TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]


Kemal Gözler,  "Kanun Arama" ,www.anayasa.gen.tr/kanunarama.htm. Son Degisiklik 10 Ekim 2005.


 

kanun arama

kEMAL gÖZLER

 

1985-2005 Yılları Arasında Yayınlanan Kanunları Kanun Numarasına Göre Gösteren Liste için burasını tıklayınız.


 

Kanunların bulunduğu kaynakları kağıt kaynaklar ve elektronik kaynaklar olmak üzere ikiye ayırabiliriz:

I. Kağıt kaynaklar

Kağıt kaynaklar arasında Resmî Gazete, Düstur, Külliyatlar ve TBMM Tutanak Dergisi yer alır.

1. Resmî Gazete.- Resmî Gazete, Ankara’da 1920’de kurulmuştur. 1927’den beri düzenli olarak yayınlanmaktadır. Resmî Gazete, RG harfleriyle kısaltılır. Resmî Gazete, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da yayımlanmaktadır. Gazete bayilerinde satılmaz. Abone olanlara gönderilir. Resmî Gazete kural olarak günlüktür; ancak bazen acele yayınlanması lazım gelen bir metin için aynı gün ikinci bir sayı daha çıkarılır. Buna “mükerrer sayı” denir. Resmî Gazeteye atıf usûlü genellikle şöyledir (örnek): RG, 3.5.2002, Sayı 24744, s.20

2. Düstur.- Osmanlı Devleti döneminde devlet mevzuatının bir araya getirilerek bastırılması ilk defa 1851 yılında gerçekleştirilmiştir. Fakat bu alanda ilk önemli eser, “Düstur” adı altında 1863 yılında çıkarılma başlanmıştır. Düsturun Cumhuriyet döneminde de yayınlanmasına devam edilmektedir. Bu eser beş gruba (tertibe) ayrılır.

Birinci Tertip: 1908 yılına kadar yayınlanan mevzuatı içerir.

İkinci Tertip: 1908-1920 yıllarını kapsar. 12 cilttir.

Üçüncü Tertip: 23 Nisan 1923’ten 27 Mayıs 1960 tarihine kadar yayınlanan kanunları içerir. Toplam 41 cilttir.

Dördüncü Tertip: 27 Mayıs 1960 ile 7 Eylül 1961 tarihleri arasında Millî Birlik Komitesi ve Kurucu Meclis tarafından yayınlanan kanunlar bir cilt halinde dördüncü tertip düstur olarak basılmıştır.

Beşinci Tertip: 1 Kasım 1961 tarihinden bu güne yayınlanan kanunlar beşinci tertibi oluşturur.

Düstura atıf usûlü genellikle şöyledir (örnek): Düstur, Tertip 5, Cilt 22, s.3.

3. Külliyatlar.- Anayasa, yürürlükteki kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğütarafından yayınlanan "Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı"nda(6 Cilt) şu külliyatta toplanmıştır. Kanun hükmünde kararnameler de "Kanun Hükmünde Kararnameler Külliyatı"nda (3 Cilt) toplanmıştır.

4. TBMM Tutanak Dergisi.- Eski adı Zabıt Ceridesi  olan Tutanak Dergisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan Genel Kurul görüşmelerinin tutanaklarını ve bu görüşmelere dayanak teşkil eden metinleri, özellikle kanun teklif ve tasarılarını, komisyon raporlarını vs. içerir. (Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına internet üzerinden http://www.tbmm.gov.tr adresinden de ulaşılabilir. Doğrudan izleyen linki tıklayınız:  http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak.sorgu_baslangic ]

 

II. ELEKTRONİK KAYNAKLAR (E-Kaynaklar)

Mevzuata ulaşmanın daha kolay yolu e-kaynaklara başvurmaktır. Bunlar CD'ler ve İnternetteki mevzuat siteleridir.

A. MEVZUAT CD'LERİ

1. Başbakanlık BasımeviDöner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Mevzuat CD'si. Bu CD'de Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı  (6 Cilt) bulunmaktadır.

2. Özel Mevzuat CD'leri: Çeşitli özel kişi ve kuruluşların hazırladıkları mevzuat CD'leri vardır. Bunların başında KazancıBilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketinin hazırladığı ve piyasaya sunduğu “Kazancı T.C. Ana Mevzuat CD’si" sayılabilir. Bu CD her ay güncelleştirilmektedir.

 

B. MEVZUAT SİTELERİ

İnternet aracılığıyla mevzuata ulaşmak ve bunlarda arama yapmak mümkündür. Başlıca mevzuat siteleri şunlardır:

1. Elektronik Resmi Gazete:

a) Resmî Gazetenin  1997 yılında buyana olan sayılarına bir ücretli site olan http://www.rega.com.tr adresinden ulaşılabilir ve bu sitede arama yapabilir.

b) 2000 yılından beri Resmî Gazetenin sayılarına ücretsiz olarak Başbakanlık internet sitesinden  http://rega.basbakanlik.gov.tr  ulaşılabilmektedir.

2. Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS): http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr (Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından tarafından hazırlanmaktadır. Kanun, KHK, Tüzük, ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğü konulmuş yönetmeliklere ulaşılabilir).  http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat.asp

3. E-Mevzuat: http://proje.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/mevzuat.asp (Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından tarafından hazırlanmaktadır. Kanun, KHK, Tüzük, ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğü konulmuş yönetmeliklere ulaşılabilir). http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat.asp

4. TBMM Sitesi: http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar.sorgu_baslangic 16 Haziran 1999 tarihinden itibaren kabul edilen kanun metinlerine ve keza kanun teklif, tasarı, gerekçe ve meclis görüşmesi metinlerine ulaşılabilir. Keza bu kanunların yayanlandığı Resmi Gazetede tarih ve sayısı ve bunlar hakkında Cumhurbaşkanınca yapılan işlem  buradan öğrenilebilir. TBMM tarafından kabul edilen ama heniz Cumhurbaşkanınca yayınlanmamış kanun metinlerine ulaşmak için bu tek kaynaktır.

5. Özel Mevzuat Siteleri: İternette çeşitli özel kişi ve kurumların hazırladığı mevzuat siteleri de vardır. Bunların arasında Kazancı Ltd.Şti.’nin hazırladığı http://www.kazanci.com.tradresinde yer alan "Kasancı TC Ana Mevzuatı" sitesini önemle zikretmek gerekir. Bu sitede ücretsiz olarak mevzuat araştırması yapılabilir. Ama bulunan mevzuatın tam metnine ulaşmak için abone olmak gerekir. İnternette daha pek çok, ücretli veya ücretsiz mevzuat sitesi vardır.

 

 1985-2005 Yılları Arasında Yayınlanan Kanunları Kanun Numarasına Göre Gösteren Liste için burasını tıklayınız.

Copyright (c) Kemal Gözler.

Kemal Gözler, "Kanun arama", www.anayasa.gen.tr/kanunarama.htm (erişim tarihi).

 

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

Editör: Kemal Gözler