
  T.C.Ziraat Bankası İnşaat İhale Yönetmeliği   01.06.1995   22300  
  Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliği   04.06.1995   22303  
  Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği   08.06.1995   22307  
  Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   08.06.1995   22307  
  İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliği   09.06.1995   22308  
  Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliği   10.06.1995   22309  
  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği   14.06.1995   22313  
  Hazine Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   15.06.1995   22314  
  Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği   15.06.1995   22314  
  Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 11.08.2004 gün ve 25550 sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   15.06.1995   22314  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğine Ekli Bölgeleri Gösteren Listeye Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   15.06.1995   22314  
  Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzmanlık Yeter-lik Sınavı Yönetmeliği   16.06.1995   22315  
  Gümrük Kanununun 1615 Sayılı Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin Bir No`lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.06.1995   22315  
  Tohumlukların Sertifikasyonuna İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.06.1995   22316  
  Tohumlukların Ambalajlanmasına İlişkin Yönetmeliğin Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.06.1995   22316  
  Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkındaki Kanunun Uy-gulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.06.1995   22316  
  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği Bu Yönetmelik (29.11.2003 gün ve 25301 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   20.06.1995   22319  
  Bankaların Kuruluş ve Faaliyete Geçme Esaslarına İlişkin Yönetmelik   21.06.1995   22320  
  Bankaların Şube Açma Esaslarına İlişkin Yönetmelik   21.06.1995   22320  
  Ziraî Mücadele İlaçları Kontrol Yönetmeliği   22.06.1995   22321  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   22.06.1995   22321  
  Emniyet Teşkilatında Fiili Polis Hizmetleri Dışındaki Hizmet Birimlerinde Görevlendirilecek Personel Hakkında Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmelik   23.06.1995   22322  
  Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   23.06.1995   22322  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   24.06.1995   22323  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Ekinde Yer Alan Ek:14 Nolu Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   24.06.1995   22323  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı Uçucu Personeli Kıyafet ve Teçhizat Yönetmeliği   25.06.1995   22324  
  Petrol Ofisi A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliği   25.06.1995   22324  
  İşverenlerin Çalıştırdıkları İşcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Bölge Müdürlüğüne Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik   26.06.1995   22325  
  İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   28.06.1995   22327  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezleri Yönetmeliği   28.06.1995   22327  
  Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.06.1995   22327  
  Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metodlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   29.06.1995   22328  
  Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 119 uncu Maddesine Bir Alt Bend Eklenmesine Dair Yönetmelik   29.06.1995   22328  
  Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği   29.06.1995   22328  
  Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme Esasları ile Kıymetlimadenler Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyet Şartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.06.1995   22328  
  İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.06.1995   22328  
  Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.06.1995   22329  
  Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarınailişkin Yönetmelik (Bu Yönetmelik 12.10.1999 gün ve 23844 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   30.06.1995   22329  
  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Yönetmeliği   30.06.1995   22329  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği   01.07.1995   22330  
  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 5 inci Maddesine Bir Bend Eklenmesine Dair Yönetmelik   05.07.1995   22334  
  Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği   05.07.1995   22334  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğine Ekli Bölgeleri Gösteren Listeye Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   05.07.1995   22334  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Personel Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.07.1995   22334  
  Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   06.07.1995   22335  
  İzmit Liman Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-kında Yönetmelik   06.07.1995   22335  
  Kalite ve Akreditasyon Milli Konseyi Çalışma Esasları Yönetmeliği   06.07.1995   22335  
  Voleybol Federasyonu Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliği   08.07.1995   22337  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   08.07.1995   22337  
  İthalat Yönetmeliğine Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   09.07.1995   22338  
  Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği   09.07.1995   22338  
  Toplu Konut Tasarruf Sistemi ve Konut Kredileri Yönetmeliği   11.07.1995   22340  
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesin De Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   11.07.1995   22340  
  Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmeliğinbazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   11.07.1995   22340  
  TCDD Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği   12.07.1995   22341  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği   13.07.1995   22342  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği   13.07.1995   22342  
  Sigorta Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   14.07.1995   22343  
  Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   14.07.1995   22343  
  Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Bu Yönetmelik 21.06.2001 gün ve 24439 sayılı Resmî Gazte`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   14.07.1995   22343  
  Harp Akademileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.07.1995   22343  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   14.07.1995   22343  
  Yükseköğretim Kurulu Millî Komiteler Yönetmeliği   14.07.1995   22343  
  Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   15.07.1995   22344  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Personel Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   16.07.1995   22345  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. İşe Giriş ve Sınav Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.07.1995   22345  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Personel Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.07.1995   22345  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. İşe Giriş ve Sınav Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.07.1995   22345  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ulusal Gözlemevi Kuruluş Yönetmeliği   17.07.1995   22346  
  Özel Tiyatrolara Devlet Desteği Yönetmeliği   18.07.1995   22347  
  Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.07.1995   22349  
  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-satım ve İhale Yönetmeliği   20.07.1995   22349  
  Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu , Bütçe Kontrolörleri Görev ve Çalışma, Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev ve Çalışma, Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri, Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Kontrolörleri Yönetmelikleri ile Maliye Bakanlığı Tasfiye Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   21.07.1995   22350  
  Vadeli İşlem ve Opsiyon Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik   23.07.1995   22352  
  Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliğinin 6 ıncı Maddesine Bir Bend Eklenmesine ve 15 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   24.07.1995   22353  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi Uygulama Yönetmeliği   24.07.1995   22353  
  Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   25.07.1995   22354  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği   27.07.1995   22356  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği   27.07.1995   22356  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Anadolu Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.07.1995   22357  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Resmî Okullar Yönetmeliğinin 18 inci Madde Birinci Fıkrasının (E) Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.07.1995   22357  
  Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Yönetmeliğinin 13 üncü Madde, Birinci Fıkrasının (G) Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.07.1995   22357  
  Subay Sicil Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.07.1995   22358  
  Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 22 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   29.07.1995   22358  
  Gümrük Yönetmeliğinin Bazı Maddeleri ile 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   29.07.1995   22358  
  Sigorta Prodüktörleri Yönetmeliği   02.08.1995   22362  
  Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı İşleri Yönetmeliğine Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   02.08.1995   22362  
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Veteriner Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği   02.08.1995   22362  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. İşe Giriş ve Sınav Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   02.08.1995   22362  
  Aktüerler Yönetmeliği   03.08.1995   22363  
  Türkiye Elektrik Üretimiletim A.Ş.(TEAŞ) Teftiş Kurulu Yönetmeliği   03.08.1995   22363  
  Basketbol Hakem Yönetmeliği   05.08.1995   22365  
  Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Yarışma Yönetmeliği   06.08.1995   22366  
  Atıcılık ve Avcılık Hakem Yönetmeliği   06.08.1995   22366  
  Profesyonel Türist Rehberliği Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   09.08.1995   22369  
  Türkiye Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik19.12.2001 gün ve 24615 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   09.08.1995   22369  
  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 29.11.2003 gün ve 25301 sayılı Resmî Gazete`de YayımlananAynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   10.08.1995   22370  
  Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmelik (24.08.2004 tarihli ve 25563 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   11.08.1995   22371  
  Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   12.08.1995   22372  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlernide Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmeliğin 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   15.08.1995   22375  
  Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 01.08.2003 gün ve 25186 sayuılı Resmî Gazeye`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   15.08.1995   22375  
  Tüketici Konseyi Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 01.08.2003 gün ve 25186 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   15.08.1995   22375  
  Türkiye Elektirk Üretim-İletim Anonim Şirketine İlk Defa Sözleşmeli Olarak Atanacak Personele İlişkin Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 06.01.2004 gün ve 25338 sayılı Resmî Gagete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   15.08.1995   22375  
  İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   16.08.1995   22376  
  Reklam Kurulu Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 01.08.2003 gün ve 25186 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   16.08.1995   22376  
  Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği   17.08.1995   22377  
  Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Hentbol Federasyonu Hakem ve Göz-lemci Yönetmeliği   17.08.1995   22377  
  Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzman ve Gümrük Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği   20.08.1995   22380  
  Hazine Müsteşarlığı Taşra Birimleri ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   21.08.1995   22381  
  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   21.08.1995   22381  
  Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Aynı Yönetmeliğe Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   22.08.1995   22382  
  Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmeliktedeğişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   23.08.1995   22383  
  Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   23.08.1995   22383  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   23.08.1995   22383  
  Serbest Veteriner Hekimlerin Salgın Hastalıklar Mücadelesinde İstihdamhakkında Yönetmelik   24.08.1995   22384  
  Esnaf ve Sanatkârlar Şürası Yönetmeliğinin 14 uncü Maddesine Dört Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   24.08.1995   22384  
  Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki 2945 Sayılı Kanunun 4102 Sayılı Kananla Değişik 2 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik   24.08.1995   22384  
  Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Millî Emlîk Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği   24.08.1995   22384  
  Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Millî Emlâk Denetmenlerinin Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Usulüne İlişkin Yönetmelik   24.08.1995   22384  
  Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği   24.08.1995   22384  
  Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Devlet Malları Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği   25.08.1995   22385  
  Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü Sicilamirleri Yönetmeliği   25.08.1995   22385  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   25.08.1995   22385  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik`in 6 ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirlmesi Hakkında Yönetmelik   26.08.1995   22386  
  Polis Okulları Yönetmeliği   26.08.1995   22386  
  Uçuş Güvenliğini Etkileyen Olayların Bildirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik SHY-65-02 (Bu Yönetmelik 25.04.2001 gün ve 24383 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   27.08.1995   22387  
  Tehlikeli Atıkların Kontrolu Yönetmeliği   27.08.1995   22387  
  Gemiadamlarının Yeterliği ve Sayısı Hakkında Yönetmelik   28.08.1995   22388  
  Türkiye Bilimler Akademisi Desteği Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   28.08.1995   22388  
  Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonundan Teşvik ve Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüklerine Ayrılan Ödeneklerin Kullanım Usul ve Esaslarının Tespitine Dair Yönetmelik   29.08.1995   22389  
  Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği Bu Yönetmelik (13.06.2003 gün ve 25137 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   29.08.1995   22389  
  Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 18.06.2001 gün ve 24436 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırlmıştır   29.08.1995   22389  
  Türk Patent Enstitüsü Personel Yönetmeliği   31.08.1995   22390  
  İller Bankası Eksiltmeye Girme Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   01.09.1995   22391  
  Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-I Sayılı Cetveline Ek Yapılması Hakkında Yönetmelik   02.09.1995   22392  
  Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   03.09.1995   22393  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personel Atama ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 04.11.1999 gün ve 23866 sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   04.09.1995   22394  
  Sanatsal İçerikli Filmlerin Desteklenmesi Yaptırılması ve Satın Alınmasına İlişkin Yönetmelik   05.09.1995   22395  
  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 07.12.2004 gün ve 25664 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   05.09.1995   22395  
  Hava Trafik Kontrolörü Lisans Yönetmeliği SHY 65-01   06.09.1995   22396  
  İzmir Vadeli İşlem Opsiyon Borsası Yönetmeliği   07.09.1995   22397  
  Millî Eğitim Şurası Yönetmeliği   08.09.1995   22398  
  Ziraî Mücadelede Kullanılan Pestisit ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılması Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   08.09.1995   22398  
  Silahli Kuvvetler Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   08.09.1995   22398  
  Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolorleri Kurulu Yönetmeliğinin 5 İnci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   09.09.1995   22399  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   09.09.1995   22399  
  Uzman Erbaş Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.09.1995   22402  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.09.1995   22403  
  Tacir Sanayicilere 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Üretilen Mal ve Hizmetlere İlişkin Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik (Bu Yönetmelik 15.12.2004 gün ve 25671 sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan Aynı Yonetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   13.09.1995   22403  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   15.09.1995   22405  
  Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genelmüdürlüğü Folklor Araştırmacısı ve Uzmanlık Yönetmeliğininin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.09.1995   22410  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.09.1995   22411  
  Millî Eğitim Bkanalığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.09.1995   22411  
  Tüketicinin Korunması Hakkında 4077 Sayılı Kanununun 29 uncu Maddesinde Öngörülen Hesabın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik (Bu Yönetmelik 01.08.2003 gün ve 25186 sayılı Rsmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   23.09.1995   22413  
  Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluşve İşletme Yönetmeliğinin 9 Uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   24.09.1995   22414  
  Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcılarına Atanacaklara İlişkin Seçme Sınavı Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 20.05.2001 gün ve 24407 Sayılı Remî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürülükten kaldırılmlştır)   25.09.1995   22415  
  Gayri Sıhhî Müesseseler Yönetmeliği (3/11/1995 Tarih ve 22452 Sayılı Resmî Gazetede düzeltmesi vardır) (Bu Yönetmelik 10.08.2005 gün ve 25902 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   26.09.1995   22416  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticileri Atama Yönetmeliği   27.09.1995   22417  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İstisna Sözleşmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.09.1995   22417  
  Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliğinin 32 İnci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   27.09.1995   22417  
  Kurum ve Kuruluşların_korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak Kında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.09.1995   22418  
  Voleybol Federasyonu Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Yönetmeliğe İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   30.09.1995   22420  
  Türkiye Halk Bankası A.Ş. Disiplin Yönetmeliği   30.09.1995   22420  
  Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 30.09.2003 gün ve 25245 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   01.10.1995   22421  
  İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği   01.10.1995   22421  
  Gemiadamlarının Yeterliği ve Sayısı Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddeside Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   02.10.1995   22422  
  Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları Teşkilat Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik   02.10.1995   22422  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasınadair Yönetmelik   03.10.1995   22423  
  Savaşta Bırakılacak Aylık Yönetmeliği   03.10.1995   22423  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   10.10.1995   22429  
  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.10.1995   22438  
  Divriği-hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   19.10.1995   22438  
  Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Personeli Görevde Yükselme Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.10.1995   22439  
  T.C. Ziraat Bankası Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişik-lik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.10.1995   22439  
  T.C. Ziraat Bankası Personeli Yer ve Görev Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yepılmasına Dair Yönetmelik (17/11/1995 Tarih ve 22466 Sayılı Resmi Gazetede Düzeltmesi Vardır.)   20.10.1995   22439  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğine Ekli Bölgeleri Gösteren Listeye Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   20.10.1995   22439  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinin 38 İnci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.10.1995   22441  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.10.1995   22441  
  Kamu Personelinden Bazılarına Tayın Bedeli Verilmesine Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.10.1995   22444  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Yönetmelik   26.10.1995   22445  
  T.C. Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.10.1995   22446  
  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Elemanlarının Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.10.1995   22449  
  İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.11.1995   22450  
  Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.11.1995   22450  
  Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlem-leri Yönetmeliği   01.11.1995   22450  
  Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   04.11.1995   22453  
  Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Yayın Yönetmeliği   05.11.1995   22454  
  Türk Patent Enstitüsü İhale Yönetmeliği   05.11.1995   22454  
  Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik   05.11.1995   22454  
  Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik   05.11.1995   22454  
  Coğraf İşaretlerin Korunması Hakkında 555 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik   05.11.1995   22454  
  Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik   05.11.1995   22454  
  Veteriner Teşhis Özel Laboratuvarları ve Veteriner Biyolojik Madde Üretim Özel Laboratuvarları Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 19.09.1999 gün ve 23821 sayılı Resmî gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   07.11.1995   22456  
  Silahlı Kuvvetler Askerî Liseler Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.11.1995   22456  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.11.1995   22456  
  Orman Ürünlerinden Faydalanmak İsteyenlere Verilecek İzinlere Ait Yönetmelik   07.11.1995   22456  
  Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 25.09.2002 gün ve 24887 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan "Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği" ile yürürrlükten kaldırılmıştır)   09.11.1995   22458  
  Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Arttırılması İçin Alacakları Önlemler Hakkında Yönetmelik   11.11.1995   22460  
  Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine Dair Yönetmelik   13.11.1995   22462  
  Mazbut ve Mülhak Vakıf Cami ve Mescitlerdeki Teberrükat Eşyası Hakkın-da Yönetmeliğin 24 Üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   16.11.1995   22465  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.11.1995   22469  
  Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine Ek Çizelgeye Bazı Unvanlar Eklenmesine Dair Yönetmelik (30/11/1995 Tarih ve 22479 Sayılı Resmî Gazetede Düzeltmesi Vardır.)   20.11.1995   22469  
  Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğine Ek Çizelgeye Bazı Unvanlar Eklenmesine Dair Yönetmelik   20.11.1995   22469  
  TCDD Personel Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Yönetmelik   20.11.1995   22469  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.11.1995   22470  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönet-meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.11.1995   22470  
  Judo Federasyonu Yarışma Yönetmeliği   21.11.1995   22470  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.11.1995   22471  
  Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Çalışma Yönetmeliğinin 5 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   23.11.1995   22472  
  Yüzme-Atlama-Sutopu Federasyonu Hakem Yönetmeliği   24.11.1995   22473  
  Judo Hakem Yönetmeliği   27.11.1995   22476  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 44 Üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   27.11.1995   22476  
  Sağlık Bakanlığı Anadolu Meslek Liseleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.11.1995   22478  
  Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   29.11.1995   22478  
  Türkiye Halk Bankası A.Ş. Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları Yönetmeliği   29.11.1995   22478  
  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   30.11.1995   22479  
  Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.12.1995   22481  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.12.1995   22481  
  İhracat Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   02.12.1995   22481  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.12.1995   22483  
  Harp Akademileri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.12.1995   22483  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin Ek:1 No`lu Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.12.1995   22486  
  Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurt Dışı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik   07.12.1995   22486  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İstisna Sözleşmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.12.1995   22486  
  Gümrük Yönetmeliğinin 724 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.12.1995   22486  
  Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliği`nin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   08.12.1995   22487  
  Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   08.12.1995   22487  
  Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilâtı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   12.12.1995   22491  
  Bağ-Kur Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği   13.12.1995   22492  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Aynı Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   13.12.1995   22492  
  Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik ve Bazı Maddelerine Ek Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.12.1995   22493  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğinin 55`inci Maddesine Bir Bend Eklenmesine Dair Yönetmelik   16.12.1995   22495  
  Gelişmekte Olan Ülkelere Yapılacak Teknik Yardımlarla İlgili Faaliyet-lerin Yürütülmesine İlişkin Esaslarla İlgili Yönetmelik   19.12.1995   22498  
  Asansör Yönetmeliği (15.12.1995 gün ve 22499 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   20.12.1995   22499  
  Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   20.12.1995   22499  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.12.1995   22500  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğine İki Geçici Mad-de Eklenmesine Dair Yönetmelik   22.12.1995   22501  
  Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği (29/12/1995 Tarih ve 22508 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   23.12.1995   22502  
  Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği (29/12/1995 Tarih ve 22508 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   23.12.1995   22502  
  Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri Lisans Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 28.03.2001 gün ve 24356 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   23.12.1995   22502  
  Maliye Bakanlığı Denetmen Yardımcılıklarına Atanacaklara İlişkin Seçme Sınavı Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 20.05.2001 gün ve 24407 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   23.12.1995   22502  
  Silahlı Kuvvetler Astsubay Hazırlama Okulları Yönetmeliğinin 35 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   23.12.1995   22502  
  Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   23.12.1995   22502  
  Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 66 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Aynı Yönetmeliğe Bir Geçici Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   24.12.1995   22503  
  Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği   26.12.1995   22505  
  Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.12.1995   22505  
  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Artırma, Eksiltme ve İhale Yönetmeliğine Bir Ek Madde İlave Edilmesi Hakkında Yönetmelik   26.12.1995   22505  
  Yurt İçinde Fuar, Sergi ve Panayır Düzenlenmesine Dair Yönetmelik   27.12.1995   22506  
  Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.12.1995   22507  
  Denizcilik Müsteşarlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (15.06.2005 tarih ve 25846 sayılı Resmi Gazete`de Yayınlanan Yönetmelikle Yürürlükten Kaldırılmıştır)   28.12.1995   22507  
  Anayasa Mahkemesi Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (3/1/1996 Tarih ve 22512 Sayılı Resmi Gazetede Düzeltmesi Vardır.)   28.12.1995   22507  
  Tülomsaş Alım ve Satım Yönetmeliği (Bu Yöneymeliğin Malî Hükümlerine ilişkin maddeleri 16.12.2004 gün ve 25672 sayılı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   29.12.1995   22508  
  Gümrük Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Yönetmeliğe Bazı Maddeler ile 64, 65 ve 66 No`lu Eklerin İlave Edilmesine İlişkin Yönetmelik   29.12.1995   22508  
  Belirli Ülkeler Menşeilimalların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.12.1995   22508  
  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   30.12.1995   22509  
  Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   30.12.1995   22509  
  İkili Anlaşmalar, Protokoller ve Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeili Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.12.1995   22510  
  Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.12.1995   22510  
  Türkiyenin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Yönetmelik   31.12.1995   22510  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyonlar Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.01.1996   22511  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kayak Öğreticisi Yönetmeliği   02.01.1996   22511  
  Taekwondo Hakem Yönetmeliği   02.01.1996   22511  
  Hemzemin Geçitlerin Korunması, Bakımı ve Geçit Bekçilerinin Görevlerine Dair Yönetmelik   03.01.1996   22512  
  Türk Eczacılar Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği   04.01.1996   22513  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeli-liğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.01.1996   22515  
  İhracat Yönetmeliği   06.01.1996   22515  
  Golf Hakem Yönetmeliği   08.01.1996   22517  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   08.01.1996   22517  
  Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   08.01.1996   22517  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sigorta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.01.1996   22518  
  Gümrük Muhafaza Sınıfı Mensupları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği   10.01.1996   22519  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurul Toplantısına Katılacak Öğrenci Temsilcilerinin Seçimine Dair Yönetmelik   11.01.1996   22520  
  Golf Yarışma Yönetmeliği   11.01.1996   22520  
  Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Ça-lışma, Atama ve Yer Değiştirmeleri Usulüne İlişkin Yönetmelik   12.01.1996   22521  
  Kültür Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Eki Olan Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.01.1996   22521  
  Kültür Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Eki Olan Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.01.1996   22521  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Varlıklar ve Tüketim Malzemesi Yönetmeliği (18/1/1996 Tarih ve 22527 Sayılı Resmi Gazetede Düzeltmesi Vardır.)   13.01.1996   22522  
  Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Satınalma ve İhale Yönetmeliği   14.01.1996   22523  
  Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilâtı Birimleri ve Personelinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlşkin Yönetmelik   16.01.1996   22525  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Personel Yönetmeliği   17.01.1996   22526  
  Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinin 4 üncü Bendinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   17.01.1996   22526  
  Polis Koleji Yönetmeliği   18.01.1996   22527  
  Tekel Genel Müdürlüğü Alım Satım Yönetmeliği   21.01.1996   22530  
  Veteriner İspençiyarî ve Tıbbî Müstahzarlar Etiket Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 23.10.2002 gün ve 24915 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   24.01.1996   22533  
  Hazine Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Eki Sicil Amirleri Listesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.01.1996   22533  
  Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğinin Değişik 25`inci Maddesinin (A) Bendinin 6. Alt Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   25.01.1996   22534  
  Veteriner Müstahzarların Sınıflandırılması ve Ruhsatlandırılması Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 23.10.2002 gün ve 24915 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   25.01.1996   22534  
  Millî Savunma Bakanlığı İş, Sosyal Sigorta, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Müfettişleri ve İşyerleri Teftiş Yönetmeliğinin İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.01.1996   22534  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim Hastanelerinde Eğitilen Asistanların Uzmanlık Kadrolarına Atanmalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   26.01.1996   22535  
  Binicilik Yarışma Yönetmeliği   26.01.1996   22535  
  Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   27.01.1996   22536  
  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Müfettiş Yandımcılığı Giriş Sınavlarına Katılacaklar İçin Eleme Sınavı Yönetmeliği   28.01.1996   22537  
  Teknik Lise Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.01.1996   22537  
  Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği   01.02.1996   22541  
  İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasınadair Yönetmelik   02.02.1996   22542  
  Ayniyat Talimatnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.02.1996   22542  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği   02.02.1996   22542  
  Telsiz Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği   05.02.1996   22545  
  Telsiz Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği   05.02.1996   22545  
  Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği   06.02.1996   22900  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No. lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.02.1996   22900  
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   08.02.1996   22548  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   10.02.1996   22550  
  Emniyet Teşkilatında Kullanılacak Tanıtıcı Bayraklar Hakkında Yönetmelik   13.02.1996   22553  
  Millî Savunma Bakanlığı Hesap Teftiş Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.02.1996   22554  
  Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Meslekibelgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmeliğe 4 Ek Madde Eklenmesine ve Bazı Maddelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.02.1996   22554  
  Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   19.02.1996   22559  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 111 ve 112. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.02.1996   22559  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği   19.02.1996   22559  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği   19.02.1996   22559  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği   19.02.1996   22559  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği   19.02.1996   22559  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Merkezleri Yönetmeliği   19.02.1996   22559  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.02.1996   22559  
  Gümrük Yönetmeliğinin 4 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   23.02.1996   22560  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   02.03.1996   22568  
  Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği (5/3/1996 Tarih ve 22571 Sayılı Resmî Gazetede Düzeltmesi Vardır)   03.03.1996   22569  
  Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarları Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.03.1996   22570  
  Ziraî Karantina Yönetmeliğinin Bir Maddesinde ve III No`lu Ekinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   05.03.1996   22571  
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik   06.03.1996   22572  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Tesbiti, İncelenmesi, Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   06.03.1996   22572  
  Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.03.1996   22573  
  İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliğinin 121 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   08.03.1996   22574  
  Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 102`ici Maddesinde Belirtilen Yol Paraları ile Zarurî Masraf Karşılıklarına İlişkin Yönetmelik`in Değişik 4`üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   21.03.1996   22587  
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Sanayi Müfettişleri Sınav Yönetmeliği   27.03.1996   22593  
  Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olan veya Çalışamayacak Derecede Malül Kalan Kamu Görevlileri ile Er ve Erbaşların Yakınlarının Malül Olup Da Çalışabilir Durumda Olanların İstihdamı Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 24.03.200 gün ve 25412 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   29.03.1996   22595  
  Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik   29.03.1996   22595  
  İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Çalışma Yönetmeliğinin Bir Maddesine Ek Paragraf Eklenmesine Dair Yönetmelik   30.03.1996   22596  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM) Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 8`inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   30.03.1996   22596  
  Zeytin Hastalık ve Zaralıları ile Mücadele Birliklerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik   31.03.1996   22597  
  Dış Ticaret Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğine Ekli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.04.1996   22598  
  Gümrük Yönetmeliğinin 412 ve 440 ıncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.04.1996   22599  
  Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik   03.04.1996   22600  
  Posta İşletmesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği   09.04.1996   22606  
  Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   09.04.1996   22606  
  Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.04.1996   22610  
  T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği   15.04.1996   22612  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.04.1996   22613  
  Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları Teşkilat, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.04.1996   22613  
  Hazine Müsteşarlığı Yurt Dışına Lisans Üstü Öğrenim Amacıyla Personel Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Yönetmelik   19.04.1996   22616  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.04.1996   22618  
  Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu Yönetmeliği   22.04.1996   22619  
  Karate Hakem Yönetmeliği   25.04.1996   22621  
  Beşerî İspençiyarî ve Tıbbî Müstahzarların Tıbbî Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.04.1996   22623  
  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emanet İnşaat Yönetmeliği   05.05.1996   22627  
  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-satım ve İhale Yönettmeliği   06.05.1996   22628  
  Türkiye Radyo-Televizyon Genel Sekreterlik Basım ve Yayın Müdürlüğü Ofset Tesislerinin Kurum Dışı Hizmetlerinde Uygulanacak Satım, Alım, Yapım ve İhale Yönetmeliği   06.05.1996   22628  
  Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılan Hakkında Yönetmelik   13.05.1996   22635  
  Gümrük Yönetmeliğini1380 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının 1 No.lu Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.05.1996   22637  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.05.1996   22638  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönet-meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.05.1996   22642  
  Uzman Erbaş Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.05.1996   22642  
  Spor-toto Hasılatının Dağıtım Şekli Hakkında Yönetmeliğin 6 Ncı Madde-sinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   23.05.1996   22644  
  Voleybol Hakem Yönetmeliğinin 8 İnci Maddesinde Değişiklik Yapılmasınadair Yönetmelik   23.05.1996   22644  
  Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.05.1996   22648  
  Adalet Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Eki Cetvelin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   28.05.1996   22649  
  Polis Okulu Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   28.05.1996   22649  
  Kürek Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.05.1996   22649  
  Türkiye Taekwondo Müsübaka Yönetmeliğine Bir Ek Madde İlave Edilmesinedair Yönetmelik   30.05.1996   22651  
  Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurtdışı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.05.1996   22652  
  Yapı,Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.05.1996   22652  
  Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   31.05.1996   22652  
  Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   01.06.1996   22653  
  Bilardo Hakem Yönetmeliği   01.06.1996   22653  
  Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik   03.06.1996   22655  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   04.06.1996   22656  
  Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 08.09.2003 gün ve 25223 sayıl Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle Yürürlükten kaldırılmıştır)   04.06.1996   22656  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyon Hizmetleri Yönetmeliği   08.06.1996   22660  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   08.06.1996   22660  
  Emanet Usulüyle Yapılacak İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği   11.06.1996   22663  
  Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.06.1996   22663  
  Ziraî Karantina Yönetmeliğinin III Nolu Ekine İlave Yapılması Hakkında Yönetmelik   11.06.1996   22663  
  Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   12.06.1996   22664  
  Türkiye Santraç Federasyonu Santraç Yarışmaları Yönetmeliği   12.06.1996   22664  
  Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.06.1996   22665  
  Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.06.1996   22665  
  İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında,Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.06.1996   22665  
  İhracat Yönetmeliğinin "kayda Bağlı Listesi"nde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.06.1996   22666  
  Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   14.06.1996   22666  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ululslararası Pazar Yönetmeliği   14.06.1996   22666  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Pazar Takas ve Saklama İşlem Esasları Yönetmeliği   14.06.1996   22666  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği-nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   14.06.1996   22666  
  Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Alım ve Satım İşlemleri ile Hesap Usulleri Hakkında Yönetmelik (28/6/1996 Tarih ve 22680 Sayılı Resmî Gazetede düzeltmesi vardır.)   14.06.1996   22666  
  T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği   15.06.1996   22667  
  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği   15.06.1996   22667  
  Gümrük Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   18.06.1996   22670  
  Sigorta Experleri Yönetmeliğinde Değişikilik Yapılmasına Dair Yönetme-lik   21.06.1996   22673  
  Uluslararası Denizcilik Forumları Koodinasyon Komisyonu Yönetmeliği   21.06.1996   22673  
  Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Bu Yönetmelik 08.01.2005 gün ve 25694 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   23.06.1996   22675  
  Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği   23.06.1996   22675  
  Araçların İmal, Tadil ve Montaj Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   25.06.1996   22677  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 913, 1380 ve 1383 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.06.1996   22678  
  Voleybol Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.06.1996   22679  
  Voleybol Federasyonu Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   28.06.1996   22680  
  Basketbol Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.06.1996   22680  
  Basketbol Müsabaka Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.06.1996   22681  
  Çay Bahçesi Ruhsatlarının Yeniden Düzenlenmesine Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.06.1996   22681  
  Dış Ticaret Müsteşarlığınca Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Personel Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Yönetmelik   01.07.1996   22683  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.07.1996   22692  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   10.07.1996   22692  
  Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik   10.07.1996   22692  
  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaögretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   19.07.1996   22701  
  Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.07.1996   22701  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Anadolu Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.07.1996   22702  
  Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (Bu yönetmelik 26.02.2002 gün ve 24679 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yöneynelikle Yürürlükten kaldırılmıştır)   21.07.1996   22703  
  Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi (TEAŞ) Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 06.01.2004 gün ve 25338 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   22.07.1996   22704  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1 No.lu Ekinde Değişiklik ve İlave Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.07.1996   22706  
  T.C. Posta İşletmesi Sicil Amirleri Yönetmeliği   24.07.1996   22706  
  TC Posta İşletmesi Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği   24.07.1996   22706  
  Grizulu ve Yangına Elverişli Ocaklarda Alınması Gerekli Tedbirler Hakkında Yönetmelik   25.07.1996   22707  
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   26.07.1996   22708  
  Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   27.07.1996   22709  
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Telif Hakkı Ödeme Esasları ile Telif Hakkı Sahiplerinin ve Yapımcıların Haklarını Koruma Esas ve Usulleri Yönetmeliği   28.07.1996   22710  
  Silahlı Kuvvetler Askerî Liseler Yönetmeliğinin 6 ve 7 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.07.1996   22713  
  Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.08.1996   22714  
  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasınadair Yönetmelik   01.08.1996   22714  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   02.08.1996   22715  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurluklarına Atanacaklar için Özel Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   02.08.1996   22715  
  Türkiye Vagon Sanayii (TÜVASAŞ) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği (Bu Yonetmelik 25.02.2004 gün ve 25384 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   05.08.1996   22718  
  Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik   07.08.1996   22720  
  Gümrük Muhafaza Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   09.08.1996   22722  
  Gümrük Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   10.08.1996   22723  
  Eur. 1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 21.10.1999 gün ve 23853 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan "Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır)   12.08.1996   22725  
  Yurt Dışı Teşkilatında Sürekli Görevlendirilecek Tarım Müşavirlerinin Atanmalarının Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik   12.08.1996   22725  
  Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   13.08.1996   22726  
  Gümrük Müsteşarlığı Yayın Yönetmeliği   13.08.1996   22726  
  Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.08.1996   22727  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğine Ekli, Bölgeleri Gösteren Listeye, Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   14.08.1996   22727  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personel Atama ve Sınav Yönetmeliğininbazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve İki Ek Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   15.08.1996   22728  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 58 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.08.1996   22730  
  Talih Oyunları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kalıdrılmasına İlişkin Yönetmelik   19.08.1996   22732  
  Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışmave Denetleme Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik   19.08.1996   22732  
  Adalet Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Eki Cetvelin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   20.08.1996   22733  
  Ziraî Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik   21.08.1996   22734  
  Devlet Konuk Evleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği   21.08.1996   22734  
  İl Özel İdareleri, Belediyeler veya Bunlara Bağlı Kurumlar Tarfından İşletilen Elektrik, Havagazı, Tarmvay ve Tünel İşletmelerinin Alım ve Satım Yönetmeliği   22.08.1996   22735  
  Bağ-Kur Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Yönetmeliğine Bir Geçiçi Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   23.08.1996   22736  
  Avrupa-Türkiye (A.Tr) Dolaşım Belgeleri Yönetemliği (Bu Yönetmelik 31.08.1997 gün ve 23096 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   24.08.1996   22737  
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğe Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   24.08.1996   22737  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü İş Gücü Yetiştirme ve Geliştirme Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 21.08.2004 gün ve 25560 sayılı Remî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   24.08.1996   22737  
  Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği SHY-22   28.08.1996   22741  
  İzmir Ticaret Borsası Vadeli İşlemler Piyasası Genel Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 06.08.1997 gün ve 23072 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakaınlığının "Ticaret Borsaları Vadeli İşlemler Piyasası Genel Yönetmeliği" ile yürürlükten Kaldırılmıştır)   29.08.1996   22742  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğine Ekli, Bölgeleri Gösteren Listeye Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   29.08.1996   22742  
  Çevre Şurası Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   02.09.1996   22745  
  Bağ-kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.09.1996   22746  
  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   03.09.1996   22746  
  Seyahat Acentaları Yönetmeliği (9.10.1996 Tarih ve 22782 Sayılı Resmî Gazetede düzeltmesi vardır)   04.09.1996   22747  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 1 No.lu Ekine İlave Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   04.09.1996   22747  
  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Elemanlarının Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderililmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.09.1996   22747  
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği   05.09.1996   22748  
  Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   05.09.1996   22748  
  Gümrük Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinin XIV Fıkrasının 3/d Bendinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik.   07.09.1996   22750  
  Petrolişleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği   08.09.1996   22751  
  Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sicilamirleri Yönetmeliği   08.09.1996   22751  
  Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönet Meliğin 17 ve 32 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   09.09.1996   22752  
  Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan Satışı Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 05.04.2002 gün ve 24717 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. 10.09.1996 gün ve 22753 sayılı Resmî Gazete`ye de bakınız)   10.09.1996   22753  
  İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   12.09.1996   22755  
  İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında,Belirli Ülkeler Menşeili Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korun Ma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.09.1996   22756  
  Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetimve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.09.1996   22756  
  Silahlı Kuvvetler Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   13.09.1996   22756  
  Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 29.05.1997 gün ve 23003 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   14.09.1996   22757  
  Millî Eğitimbakanlığı Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüsü Yönetmeliği (15.10.1996 Tarih ve 22788 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   15.09.1996   22758  
  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği (26.9.1996 Tarih ve 22769 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır; Bu Yönetmelik 15.11.2003 gün ve 25290 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   19.09.1996   22762  
  T.C. Ziraat Bankası Bilişim Personeli Yönetmeliği   19.09.1996   22762  
  Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa 4178 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanmasına Gösteren Yönetmelik   20.09.1996   22763  
  Gemiadamlarının Yeterliği ve Sayısı Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   22.09.1996   22765  
  Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ile Genel Müdürlüğü Staj Yer Kontrolörlüğü Giriş Sınavlarına Katılmak İsteyenlere Uygulanacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik   22.09.1996   22765  
  İhracat Yönetmeliğinin Eki Kayda Bağlı İhracat Listesinin 9 Nolu Sırasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   24.09.1996   22767  
  Tc. Ziraat Bankası Tarımsal Krediler Yönetmeliği.   25.09.1996   22768  
  Madeni Hatıra Para ve Hatıra Madolyonu Basımı ve Satışı Hakkında Yönetmelik   26.09.1996   22769  
  Çevre Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik .   27.09.1996   22770  
  Çevre Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Eki Sicil Amirleri Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.09.1996   22770  
  Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontolu Seferberliği Yönetmeliği   27.09.1996   22770  
  Dışişleri Makanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinde Ek Değişiklikler Yapılması Hakkında Yönetmelik   28.09.1996   22771  
  Divriği-hekimhan Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Deiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.09.1996   22772  
  Sigorta Destekleme Kurulu Çalışma Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiş-tirilmesi Hakkında Yönetmelik   01.10.1996   22774  
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İhale Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 03.02.2005 gün ve 25716 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   02.10.1996   22775  
  Toptancı Hallerinin Kuruluş Esasları Hakkında Yönetmelik   03.10.1996   22776  
  Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Alım Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   03.10.1996   22776  
  Tekel Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik.   03.10.1996   22776  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   05.10.1996   22778  
  Gümrük Yönetmeliğine 827 nci Madde ile 67 No.lu Ekin İlave Edilmesine İlşkin Yönetmelik.   05.10.1996   22778  
  Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik   08.10.1996   22781  
  Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Loto Oyun Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 25.04.2001 gün ve 24383 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   08.10.1996   22781  
  İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Yönetmelik   10.10.1996   22783  
  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programı Yönetmeliği`nin 5 İnci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   12.10.1996   22785  
  Eur. I Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   12.10.1996   22785  
  Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Devlet Memurları Sicil Amirleri Yönemeliği   14.10.1996   22787  
  Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği   14.10.1996   22787  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği.   16.10.1996   22789  
  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönet Melik   17.10.1996   22790  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğine Ekli Bölgeleri Gösteren Listeye Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   17.10.1996   22790  
  İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği   18.10.1996   22791  
  İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Yönetmelik   18.10.1996   22791  
  Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.   22.10.1996   22795  
  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.   25.10.1996   22798  
  Gümrük Yönetmeliğine 245 inci Maddeden Sonra Gelmek Üzere 245/a Maddesinin Eklenmesi ve 312 nci Maddesi nin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   26.10.1996   22799  
  Özel ve Resmî Kombinaların Kuruluş ve İşleyişini Gösterir Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   31.10.1996   22803  
  Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malulların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamına Dair Yönetmelikte Değişklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   02.11.1996   22805  
  Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.11.1996   22808  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Debirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ve Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   06.11.1996   22809  
  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayın Yönetmeliğinin Adının ve 5 inci Maddesinin Değiştirilmesine, 6 ncı Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Yönetmelik.   06.11.1996   22809  
  Tütün, Tütün Mamülleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan Satışı Hakkında Yönetmelik`e İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   06.11.1996   22809  
  Tekel Personelinin Yer ve Görev Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   06.11.1996   22809  
  Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   08.11.1996   22811  
  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavlarına Katılmak İsteyenlere Uygulanacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik   08.11.1996   22811  
  Yakalanan Ateşli Silah, Mermi ve Patlayıcı Maddelerin Muhbir ve Müsadirlerine Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Değişik 60`ıncı Maddesine Göre Ödenecek İkramiye Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.11.1996   22815  
  Botaş (Ceyhan) Limanı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yö-netmelik   12.11.1996   22815  
  Yakalanan Ateşli Silah, Mermi ve Patlayıcı Maddelerin Muhbir ve Müsadirlerine Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Değişik 60`ıncı Maddesine Göre Ödenecek İkramiye Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.11.1996   22815  
  Yakalanan Ateşli Silah, Mermi ve Patlayıcı Maddelerin Muhbir ve Müsadirlerine Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Değişik 60`ıncı Maddesine Göre Ödenecek İkramiye Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.11.1996   22815  
  Yakalanan Ateşli Silah, Mermi ve Patlayıcı Maddelerin Muhbir ve Müsadirlerine Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Değişik 60`ıncı Maddesine Göre Ödenecek İkramiye Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.11.1996   22815  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1363 üncü Maddesinin Değiştirilmesine ve 1372 nci Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik (27.11.1996 Tarih ve 22830 Sayılı Resmî Gazetede düzeltmesi vardır)   13.11.1996   22816  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   14.11.1996   22817  
  Dış Ticaret Müsteşarlığının "yurt İçi Özel İthalat Hesabı"na Dair Yönetmelik   15.11.1996   22818  
  Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği   16.11.1996   22819  
  İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Merkezleri Yönetmeliği Adının Üreme ve Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği Olarak Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   19.11.1996   22822  
  Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği   19.11.1996   22822  
  Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı, Yarışma ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   19.11.1996   22822  
  Radyo ve Televizyon Yayınları Yayın Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğe İki Ek Madde İlave Edilmesi Hakkında Yönetmelik   19.11.1996   22822  
  Özel Tiyatrolara Devlet Desteği Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.11.1996   22823  
  Silahlı Kuvvetler Astsubay Hazırlama Okulları Yönetmeliğinin 11 ve 16 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.11.1996   22825  
  Yurt İçinde Fuar, Sergi ve Panayır Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.11.1996   22829  
  Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetameliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   26.11.1996   22829  
  Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Derneklerinin Yurtdışında Temsili ile Tanıtma Faaliyetleri ve Ulusal Bayram ve Kurtuluş Törenlerinde Giyecekleri Kıyafet Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   28.11.1996   22831  
  Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) Teftiş Kurulu Yönetmeliği`nin İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.11.1996   22831  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 99 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik   28.11.1996   22831  
  Kültür Bakanlığı Yurtdışı Teşkilâtında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.11.1996   22832  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeli-ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.11.1996   22833  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   30.11.1996   22833  
  Kütle Ölçülerinin İmalat, Muayene ve Damgalama Esasları Hakkında Yönetmelik   02.12.1996   22835  
  Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Alım ve Satım Yönetmeliği   03.12.1996   22836  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Ekinde Yer Alan Ek:14 No`lu Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.12.1996   22837  
  Ziraî Karantina Yönetmeliğinin II ve III No.lu Eklerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   04.12.1996   22837  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Ekinde Yer Alan Ek: 14 Nolu Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.12.1996   22837  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Ekinde Yer Alan Ek: 14 No.lu Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.12.1996   22837  
  Yurtiçi Özel İthalat Döviz Hesabı Yönetmeliğinde Değişklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   05.12.1996   22838  
  Polis Koleji Yönetmeliğinin 117 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   05.12.1996   22838  
  Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmeliğinin 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   06.12.1996   22839  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   06.12.1996   22839  
  Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hak-kında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.12.1996   22839  
  İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında,Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.12.1996   22839  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Yetiştirme ve Geliştir-me Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   06.12.1996   22839  
  Çevre Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   08.12.1996   22841  
  Çevre Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   08.12.1996   22841  
  Hayat Sigortaları Yönetmeliği   09.12.1996   22842  
  Yutdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   11.12.1996   22844  
  Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış,Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayrî Aynî Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.12.1996   22844  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma-larına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   12.12.1996   22845  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim Hastanelerinde Eğitilen Asistanların Uzmanlık Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kal Dırılması Hakkında Yönetmelik   12.12.1996   22845  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Ünvan Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   12.12.1996   22845  
  Sosyal Sigortalar Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   13.12.1996   22846  
  Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.12.1996   22846  
  Balıkçı Barınakları Yönetmeliği   13.12.1996   22846  
  Veteriner Müstahzarların Sınıflandırılması ve Ruhsatlandırılması Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   13.12.1996   22846  
  Radyo ve Televizyon Yayınları Yayın Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   13.12.1996   22846  
  Gümrük Yönetmeliğinin 862`nci Maddesi ile İlgili Ek: 13 No.lu Cetvele İlave Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   13.12.1996   22846  
  Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği   16.12.1996   22849  
  Türk Koopereatifçilik Kurultayı Yönetmeliği   17.12.1996   22850  
  Millî Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 24.02.2004 gün ve 25383 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürülükten kaldırılmıştır)   17.12.1996   22850  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğine Ekli, Bölgeleri Gösteren Listeye, Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik   17.12.1996   22850  
  Harp Akademileri Yönetmeliğinin 36 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.12.1996   22851  
  İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   21.12.1996   22854  
  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.12.1996   22855  
  Gümrük Yönetmeliğine 828 inci Madde ile 68 No.lu Ekin İlave Edilmesine İlişkin Yönetmelik   23.12.1996   22856  
  Adalet Bakanlığı Memur Sınav - Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   23.12.1996   22856  
  Yurtdışı Teşkilatında Sürekli Görevlendirilecek Tarım Müşavirlerinin Atanmalarının Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.12.1996   22858  
  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.12.1996   22858  
  Orman Genel Müdürlüğü Teknik Personelinin Atama ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği   25.12.1996   22858  
  Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği   25.12.1996   22858  
  İthalat Yönetmeliğine Ek Yönetmelik   28.12.1996   22861  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.12.1996   22862  
  Olayların Önlenmesine İlişkin Tedbirler Dolayısiyle Yapılacak Acil ve Zorunlu Harcamaların Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik   30.12.1996   22863  
  Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Türkiye`ye Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Eronomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Yönetmeliği   03.01.1997   22866  
  Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri Yönetmeliği   07.01.1997   22870  
  Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   09.01.1997   22872  
  Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Vergi İstihbarat Uzmanlığı Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliği   10.01.1997   22873  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yetki Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.01.1997   22873  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   10.01.1997   22873  
  Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelik   11.01.1997   22874  
  Yaş Sebze ve Meyve Üretici Birliklerinin Tabî Olduğu Esaslar Hakkında Yönetmelik   15.01.1997   22878  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.01.1997   22880  
  Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde, 6 ncı Maddesinin (G) Bendinde Değişiklik Yapılması, 13 üncü Maddesinin (B) Bendinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   17.01.1997   22880  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği (11.12.1983 gün ve 18248 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   18.01.1997   22881  
  Araçların Muayeneleriyle Muayene İstasyonlarının Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   19.01.1997   22882  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönet-meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.01.1997   22885  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   22.01.1997   22885  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   23.01.1997   22886  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   24.01.1997   22887  
  Basın Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.01.1997   22887  
  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.01.1997   22887  
  Masa Tenisi Federasyonu Yarışma Yönetmeliği   26.01.1997   22889  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.01.1997   22889  
  Esnaf ve Sanatkârların Meslekî Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.01.1997   22889  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.01.1997   22891  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Pazar Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.01.1997   22891  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası Takas Merkezi Üyeliği ve İşlemlerine İlişkin Yönetmelik   29.01.1997   22892  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası İşlem ve Üyeliğine İlişkin Yönetmelik   29.01.1997   22892  
  Türkiye Bilimler Akademisi Araştırma Desteği Esasları Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   29.01.1997   22892  
  Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik (01.12.1978 gün ve 14476 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan "Türk Denizci Kütüğü ve Gemiadamları Sınav Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır)   30.01.1997   22893  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.01.1997   22893  
  İhracat Yönetmeliğinin Eki, Kayda Bağlı İhracat Listesine İlave Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.01.1997   22893  
  Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.02.1997   22895  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.02.1997   22895  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesine Satın Alınacak Yayınlar ile Kütüphaneden Yararlanma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 17.02.2004 gün ve 25376 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   01.02.1997   22895  
  Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Personel Yönetmeliğinin Eki Sicil Amirleri Tablosunun Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   01.02.1997   22895  
  Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   04.02.1997   22898  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.02.1997   22899  
  Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği   06.02.1997   22900  
  Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliği`nin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.02.1997   22900  
  Subay Sicil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   07.02.1997   22901  
  Tütün Teknolojisi Mühendisleri ve Tekel Tütün Eksperleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği   07.02.1997   22901  
  Bağ-Kur Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   08.02.1997   22902  
  Bağ_kur Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Yürülükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   08.02.1997   22902  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   08.02.1997   22902  
  Gümrük Muhafaza Sınıfı Mensupları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   08.02.1997   22902  
  Basın Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   08.02.1997   22902  
  Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atanmış Bakanlık Görevi Sona Erenlere; Bunların Eşlerine, Bakmakla Yükümlü Ol Dukları Çocukları ile Ana ve Babalarına, Ölenlerin Dul ve Yetimlerine Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik ( 30.07.2004 tarihli ve 25538 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   15.02.1997   22906  
  Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   15.02.1997   22906  
  Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirlmesine Dair Yönetmelik   18.02.1997   22909  
  Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik`in Değişik 119 uncu Maddesinin E Bendinin 7 No`lu Sırasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   18.02.1997   22909  
  Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.02.1997   22911  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.02.1997   22911  
  Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Başbakanlık Uzmanlığı İmtihanları İle İmtihan Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.02.1997   22912  
  Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.02.1997   22913  
  Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği (TİKA) Başkanlığı Sözleşmeli Personel Yönetmeliği   22.02.1997   22913  
  Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği (Tika) Başkanlığı Sözleşmeli Personel Yönetmeliği   22.02.1997   22923  
  Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği   26.02.1997   22917  
  Dışişleri Bakanlığı Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   26.02.1997   22917  
  Gümrük Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 15.07.2005 gün ve 25876 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   26.02.1997   22917  
  Gümrük Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 15.07.2005 gün ve 25876 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   26.02.1997   22917  
  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Yönetmeliği   26.02.1997   22917  
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve Bir Ek Madde İlave Edilmesi Hakkında Yönetmelik   27.02.1997   22918  
  Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   27.02.1997   22918  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair, Yönetmelik`e Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik   28.02.1997   22919  
  İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliği   01.03.1997   22920  
  Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   03.03.1997   22922  
  Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   03.03.1997   22922  
  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 109 uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının (E) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   04.03.1997   22923  
  Gümrük Müsteşarlığı Personel Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği   04.03.1997   22923  
  Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   06.03.1997   22925  
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Atanma ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasna Dair Yönetmelik (Bu Yönetmelik 01.12.1999 gün ve 23893 sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan Aynı Yönetmelikle Yürürlükten kaldırılmıştır)   06.03.1997   22925  
  Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Başbakanlık Uzmanlığı İmtihanları ile İmtihan Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   08.03.1997   22927  
  Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik   11.03.1997   22930  
  İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.03.1997   22930  
  Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay ve Astsubaylar Hakkında Yönetmelik   12.03.1997   22931  
  Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliği   12.03.1997   22931  
  Nükleer Tesislerde Kalite Temini ve Denetim Yönetmeliği   13.03.1997   22932  
  Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yö-netmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.03.1997   22933  
  Tekstil Ürünleri Thalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.03.1997   22933  
  Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 21 İnci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.03.1997   22933  
  Yurt Dışı Teşkilâtında Sürekli Görevlendirilecek Tarım Müşavirlerinin Atanmalarının Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   14.03.1997   22933  
  Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.03.1997   22933  
  Hakimler ve Savcılar Kanununun 61 ve 121 İnci Maddeleri Uyarınca Hakimlik ve Savcılık Mesleğinde Bulunanlara Uygulanacak Sicil Fişleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   14.03.1997   22933  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin ve Bu Yönetmeliğe Ekli Bölgeleri Gösteren Listenin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   15.03.1997   22934  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Bazı Maddelirinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   18.03.1997   22937  
  Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Yayın Yönetmeliği   21.03.1997   22940  
  Bankalarda Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 20.12.1998 gün ve 23559 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   21.03.1997   22940  
  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.03.1997   22944  
  Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (MEDAŞ) Genel Müdürlüğüne İlk Defa Sözleşmeli Olarak Atanacak Personele İlişkin Sınav Yönetmeliği   25.03.1997   22944  
  Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (MEDAŞ) Genel Müdürlüğü Personelyönetmeliği   25.03.1997   22944  
  Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği   25.03.1997   22944  
  Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği   25.03.1997   22944  
  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.03.1997   22944  
  Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.03.1997   22944  
  Bankaların Kuruluş ve Faaliyete Geçme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.03.1997   22945  
  Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yö-netmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.03.1997   22946  
  İkili Anlaşmalar, Protokoller ve Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetlik   27.03.1997   22946  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.03.1997   22946  
  Türk Veteriner Hekimleri Birliği Veteriner Hekim Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 13 Üncü Maddesine "e" Bendi Eklenmesine Dair Yönetmelik   27.03.1997   22946  
  Tü8k Veteriner Hekimleri Birliği İşyeri Veteriner Hekimi Atama Yönetmeliği   28.03.1997   22947  
  Türk Veteriner Hekimleri Birliği İşyeri Veteriner Hekimliği Sertifika Program Yönetmeliği   28.03.1997   22947  
  Ulaştırma Şurası Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.03.1997   22947  
  Bedelsiz İthalat`a (Bazı Şahsi ve Ticari Eşyaya) Dair Karar No: 97/9194   29.03.1997   22948  
  Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   01.04.1997   22951  
  Türkiye Elektrik Dağıtım Anonin Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeiği (Bu Yünetmeliğin Bazı Bölümleri 05.07.2002 gün ve 24806 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlüktrn kaldırılmıştır)   03.04.1997   22953  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   04.04.1997   22954  
  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinin 22 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   05.04.1997   22955  
  İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   05.04.1997   22955  
  İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.04.1997   22955  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Koruyucu Aile Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   10.04.1997   22960  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Aynî ve Nakdî Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   10.04.1997   22960  
  Devlet Personel Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.04.1997   22960  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Eki ile 127 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.04.1997   22960  
  Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.04.1997   22960  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   10.04.1997   22960  
  Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   11.04.1997   22961  
  Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik   13.04.1997   22963  
  Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasnın Ekinde Yer Alan Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasında Öngörülen Bildirim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik   15.04.1997   22965  
  Aliağa Gemi Söküm Bölgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   17.04.1997   22967  
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Ticaret Müfettişleri Görev, Çalışma ve Soruşturma Yönetmeliği   22.04.1997   22968  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.04.1997   22969  
  Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   25.04.1997   22970  
  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   30.04.1997   22975  
  Fahrî Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği   01.05.1997   22976  
  Ticarî Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliği   01.05.1997   22976  
  Okul Spor Kolları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   02.05.1997   22977  
  Karayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 03.07.2002 gün ve 24804 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan "Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yonetmeliği" ile yürürlükten Kaldırılmıştır)   03.05.1997   22978  
  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sulama Tesisleri İşletme, Bakım ve Onarım Yönetmeliği   04.05.1997   22979  
  Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği   07.05.1997   22982  
  Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği   08.05.1997   22983  
  Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik`in 13.2 Sırasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   10.05.1997   22985  
  Millî Parklar Fonu Yönetmeliği   11.05.1997   22986  
  Gümrük Yönetmeliğinin 844 ve 846 ncı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   14.05.1997   22989  
  Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik (19.06.1985 gün ve 18789 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   15.05.1997   22990  
  Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.05.1997   22990  
  Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmeliğin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.05.1997   22990  
  Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma, Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslrına Dair Yönetmlikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   15.05.1997   22990  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.05.1997   22993  
  Gümrük Yönetmeliğinin127 ve 129 uncu Maddesine Bent Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   23.05.1997   22997  
  Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı ve Rekabet Uzmanlığı Sınavı Yönetmeliğ   28.05.1997   23002  
  Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik   28.05.1997   23002  
  Gümrük Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.05.1997   23003  
  Tuzla Liman Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yö-netmelik   30.05.1997   23004  
  Bankalarda Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   30.05.1997   23004  
  Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.05.1997   23004  
  Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   03.06.1997   23008  
  Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği   05.06.1997   23010  
  Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.06.1997   23011  
  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında 933 Sayılı Kanun ile 223 Sa-yılı K.H.K.Nin Bazı Maddelerine İstinaden İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Seçimlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   08.06.1997   23013  
  Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilmesi Esasları ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyet Şartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.06.1997   23015  
  Yurt Dışı Teşkilâtında Sürekli Görevlendirilecek Tarım Müşavirlerinin Atanmalarının Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   10.06.1997   23015  
  Mahallî İdareler Fon Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   10.06.1997   23015  
  Emniyet Teşkilatında Fiili Polis Hizmetleri Dışındaki Hizmet Birimlerinde Görevlendirilecek Personel Hakkında Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmeliğe Bir Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   10.06.1997   23015  
  Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun`un 3004 Sayılı Kanunla Değişik 1. Maddesine Göre İçişleri Bakanlığı Emrinde Toplanan %20 İl Özel İdaresi Payının Dağıtım ve Kullanım Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin Adının Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   10.06.1997   23015  
  Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.06.1997   23015  
  Rekabet Kurumu Personel Yönetmeliği   13.06.1997   23018  
  Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği   14.06.1997   23019  
  Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlem-leri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.06.1997   23019  
  Maden İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (25.6.1997 Tarih ve 23030 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   15.06.1997   23020  
  Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği   15.06.1997   23020  
  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.6.1997 Tarih ve 23022 Sayılı Resmî Gazetede düzeltmesi vardır)   15.06.1997   23020  
  Polis Koleji Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.06.1997   23020  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.06.1997   23020  
  Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   17.06.1997   23022  
  Türkiye Radyo-televizyon Kurumu Radyo ve Televizyon Programları ve Program Materyali Kiralanma ve Kiraya Verilmesi, Alım ve Satımı Hakkında Yönetmelik   19.06.1997   23024  
  Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.06.1997   23025  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.06.1997   23026  
  Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.06.1997   23027  
  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 06.06.2002 gün ve 24777 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   23.06.1997   23028  
  Çevre Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.06.1997   23031  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatına Atnacak Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik   26.06.1997   23031  
  Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığın-ca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   26.06.1997   23031  
  Teknik Lise Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.06.1997   23031  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   27.06.1997   23032  
  Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığın-ca Yürütülmesine Dair Yönetmelik`in Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   27.06.1997   23032  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Kur`an Kursları Yönetmeliğinin Bazı Maddele-rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.06.1997   23033  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 21. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   28.06.1997   23033  
  Onganize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği   28.06.1997   23033  
  Basketbol Yarışma, Sporcu Tescil ve Lisans, Disiplin, Hakem ve Antrenör Yönetmeliği   29.06.1997   23034  
  Voleybol Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.06.1997   23035  
  Her Yıl Yarış Dönemi için Lisanslarını Vize Ettirmek ve Yeniden Lisans Almak İsteyen Antrenör Jokey, Jokey Yamağı, Centilmen Binici ve Seyislerin Kayıt Bürolarına Müracaat Usül ve Şekillerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   01.07.1997   23036  
  Uzman Erbaş Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   01.07.1997   23036  
  Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı İhale Yönetmeliği   03.07.1997   23038  
  Toprak Mahsulleri Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (19.09.1997 Gün ve 23115 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   08.07.1997   23043  
  İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetme-liğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   13.07.1997   23049  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Beş Maddeli Bir Bölüm Eklenmesine Dair Yönetmelik   15.07.1997   23050  
  Sun`i Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Hakkında Yönetmelik   15.07.1997   23050  
  Tekstil Ürünleri (Belirli) İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.07.1997   23051  
  Avrupa-Türkiye Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasınadair Yönetmelik   17.07.1997   23052  
  Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   17.07.1997   23052  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğ (26.07.1997, 11.09.1997, 27.09.1997 Tarihli ve 23061, 23107, 23123 Sayılı Resmî Gazete`lerde düzeltmesi vardır)   18.07.1997   23053  
  Karayolları Trafik Yönetmeliği (18.06.1985 Tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır) (26.07.1997, 11.09.1997, 27.09.1997 Tarihli ve 23061. 23107, 23123 Sayılı Resmî Gazete`lerde düzeltmesi vardır)   18.07.1997   23053  
  Karayolları Trafik Yönetmeliği. (18.6.1985 Tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği Ek ve Değişiklikleri ile Yürürlükten Kaldırılmıştır) (26.07.1997, 11.09.1997, 27.09.1997 Tarihli ve 23061, 23107, 23123 Sayılı Resmî Gazete`lerde Düzeltmesi Vardır)   18.07.1997   23053  
  Turban Turizm İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   22.07.1997   23057  
  Judo Hakem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.07.1997   23057  
  Hentbol Federasyonu Hakem ve Gözlemci Yönetmeliğinin Bazı Maddelerindedeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.07.1997   23057  
  Hentbol Federasyonu Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.07.1997   23057  
  Posta İşletmesi Teftiş Kurulu Yönetmeliğnin Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir Ek Geçici Madde İlave Edilmesine İlişkin Yönetmelik   22.07.1997   23057  
  Harp Akademileri Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 2. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   22.07.1997   23057  
  Botaş Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   23.07.1997   23058  
  Yelken Hakem Yönetmeliği   24.07.1997   23059  
  Yelken Yarışma Yönetmeliği   24.07.1997   23059  
  Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.07.1997   23060  
  EUR. I Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği   25.07.1997   23060  
  Gümrük Yönetmeliğinin 3 No`lu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   25.07.1997   23060  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğine Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   25.07.1997   23060  
  Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   25.07.1997   23060  
  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinin 22. Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesne Dair Yönetmelik   26.07.1997   23061  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin 7. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.07.1997   23065  
  Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.07.1997   23066  
  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bağlı Kuruluşlar Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   31.07.1997   23066  
  Devlet Harcama Belgelerinin Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.08.1997   23067  
  Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.08.1997   23068  
  Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   02.08.1997   23068  
  Gümrük Yönetmelinin 475. Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   02.08.1997   23068  
  Gümrük Yönetmeliğinin 5 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.08.1997   23069  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği`ninbazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   04.08.1997   23070  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez İhale Yönetmeliği   05.08.1997   23071  
  İskenderun Şehri Liman Yönetmeliğinin 23 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (21.8.1997 Tarih ve 23087 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   05.08.1997   23071  
  Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde (3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.08.1997   23072  
  Spor-Toto Spor-Loto Bayilik Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   06.08.1997   23072  
  Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğü Değerlendirme ve İkramiye Dağıtım Yönetmeliği (24.09.1966 gün ve 12409 sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan "İkramiye Dağıtım Yönetmeliği" yürürlükten Kaldırılmıştır)   06.08.1997   23072  
  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği   06.08.1997   23072  
  Ticaret Borsaları Vadeli İşlemler Piyasası Genel Yönetmeliği   06.08.1997   23072  
  Emniyet Hizmetleri Sınıf Personeline Verilecek Tanıtma Karneleri ile Polis Kimlik Kokartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.08.1997   23073  
  Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1 Sayılı Cetveline Ek Yapılması Hakkında Yönetmelik   08.08.1997   23074  
  Elektirik Tarifeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   08.08.1997   23074  
  Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği (Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Mevzuat Şirket açısından yürürlükten kaldırılmıştır)   09.08.1997   23075  
  Elektirik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği   11.08.1997   23077  
  Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Konrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 9. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   11.08.1997   23077  
  Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine Bir Ge-çici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   14.08.1997   23080  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönet-meliğinde Oeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.08.1997   23081  
  Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik   16.08.1997   23082  
  Gümrük Yönetmeliğinin 12. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.08.1997   23082  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Kur`an Kursları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.08.1997   23086  
  Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   20.08.1997   23086  
  Gümrük Kanununun (1615 Sayılı) Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 1164 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   20.08.1997   23086  
  İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğü (İSDEMİR) Personel Yönetmeliği   21.08.1997   23087  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personel Atama ve Sınav Yönetmeliğnde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.08.1997   23087  
  İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğü (İsdemir) Personel Yönetmeliği   21.08.1997   23087  
  Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik`in 13.2 Sırasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   22.08.1997   23088  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.08.1997   23088  
  Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   22.08.1997   23088  
  Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliği   23.08.1997   23089  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 111 ve 112. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.08.1997   23092  
  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   29.08.1997   23095  
  Avrupa-Türkiye (A. TR) Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinde Deiğşiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.08.1997   23096  
  Profesyonel Sualtı Yönetmeliği   02.09.1997   23098  
  Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik   02.09.1997   23098  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tesçil, Vize ve Transfer Yönet-meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.09.1997   23098  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe ve İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   02.09.1997   23098  
  Spor-toto Teşkilat Müdürlüğü Muhusabe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   02.09.1997   23098  
  Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Yönetemliği   03.09.1997   23099  
  Gümrük Yönetmeliğinin 789. Maddesi İki ve Üçüncü Fıkralarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.09.1997   23099  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği Ekli Listesinde Değişiklik ve İlave Yapılması Hakkında Yönetmelik   03.09.1997   23099  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.09.1997   23100  
  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinin 14. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   04.09.1997   23100  
  Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   05.09.1997   23010  
  Tarım Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   06.09.1997   23102  
  Karayolları Tarfik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.9.1997 Tarih ve 23107 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   09.09.1997   23105  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönemelik (11.9.1997 Tarih ve 23109 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   09.09.1997   23105  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğnide Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.09.1997 Tarih ve 23107 Sayılı Resmî Gazetede Düzeltmesi Vardır)   09.09.1997   23105  
  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavlarına Katılacaklar İçin Eleme Sınavı Yönetmeliği   09.09.1997   23105  
  Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği (08.07.2005 Tarih ve 25869 Sayılı Resmi Gazete`de Yayımlanan Yönetmelikle Yürürlükten Kaldırılmıştır.)   10.09.1997   23106  
  Nükleer Güvenlik Danışma Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği   10.09.1997   23106  
  Nükleer Maddelerin Sayım ve Kontrol Yönetmeliği   10.09.1997   23106  
  Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   11.09.1997   23107  
  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   11.09.1997   23107  
  İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.09.1997   23108  
  İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.09.1997   23108  
  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (17.09.1997 Tarih ve 23113 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   12.09.1997   23108  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği`nin 6. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   14.09.1997   23110  
  Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usülleri Hakkında Yönetmelik   15.09.1997   23111  
  Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğine Ek Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   15.09.1997   23111  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin 83. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   17.09.1997   23113  
  Gümrük Personeli Kılık Kıyafet Yönetmeliği   18.09.1997   23114  
  İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.09.1997   23115  
  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Ya-pılmasına Dair Yönetmelik   19.09.1997   23115  
  Bitki Çeşitlerinin Tesçil Edilmesine İlişkin Yönetmelik   19.09.1997   23115  
  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.09.1997   23115  
  Gümrük Yönetmeliğinin 656. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.09.1997   23121  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1 No.lu Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.09.1997   23122  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğnin 14. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   26.09.1997   23122  
  Silahlı Kuvvetler Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   26.09.1997   23122  
  Genel Nüfus Tespiti, Tespit Komiteleri, Bürolarının Kuruluşu, Görev ve Çalışma Esasları ile Tespit - Kontrol Memurlarının Görevlendirilme ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik   27.09.1997   23123  
  Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü (TÜDEMSAŞ) Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği (Bu Yönetmeliğin "Mal ve Hizmet Alımlarına Ait Bölümü 06.02.2004 gün ve 25365 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmiştır)   28.09.1997   23124  
  Radyo ve Televizyon Yayın İzni ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   01.10.1997   23127  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinin 14. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Fının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   02.10.1997   23128  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Taşınmaz Mallar Satış Yönetmeliği   02.10.1997   23128  
  Devlet Personel Uzmanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.10.1997   23129  
  Yeminli Malî Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Sınav Yönetmeliği   04.10.1997   23130  
  Yurt İçinde Fuar, Sergi ve Panayır Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin Bir Maddesinin Değiştirmesi Hakkında Yönetmelik   04.10.1997   23130  
  Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Türkiye`ye Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   08.10.1997   23134  
  Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hak-kında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   08.10.1997   23134  
  İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme Lik   08.10.1997   23134  
  İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   08.10.1997   23134  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu İhale Yönetmeliği`nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   09.10.1997   23135  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştarma Merkezi Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği`nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   09.10.1997   23135  
  Gümrük Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   09.10.1997   23135  
  Çevre Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulu ile Çevre Teknik Komitesi Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   10.10.1997   23136  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Radyo ve Televizyon Programları ve Program Materyali Kiralanma ve Kiraya Verilmesi, Alım ve Satımı Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   10.10.1997   23136  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin 8. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.10.1997   23136  
  Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklikyapılmasına İlişkin Yönetmelik   16.10.1997   23142  
  Türkiye Bilimler Akademisi Araştırma Desteği Esasları Yönetmeliğinin 5. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   18.10.1997   23144  
  Ziraat Bankası Sigorta Yönetmeliği   18.10.1997   23144  
  Doğal Kaynak, Maden ve İçme Suları ile Tıbbî Suların İstihsali, Ambalajlanması ve Satışı Hakkında Yönetmelik (25.07.2001 gün ve 24473 Sayılı Resmî Gazete`de isim değişikliği vardır; Bu Yönetmeliğin Bir Bölümü 01.12.2004 gün ve 25657 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   18.10.1997   23144  
  Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Klüpleri Kuruluş ve İş-leyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesinin (F) Bendinin Değiş Tirilmesine Dair Yönetmelik   21.10.1997   23147  
  Gümrük Yönetmeliği`nin 12. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   24.10.1997   23150  
  Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 22.01.2004 gün ve 25354 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   24.10.1997   23150  
  Özürlüler İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 22.01.2004 gün ve 25354 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırımıştır)   24.10.1997   23150  
  Turizm Bakanlığı Yurtdışı Teşkilâtında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   25.10.1997   23151  
  Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   30.10.1997   23155  
  Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği   01.11.1997   23157  
  Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılarının Sınav Yöntemi, Yetiştirilmeleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkın Da Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.11.1997   23161  
  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği   08.11.1997   23164  
  Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetmeliği   11.11.1997   23167  
  Özürlüler Yüksek Kurulu Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği   12.11.1997   23168  
  Özürlüler Şurası Yönetmeliği   12.11.1997   23168  
  Özürlüler Uzman Yardımcısı ve Özürlüler Uzmanı Sınavı, Yetiştirilmeleri, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik   12.11.1997   23168  
  Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   15.11.1997   23171  
  Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   15.11.1997   23171  
  Fahrî Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.11.1997   23171  
  İller Bankası Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine Bir Ek Maddeeklenmesine Dair Yönetmelik   15.11.1997   23171  
  Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği   16.11.1997   23172  
  Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelik   16.11.1997   23172  
  Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği   16.11.1997   23172  
  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Ünvan Yükselmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   17.11.1997   23173  
  İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.11.1997   23175  
  Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.11.1997   23177  
  Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş ve Müfettişlik Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   28.11.1997   23184  
  Türkiye Radyo-televizyon Kurumu Kuruluş ve Görev Yönetmeliği`nin Değiştirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   28.11.1997   23184  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Programlarının Son Denetimi Hakkında Yönetmeliğin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   28.11.1997   23184  
  Kültür Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   29.11.1997   23185  
  Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.11.1997   23185  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`nca Atanacak Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik   30.11.1997   23186  
  Çıraklık Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   03.12.1997   23189  
  Çıraklık ve Meslek Eğitiminde Belge ve Diplomaları Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   03.12.1997   23189  
  Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.12.1997   23189  
  Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.12.1997   23189  
  Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.12.1997   23189  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği`nin 382. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   11.12.1997   23197  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliği   12.12.1997   23198  
  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 29.11.2003 gün ve 25301 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   12.12.1997   23198  
  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   12.12.1997   23198  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personel Atama ve Sınav Yönetmeliğinindeğiştirilmesine Dair Yönetmelik   13.12.1997   23199  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeilğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.12.1997   23201  
  Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.12.1997   23201  
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Ele Koruma Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.12.1997   23201  
  İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.12.1997   23201  
  Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik   16.12.1997   23202  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliği   17.12.1997   23203  
  Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Atama Yönetmeliği   22.12.1997   23208  
  Özelleştirme Fonu Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 13.01.2004 gün ve 25345 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   25.12.1997   23211  
  Gümrük Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   25.12.1997   23211  
  Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.12.1997   23211  
  Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.12.1997   23211  
  Devlet Demiryolları Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.12.1997   23211  
  İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik   26.12.1997   23212  
  Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 31.12.2004 gün ve 25687 mükerrer sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   26.12.1997   23212  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.12.1997   23213  
  Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği   27.12.1997   23213  
  Toptancı Hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik   28.12.1997   23214  
  Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   31.12.1997   23217  
  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dairyönetmelik   31.12.1997   23217  
  İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.12.1997   23217  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.12.1997   23217  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyonlar Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.12.1997   23217  
  Klavuz Kaptan Yeterlilikleri Hakkında Yönetmelik   31.12.1997   23217  
  Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.01.1998   23222  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   08.01.1998   23224  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği   08.01.1998   23224  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ulusal Gözlemevi Kuruluş Ve İşletme Yönetmeliği   08.01.1998   23224  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ulusal Metroloji Enstitüsükuruluş ve İşletme Yönetmeliği   08.01.1998   23224  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği   08.01.1998   23224  
  Masa Tenisi Hakem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.01.1998   23225  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   11.01.1998   23227  
  Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletmesine İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelirinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (14.1.1998 Tarih ve 23230 Sayılı Resmî Gazetede düzeltmesi vardır)   11.01.1998   23227  
  Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.01.1998   23227  
  Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkol ve Alkollü İçkilerin Perakende Satışı Hakkında Yönetmelik   11.01.1998   23227  
  Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu`nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   15.01.1998   23231  
  Sosyal Hizmetler Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   15.01.1998   23231  
  Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği   16.01.1998   23232  
  Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.01.1998   23232  
  Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.01.1998   23233  
  Güreş Federasyonu Karakucak Güreş Yönetmeliği   17.01.1998   23233  
  Gümrük Muhafaza Sınıfı Mensupları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.01.1998   23233  
  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.01.1998   23235  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitü Kuruluşu ve İşletme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik   22.01.1998   23238  
  Gümrük Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.01.1998   23241  
  Gümrük Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.01.1998   23241  
  Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.01.1998   23241  
  Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.01.1998   23244  
  Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.01.1998   23244  
  Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri Teşkilatları Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik15.02.2002 gün ve 24672 sayılı Resmî Gazete`deki Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   28.01.1998   23244  
  Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.02.1998   23247  
  Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.02.1998   23247  
  Atletizm Hakem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.02.1998   23249  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   05.02.1998   23249  
  Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 11. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   05.02.1998   23249  
  Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.02.1998   23250  
  Başarılı Sporcular ile Millî Takım Teknik Direktör ve Antrenörlerine Aynî ve Nakdî Yardım Yapılmasına ve Ödül Verilmesine Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve İki Ek Madde İlave Edilmesine İlişkin Yönetmelik   07.02.1998   23251  
  Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.02.1998   23251  
  Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.02.1998   23255  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   11.02.1998   23255  
  Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   12.02.1998   23256  
  İller Bankası Sicil Amirleri Yönetmeliği (Yönetim Kurulunun 13/292 sayılı oluru ile uygulanan Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   12.02.1998   23256  
  Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 07.06.2002 gün ve 24778 sayılı Resmî Gazete`de yayimlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   15.02.1998   23259  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tesçil, Vize ve Transfer Yönet-meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.02.1998   23262  
  İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.02.1998   23262  
  Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Personelinin Kıyafet Yönetmeliği   18.02.1998   23262  
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Görev. Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.02.1998   23262  
  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.02.1998   23262  
  Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa 4178 Sayılı Kanunla Eklenen Geçi-ci 9. Maddesinin Uygulanmasını Gösteren Yönetmelik`in Adının "geçici Ve Gönüllü Köy Korucularının Ellerinde Bulundurdukları Ruhsatsız Silah Ların Teslimi ve Ruhsata Bağlanması Hakkında Yönetmelik" Şeklinde Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   19.02.1998   23263  
  Bağ-Kur Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği   19.02.1998   23263  
  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklikyapılmasına Dair Yönetmelik   21.02.1998   23265  
  Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.02.1998   23265  
  Ağaçlandırma Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 09.10.2003 gün ve 25254 sayılı Aynı Yönetmelikle Yürürlükten Kaldırılmıştır)   23.02.1998   23267  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   24.02.1998   23268  
  Maliye Bakanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı, Hesap Uzman Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavlarına Katılacaklar için Eleme Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.02.1998   23268  
  Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.02.1998   23268  
  Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.02.1998   23268  
  Maliye Bakanlığı Tasfiye Konrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.02.1998   23268  
  Maliye Bakanlığı Muhasebat Konrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.02.1998   23268  
  Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.02.1998   23268  
  Bütçe Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.02.1998   23268  
  Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.02.1998   23268  
  Adlî ve İdarî Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.02.1998   23269  
  Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 14.08.2002 gün ve 24846 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   26.02.1998   23270  
  Satınalma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.02.1998   23272  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği   28.02.1998   23272  
  Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   28.02.1998   23272  
  İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülakat, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.02.1998   23272  
  Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik   28.02.1998   23272  
  Ziraî Karantina Numune Alma Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 14.10.2004 gün ve 25613 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Konulu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   10.03.1998   23282  
  Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.03.1998   23282  
  Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.03.1998   23282  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.03.1998   23287  
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.03.1998   23287  
  Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik   15.03.1998   23287  
  Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği   16.03.1998   23288  
  Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.03.1998   23291  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 01.12.1999 gün ve23893 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   20.03.1998   23292  
  Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.03.1998   23292  
  Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.03.1998   23292  
  İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.03.1998   23296  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tesçil, Vize ve Transfer Yönet-meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.03.1998   23296  
  Kültür Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliği   25.03.1998   23297  
  İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasınadair Yönetmelik   27.03.1998   23299  
  Ticaret ve Sanayi Oraları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.03.1998   23299  
  Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak İstihdam Yaratıcı ve Teşvik Belgeli Yatırımlar için Gerçek ve Tüzel Kişilere Hazineye Ait Arazi ve Arsaların Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik   27.03.1998   23299  
  Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare, Muhasebe ve İhale Yönetmeliği   27.03.1998   23299  
  Hâkim ve Savcıların Resmî Kıyafet Yönetmeliği   29.03.1998   23301  
  Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (KEDAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliği   30.03.1998   23302  
  Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.04.1998   23304  
  Devlet İstatistik Enstitüsü Merkezi Kuruluş ve Program Yönetmeliği   02.04.1998   23305  
  Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.04.1998   23307  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.04.1998   23307  
  Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   04.04.1998   23307  
  Botaş (Ceyhan) Limanı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   05.04.1998   23308  
  İskenderun Şehri Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   05.04.1998   23308  
  İzmit Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   05.04.1998   23308  
  Nemrut Koyu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   05.04.1998   23308  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez İhale Yönetmeliğinde Değişiklikyapılmasına Dair Yönetmelik   06.04.1998   23309  
  Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   06.04.1998   23309  
  Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği   06.04.1998   23309  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.04.1998   23311  
  Macaristan ile Türkiye Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği   14.04.1998   23313  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.04.1998   23314  
  Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.04.1998   23316  
  Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.04.1998   23317  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   18.04.1998   23317  
  Silahlı Kuvvetler Askerî Liseler Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   18.04.1998   23317  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği   18.04.1998   23317  
  Silahlı Kuvvetler Astsubay Hazırlama Okulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   18.04.1998   23317  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   24.04.1998   23322  
  Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 27.12.1999 gün ve 23919 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   29.04.1998   23327  
  Madencilik Fonu Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   01.05.1998   23329  
  Bağ-Kur Genel Kurulu`nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.05.1998   23329  
  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelik   05.05.1998   23333  
  Millî Parklar Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.05.1998   23335  
  Ziraî Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   08.05.1998   23336  
  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.05.1998   23337  
  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   09.05.1998   23337  
  Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.05.1998   23337  
  Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.05.1998   23337  
  Tarım Meslek Liseleri Yönetmeliği (15.12.1991 Gün ve 21082 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Aynı Yönetmelik Yürürlükten Kaldırılmıştır)   10.05.1998   23338  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.05.1998   23340  
  Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütükleme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.05.1998   23343  
  Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (1.7.1998 Tarih ve 23389 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   15.05.1998   23343  
  İdarî Yargı Hâkim ve Savcılar Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (1.7.1998 Tarih ve 23389 Sayılı Resmî Gazetede düzeltmesi vardır)   15.05.1998   23343  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.05.1998   23344  
  Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Yönetmeliği   16.05.1998   23344  
  Avrupa Topluluğu ile Türkiye Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliği   17.05.1998   23345  
  Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğuve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetlik   18.05.1998   23346  
  Türkiye Elektrir Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.05.1998   23349  
  Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. İlk Defa Sözleşmeli Olarak Atanacak Personele İlişkin Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.05.1998   23349  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Voleybol Yarışma, Sporcu Tescil ve Li-sans, Hakem ve Antrenör Yönetmeliği   22.05.1998   23349  
  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   22.05.1998   23349  
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu`nun Çalışma Esas ve Usülleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.05.1998   23354  
  Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Eğitim, Kültür, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Programlarında Yer Vermeleri Gerekli Yayın Türleri ve Oranlarına Ait Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.05.1998   23354  
  Devlet İstatistik Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.05.1998   23356  
  Vakıflar Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliği   30.05.1998   23357  
  Türk Medenî Kanununa Göre Kurulan ve Genel Kurulu Olan Vakıfların Genel Kurul Toplantılarına Katılacak Vakıflar Genel Müdürlüğü Temsilcilerine İlişkin Yönetmelik (Bu Yönetmelik 19.11.2004 gün ve 25645 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   30.05.1998   23357  
  Turizm Bakanlığı Turizm Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.05.1998   23357  
  Türkiye Büyük Billet Meclisi Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik   30.05.1998   23357  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliğinin 7. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.05.1998   23357  
  Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   31.05.1998   23358  
  Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinde Verilen Çalışma İznine Ait İşletmeler için Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik   31.05.1998   23358  
  Türkiye Elektrik Dağıtım Aş. (TEAŞ)`a Ait Tesis ve Basılı Evraktan Reklam Amacıyla Yararlanma Esasları Hakkında Yönetmelik   31.05.1998   23358  
  Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliği   01.06.1998   23359  
  Yağlı Güreş Hakem Yönetmeliği   01.06.1998   23359  
  Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Yönetmeliği   01.06.1998   23359  
  Vakıf Hayrat Taşınmazların Tahsisi Hakkında Yönetmelik   04.06.1998   23362  
  İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Yönetmeliği   04.06.1998   23362  
  Elektronik Dart Yarışma Yönetmeliği   05.06.1998   23363  
  Yapı,Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.06.1998   23363  
  Rahvan Binicilik Müsabaka Yönetmeliği   06.06.1998   23364  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   06.06.1998   23364  
  Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (Ego) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği   07.06.1998   23365  
  Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın ve Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlükleri Bayilik Yönetmeliği   08.06.1998   23366  
  Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.6 1998 Tarih ve 23370 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   09.06.1998   23367  
  Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik (6.8.1998 Tarih ve 23425 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır; Bu Yönetmelik 27.08.2004 gün ve 25566 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   09.06.1998   23367  
  Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri Yönetmeliği   10.06.1998   23368  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 3. Maddesinin Değiştirilmesine ve Ek-1. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   11.06.1998   23369  
  Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.06.1998   23369  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.06.1998   23369  
  Amatör Boks Müsabaka Yönetmeliği   11.06.1998   23369  
  Sağlık Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 01.12.1999 gün ve 23893 sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   11.06.1998   23369  
  Sağlık Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 01.12.1999 gün ve 23893 sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   11.06.1998   23369  
  Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   12.06.1998   23370  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 3. Maddesinin Değiştirilmesine ve Ek-1. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   12.06.1998   23370  
  Boks Hakem Yönetmeliği   13.06.1998   23371  
  Bankaların Şube Açma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıl-masına Dair Yönetmelik   17.06.1998   23375  
  Bilgisayar Sistemi Bulunan Gümrük İdarelerinde Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönetmelik   17.06.1998   23375  
  Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.06.1998   23375  
  Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.06.1998   23375  
  İdaî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğin-de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.06.1998   23375  
  Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Orta Öğretm Kurumları Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi Yönetmeliği   18.06.1998   23376  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği   20.06.1998   23378  
  Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   20.06.1998   23378  
  Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlem-leri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   20.06.1998   23378  
  Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasınadair Yönetmelik   20.06.1998   23378  
  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.06.1998   23382  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.06.1998   23383  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.06.1998   23383  
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.06.1998   23383  
  Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.06.1998   23384  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.06.1998   23384  
  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bağlı Kuruluşları Sicil Amirleri Yönetmeliği   26.06.1998   23384  
  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Rurumu ve Bağlı Kuruluşları Disip-lin Amirleri Yönetmeliği   26.06.1998   23384  
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personel Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği   28.06.1998   23386  
  Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı ve Planlama Uzmanlığı Yeterlik İmtihanı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   29.06.1998   23387  
  Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.06.1998   23387  
  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklikyapılmasına Dair Yönetmelik   29.06.1998   23387  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma-larına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   29.06.1998   23387  
  Fikir ve Sanat Eserlerinin İşiretlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.06.1998   23388  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.06.1998   23388  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.07.1998   23389  
  Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.07.1998   23389  
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   01.07.1998   23389  
  Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.07.1998   23389  
  Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.07.1998   23390  
  Vücut Geliştirme ve Fitness Yarışma Yönetmeliği   03.07.1998   23391  
  Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler, Aday Memurların Asalet Tasdikleri ve İdaîi Polisliğe Geçiş ile Memuriyet Sırasında Hastalanan Personelde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik (Bu Yönetmelik 04.08.2003 gün ve 25189 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   04.07.1998   23392  
  Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Yönetmelik   07.07.1998   23395  
  Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.07.1998   23397  
  Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (4.7.1998 Tarih ve 23402 Sayılı Resmî Gazetede düzeltmesi vardır)   11.07.1998   23399  
  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.07.1998   23399  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.07.1998   23399  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.07.1998   23399  
  Gümrük Muhafaza Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.07.1998   23400  
  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.07.1998   23400  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği   12.07.1998   23400  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.07.1998   23402  
  Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.07.1998   23402  
  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bağlı Kuruluşları Perso-neli Atama, Yer Değiştirme ve Yükselme Yönetmeliği   15.07.1998   23403  
  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeli-ğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   15.07.1998   23403  
  Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâti ile Bağlı Kuruluşları Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.07.1998   23404  
  Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   17.07.1998   23405  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.07.1998   23405  
  Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.07.1998   23406  
  Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu Yönetmeliği   19.07.1998   23407  
  Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu Yönetmeliği   19.07.1998   23407  
  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü`ne İlk Defa Alınacak Sözleşmeli Personele Uygulanacak Sınav Yönetmeliği   19.07.1998   23407  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Atama, Yer Değiştirme ve Görevde Yükselme Yönetmeliği   19.07.1998   23407  
  Vakıflar Orta Öğrenim Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.07.1998   23407  
  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği   21.07.1998   23409  
  Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personelinin İaşe Yönetmeliği   22.07.1998   23410  
  Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemelire ve Vergi Mahkemelerinin İdarî İşleri ile Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.07.1998   23410  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   23.07.1998   23411  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği   29.07.1998   23417  
  Mera Fonu Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 08.05.2002 gün ve 24749 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan "Mera Himetlerine Dair" Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmiştır)   31.07.1998   23419  
  Mera Yönetmeliği   31.07.1998   23419  
  Doping Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.08.1998   23420  
  Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.08.1998   23420  
  Hasta Hakları Yönetmeliği   01.08.1998   23420  
  Milli Prodüktivite Merkezi Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.08.1998   23420  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği   02.08.1998   23421  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkizi Malzeme ve Kimya Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği   02.08.1998   23421  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Enerji Sistemleri ve Çevre Araştarma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği   02.08.1998   23421  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurum Çukurova İlleri Tarım Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği   02.08.1998   23421  
  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşlurda Söz-leşmeli Uzman Çalıştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.08.1998   23423  
  Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.08.1998   23423  
  Kürek Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.08.1998   23423  
  Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.08.1998   23423  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   04.08.1998   23423  
  Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.08.1998   23423  
  Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı ve Bölge Kriminallaboratuvar Şube Müdürlükleri Görev ve Yetkileri Yönetmeliği   05.08.1998   23424  
  Yapı,Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   07.08.1998   23426  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği   07.08.1998   23426  
  Hzine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Yönetmeliği (Bu Yönetmeliğin 33`üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır)   08.08.1998   23427  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   08.08.1998   23427  
  Basın Kartları Yönetmeliği   09.08.1998   23428  
  Kültür Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.08.1998   23431  
  Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilâtı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.08.1998   23431  
  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.08.1998   23431  
  Çıraklık ve Mesleki Eğitimle İlgili (507 Sayılı Kanunun) İlgili Hüküm-lerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   12.08.1998   23431  
  Özürlüler için Kimlik Yönetmeliği (16 Ekim 1993 Tarihli ve 21730 Sayılı Resmî Gazete`de Düzeltmesi Vardır.)   13.08.1998   23432  
  Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklarında Sözleşmeli Personel Olarak Atanacaklar İçin Uygulanacak Sınav Yönetmeliği   13.08.1998   23432  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.08.1998   23432  
  Hentbol Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.08.1998   23432  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 06.04.2001 gün 24365 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   14.08.1998   23433  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 31.03.2001 gün ve 24359 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   14.08.1998   23433  
  Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıklarıbakanlık Görevi Sona Erenlere; Bunların Eşlerine, Bakmakla Yükümlü Oldukları Çocukları ile Ana ve Babalarına, Ölenlerin Dul ve Yetimlerine Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   14.08.1998   23433  
  Enerji Şurası Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   15.08.1998   23434  
  Numaralama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   15.08.1998   23434  
  Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   17.08.1998   23436  
  Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.08.1998   23438  
  Malî Suçları Araştırma Kurulu Malî Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği   20.08.1998   23439  
  Gümrük Yönetmeliğinin 670 ve 681.Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   23.08.1998   23442  
  Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmeliktedeğişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   25.08.1998   23444  
  Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklarında Sözleşmeli Personel Olarak Atanacaklar İçin Uygulanacak Sınav Yönetmeliği   25.08.1998   23444  
  Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Açıktan Alınacak Sözleşmeli Per-sonel Hakkında Yönetmelik   26.08.1998   23445  
  Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmelik   26.08.1998   23445  
  Toptancı Hal Hakem Kurulları Yönetmeliği   26.08.1998   23445  
  Toptancı Hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.08.1998   23445  
  Gümrük Yönetmeliğinin 656 ve 689. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.08.1998   23446  
  Menşe Ispat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.08.1998   23448  
  Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) Genel Müdürlüğü Yasaklı Yüklenici ve Müşteriler Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 30.09 2003 gün ve 25245 sayılı Resmî gazete`de Yayımlanan Aynı Yönetmelikle Yürürlükten Kaldırılmıştır)   29.08.1998   23448  
  Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile Araç-Gereç Kira Yönetmeliği   29.08.1998   23448  
  Ziraî Mücadele İlaçların Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmlelik   02.09.1998   23451  
  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği   06.09.1998   23455  
  İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.09.1998   23455  
  Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.09.1998   23455  
  Sosyal Sigortalar Kurumu İhale İşlemleri Yönetmeliği   06.09.1998   23455  
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.09.1998   23455  
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğindedeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.09.1998   23459  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   10.09.1998   23459  
  Hal Zabıtası Teşkilatı Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   11.09.1998   23460  
  T.C. Ziraat Bankası Personel Alınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.09.1998   23460  
  T.C. Ziraat Bankası Bilişim Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.09.1998   23460  
  Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.09.1998   23460  
  Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.09.1998   23461  
  Polis Koleji Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.09.1998   23461  
  Polis Koleji Sınıf Geçme Yönetmeliği   12.09.1998   23461  
  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun Çalışma Tarz ve Esasları Hakkında Yönetmelik   13.09.1998   23462  
  Odaların Birlik ve Federasyonlara, Birlik ve Federasydnların Konfederasyan`a Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Birlik, Federasyon ve Konfederasyon`un Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.09.1998   23463  
  Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Sağlık Kontrol Yönetmeliği   14.09.1998   23463  
  Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Dair Yönetmelik   14.09.1998   23463  
  Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   15.09.1998   23464  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   19.09.1998   23468  
  Esnaf ve Sanatkâr Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.09.1998   23469  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   23.09.1998   23472  
  Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   24.09.1998   23473  
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.09.1998   23473  
  İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.09.1998   23473  
  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Üst Görevlere Atanma ve Yükselme Yönetmeliği   25.09.1998   23474  
  İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değşiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   30.09.1998   23479  
  Orman Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.10.1998   23480  
  Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.10.1998   23480  
  Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği   01.10.1998   23480  
  Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.10.1998   23481  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.10.1998   23481  
  Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği   02.10.1998   23481  
  Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personelsicil Amirleri Yönetmeliği   02.10.1998   23481  
  Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü İlk Defa Sözleşmeli Olarak Atanacak Personele İlişkin Sınav Yönetmeliği   02.10.1998   23481  
  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce İlgililere İstihkaklarından Fazla veya Yersiz Olarak Yapılan Ödemelerin Tahsiline Dair Yönetmelik   02.10.1998   23481  
  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Sigorta İşletmeleri Yönetmeliği   02.10.1998   23481  
  Bocce Yarışma Yönetmeliği   03.10.1998   23482  
  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği   03.10.1998   23482  
  Merkezde Görevlendirilen Valilerin Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   08.10.1998   23487  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişikilik Yapılmasına Dair Yönetmelik   08.10.1998   23487  
  Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   08.10.1998   23487  
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.10.1998   23489  
  Turizm Şurası Yönetmeliği   13.10.1998   23492  
  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.10.1998   23493  
  Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri Lisans Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.10.1998   23493  
  Millî Eğitim Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.10.1998   23494  
  Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.10.1998   23496  
  Doğal Kaynak, Maden ve İçme Suları ile Tıbbî Suların İstihsali, Ambalajlanması ve Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.10.1998   23496  
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatının Çalışma Esas ve Usülleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.10.1998   23496  
  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliği   22.10.1998   23501  
  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yer Değiştirme Yönetmeliği   22.10.1998   23501  
  Emniyet Teşkilatında Fiili Polis Hizmetleri Dışındaki Hizmet Birimlerinde Görevlendirilecek Personel Hakkında Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.10.1998   23501  
  Sağlık Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.10.1998   23503  
  Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği   24.10.1998   23503  
  Türkiye Petrolleri A.O. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.10.1998   23503  
  Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.10.1998   23503  
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   31.10.1998   23509  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Taşınmaz Mallar Yönetmeliği   04.11.1998   23513  
  Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.11.1998   23515  
  Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Başbakanlık Uzmanlığı İmtihanları ile İmtihan Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.11.1998   23516  
  Devlet Sanatçısı Olacak ve Bu Haktan Yararlanacaklar ile Bunların Nitelikleri ve Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.11.1998   23516  
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlık Sınav, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   07.11.1998   23516  
  Gümrük Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.11.1998   23521  
  Kültür Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.11.1998   23522  
  Kültür Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.11.1998   23522  
  Devlet Sanatçısı Olacak ve Bu Haktan Yararlanacaklar ile Bunların Nitelikleri ve Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.11.1998   23524  
  Dış Ticaret Müsteşarlığı Programcı ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelik   15.11.1998   23524  
  Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurmlardaki Döner Sermayesinin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.11.1998   23527  
  Malî Suçları Araştırma Kurulu Malî Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.11.1998   23528  
  Turizmi Teşvik Kanunu`nun Cezaî Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik   20.11.1998   23529  
  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.11.1998   23529  
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzmanlığı Sınav ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.11.1998   23530  
  Doğal Kaynak, Maden ve İçme Suları ile Tıbbî Suların İstihsali, Ambalajlanması ve Satışı Hakkında Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   25.11.1998   23534  
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.11.1998   23534  
  Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair İşlem   26.11.1998   23535  
  İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.11.1998   23536  
  Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.11.1998   23538  
  Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.12.1998   23541  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.12.1998   23541  
  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.12.1998   23541  
  Diyanet İşleri Başkanlığına Yönetimi Devredilen Cami ve Mescitlerde Görev Yapanların Mesleki Ehliyetlerinin Tespitine Dair Yönetmelik   04.12.1998   23543  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin 86. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Karar   04.12.1998   23543  
  Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.12.1998   23545  
  Esnaf ve Sanatkarların Meslek Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.12.1998   23549  
  Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları İzcilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.12.1998   23550  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişikilik Yapılmasına Dair Yönetmelk   11.12.1998   23550  
  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Bağlı Müesseseleridisiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.12.1998   23550  
  Yapı,Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   12.12.1998   23551  
  Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.12.1998   23551  
  Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Müsabaka Yönetmeliği   16.12.1998   23555  
  Harp Akademileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.12.1998   23555  
  Askerî Hakim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.12.1998   23555  
  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği   18.12.1998   23557  
  Basın İlan Kurumu Eğitim, Araştırma, Yayın ve Dokümantasyon Hizmetleriyönetmeliği   19.12.1998   23558  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Ya-pılmasına Dair Yönetmelik   19.12.1998   23558  
  Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.12.1998   23558  
  Endüstri Pratik Sanat Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.12.1998   23558  
  Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.12.1998   23560  
  İskenderun Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   25.12.1998   23564  
  Spor-toto İsim Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.12.1998   23566  
  Spor-toto Teşkilat Müdürlüğü Kontrolörlük Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   27.12.1998   23566  
  Spor Toto-spor Loto Bayilik Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   27.12.1998   23566  
  Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.12.1998   23566  
  Spor-toto Teşkilat Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-masına Dair Yönetmelik   27.12.1998   23566  
  Başarılı Sporcular ile Bu Sporcuların Teknik Direktör ve Antrenörleri-ne Ayni ve Nakdi Yardım Yapılmasına ve Ödül Verilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.12.1998   23566  
  Spor-toto Teşkilat Müdürlüğü Değerlendirme ve İkramiye Dağıtım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   27.12.1998   23566  
  Subay Sicil Yönetmeliği   27.12.1998   23566  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması-na Dair Yönetmelik   27.12.1998   23566  
  Astsubay Sicil Yönetmeliği   28.12.1998   23567  
  Kaya ve Kaynak Tuzlarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar   29.12.1998   23568  
  Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hak-kında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   31.12.1998   23570  
  İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında,Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   31.12.1998   23570  
  Tarımsal Sulama Elektrik Tesisleri Yapım Yönetmeliği   31.12.1998   23570  
  Uzman Erbaş Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik   02.01.1999   23571  
  Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.01.1999   23571  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetme Yönetmeliği   03.01.1999   23572  
  Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Hasılatının Oluşumu ve Dağıtım Şekli Hakkında Yönetmelik   06.01.1999   23575  
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları Yönetmeliği   07.01.1999   23576  
  Tekerlekli Tarım ve Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği   07.01.1999   23576  
  Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   08.01.1999   23577  
  Kültür Bakanlığı Devlet Senfoni Orkestraları Solist Sanatçılarının Çalışma Usüleri Hakkında Yönetmelik   08.01.1999   23577  
  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.01.1999   23578  
  Yabancı Devlet Harp Okullarında Öğrenim Görecek Askerî Öğrenciler Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   09.01.1999   23578  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.01.1999   23578  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Unvan Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.01.1999   23578  
  Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği   10.01.1999   23579  
  İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.01.1999   23579  
  Resmî veya Özel Öğretim Kurumlarının Hapishane, İçkili Yer ve Umuma Açık Yerlere Olan Uzaklıklarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik   13.01.1999   23582  
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   15.01.1999   23584  
  Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görev Yönetmeliği   16.01.1999   23585  
  Kültür Bakanlığı Devlet Senfoni Orkestraları Solist Sanatçılarının Çalışma Usülleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   17.01.1999   23586  
  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği   29.01.1999   23595  
  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Disiplin Kurulu Yönetmeliği   29.01.1999   23595  
  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Federasyonları, Birlikleri Odaları Denetim Kurulları Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik   29.01.1999   23595  
  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği   29.01.1999   23595  
  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Yönetmeliği   29.01.1999   23595  
  Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında Kurulacak Meslek Komitelerinin Kuruluşve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik   29.01.1999   23595  
  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Muamelat Yönetmeliği   29.01.1999   23595  
  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Personel Yönetmeliği   29.01.1999   23595  
  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Şube ve İrtibat Bürolarının Açılması Hakkında Yönetmelik   29.01.1999   23595  
  Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonları Personel, Muhasebe ve Muamelat Yönetmeliği   29.01.1999   23595  
  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Muhasebe Yönetmeliği   29.01.1999   23595  
  Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketine İlk Defa Sözleşmeli Olarak Atanacak Personele İlişkin Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.01.1999   23596  
  Türkiye Elktrik Üretim-İletim A.Ş. İlk Defa Sözleşmeli Olarak Atanacak Personele İlişkin Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.01.1999   23596  
  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.01.1999   23596  
  Uzlaşma Yönetmeliği (Vergi, Resim ve Harçlarla İlgili)   03.02.1999   23600  
  Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği   03.02.1999   23600  
  Özel Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlarının Kuruluşlarında Uyması Gerekli Asgari İdari ve Mali Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saati ve Süreleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.02.1999   23600  
  Radyo ve Televizyon Yayın İzni ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   03.02.1999   23600  
  Kültür Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.02.1999   23603  
  Kültür Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.02.1999   23603  
  Yapı,Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   06.02.1999   23603  
  Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği   07.02.1999   23604  
  Bilgisayar Sistemi Bulunan Gümrük İdarelerinde Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.02.1999   23608  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.02.1999   23608  
  Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.02.1999   23608  
  Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.02.1999   23609  
  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.02.1999   23610  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   13.02.1999   23610  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.02.1999   23611  
  Sığır Sun`i Tohumlaması Yapacak Özel ve Tüzel Kişilerin Uyacakları Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.02.1999   23613  
  Hazine Müsteşarlığı Programcı veya Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelik   16.02.1999   23613  
  Hazine Müsteşarlığı Programcı ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelik   16.02.1999   23613  
  Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği   16.02.1999   23613  
  Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği   16.02.1999   23613  
  Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği   16.02.1999   23613  
  Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği   16.02.1999   23617  
  Ziraî Mücadelede Kullanılan Pestisit ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik   17.02.1999   23614  
  Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.02.1999   23616  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği   20.02.1999   23617  
  Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (Bu Yönetmelik 18.04.2003 gün ve 25083 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle, Bazı ülkeler yönünden yürürlükten kaldırılmıştır)   21.02.1999   23618  
  Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esas ve Usüllerine Dair Yönetmelik   22.02.1999   23619  
  Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   22.02.1999   23619  
  Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkındaki Yönetmeliğin Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl Masına İlişkin Yönetmelik   25.02.1999   23622  
  Polis Koleji Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.02.1999   23622  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmelğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.02.1999   23622  
  Gümrük Yönetmeliğinin 1505. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   26.02.1999   23623  
  Hazine Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.02.1999   23624  
  Hazine Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.02.1999   23624  
  Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.02.1999   23624  
  Türkiye Bilimler Akademisi Akademi Genel Kurulu ve Akademi Konseyinin Çalışma Esasları ile Akademi Başkanının Görev ve Yetkileri Hakkında   27.02.1999   23624  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Özel Antrepolara İlişkin Madde ile İlgili)   03.03.1999   23628  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.03.1999   23630  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (Giriş ve Çıkış Gümrük Müdürlüklerinin Tespiti ile İlgili)   07.03.1999   23632  
  Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.03.1999   23635  
  Markaların Uluslararası Tesçiline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik   12.03.1999   23637  
  Divriği-hekimhan Madenrleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Mü-dürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değşiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.03.1999   23640  
  Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   18.03.1999   23643  
  Ziraî Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   20.03.1999   23645  
  Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.03.1999   23645  
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   23.03.1999   23648  
  Radyo ve Televizyon Yayınları Yayın Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik`e Bazı Madde ve Bentler Eklenmesine Dair Yönetmelik   23.03.1999   23648  
  Ziraat Bankası Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.03.1999   23649  
  Ziraat Bankası Personeli Görevde Yükselme Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.03.1999   23649  
  Yapı,Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   26.03.1999   23651  
  Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   26.03.1999   23651  
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği   27.03.1999   23652  
  Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği. 98/14/AT   01.04.1999   23653  
  Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerine ve Ürünlerine Verilen Gıda Sicil, Tescil ve Üretim İznine Ait İşlemler için Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik   01.04.1999   23653  
  Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usülleri ile Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   01.04.1999   23653  
  Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütükleme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   01.04.1999   23653  
  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı Lisans Üstü Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   01.04.1999   23653  
  Briç Yarışma Yönetmeliği   01.04.1999   23653  
  Briç Hakem Yönetmeliği   01.04.1999   23653  
  Millî Savunma Bakanlığı Hesap Teftiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.04.1999   23661  
  Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   09.04.1999   23661  
  Zirai Mücadele İşlerini Ücret Karşılığında Yapmak İsteyenler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.04.1999   23671  
  Ziraî Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.04.1999   23671  
  Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış,Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   19.04.1999   23671  
  Bitki Çeşitlerinin Tesçil Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.04.1999   23671  
  Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışmave Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   19.04.1999   23671  
  Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik   19.04.1999   23671  
  Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   19.04.1999   23671  
  Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   19.04.1999   23671  
  Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabibilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.04.1999   23671  
  Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   19.04.1999   23671  
  Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.04.1999   23671  
  Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yaılması Hakkında Yönetmelik   19.04.1999   23671  
  Devlet Personel Uzmanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.04.1999   23671  
  Profesyonel Turist Rehberi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.04.1999   23671  
  Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.04.1999   23672  
  Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Millî Kütüphane Başkanlığı Yönetici Personel Atama Yönetmeliği   20.04.1999   23672  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu İhale Yönetmeliği   20.04.1999   23672  
  Gençlik Kulüpleri Tesçil Yönetmeliği   20.04.1999   23672  
  Markaların Korunması (556 Sayılı) Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameninuygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   20.04.1999   23672  
  Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğuve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.04.1999   23680  
  Motorlu Araçların Sesli İkaz Cihazları ve Bunların Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği. 70/388/AT   01.05.1999   23682  
  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği   03.05.1999   23684  
  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Arşiv Yönetmeliği   03.05.1999   23684  
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.05.1999   23691  
  Türkiye Noterler Birliği Denetleme Kurulu Yönetmeliği   10.05.1999   23691  
  Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   18.05.1999   23699  
  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.05.1999   23705  
  Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.05.1999   23705  
  Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.05.1999   23705  
  Askerî Adalet Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   26.05.1999   23706  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   26.05.1999   23706  
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personel Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   28.05.1999   23708  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 28. ve 30. Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   30.05.1999   23710  
  Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği   30.05.1999   23710  
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Yer Bilimleri Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği   30.05.1999   23710  
  Yapı,Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   30.05.1999   23710  
  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.05.1999   23710  
  Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.06.1999   23720  
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 19.06.2001 gün ve 24437 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   12.06.1999   23723  
  Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği   13.06.1999   23724  
  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.06.1999   23726  
  Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan ve Genel Kurulu Olan Vakıfların Genel Kurul Toplantılarına Katılacak Vakıflar Genel Müdürlüğü Temsilci Lerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   17.06.1999   23728  
  Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   17.06.1999   23728  
  Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   17.06.1999   23728  
  Eşyanın Tercihle Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.06.1999   23730  
  Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.06.1999   23735  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Yetiştirme ve Geliştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.06.1999   23735  
  İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Yetiştirme ve Geliştir-me Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.06.1999   23735  
  Türk Patent Enstitüsü Başkanalığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   25.06.1999   23736  
  Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   25.06.1999   23736  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.06.1999   23736  
  Vakıflar Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   25.06.1999   23736  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bisiklet ve Triatlon Yarışma ve Hakem Yönetmeliği   26.06.1999   23737  
  Judo Federasyonu Kuşak Sınav Yönetmeliği   26.06.1999   23737  
  Millî Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.06.1999   23740  
  İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği   30.06.1999   23741  
  Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   01.07.1999   23742  
  Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliği   01.07.1999   23742  
  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği   01.07.1999   23742  
  Çıraklık ve Mesleki Eğitimle( 507 Sayılı) İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   01.07.1999   23742  
  İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği. 92/61/AT (Bu Yönetmelik 23.12.2004 gün ve 25679 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   02.07.1999   23743  
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.07.1999   23744  
  Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme Esasları ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyet Şartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   03.07.1999   23744  
  Kürek Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   04.07.1999   23745  
  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Fonlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   04.07.1999   23745  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   08.07.1999   23749  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Programlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik   08.07.1999   23749  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Konser, Festival ve Benzeri Sanat Faaliyetlerinde Görevlendirilme Usul ve Esaslarına Dair Yönet Melik   08.07.1999   23749  
  Seferberlik ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmelik   09.07.1999   23750  
  Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tesçil Plakasının Takıldığı Vesabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği. 70/222/AT   11.07.1999   23752  
  Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   13.07.1999   23754  
  Ticarî Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinde (SHY-6A) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   15.07.1999   23756  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü`nce Yurt İçinde ve Yurt Dışında Düzenlenecek Gençlik ve Spor Faaliyetleri Kıyafet Yönetmeliği   18.07.1999   23759  
  Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.07.1999   23759  
  Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Hafif Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Hafif Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Nitroselüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Nitroselüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Ağır Silah ve Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Ağır Silah ve Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Kapsül ve Av Fişek Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Kapsül ve Av Fişek Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Mühimmat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Mühimmat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Pirinç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Pirinç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Fişek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Fişek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik   19.07.1999   23760  
  Tütün, Tütün Mamülleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.07.1999   23762  
  Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliği   22.07.1999   23763  
  Danıştay Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 03.08.2005 gün ve 25895 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Aynı Adlı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   23.07.1999   23764  
  Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Başbakanlık Uzmanlığı İmtihanları ile İmtihan Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğe Ek Fıkra İlave Edilmesine Dair Yönetmelik   24.07.1999   23765  
  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik   25.07.1999   23766  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Masörü Eğitim Yönetmeliği   26.07.1999   23767  
  İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.07.1999   23770  
  Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   29.07.1999   23770  
  Dağcılık Eğitimi Yönetmeliği   31.07.1999   23772  
  Dağcılık Eğitmenliği Yönetmeliği   31.07.1999   23772  
  Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Derneklerinin Yurt Dışında Temsili ile Tanıtma Faaliyetleri ve Ulusal Bayram ve Kurtuluş Günleri Törenlerinde Giyecekleri Kıyafet Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.08.1999   23774  
  Harp Akademileri Yönetmeliğinin 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (03.08.1999 Gün ve 23775 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   02.08.1999   23774  
  İstanbul Altın Borsası Kiymetli Madenler Ödünç Piyasası Yönetmeliği   03.08.1999   23775  
  Uluslararası Spor Yarışlarında Türkiyeyi Temsil Eden Sporculara Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik   05.08.1999   23777  
  Bilardo Müsabaka Yönetmeliği   05.08.1999   23777  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar için Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmilik   05.08.1999   23777  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar için Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelirinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.08.1999   23777  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar için Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelirinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   05.08.1999   23777  
  Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliginde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.08.1999   23778  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik   06.08.1999   23778  
  Menşe İspat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.08.1999   23781  
  Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   09.08.1999   23781  
  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.08.1999   23783  
  Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   11.08.1999   23783  
  Gümrük Kontrolörleri Yönetmeliği   11.08.1999   23783  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   11.08.1999   23783  
  Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret (Hurdasan) Anonim Şirketi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği   11.08.1999   23783  
  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği   13.08.1999   23785  
  Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   13.08.1999   23785  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   13.08.1999   23785  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   13.08.1999   23785  
  Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik   13.08.1999   23785  
  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   13.08.1999   23785  
  Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   18.08.1999   23790  
  Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.08.1999   23790  
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği   18.08.1999   23790  
  Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliği   20.08.1999   23792  
  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği   20.08.1999   23792  
  Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği   20.08.1999   23792  
  Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   21.08.1999   23793  
  Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.08.1999   23796  
  Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   24.08.1999   23796  
  Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.08.1999   23799  
  Gümrük Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   28.08.1999   23800  
  İmar Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.09.1999   23804  
  Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.09.1999   23804  
  İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   02.09.1999   23804  
  Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.09.1999   23804  
  Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.09.1999   23804  
  İmar Kanununa (3194 Sayılı) Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Ek Sığınaklarla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   02.09.1999   23804  
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İstisna Sözleşmesi Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 08.09.2004 gün ve 25577 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   03.09.1999   23805  
  Ticarî Hava Taşıma Yönetmeliğinde (SHY-6A) Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   04.09.1999   23806  
  Adlî Tıp Kurumu Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği   04.09.1999   23806  
  Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   06.09.1999   23808  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 83, 86 ve 382. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   07.09.1999   23809  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   08.09.1999   23810  
  Kültür Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.09.1999   23811  
  İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği   09.09.1999   23811  
  İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği   09.09.1999   23811  
  Polis Akademisine Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.09.1999   23811  
  Mahallî İdareler Fon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.09.1999   23811  
  Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.09.1999   23811  
  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.09.1999   23811  
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği   09.09.1999   23811  
  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 18.03.2004 gün ve 25406 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   11.09.1999   23813  
  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik 18.03.2004 gün ve 25406 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   11.09.1999   23813  
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   18.09.1999   23820  
  Avrupa Topluluğu ile Türkiye Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün İspatlanmasına Dair Yönetmelik   18.09.1999   23820  
  Özel Veteriner Laboratuvarları Yönetmeliği   19.09.1999   23821  
  Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   19.09.1999   23821  
  Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   22.09.1999   23824  
  Motorlu Araçlar ve Römorklarının Sıvı Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına İlişkin Tip Onayı Yönetmeliği. 70/221/AT   23.09.1999   23825  
  Motorlu Araçların İç Donanımı (Kumanda, İkaz ve Göstergelerin Tanımı) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği. 78/316/AT   23.09.1999   23825  
  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (4.11.1999 Tarih ve 23866 Sayılı Resmî Gazetede düzeltmesi vardır)   25.09.1999   23827  
  Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarımsal Sulama Elektrik Tesisleri Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   30.09.1999   23832  
  Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   30.09.1999   23832  
  Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   30.09.1999   23832  
  Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarımsal Sulama Elektrik Tesisleri Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   30.09.1999   23832  
  Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği   02.10.1999   23834  
  Kimlik Bildirme Kanunu`nun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   08.10.1999   23840  
  Kimlik Bildirme Kanunu`nun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   08.10.1999   23840  
  Kenevir Ekimi ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasınadair Yönetmelik   09.10.1999   23841  
  Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   10.10.1999   23842  
  Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarınailişkin Yönetmelik (Bu Yönetmelik 22.05.2004 gün ve 25469 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   12.10.1999   23844  
  Otomobil Sporları Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dairyönetmelik   12.10.1999   23844  
  Motorlu Araçların ve Römorklarının Kapılarının Özelliklerine İlişkin Tip Onayı Yönetmeliği. 70/387/AT   12.10.1999   23844  
  Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Pilot Lisans ve Sertifika Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   12.10.1999   23844  
  Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hazine Avukatlığına Atanacaklar Hakkında Yönetmelik   13.10.1999   23845  
  Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   13.10.1999   23845  
  Geçici ve Gönüllü Köy Korucularının Ellerinde Bulundurdukları Ruhsatsız Silahların Teslim ve Ruhsata Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   14.10.1999   23846  
  Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik   14.10.1999   23846  
  Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği   15.10.1999   23847  
  Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik (28.04.1983 gün ve 18034 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   15.10.1999   23847  
  Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   16.10.1999   23848  
  Devlet Personel Başkanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği   20.10.1999   23852  
  Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği   20.10.1999   23852  
  Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik (15.04.1934 gün ve 2676 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır)   20.10.1999   23852  
  Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   21.10.1999   23853  
  Divriği-Hekimhan Madenleri San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğüne İlk Defa Sözleşmeli Olarak Atanacak Personele İlişkin Sınav Yönetmeliği   21.10.1999   23853  
  Eti Holding Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği   22.10.1999   23854  
  Türkiy Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   24.10.1999   23856  
  Türkiy Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik   24.10.1999   23856  
  Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   24.10.1999   23856  
  Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik   24.10.1999   23856  
  İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik (Bu Yönetmelik 09.10.2003 gün ve 25254 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Aynı Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır)   27.10.1999   23859  
  Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmaına Dair Yönetmelik   27.10.1999   23859  
  Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   27.10.1999   23859  
  Dış Ticaret Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği   28.10.1999   23860  
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik   30.10.1999   23861  
  Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   30.10.1999   23861  
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Ayniyat Yönetmeliği   02.11.1999   23864  
  Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünleri