TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

( www.anayasa.gen.tr )

 

 

Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin,

1. Baskı, 2001; 26. Baskı, Ağustos 2017 ( XVI+392 s.)

(Daha Büyük Ön Kapak)

(Arka Kapak)


Kitabın 26. baskısı, 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 6771 sayılı
Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir.


 

KİTABIN BÖLÜMLERİ

BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR

Bölüm 1.- Anayasa Hukukunun Kaynakları

Bölüm 2.- Anayasa Hukuku Kavramı

Bölüm 3.- Anayasa Kavramı

Bölüm 4.- Kurucu İktidar

Bölüm 5.- Devlet Kavramı

Bölüm 6.- Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet

Bölüm 7.- Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet

Bölüm 8.- Hükûmet Sistemleri

Bölüm 9.- Demokrasi

Bölüm 10.- Seçimler

Bölüm 11.- Temel Hak ve Hürriyetler

Bölüm 12.- Kanunların Anayasaya Uygunluk  Denetimi: Anayasa Yargısı

 

İKİNCİ KISIM: TÜRK ANAYASA HUKUKU

Bölüm 13.- Osmanlı Anayasal Gelişmeleri

Bölüm 14.- Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri

Bölüm 15.- Temel İlkeler

Bölüm 16.- Temel Hak ve Hürriyetler

Bölüm 17.- TBMM Üyelerinin Seçimi

Bölüm 18.- TBMM Üyelerinin Statüsü

Bölüm 19.- TBMM’nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni

Bölüm 20.- TBMM’nin  Görev ve Yetkileri

Bölüm 21.- Cumhurbaşkanı

Bölüm 22.- Bakanlar Kurulu

Bölüm 23.- Hükümet Sisteminin Niteliği

Bölüm 24.- Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri

Bölüm 25.- Olağanüstü Yönetim Usûlleri

Bölüm 26.- Yargı

Bölüm 27.- Anayasa Yargısı

Bölüm 28.- Anayasanın Değiştirilmesi

 

 

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI

Anayasa Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır. O nedenle fazla kalın olmamasına özen gösterilmiştir. Bununla birlikte kitap, gerek anayasa hukukunun genel esasları, gerekse Türk anayasa hukuku konularının hepsini kapsamaktadır.

Bu kitapta konular üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili bazı ayrıntı sayılabilecek bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “KUTU”lar içinde verilmiştir. Kitapta toplam 81 adet kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “TABLO”lar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “ŞEMA” olarak da gösterilmiştir. Öğrenciler bu “kutu”lar sayesinde sıkılmayacak, “tablo” ve “şema”lar yardımıyla ise konuları kolayca öğrenebileceklerdir.

Kitabın her bölümünün sonuna, “DAHA FAZLASI İÇİN” başlığı altında o konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen öğrencilerin bakabilecekleri kaynaklar verilmiştir. Yine her bölümün sonuna, o bölümde verilen bilgilerin hatırlanmasını sağlayacak “ANAHTAR TERİMLER” sıralanmıştır. Kitaptaki diğer bir yenilik de, her bölümün sonuna çoktan seçmeli test usûlüyle hazırlanmış “SORULAR”ın konulmasıdır. Kitapta toplam 170 adet test sorusu vardır. Bu soruları cevaplayarak öğrenciler, o bölümü öğrenip öğrenmediklerini kendi kendilerine sınayabileceklerdir. Dahası bu test soruları, öğrencilerin başta KPSS olmak üzere, müfettişlik, kaymakamlık, hakimlik, uzman yardımcılığı gibi giriş sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca bazı bölüm sonlarında “TARTIŞMA” konuları ortaya atılmış, bazen de, test sorularıyla yetinilmemiş, “PROBLEMLER” verilmiştir.


 


TAVSİYE: Bu kitap, anayasa hukukunun hem “genel esaslar”, hem de “Türk anayasa hukuku” kısmını içermektedir. Ancak her iki kısım da konular özet olarak işlenmiştir. İki ayrı dönem anayasa hukuku dersi alan öğrencilerin bu kitaptan değil, ilk dönemdeki anayasa hukuku dersi için Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı  başlıklı kitabımızı, sonraki dönemdeki anayasa hukuku dersi için ise Türk Anayasa Hukuku Dersleri isimli kitabımızı izlemeleri uygun olur.  

Elinizde tuttuğunuz kitap, bir özet ders kitabıdır. Bu kitap, KPSS’ye hazırlanan öğrenciler için belki yeterli olabilir. Ancak hâkimlik ve kaymakamlık sınavlarına hazırlanan öğrenciler için kesinlikle yeterli değildir. Bu sınavlara hazırlanan öğrencilerin, bu kitaptan değil, yukarıda anılan Anayasa Hukukunun Genel Esasları ve Türk Anayasa Hukuku Dersleri isimli kitaplarımızdan çalışmaları tavsiye olunur.

 


Kitabın iç kapaklarını, içindekiler kısmını ve birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerini PDF formatında görmek için burasını tıklayınız.


Bu kitabın 1-15'nci baskılarının tanıtımı için burasını tıklayınız.


 

Kitabın Boyutları: 16,5 x 23, 5 cm,

Sayfa Sayısı: XVI + 392 s.

Kağıt: 1. Hamur, 70 gram

Cilt: Tutkal

Kapak: Karton

 

 


Yayınevi

Ekin Yayınevi
 Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA
Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: 224-223 41 12
email: info@ekinyayinevi.com
web: www.ekinyayinevi.com

 

 


Satın Alma:

Online Satın Alma İçin İzleyen Linki Tıklayınız:

http://www.ekinyayinevi.com/tr/katalog?f=161-734343

 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2017. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anaya Hukuku, Bursa,  Ekin Kitabevi Yayınları, 18. Baskı,  2011. (www.anayasa.gen.tr/ahg.htm; erişim tarihi)


 

 

Editör: Kemal Gözler

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

İlk Konuluş: 2001(uludag.edu.tr altında)

1 Nisan 2004 (anayasa.gen.tr altında)

PDF olarak konuluş:  12 Mart 2009

1. Baskının konuluşu: 2 Ekim 2001

18. Baskı İçin: 16 Ekim 2011

Son değişiklik: 13 Eylül 2017