TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

anayasa.gen.tr

Ana Sayfa

ONLINE KİTAP VE MAKALELER

KİTAPLAR

1. Kemal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997 (2 volumes, 774 p.). [Texte integral / Tam Metin]  

2. Kemal Gözler, Kurucu İktidar, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1998, XVI+192 s. [Tam Metin]  

3. Kemal Gözler, Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara, US-A Yayıncılık, 1998, 245+III s. [Tam Metin]

4. Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, İkinci Baskı, 2003, 304+XVI s.) [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

5. Kemal Gözler (Der.), Türk Anayasaları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1999, 360 s.  [Tam Metin].

6. Kemal Gözler (Der.), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2005, 128 s.  [Tam Metin]

7. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, İkinci Baskı, 1999, 16+320 s. [Tam Metin]

8. Kemal Gözler, Pouvoir constituant, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1999, 120 p.  [Texte integral / Tam Metin]

9. Kemal Gözler, Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1999, VIII+320 s. [Tam Metin]

10. Kemal Gözler, Hukuk Eğitiminde Sınavlar, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1999, VIII+426 s. [Tam Metin]  

11. Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukukî Rejimi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000,  XVI+300 s. [Tam Metin]

12. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Dördüncü Baskı, 2007,  XVI+576  s. [Tanıtımı ve Bazı Bölümleri]

13. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000,  32+1072 s.[Tanıtım ve Bazı Bölümler]

14. Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı - Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?,  Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000,  VIII+80 s.  [Tam Metin]  

15. Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi,  Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001,  XVI+320 s. [Tam Metin]  

16. Kemal Gözler, Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001,  XVI+120 s. [Tam Metin]

17. Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anaya Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Onbirinci  Baskı, 2007.  [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

18. Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Yedinci Baskı, 2007,  XVI+352 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

19. Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Altıncı Baskı, 2007,  XVI+847 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

20. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003,  2 Cilt (2834 sayfa) [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

21. Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi (Meslek Yüksekokulları İçin), Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Altıncı Baskı, 2007, 176 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

22. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Dördüncü Baskı , 2007, XVI+192 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler].

23. Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2007, XVI+384 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

24. Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi, Öğrenci Dostu Serisi, 2. Baskı, 2008,  13,5 x 19,5 cm, 256 s.[Tanıtım]

25. Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi, Öğrenci Dostu Serisi, 2008,  13,5 x 19,5 cm, 368 s. [Tanıtım]

26. Serap Yazıcı, Kemal Gözler ve Fuat Keyman (Ed.), Ergun Özbudun'a Armağan / Essays in Honor of Ergun Özbudun, Ankara, Yetkin Yayınları, 2008, Cilt I: Siyaset Bilimi / Vol. I: Political Science (XL+564 s.) Cilt II: Anayasa Hukuku / Vol. II: Constitutional Law (XL+810 s.) (İkinci Cildin editörleri Serap Yazıcı, Kemal Gözler  ve Ece Göztepe’dir). [Tanıtım]

27. Kemal Gözler, Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, Bursa, Ekin Press, 2008, XII+126 p.[Full Text]

 

28. Kemal Başlar, Anayasa Yargısında "Mahkeme" Kavramı, Ankara, Roma, 2005  [Tam Metin]

MAKALELER

KEMAL GÖZLER

1. Kemal Gözler, "Halkoylamasının Değeri," Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XL, 1988, Sayı 1-4, s.97-113. [Tam Metin].

2. Kemal Gözler, "Sigara İçme Özgürlüğü ve Sınırları: Özgürlüklerin Sınırlandırılması Problemi Açısından Sigara Yasağı," Ankara Barosu Dergisi, Yıl 47, Sayı 1, Ocak 1990, s.31-67. [Tam Metin]

3. Kemal Gözler, “Olağanüstü Hâl Rejimlerinde Özgürlüklerin Sınırlandırılması Sistemi ve Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Hukukî Rejimi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 47, Sayı 4,  Ağustos 1990, s.561-590. [Tam Metin]

4.  Kemal Gözler, "Bireysel Başvuru ve Kıbrıs Sorunu," İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 15, 1993, s.165-174. [Tam Metin]

5.  Kemal Gözler, "Fransız Anayasa Konseyi Kararları Kroniği: 1994", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 44, 1995, Sayı 1-4, s.809-819. [Tam Metin]  

6. Kemal Gözler, "Fransız Anayasa Konseyi Kararları Kroniği: 1995", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 46, 1997, Sayı 1-4, s.159-167.  [Tam Metin]

7. Kemal Gözler, "La question de la superiorité des normes de droit international sur la constitution", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 46, 1996, Sayı 1-4, s.195-212. [Texte integral / Tam Metin]

8. Kemal Gözler, Kemal Gözler, "La théorie d'Olivier Beaud", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 46, 1997, Sayı 1-4, s.129-157.  [Texte integral / Tam Metin]

9.  Kemal Gözler, "Sur la validité des limites de la révision constitutionnelle déduites de l’esprit de la constitution", Annales de la Faculté de droit d’İstanbul, Vol.XXXI, no.47, Mai 1997, s.109-121.   [Texte integral / Tam Metin]  

10. Kemal Gözler, "La question de la hiérarchie entre les normes constitutionnelles", Annales de la Faculté de droit d'Istanbul, Vol. XXXII, No 48, 1998, s.65-92. [Texte integral / Tam Metin

11. Kemal Gözler, "Realist Yorum Teorisi ve Mekanist Anayasa Anlayışı", Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayını, 1998, Cilt 15, s.207-249.  [Tam Metin]  

12. Kemal Gözler, "Düzenleyici İşlemlerde Dava Açma Süresinin Başlangıcı Konusunda Üçüncü Bir İhtimal", Ankara Barosu Dergisi, 1998, Sayı 3, s.27-32.   [Tam Metin]

13. Kemal Gözler, "Askeri Yargı Organlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Uygunluğu Sorunu", İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 21-22, 1999-2000, s.77-93.  [Tam Metin]

14. Kemal Gözler, "İnsan Hakları Normlarının Anayasaüstülüğü Sorunu", in Türkiye'de İnsan Hakları, Ankara, TODAİE Yayını, 2000, s.25-46.  (6-7 Aralık 1998 tarihinde TODAİE tarafından düzenlenen Türkiye'de İnsan Hakları Konferansında sunulan tebliğ). [Tam Metin]

15. Kemal Gözler, "Monarşi ve Cumhuriyet", Türkiye Günlüğü, Sayı 53, Kasım-Aralık 1999, s.27-34. [Tam Metin]

16. Kemal Gözler, "Hukuk Açısından Cumhuriyet ve Monarşi Kavramlarının Tanımı Sorunu", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 54, 1999, Sayı 1, s.51-62.  [Tam Metin]

17. Kemal Gözler, "Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloğu Kavramına İhtiyaç Var mıdır?", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 55, Sayı 3, Temmuz-Eylül 2000, s.81-103.  [Tam Metin]  

18. Kemal Gözler, "Türk Anayasa Hukukunda Teamül Olabilir mi?", Türkiye Günlüğü, Sayı 56, Yaz 1999, s.36-44. [Tam Metin]

19. Kemal Gözler, "Vatandaşlık ve Milletvekilliği", Liberal Düşünce, Cilt 4, Sayı 16, Güz 1999, s.90-91. [Tam Metin]  

20. Kemal Gözler, "Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 58, Sayı 2000/3, s.31-42.   [Tam Metin]   

21. Kemal Gözler, "Türkiye'de Hükümetlere Nasıl İstikrar ve Etkinlik Kazandırılabilir? (Başkanlık Sistemi ve Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm Üzerine Bir Deneme)", Türkiye Günlüğü, Sayı 62, Eylül-Ekim 2000, s.25-47. [Tam Metin]  

22. Kemal Gözler, "Devletin Bir Unsuru Olarak 'Millet' Kavramı", Türkiye Günlüğü, Sayı 64, Kış 2001, s.108-123. [Tam Metin]

23. Kemal Gözler, "Cumhurbaşkanı-YÖK Çatışması", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 58, Sayı 2001/1, s.37-57. [Tam Metin]

24. Kemal Gözler, "Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Af Yetkisi", Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayını, 2001, Cilt 18, s.298-330 [Tam Metin

25. Kemal Gözler, "Uluslararası Andlaşmaları Akdetme ve Onaylama Yetkisi: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi",  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 56, No 2,  Nisan-Haziran 2001, s.71-101.  [Tam Metin

26. Kemal Gözler, "Yasama Dokunulmazlığı: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi",  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 56, No 3,  Temmuz-Eylül 2001, s.71-101. [Tam Metin]

27. Kemal Gözler, "Anayasa Değişikliği Gerekli mi?" Türkiye Günlüğü, Sayı 65, Bahar 2001, s.108-123. [Tam Metin]

28. Kemal Gözler, "Anayasa Değişikliğinin Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Bakımından Getirdikleri ve Götürdükleri: Anayasanın 13'üncü Maddesinin Yeni Şekli Hakkında Bir İnceleme", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 59, Sayı 2001/4, s.53-67. [Tam Metin]

29. Kemal Gözler, "Anayasa Değişikliği Kanunları Üzerinde Cumhurbaşkanının Yetkileri", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 59, Sayı 2001/4, s.35-52.[Tam Metin]

30. Kemal Gözler, "3 Ekim 2001 Tarihli Anayasa Değişikliği: Bir Abesle İştial Örneği", Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayını, 2002, Cilt 19, s.326-354  [Tam Metin HTML] [Tam Metin PDF ].

32. Kemal Gözler, "Milletlerarası Andlaşmalara Kanun Üstü Bir Değer Tanınabilir mi? (Anayasa Değişikliği Teklifi Hakkında Bir Eleştiri)",  www.anayasa.gen.tr/madde90.htm. (22 Mayıs 2004).

33. Kemal Gözler, “Anayasa Yargısının Meşruluğu Sorunu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 61, Sayı 3, Temmuz-Eylül 2006, s.131-166. Tam Metin [HTML]  ; [MS WORD]

 35. Kemal Gözler,  “Cumhurbaşkanının Seçimi: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi”, Terazi: Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 2, Sayı 9, Mayıs 2007, s.119-29. [Tam Metin]

 36. Kemal Gözler, “Hukukun Siyasetle İmtihanı: Kim Sınıfta Kaldı?", Türkiye Günlüğü, Sayı 89, Yaz 2007, s.5-16. [Tam Metin]

 37. Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanının Seçimi Konusunda Bir Açıklama", Türkiye Günlüğü, Sayı 89, Yaz 2007, s.17-23. [Tam Metin]

38. Kemal Gözler, “Res Iudicata’nın Türkçesi Üzerine”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 56, Sayı 2, 2007, s.45-61. [Tam Metin]

 39. Kemal Gözler, “Hukuk Eğitiminde Ders Kitapları Nasıl Olmalıdır? Institutiones’in Yaklaşımı”, Terazi: Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 2, Sayı 15, Kasım 2007, s.99-103. [Tam Metin]

40. Kemal Gözler, “Halkoylamasıyla Kabul Edilen Anayasa Değişikliği Kanunlarının Resmî Gazetede Yayımlanması Sorunu”, Yasama Dergisi, Sayı 7, Ekim-Kasım-Aralık 2007, s.5-17. [Tam Metin]

43.  Kemal Gözler, “Tabiî Hukuk ve Hukukî Pozitivizme Göre Adalet Kavramı”, Muhafazakar Düşünce,  Yıl 4, Sayı 15, Kış 2008, s.76-90.  [Tam Metin]

44.  Kemal Gözler, “Parti Kapatmanın Kriteri Ne? Parti Kapatmaya Karşı Anayasa Değişikliği Çözüm mü?”, Türkiye Günlüğü, Yıl Sayı 93, Bahar 2008, s.24-31. [Tam Metin]

45. Kemal Gözler, “Ergun Özbudun’un Türk Anayasa Hukuku Doktrinine Katkısı”, in Serap Yazıcı, Kemal Gözler ve Ece Göztepe (Ed.), Ergun Özbudun'a Armağan / Essays in Honor of Ergun Özbudun, Ankara, Yetkin Yayınları, 2008, Cilt II: Anayasa Hukuku / Vol. II: Constitutional Law, s.1-19. [Tam Metin]

46. Kemal Gözler, “Hukuk Eğitiminde Arz ve Talep”, Terazi: Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 3, Sayı 24, Ağustos 2008, s.175-194. [Tam Metin]

47. Kemal Gözler, “Küreselleşme Sürecinde Hukuk Eğitimi”, Legal Hukuk Dergisi, Yıl 6, Sayı 69, Eylül 2008, s.3021-3030. [Tam Metin]

48. Kemal Gözler, “Halkoylamasına Sunulan Anayasa Değişikliği Kanunlarında Halkoylamasından Önce Değişiklik Yapılabilir mi?”, Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu’na Armağan, Ankara, Yetkin, 2009, s.557-572 (www.anayasa.gen.tr/halkoylamasindan-once.htm).

49. Kemal Gözler, “İngiltere’de Parlamento Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı: Malî Hukukun Anayasa Hukukundan Eskiliği Üzerine Bir Deneme”, Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan”, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2009, c.I, s.365-374 ( www.anayasa.gen.tr/mali-hukuk.htm , Konuluş Tarihi: 10.12.2009).

50. Kemal Gözler, “Üniter Devlet ve Demokratik Açılım”, Türkiye Günlüğü, Sayı 99, Güz 2009, s. 81-89. ( www.anayasa.gen.tr/acilim.htm , Konuluş Tarihi: 10.12.2009).

51. Kemal Gözler, “1982 Anayasasına Göre Din Eğitim ve Öğretimi”, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan, Ankara, Adalet Yayınevi, 2010,  s.317-334 ( www.anayasa.gen.tr/din-egitimi.htm , Konuluş Tarihi: 13.11.2010)

51. Kemal Gözler, "Asli Kurucu İktidar - Tali Kurucu İktidar Ayrımı: TBMM Yeni Bir Anayasa Yapabilir mi?", in Ece Göztepe ve Aykut Çelebi (Editörler), Demokratik Anayasa: Görüşler ve Öneriler, İstanbul, Metis Yayınları, 2012, s.45-61 ( www.anayasa.gen.tr/tbmm-yeni-anayasa.htm  ).

53. Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Görev Süresi Ne Kadardır ve Bu Görev Süresi Kanunla Belirlenebilir mi?”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 7, Şubat 2012, Sayı 66, s.36-50. http://www.anayasa.gen.tr/gorev-suresi.htm .
 

 

E-Makaleler (KAĞIT ÜZERİNDE YAYINLANMAMIŞTIR)

1. Kemal Gözler, "Milletlerarası Andlaşmalara Kanun Üstü Bir Değer Tanınabilir mi? (Anayasa Değişikliği Teklifi Hakkında Bir Eleştiri)",  www.anayasa.gen.tr/madde90.htm. (22 Mayıs 2004).

2. Kemal Gözler, "Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçimi: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi", http://www.anayasa.gen.tr/aym-uyesecimi.htm (Konuluş Tarihi: 6 Mayıs 2007)

3. Kemal Gözler, "Hukuk Okumak İsteyen Üniversite Adaylarına Fakülte Tercihi Konusunda Uyarılar", www.anayasa.gen.tr/tercih-rehberi.htm (Konuluş Tarihi: 1 Temmuz 2008).

 

 

KEMAL BAŞLAR

 1. Kemal Başlar & Hikmet Tülen, "The Constitutional Court: 1962-2003" < www.anayasa.gen.tr/baslar1.htm> (31.5.2004). [Tam Metin]

2. Kemal Başlar, "Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinde Türk Anayasası'nı Uyumlulaştırma Sorunu" [Tam Metin]

3. Kemal Başlar,  “Gümrük Birliği 'Anlaşması'nın (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın) Hukuksal Niteliği”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Vol. 4/1, 2004, 35 s. [Tam Metin]

4. Kemal Başlar, "Anayasa Yargısında Yeniden Yapılanma", Demokrasi Platformu, Yıl 1, Sayı 2, Bahar 2005. [Tam Metin]

5. Kemal Başlar, "Uluslararası Antlaşmaların Onaylanması, Üstünlüğü ve Denetimi Üzerine", Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni: Prof. Dr. Sevin Toluner'e Armağan,  Cilt 24, Sayı 1-2, Yıl 2004. [Tam Metin]

6. Kemal Başlar, “Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesinden İzlenimler”, www.anayasa.gen.tr/baslar-rusya-aym.pdf  31.07.2007 [PDF]

7. Kemal Başlar, VII. Dünya Anayasa Hukuku Kongresi (VIIth World Congress of Constitutional Law), Atina, 11-15 Haziran 2007. www.anayasa.gen.tr/baslar-atina-rapor.pdf [PDF]

8. Kemal Başlar, Anayasa Mahkemesi Kanunu Tasarısı (Bir Deneme), 3.3.2007 www.anayasa.gen.tr/amk.pdf  [PDF]

9Kemal Başlar, “Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Seçiminde Toplantı ve Karar Nisabı”, Yasama Dergisi, 6 (Temmuz-Ağustos-Eylül), 2007, 91-112. www.anayasa.gen.tr/baskanlik_secimi.pdf  [PDF]

10. Kemal Başlar, “Anayasa Mahkemesinin Yasama Yetkisinin Genelliği İlkesi ile İlgili Bir Kararının Düşündürdükleri”, Yasama Dergisi, 7 (Ekim-Kasım-Aralık), 2007, 18-40 www.anayasa.gen.tr/yasama_yetkisinin_genelligi.pdf  [PDF]

11. Kemal Başlar,  “Anayasa Mahkemesinin 367 Kararı Sonrası” (Hazırlanış Tarihi: 2007 Ekim) (yayımlanmamış bir çalışma) www.anayasa.gen.tr/367karari.doc [DOC]

12. Kemal Başlar,  “Anayasa Mahkemesi Üyeliği” Hazırlanış Tarihi: 2007 Ekim) (yayımlanmamış bir çalışma) www.anayasa.gen.tr/aym_uyeligi.doc [DOC]

 TEKİN AKILLIOĞLU

1. Tekin Akıllıoğlu, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 'Erkan Eğmez - Kıbrıs' Kararı", Polis Dergisi, Sayı 36 [Tam Metin]

 

RAMAZAN CENGİZ DERDİMAN

1. "Anayasa Değişikliği Taslağı Üzerine Düşünceler" < http://www.anayasa.gen.tr/derdiman.htm > (30 Mart 2010).

2. "Halkoyuna Sunulacak 5982 Sayılı Kanun Hükümleri Hakkında Düşünceler", < http://www.anayasa.gen.tr/derdiman-5982.htm  >  (30.8.2010)

 

 

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

Editör: Kemal Gözler

Son Değişiklik: 30 Ağustos  2010

 

12.1.2010'dan beri

  Site Meter